Na temelju članka 18. Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici, održanoj 10.02,2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU FLNANCIJSKOG
KONSOLIDIRANJA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o postupku financijskog konsolidiranja gospodar­skih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/14) u članku 5. u stavku (1) iza riječi: "osiguranja", dodaju se riječi: "i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine".
Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
"(4) Dugovanje iz stavka (3) točka a) ovog članka umanjuje se za iznos potraživanja dužnika od kantonalnog ili kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja na temelju isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad koje se isplaćuju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, a koja su iskazana u zahtjevu za konsolidiranje iz članka 7. stavak 2., alineja 4. Zakona i za iznos koji je dužnik platio na ime troškova liječenja zaposlenih iz članka 7. stavak 2., alineja 11. Zakona".
Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (5) i (6).

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavak (2) iza riječi: "osiguranja", dodaju se riječi: "zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 132/2015
10. veljače 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.