Na osnovu člana 18. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici, održanoj 10.02.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU FESANSIJSKE
KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/14) u članu 5. u stavu (1) iza riječi: "osiguranja", dodaju se riječi: "i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine".
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Dugovanje iz stava (3) tačka a) ovog člana umanjuje se za iznos potraživanja dužnika od kantonalnog ili kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja po osnovu isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad koje se isplaćuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koja su iskazana u zahtjevu za konsolidaciju iz člana 7. stav 2., alineja 4. Zakona i za iznos koji je dužnik platio na ime troškova liječenja zaposlenih iz člana 7. stav 2., alineja 11. Zakona".
Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (5) i (6).

 

Član 2.

 

U članu 8. stav (2) iza riječi: "osiguranja", dodaju se riječi: "zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 132/2015
10. februara 2015, godine
Sarajevo

Premijer
Nerniin Nikšić, s. r.