Na osnovu člana 19. stav l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. u vezi sa članom 200. stav 2. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici, održanoj 04.02.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRIMJENI ODGOJNIH PREPORUKA
PREMA MALOLJETNICIMA

 

POGAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član l.
(Sadržaj Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuje se način primjene odgojnih preporuka prema maloljetnim učiniteljima krivičnih djela, vrste i uslovi za njihovu primjenu, ciljevi koji se njima žele postići, rokovi za primjenu i provođenje, te organi koji učestvuju u postupku.

 

Član 2.
(Vrste odgojnih preporuka)

 

Odgojne preporuke su:
a)     lično izvinjenje oštećenom,
b)     naknada štete oštećenom,
c)     redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao,
d)     uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja,
e)     liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolničko ili ambulantno),
f)     uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

 

Član 3.
(Principi primjene odgojnih preporuka)

 

Primjena odgojnih preporuka se zasniva na principima dobrovoljnosti,  nepristrasnosti, neposrednosti, srazmjemosti i poštivanju građanskih i ljudskih prava, sve u najboljem interesu maloljetnika.

 

Član 4.
(Ciljevi primjene odgojnih preporuka)

 

(1)    Odgojne preporuke imaju za cilj:
a)     preusmjeravanje maloljetnog učinioca krivičnog djela od redovnog krivičnog postupka kako bi se izbjegli negativni efekti na ličnost maloljetnika i obezbijedio njegov pravilan razvoj,
b)     da maloljetnik sagleda posljedice svoga djela i preuzme odgovornost za ono što je učinio i
c)     uticaj na maloljetnika da ponovo ne čini krivična djela.
(2)    Ciljevi iz stava l. ovog člana ostvaruju se na sljedeći način:
a)     davanje mogućnosti maloljetnom učiniocu krivičnog djela i oštećenom da sami riješe slučaj kroz dijalog koji treba da dovede do međusobnog razumijevanja,
b)     davanje mogućnosti maloljetnom učiniocu krivičnog djela da ispravi grešku vraćanjem stvari oštećenom koja je pribavljena krivičnim djelom, namirenjem štete u visini vrijednosti stvari stečene krivičnim djelom, ili davanjem satisfakcije izvinjenjem oštećenom, ili izvršenjem određene obaveze u korist oštećenog,
c)     aktivno učešće društvene zajednice u pružanju pomoći u reintegraciji maloljetnog učinioca krivičnog djela i oštećenog, te prevenciji maloljetničke delinkvencije.

 

Član 5.
(Uvjeti primjene odgojnih preporuka)

 

(1)    Odgojne preporuke se mogu primijeniti ukoliko je maloljetni učinilac krivičnog djela počinio krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a za krivična djela za koja je propisana kazna viša od tri godine - ako su ispunjeni uslovi iz člana 89. stav 1. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (u daljem tekstu: Zakon) i ako je to srazmjemo okolnostima i težini učinjenog krivičnog djela u skladu sa članom 9. Zakona.
(2)    Tužilac za maloljetnike (u daljem tekstu: tužilac) ili sudija za maloljetnike (u daljem tekstu; sudija) mogu za konkretni slučaj odrediti primjenu jedne ili vise odgojnih preporuka pod uslovom:
a)     da maloljetnik priznaje krivično djelo,
b)     da je priznanje dato slobodno i dobrovoljno,
c)     da postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik učinio krivično djelo,
d)     da maloljetnik u pisanoj formi izražava spremnost za pomirenje sa oštećenim,
e)     da maloljetnik u pisanoj formi da pristanak za primjenu odgojne preporuke, a mlađi maloljetnik i uz pristanak zakonskih zastupnika i
f)     da u pisanoj formi pristanak da i oštećeni u slučaju kada se to po zakonu zahtijeva.

 

Član 6.
(Dužnost tužitelja i suca za maloljetnike)

 

(1)    Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku koji je počinio krivično djelo iz člana 5. stav l. ove uredbe, tužilac je dužan razmotriti mogućnost i opravdanost primjene jedne ili više odgojnih preporuka prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela.
(2)    Kada tužilac ne primijeni odgojnu preporuku iz stava 1. ovog člana, obavezno obrazlaže razloge za donošenje takve odluke.
(3)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora prema maloljetniku koji je počinio krivično djelo iz člana 5. stav 1. ove uredbe, ili nakon stoje vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105 stav 2. Zakona, sudija je dužan razmotriti mogućnost i opravdanost primjene jedne ili više odgojnih preporuka.

 

Član 7.
(Mogućnost i opravdanost primjene odgojnih preporuka)

 

(1)    Prema maloljetniku se osim odgojnih preporuka iz člana 2. tač. a) i b) ove uredbe mogu primijeniti i druge odgojne preporuke u slučaju kada maloljetnik i oštećeni ne prihvate posredovanje (medijaciju), ili kada je oštećeni nepoznat, ako je to u najboljem interesu maloljetnika.
(2)    U skladu sa stavom 1. ovog člana, primjena odgojnih preporuka je uvijek opravdana kada se maloljetnik prvi put pojavljuje kao učinilac krivičnog djela, a u ostalim slučajevima kada to opravdava najbolji interes maloljetnika.

 

Član 8.
(Dostava predmeta nadležnom organu starateIjstva)

 

(1)    Kada tužilac ili sudija utvrde da su ispunjeni uslovi, da postoji mogućnost i opravdanost za primjenu odgojne preporuke, predmet dostavljaju nadležnom organu starateljstva kao organu za provođenje postupka posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene odgojne preporuke.
(2)    Rukovodilac nadležnog organa starateljstva će odrediti stručno lice za provođenje postupka posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene odgojne preporuke (u daljem tekstu: posrednik).

 

Član 9.
(Uslovi za posrednika)

 

Posrednik treba da ispunjava sljedeće uslove i to:
a)     da je lice sa radnim iskustvom i afinitetom za rad sa mladima;
b)     da je lice osposobljeno za provođenje postupka posredovanja, praćenja i izvještavanja;
c)     da je sposobno da procjenjuje, analizira i rješava problem;
d)     da poštuje dostojanstvo i osjećaj lične vrijednosti maloljetnika, oštećenog, te poznaje i razumije ljudska prava i potrebe djeteta, i
e)     da je lice kod kojeg ne postoji sukob interesa.

 

Član 10.
(Medijacija/posredovanje)

 

(1)   Ako u okviru nadležnog organa starateljstva nema osposobljenog lica iz člana 9. ove uredbe tužilac ili sudija mogu odrediti da postupak posredovanja između maloljetnika i oštećenog provede organizacija ovlaštena za provođenje medijacije.
(2)    Ako postupak medijacije provodi organizacija iz stava 1. ovog člana, službeno lice organa starateljstva je obavezno da prati proces medijacije i o postignutom sporazumu i njegovoj primjeni izvještava tužioca, odnosno sudiju.
(3)    U slučajevima iz člana 2. tač. a) i b) ove uredbe kada se provodi medijacija primjenjuju se odredbe Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH", broj 37/04), ako nisu u suprotnosti sa Zakonom.
(4)    Kod primjene odgojnih preporuka iz stava 3.ovog člana dužina trajanja medijacije je određena rokovima koji se primjenjuju u postupku posredovanja kod nadležnog organa staratejjstva.

 

Član 11.
(Izbor, primjena i trajanje odgojnih preporuka)

 

(1)    Izbor i primjena odgojne preporuke vrši se u saradnji sa zakonskim zastupnicima maloljetnika i nadležnim organom starateljstva uz njihov savjetodavno-terapijski rad, a na ,osnovu procjene dijagnostičkog tima.
(2)    Tužilac ili sudija u izboru i primjeni odgojne preporuke uzimaju u obzir mišljenje i sveukupne interese maloljetnika, kao i interese oštećenog, vodeći računa pri tome da se primjenom odgojnih preporuka ne ometa redovno školovanje ili rad maloljetnika.
(3)    Maloljetniku će se prilikom izbora i primjene odgojne preporuke po potrebi omogućiti savjetovanje i sa braniocem.
(4)    Odgojne preporuke mogu trajati najduže jednu godinu i mogu se izricati na pune sate, dane i mjesece.

 

Član 12.
(Zamjena i ukidanje odgojnih preporuka)

 

(1)    Izrečena odgojna preporuka može se na osnovu zajedničkog prijedloga maloljetnika i oštećenog zamijeniti drugom odgojnom preporukom ako je izvršenje odgojne preporuke za maloljetnika preteško, o čemu stručno lice organa statateljstva izvještava tužioca ili sudiju, navodeći razloge za zamjenu izrečene odgojne preporuke. Ako tužilac ili sudija prihvati prijedlog, zamjena odgojne preporuke izvršava se u skladu sa postignutim sporazumom maloljetnika i oštećenog.
(2)    Izrećena odgojna preporuka može se ukinuti ako se postignuti sporazum ne izvršava o čemu posrednik izvještava tužioca ili sudiju navodeći u vezi sa tim mišljenje maloljetnika i oštećenog. Tužilac u ovom slučaju donosi naredbu za pokretanje pripremnog postupka, a sudija postupa po podnesenom prijedlogu za izricanje krivične sankcije.
(3)    Zamjena i ukidanje odgojnih preporuka može se izvršiti i na prijedlog zakonskih zastupnika maloljetnika.
(4)    Prilikom razmatranja mogućnosti primjene odgojne preporuke, priznanje maloljetnika da je učinio krivično djelo ne može biti korišteno protiv njega u bilo kojem drugom naknadnom postupku.

 

Član 13.
(Evidencija odgojnih preporuka)

 

Evidenciju o izrečenim odgojnim preporukama, u okviru svoje nadležnosti, vode nadležna kantonalna tužilaštva i općinski sudovi, a podaci o odgojnim preporukama mogu se dati samo nadležnom organu starateljstva, policiji, tužilaštvu i sudu.

 

POGLAVLJE II - PRIMJENA ODGOJNIH PREPORUKA
Odjeljak A. Lično izvinjenje oštećenom

 

Član 14.
(Pokretanje pripremnog postupka)

 

(1)    Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost primjene odgojne preporuke iz člana 2. tač. a) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom l. ovog člana.
(3)    Nakon što utvrde postojanje uslova iz st. 1. i 2. ovog člana tužilac ili sudija obavještavaju maloljetnika, njegove zakonske zastupnike i oštećenog o mogućnosti da se konkretni slučaj riješi primjenom odgojne preporuke, prirodi, sadržaju, trajanju i posljedicama primjene, kao i posljedicama odbijanja saradnje, izvršenja i ispunjenja odgojne preporuke. Obavijest se dostavlja maloljetniku putem njegovih zakonskih zastupnika i oštećenom uz napomenu da su u obavezi da u roku od osam dana od dana prijema obavijesti dostave svoj pisani odgovor da li daju pristanak na primjenu odgojne preporuke lično izvinjenje oštećenom.
(4)    Maloljetnik se poučava da njegov pisani odgovor pored izjave o pristanku na primjenu preporuke treba da sadrži i izjavu o spremnosti za pomirenje sa oštećenim. Pored navedenih uslova pisani odgovor miađeg maloljetnica treba da sadrži i pristanak njegovih zakonskih zastupnika. Tužilac ili sudija uz obavjest iz stava 3. ovog člana dostavljaju i odgovarajući formular koji treba da sadrži moguće odgovore maloljetnika, njegovih zakonskih zastupnika i oštećenog.
(5)    Nakon pribavljenih saglasnosti tužilac ili sudija donose odluku o upućivanju predmeta nadležnom organu starateljstva radi provođenja postupka lično izvinjenje maloljetnika oštećenom.
(6)    Organ starateljstva dužan je hitno okončati postupak, a najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema predmeta od strane tužioca ili sudije.
(7)    Kada tužilac ili sudija utvrde da nema uslova za primjenu odgojne preporuke jer nema pristanka jedne ili obiju strana u spora o tome sačinjavaju zabilješku u spisu.

 

Član 15.
(Razgovor posrednika sa maloljetnikom)

 

(1)    Nakon prijema predmeta u nadležnom organu starateljstva posrednik prvo zakazuje razgovor sa maloljetnikom, poseban razgovor sa oštećenim, nakon što dobije pristanak obiju strana zakazuje njihov zajednički sastanak. Maloljetniku i oštećenom se uz poziv za sastanak dostavlja i odgovarajući informativni letak o primjeni odgojne preporuke.
(2)    Na prvom razgovoru sa maloljetnikom na kojem prisustvuju njegovi zakonski zastupnici, posrednik u uvodnom dijelu provjerava da li je maloljetnik uz poziv dobio letak, da li ga je pročitao i razumio, daje osnovne informacije o mogućnosti primjene odgojni preporuke i posredovanju i razlici između posredovanja i krivičnog postupka. Posrednik pojašnjava svrsishodnost primjene odgojne preporuke i da se u tom slučaju neće pokrenuti pripremni (sudski) postupak, da u svakom trenutku može odustati od provođenja primjene odgojne preporuke jer je to njegovo slobodno opredjeljenje i da nije obavezan pristati, da ukoliko pristupi ovakvom načinu rješenja da mora iskazati spremnost da preuzme odgovornost za svoje postupke, da odustajanje ili neispunjenje obaveze ima za posljedicu pokretanje pripremnog (sudskog) postupka.
(3)    Nakon uvodnog dijela posrednik prelazi na razgovor o počinjenom krivičnom djelu pa objašnjava šta se stavlja na teret maloljetniku kao krivično djelo, provjerava da li je maloljetnik spreman preuzeti odgovornost za djelo i omogućava mu se da govori o tome, maloljetnik se poziva da objasni zašto je to napravio i koja je njegova uloga u svemu tome, koliko je vjerovatno da se nešto slično neće ponoviti kao i da objasni kako je on lično ovaj događaj doživio.
(4)    Posrednik zatim prelazi na razgovor o spremnosti maloljetnika da se izvini oštećenom pa tako provjerava da li su maloljetniku poznate posljedice djela koje je imao oštećeni, da li je u međuvremenu bio u kontaktu sa oštećenim, da li je spreman da se izvini oštećenom i da li zna kako bi trebalo da izgleda njegovo izvinjenje.
(5)    Posrednik u završnom dijelu razgovora objašnjava maloljetniku da dalji tok postupka uključuje zajednički susret sa oštećenim, da mogu međusobno komunicirati i postavljati pitanja, da sve što je rekao u prvom razgovoru sa posrednikom može iznijeti na zajedničkom razgovoru i da je cilj postupka pismeni sporazum između maloljetnika i oštećenog.
(6)    Nakon završenog sastanka posrednik obavještava maloljetnika da će biti obaviješten o terminu zajedničkog razgovora sa oštećenim. Zakonskim zastupnicima se saopštava da ne moraju biti prisutni sljedećem sastanku, ali se o svemu obavještavaju.
(7)    Posrednik sačinjava službenu zabilješku u spisu o obavljenom razgovoru sa maloljetnikom.

 

Član 16.
(Razgovor posrednika sa oštećenim)

 

(1)    Na prvom razgovoru sa oštećenim posrednik u uvodnom dijelu provjerava da li je oštećeni uz poziv dobio letak, da li ga je pročitao i razumio, daje osnovne informacije o mogućnosti primjene odgojne preporuke i posredovanju i razlici između posredovanja i krivičnog postupka. Posrednik pojašnjava oštećenom svrsishodnost primjene odgojne preporuke i da se u tom slučaju neće pokrenuti pripremni (sudski) postupak, da u svakom trenutku može odustati od provođenja primjene odgojne preporuke jer je to njegovo slobodno opredjeljenje i da nije obavezan pristati, da može jasno izraziti svoje interese i zahtjeve. Oštećeni se poučava da ima pravo postavljati pitanja o stvarima koje ga posebno zanimaju i da može direktno komunicirati sa maloljetnikom.
(2)    Nakon uvodnog dijela, posrednik prelazi na razgovor o počinjenom krivičnom djelu kako bi se kod oštećenog stvorila mogućnost za iskazivanje emocija pa se poziva da ispriča događaj kako ga je doživio, da li je imao traume poslije ovog događaja i šta ga je posebno povrijedilo i prestrašilo, zašto je događaj prijavio, i šta je poslije toga očekivao.
(3)    Posrednik zatim prelazi na razgovor o spremnosti oštećenog, dali je spreman da prihvati ponuđeno izvinjenje, pa provjerava da li je oštećeni u međuvremenu bio u kontaktu sa maloljetnikom, da li će mu izvinjenje maloljetnika biti dovoljna satisfakcija. Oštećeni se poučava da se može posavjetovati sa stručnim licem koje pruža pravnu pomoć u vezi eventualnih rješenja iz sporazuma ako do njega dođe.
(4)    Posrednik u završnom dijelu razgovora objašnjava oštećenom da dalji tok postupka uključuje zajednički susret sa maloljetnikom, da mogu međusobno komunicirati i postavljati pitanja, da sve stoje rekao u prvom razgovoru sa posrednikom može iznijeti na, zajedničkom razgovoru i da je cilj postupka pismeni sporazum između maloljetnika i oštećenog.
(5)    Posrednik nakon završenog razgovora obavještava ošte­ćenog o terminu zajedničkog razgovora sa maloljetnikom.
(6)    Posrednik sačinjava službenu zabilješku u spisu o obavljenom razgovoru sa oštećenim.

 

Član 17.
(Zajednički razgovor maloljetnika i oštećenog)

 

(1)    Zajednički razgovor maloljetnika i oštećenog koji vodi posrednik sastoji se iz uvodnog dijela koji se odnosi na stvaranje uslova postavljanjem pravila i granica za zajednički razgovor, kratkog iznošenja sadržaja ranijih odvojenih razgovora, rada na zajedničkom problemu koji uključuje traženje i pojašnjavanje mogućih rješenja i očekivanja i postizanja pisanog sporazuma između strana u sporu.
(2)    Maloljetniku se prilikom postizanja sporazuma daje mogućnost da iznese svoje razloge za lično izvinjenje, a oštećenom da iznese svoje razloge za prihvatanje izvinjenja. U zapisnik se unosi izjava maloljetnika koji svojim riječima i na prikladan način izražava žaljenje i kajanje za krivično djelo koje je počinio, kao i za posljedice koje su time prouzrokovane. Nakon toga u zapisnik se unosi izjava oštećenog da prihvata izvinjenje maloljetnika.
(3)    Zapisnik o postignutom sporazumu o ličnom izvinjenju oštećenom potpisuju: posrednik, maloljetnik, njegovi zakonski zastupnici ako su prisutni i oštećeni.
(4)    Zajednički razgovor može biti prekinut od strane posrednika radi nastavka razgovora u drugom terminu ili zbog nemogućnosti postizanja sporazuma.

 

Član 18.
(Izvinjenje oštećenom)

 

(1)    Ukoliko se maloljetnik lično izvinuo oštećenom, a oštećeni prihvatio izvinjenje, tužilac istovremeno donosi naredbu kojom se izriče odgojna preporuka lično izvinjenje oštećenom i naredba o nepokretanju pripremnog postupka.
(2)    Ukoliko se maloljetnik lično izvinuo oštećenom koji je prihvatio izvinjenje, sudija istovremeno donosi rješenje kojim se izriče odgojna preporuka lično izvinjenje oštećenom i rješenje o nepostupanju po prijedlogu tužioca za izricanje predložene krivične sankcije.
(3)    Ukoliko tokom postupka posredovanja oštećeni nije iz određenih razloga prihvatio izvinjenje maloljetnika ili se maloljetnik nije izvinuo oštećenom, tužilac donosi naredbu o pokretanju pripremnog postupka, a sudija postupa po prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora.
(4)    Tužilac ili sudija su dužni da u roku od osam dana od dana prijema obavještenja od nadležnog organa starateljstva donesu odluku iz st. 1., 2. i 3. ovog člana.

 

Odjeljak B, Naknada štete oštećenom

 

Član 19.
(Opravdanost primjene odgojne preporuke)

 

(1) Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost primjene odgojne preporuke iz člana 2. tačka b) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(3)    Nakon što utvrde postojanje uslova iz st. 1. i 2. ovog člana tužilac ili sudija obavještavaju maloljetnika, njegove zakonske zastupnike i oštećenog o mogućnosti da se konkretni slučaj riješi primjenom odgojne preporuke, prirodi, sadržaju, trajanju i posljedicama primjene, kao i posljedicama odbijanja saradnje, izvršenja i ispunjenja odgojne preporuke. Obavijest se dostavlja maloljetniku putem njegovih zakonskih zastupnika i oštećenom uz napomenu da su u obavezi da u roku od osam dana od dana prijema obavjesti dostave svoj pisani odgovor da li daju pristanak na primjenu odgojne preporuke naknada štete oštećenom.
(4)    Maloljetnik se poučava da njegov pisani odgovor pored izjave o pristanku na primjenu preporuke treba da sadrži i izjavu o spremnosti za pomirenje sa oštećenim. Pored navedenih uslova pisani odgovor mlađeg maloljetnika treba da sadrži i pristanak njegovih zakonskih zastupnika. Tužilac ili sudija uz obavijest iz stava 3. ovog člana dostavljaju i odgovarajući formular koji treba da sadrži moguće odgovore maloljetnika, njegovih zakonskih zastupnika i oštećenog.
(5)    Nakon pribavljenih saglasnosti tužilac ili sudija donose odluku o upućivanju predmeta nadležnom organu starateljstva radi provođenja postupka naknada štete oštećenom.
(6)    Odluka iz stava 5. ovog elana donosi se ukoliko je oštećenom nanesena znatna materijalna šteta, a maloljetnik i njegovi zakonski zastupnici su u mogućnosti da je naknade ili da maloljetnik naknadi štetu ličnim radom koji može trajati najviše 60 sati u periodu od tri mjeseca, s tim da taj rad ne ometa njegovo školovanje ili zaposlenje, odnosno da ne šteti njegovom ugledu i dostojanstvu.
(7)    Organ starateljstva dužan je okončati postupak hitno, a najkasnije u roku od 90 dana od dana prijema predmeta od strane tužioca ili sudije.
(8)    Kada tužilac ili sudija utvrde da nema uslova za primjenu odgojne preporuke jer nema pristanka jedne ili obiju strana u sporu o tome sačinjavaju zabilješku u spisu.

 

Član 20.
(Zajednički sastanak posrednika sa maloljetnikom i oštećenim)

 

(1)    Nakon prijema predmeta u nadležnom organu starateljstva posrednik prvo zakazuje razgovor sa maloljetnikom, zatim poseban razgovor sa oštećenim a nakon što dobije pristanak obiju strana zakazuje njihov zajednički sastanak. Maloljetniku i oštećenom se uz poziv za sastanak dostavlja i odgovarajući informativni letak o primjeni odgojne preporuke.
(2)   Na prvom razgovoru sa maloljetnikom na kojem prisustvuju njegovi zakonski zastupnici, posrednik u uvodnom dijelu provjerava da li je maloljetnik uz poziv dobio letak, da li ga je pročitao i razumio, daje osnovne .informacije o mogućnosti primjene odgojne preporuke i posredovanju i razlici između posredovanja i krivičnog postupka. Posrednik zatim pojašnjava svrsishodnost primjene odgojne preporuke i da se u tom slučaju neće pokrenuti pripremni (sudski) postupak, da u svakom trenutku može odustati od provođenja primjene odgojne preporuke jer je to njegovo slobodno opredjeljenje i da nije obavezan pristati, da ukoliko pristupi ovakvom načinu rješenja da mora iskazati spremnost da preuzme odgovornost za svoje postupke, da odustajanje ili neispunjenje obaveze ima za posljedicu pokretanje pripremnog (sudskog) postupka.
(3)    Nakon uvodnog dijela posrednik prelazi na razgovor o počinjenom krivičnom djelu i spremnosti da se namiri šteta, objašnjava maloljetniku šta mu se stavlja na teret kao krivično djelo, provjerava da li je maloljetnik spreman preuzeti odgovornost za djelo i omogućava mu se da govori o tome, poziva se da objasni da li su mu poznate posljedice djela koje je imao oštećeni i da objasni zašto je to napravio i koja je njegova uloga u svemu tome te koliko je vjerovatno da se nešto slično neće ponoviti, i da objasni kako jte lično ovaj događaj doživio. Maloljetnik se zatim upoznaje sa iznosom štete koju je oštećeni iskazao prilikom prijavljivanja krivičnog djela, izjašnjava se da li je u mćgućnosti da vrati stvar koja je pribavljena krivičnim djelom, a ako nije da li je u mogućnosti da naknadi tu visinu štete, ili će izraziti spremnost da nadoknadi štetu ličnim radom na određeni broj sati u periodu od tri mjeseca.
(4)    Posrednik u završnom dijelu razgovora objašnjava maloljetniku da dalji tok postupka uključuje zajednički susret sa oštećenim, da mogu međusobno komunicirati i postavljati pitanja, da sve što je rekao u prvom razgovoru sa posrednikom može iznijeti na zajedničkom razgovoru, da je cilj postupka pismeni sporazum između maloljetnika i oštećenog.
(5)    Nakon završenog sastanka posrednik obavještava maloljetnika da će biti obaviješten o terminu zajedničkog razgovora sa oštećenim. Zakonskim zastupnicima se saopštava da ne moraju biti prisutni slijedećem sastanku, ali se o svemu obavještavaju.
(6)    Posrednik sačinjava službenu zabilješku u spisu o obavljenom razgovoru sa maloljetnikom.

 

Član 21.
(Upoznavanje oštećenog sa svrsishodnošću odgojne preporuke)

 

(1)    Na prvom razgovoru sa oštećenim posrednik u uvodnom dijelu provjerava da li je oštećeni uz poziv dobio letak, da li ga je pročitao i razumio, daje osnovne informacije o mogućnosti primjene odgojne preporuke oštećenom i posredovanju i razlici između posredovanja i krivičnog postupka. Posrednik zatim pojašnjava svrsishodnost primjene odgojne preporuke i da se u tom slučaju neće pokrenuti pripremni (sudski) postupak, da u svakom trenutku može odustati od provođenja primjene odgojne preporuke jer je to njegovo slobodno opredjeljenje i da nije obavezan pristati, i da može jasno da izrazi svoje interese i zahtjeve. Oštećeni se poučava da ima pravo postavljati pitanja o stvarima koje ga posebno zanimaju i da može direktno komunicirati sa maloljetnikom.
(2)    Nakon uvodnog dijela posrednik prelazi na razgovor o počinjenom krivičnom djelu kako bi se kod oštećenog stvorila mogućnost za iskazivanje emocija pa se poziva da oštećeni ispriča događaj kako ga je doživio, da li ima traume poslije ovog događaja i šta ga je posebno povrijedilo i prestrašilo, zašto je događaj prijavio i šta je poslije toga očekivao.
(3)    Posrednik zatim prelazi na razgovor o spremnosti oštećenog na naknadu štete pa se provjerava da li je u međuvremenu bio u kontaktu sa maloljetnikom i da li mu je nadoknađena šteta, da li je spreman da prihvati ponuđeni iznos štete koju je maloljetnik u skladu sa svojim mogućnostima spreman naknaditi, a ukoliko se ponuđeni iznos razlikuje od iznosa koju je oštećeni naznačio prilikom prijavljivanja krivičnog djela, daje mu se mogućnost da se izjasni da li i dalje zahtijeva iznos koji je prvobitno naveo ili je saglasan sa iznosom koji je maloljetnik spreman naknaditi, odnosno sa spremnošću maloljetnika da nadoknadi štetu ličnim radom određeni broj sati u periodu od tri mjeseca. Oštećeni se poučava da ima pravo postavljati pitanja o stvarima koje ga posebno zanimaju, da se može posavjetovati sa stručnim licem koje pruža pravnu pomoć u vezi eventualnih rješenja iz sporazuma ako do njega dođe.
(4)    Posrednik u završnom dijelu razgovora sa oštećenim objašnjava da dalji tok postupka uključuje zajednički susret sa maloljetnikom, da mogu međusobno komunicirati i postavljati pitanja, da sve što je rekao u prvom razgovoru sa posrednikom može iznijeti na zajedničkom razgovoru i da je cilj postupka pismeni sporazum između maloljetnika i oštećenog.
(5)    Posrednik nakon završenog razgovora obavještava ošteće­nog o terminu zajedničkog razgovora sa maloljetnikom.
(6)    Posrednik sačinjava službenu zabilješku u spisu o obavljenom razgovoru sa oštećenim.

 

Član 22.
(Zajednički razgovor o postizanju pisanog sporazuma)

 

Zajednički razgovor maloljetnika i oštećenog koji vodi posrednik sastoji se iz uvodnog dijela koji se odnosi na stvaranje uslova postavljanjem pravila i granica za zajednički razgovor, kratkog iznošenja sadržaja ranijih odvojenih razgovora, rada na zajedničkom problemu koji uključuje traženje i pojašnjavanje mogućih rješenja i očekivanja i postizanja pisanog sporazuma. Maloljetniku se prije postizanja sporazuma daje mogućnost da iznese svoje razloge za naknadom štete, a oštećenom da iznese svoje razloge za prihvatanje ili neprihvatanje naknade štete te se maloljetnik i oštećeni ponovo izjašnjavaju i to maloljetnik o visini štete koju je spreman naknaditi, a oštećeni o visini štete koju zahtijeva da mu se naknadi. Maloljetnik i oštećeni mogu se dogovoriti da se šteta namiri vraćanjem stvari pribavljene krivičnim djelom ili njene protivvrijednosti u određenom novčanom iznosu ili ličnim radom u korist oštećenog, koji je prilagođen ličnosti, uzrastu i mogućnostima maloljetnika, o čemu mišljenje daje nadležni organ starateljstva. Svrha ličnog rada maloljetnika mora biti usmjerena prvenstveno na naknadu štete nastale krivičnim djelom, s tim što ekonomski efekat rada nije odlučujući.
Ako se maloljetnik i oštećeni dogovore oko visine naknade štete ili o broju sati ličnog rada maloljetnika koji ne može da bude duži od tri mjeseca, isti se istovremeno dogovaraju i oko načina na koji se organ starateljstva obavještava da je šteta izmirena tako što maloljetnik donosi priznanicu o uplaćenom iznosu ili da oštećeni obavijesti organ starateljstva. Zapisnik o postignutom sporazumu o naknadi štete potpisuju: posrednik, maloljetnik, njegovi zakonski zastupnici ako su prisutni i oštećeni. U zapisnik se unosi izjava maloljetnika o spremnosti za naknadu štete oštećenom u tačno određenom iznosu, odnosno tačan broj sati ličnog rada maloljetnika u periodu od tri mjeseca. Unosi se i izjava oštećenog kojom prihvata naknadu navedenog iznosa štete, odnosno daje spreman da mu maloljetnik naknadi štetu svojim ličnim radom u određenom broju sati u periodu od tri mjeseca. Zajednički razgovor može biti prekinut radi nastavka u drugom terminu ili zbog nemogućnosti postizanja sporazuma.

 

Član 23.
(Naknada štete oštećenom)

 

Nakon postignutog sporazuma o naknadi štete tužilac ili sudija donose odluku o primjeni odgojne preporuke-naknada štete oštećenom koju dostavljaju organu starateljstva koji nadzire ispunjenje ove obaveze i o tome najmanje jednom mjesečno obavještava tužioca ili sudiju.

 

Član 24.
(Nepokretanje pripremnog postupka)

 

(1)    Ako je maloljetnik naknadio štetu oštećenom, tužilac donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka a sudija rješenje o nepostupanju po prijedlogu tužioca za izricanje predložene krivične sankcije.
(2)    Ako maloljetnik ne naknadi štetu oštećenom u ostavljenom roku ili ne obavi lični rad u određenom broju sati, odnosno ukoliko maloljetnik ili oštećeni ne prihvate mogućnost primjene odgojne preporuke, kao i ukoliko se nisu saglasili oko visini naknade štete, tužilac donosi naredbu o pokretanju pripremnog postupka, dok sudija postupa po prijedlogu tužioca za izricanje predložene krivične sankcije.
(3)    Tužilac ili sudija dužni su da u roku od osam dana od dana prijema obavještenja od nadležnog organa starateljstva donesu odluke iz st. l. i 2. ovog člana.

Odjeljak C. Redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao

 

Član 25.
(Opravdanost primjene odgojne preporuke)

 

(1)    Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost primjene odgojne preporuke iz člana 2. taška c) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom l. ovog člana.
(3)    U skladu sa st. l.i 2. ovog člana na ročište za razmatranje mogućnosti i opravdanosti primjene odgojne preporuke pored maloljetnika pozivaju se zakonski zastupnici maloljetnika i predstavnik organa starateljstva.

 

Član 26.
(Odluka o primjeni odgojne preporuke)

 

(1)    Kada tužilac ili sudija nakon razmatranja mogućnosti primjene navedene odgojne preporuke utvrde na osnovu izvještaja organa starateljstva i opravdanost iste, posebno u slučaju kada se utvrdi da je maloljetnik sklon napuštanju časova u školi ili neopravdanom izostajanju sa posla ili da je počinio krivično djelo dok nije boravio u školi ili na poslu, uz pristanak maloljetnika i njegovih zakonskih zastupnika, donosi se odluka o primjeni odgojne preporuke kojom maloljetniku nalaže redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao.
(2)    U odluci iz stava 1. ovog člana određuje se vrijeme trajanja ove preporuke koje može trajati najduže jednu godinu.
(3)    Maloljetnik se upoznaje da u određenom roku odgojna preporuka može biti zamijenjena drugom ili ukinuta, odnosno ukoliko je ne bude ispunjavao da može biti pokrenut pripremni postupak odnosno postupljeno po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Član 27.
(Praćenje primjene odgojne preporuke)

 

Odluka iz člana 26. ove uredbe dostavlja se nadležnom organu starateljstva koji prati izvršenje izrečene preporuke u saradnji sa odgovornim licem iz škole koju pohađa maloljetnik ili sa poslodavcem gdje je maloljetnik zaposlen i uz njihov savjetodavni rad i najmanje jednom mjesečno o tome izvještava tužioca ili sudiju.

 

Član 28.
(Dostavljanje izvještaja tužiocu od strane organa starateljstva)

 

(1)    Ukoliko maloljetnik u potpunosti ispuni odgojnu preporuku iz člana 26. ove uredbe, organ starateljstva podnosi izvještaj tužiocu koji donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka. Istu odluku tužilac može donijeti i u slučaju da maloljetnik djelimično ispuni navedenu odgojnu preporuku, ukoliko smatra da pokretanje postupka ne bi bilo cjelishodno s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojim je učinjeno, raniji život maloljetnika, njegova lična svojstva i razloge neispunjenja obaveze.
(2)    Tužilac donosi naredbu o pokretanju pripremnog postupka u slučaju kada maloljetnik ne ispuni odgojnu preporuku ili je ispuni djelimično, ali u mjeri koja opravdava pokretanje postupka na osnovu mišljenja nadležnog organa starateljstva i u saradnji sa odgovornim licem iz škole ili poslodavcem gdje je maloljetnik zaposlen.
(3)    U skladu sa stavom 1. ovog člana sudija donosi odluku o neprihvatanju prijedloga za izricanje krivične sankcije, dok u skladu sa stavom 2. ovog člana postupa po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

Odjeljak D. Uključivanje u rad, bez naknade, u korist humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja

 

Član 29.
(Razmatranje opravdanosti primjene odgojne preporuke)

 

(1)    Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost   primjene odgojne preporuke iz člana 2. tačka d) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom l. ovog člana.
(3)    U skladu sa st. l. i 2. ovog člana na ročište za razmatranje mogućnosti i opravdanosti primjene, odgojne preporuke pored maloljetnika pozivaju se zakonski zastupnici maloljetnika i predstavnik organa starateljstva.

 

Član 30.

 

(Odluka o uključenju u rad humanitarne organizacije)

 

Tužilac ili sudija na zakazanom ročištu razmatraju mogućnost primjene odgojne preporuke iz člana 29. ove uredbe i utvrđuju na osnovu izvještaja organa starateljstva opravdanost primjene iste, a posebno kada utvrdi da je svrha rada, odnosno posla prvenstveno usmjerena na otklanjanje štetne posljedice krivičnog djela koje je počinio maloljetnik, uz pristanak maloljetnika i njegovih zakonskih zastupnika i njegovom sviješću da je potrebna njena primjena, donose odluku kojim se izriče odgojna preporuku i nalaže maloljetniku da se bez naknade uključi u rad humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja.

 

Član 31.
(Izbor rada odnosno posla koji će maloljetnik obaviti)

 

Izbor rada, odnosno posla izvršiće tužilac ili sudija, po pribavljenom mišljenju nadležnog organa starateljstva, vodeći računa da rad, odnosno posao nije usmjeren na postizanje ekonomske koristi i da ne smije prevazilasiti fizičke mogućnosti maloljetnika, štetiti njegovom zdravlju, ugledu i dostojanstvu, niti ometati školovanje maloljetnika.

 

Član 32.
(Izbor ustanove ili organizacije u kojoj će rad obavljati maloljetnik)

 

(1)    Radi stvaranja uslova za primjenu odgojne preporuke iz člana 29. ove uredbe, federalni ministar rada i socijalne politike donosi opće kriterije za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru (u daljem tekstu: pravno lice) u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.
(2)    Nadležni organ starateljstva, nakon što na lokalnom nivou izvrši izbor pravnih lica, koji ispunjavaju opće kriterije iz stava (1) ovog člana, sačinit će listu izabranih pravnih lica i sa istim zaključiti posebne sporazume o provođenju odgojne preporuke.
(3)   Nadležni organ starateljstva upoznaje tužioca i sudiju sa listom iz stava 2. ovog člana koja sadrži kratak opis poslova koje mogu obavljati maloljetnici u primjeni odgojne preporuke kod tih pravnih lica.

 

Član 33.
(Dostavljanje odluke)

 

(1)    Odluka o primjeni odgojne preporuke iz člana 29. ove uredbe dostavlja se nadležnom organu starateljstva koji zaključuje poseban sporazum sa pravnim licem u koje se upućuje maloljetnik radi provedbe odgojne preporuke.
(2)    Sporazumom koji potpisuju predstavnik nadležnog organa starateljstva i pravnog lica, uz saglasnost maloljetnika, uređuje se način primjene odgojne preporuke kao i prava i obaveze koje proizilaze iz sporazuma.

 

Član 34.
(Trajanje rada maloljetnika)

 

(1)    Tužilac ili sudija odlukom o primjeni odgojne preporuke o uključivanju maloljetnika u rad, bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove, socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja odrediće da maloljetnik može raditi najviše 60 sati u periodu od tri mjeseca, s tim da rad ne ometa njegovo školovanje ili zaposlenje.
(2)    Maloljetnik se upoznaje da u roku iz stava 1. ovog člana odgojna preporuka može biti zamijenjena drugom odgojnom preporukom ili ukinuta, odnosno da će se započeti sa vođenjem pripremnog postupka ili postupiti po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Član 35.
(Dostavljanje rješenje organu starateljstva)

 

Odluka o primjeni odgojne preporuke - rad u korist humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, dostavlja se nadležnom organu starateljstva koji prati ispunjenje ove preporuke u saradnji sa odgovornim licem iz pravnog lica u kojem radi maloljetnik i najmanje jednom mjesečno o tome izvještava tužioca ili sudiju.

 

Član 36.
(Naredba o nepokretanju pripremnog postupka)

 

(1)    Ako maloljetnik u potpunosti ispuni odgojnu preporuku iz člana 30. ove uredbe, o čemu izvještaj podnosi nadležni organ starateljstva, tužilac donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku. Istu odluku tužilac može donijeti i u slučaju da maloljetnik djelimično ispuni odgojnu preporuku i ukoliko nade da pokretanje postupka ne bi bilo cjelishodno s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojim je učinjeno, raniji život maloljetnika, njegova lična svojstva i razloge neispunjenja obaveze.
(2)   Tužilac će započeti vođenje pripremnog postupka, ako maloljetnik ne ispuni izrečenu odgojnu preporuku ili je djelimično ispuni, ali u mjeri koja opravdava pokretanje postupka, o čemu je mjerodavno mišljenje nadležnog organa starateljstva.
(3)    U skladu sa stavom 1. ovog člana sudija donosi odluku o neprihvatanju prijedloga za izricanje krivične sankcije, dok u skladu sa stavom 2. ovog člana postupa po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Odjeljak E. Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolničko ili ambulantno)

 

Član 37.
(Pozivanje zakonskih zastupnika i organa starateljstva)

 

(1)   Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost primjene odgojne preporuke iz člana 2. tacka e) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom l. ovog člana. (3) U skladu sa st. l, i 2. ovog člana na ročište za razmatranje mogućnosti i opravdanosti primjene odgojne preporuke pored maloljetnika pozivaju se zakonski zastupnici maloljetnika i predstavnik organa starateljstva.

 

Član 38.
(Ročište za razmatranje primjene odgojne preporuke)

 

Tužilac ili sudija na zakazanom ročištu razmatraju mogućnost primjene odgojne preporuke iz člana 37. ove uredbe i utvrđuju na osnovu izvještaja organa starateljstva opravdanost primjene iste, a posebno kada se od strane vještaka neuropsihijatra utvrdi da je maloljetnik počinio krivično djelo pod uticajem alkohola ili uslijed upotrebe opojnih droga, uz pristanak maloljetnika i njegovih zakonskih zastupnika i njegovom sviješću daje potrebna njena primjena, donose odluku o primjeni odgojne preporuke kojom se maloljetniku nalaže da se uključi na tretman radi liječenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolničko ili ambulantno).

 

Član 39.
(Ustanova za primjenu odgojne preporuke)

 

Tužilac ili sudija odlukom o primjeni odgojne preporuke, određuju ustanovu u kojoj će se odgojna preporuka iz člana 38. ove uredbe primjenjivati i vrijeme njenog trajanja, koje ne može biti duže od jedne godine, odnosno upoznaju maloljetnika da u tom roku ova odgojna preporuka može biti zamijenjena drugom odgojnom preporukom ili ukinuta ili da će se započeti sa vođenjem pripremnog postupka odnosno postupiti po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Član 40.
(Dostavljanje odluke ustanovi ili organizacijama)

 

(1)    Odluka o primjeni odgojne preporuke iz člana 38. ove uredbe dostavlja se ustanovi ili organizaciji koja se bavi pitanjima odvikavanja od ovisnosti u kojoj će se ova preporuka primjenjivati.
(2)    Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se i nadležnom organu starateljstva koji prati ispunjenje ove preporuke i koji najmanje jednom mjesečno o tome izvještava tužioca ili sudiju.
(3)    Ustanova ili organizacija iz stava 1. ovog člana određuje ovlašteno lice koje će pratiti primjenu preporuke i po potrebi uključivati zakonskog zastupnika i nadležni organ starateljstva.

 

Član 41.
(Primjena odgojne preporuke)

 

(1)    Primjena odgojne preporuke mora biti zasnovana na individualno utvrđenom planu koji izrađuje ovlašteno lice u saradnji sa zakonskim zastupnikom i organom starateljstva, sa kojim je maloljetnik upoznat i na koji je dao pismenu saglasnost.
(2)    Prilikom izrade individualnog plana iz stava l. ovog člana vodiče se računa o sredini iz koje maloljetnik dolazi, njegovoj ličnosti, sposobnostima, mentalnom razvoju i okolnostima koje su dovele do izvršenja krivičnog djela a posebno treba voditi računa da se primjenjuju najmanje ograničavajuće metode.

 

Član 42.
(Posljedice prestanka primjene odgojne preporuke)

 

(1) U primjeni odgojne preporuke iz člana 38. ove uredbe posebno treba voditi računa o zaštiti ličnog dostojanstva maloljetnika, njegove privatnosti, a u cilju čuvanja i jačanja intergriteta ličnosti maloljetnika i njegovog pravilnog razvoja i lične odgovornosti.
(2)    Maloljetnik može da povuče saglasnost za primjenu odgojne preporuke u pisanoj formi u bilo kojem trenutku.
(3)    Ovlašćeno lice iz člana 40. stav 3. ove uredbe i organ starateljstva dužni su da upozore maloljetnika o posljedicama prestanka primjene ove odgojne preporuke.

 

Član 43.
(Izvještaj o načinu primjene odgojne preporuke)

 

(1)    Izvještaj o načinu primjene odgojne preporuke ovlašteno lice iz člana 40. stav 3. ove uredbe podnosi nadležnom organu starateljstva najmanje jednom mjesečno i po završetku primjene.
(2)    Organ starateljstva će po završetku trajanja ove preporuke na osnovu izvještaja ovlaštenog lica iz stava 1. ovog člana podnijeti konačni izvještaj sudu.

 

Član 44.
(Naredba o nepokretanju pripremnog postupka)

 

(1)    Ako maloljetnik u potpunosti ispuni izrečenu odgojnu preporuku, o čemu izvještaj podnosi organ starateljstva, tužilac donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka. Istu odluku tužilac može donijeti i u slučaju da maloljetnik djelimično ispuni odgojnu preporuku i ukoliko nađe da pokretanje postupka ne bi bilo cjelishodno s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojim je učinjeno, raniji život maloljetnika, njegova lična svojstva i razloge neispunjenja obaveze.
(2)    Tužilac započinje vođenje pripremnog postupka ako maloljetnik ne ispuni izrečenu odgojnu preporuku ili je djelimično ispuni, ali u mjeri koja opravdava pokretanje postupka, o čemu je mjerodavno mišljenje nadležnog organa starateljstva.
(3)    U skladu sa stavom 1. ovog člana sudija donosi odluku o neprihvatanju prijedloga za izricanje krivične sankcije, dok u skladu sa stavom 2. ovog člana postupa po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Odjeljak F. Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta

 

Član 45.
(Razmatranje mogućnosti i opravdanost primjene odgojne preporuke)

 

(1)    Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona, tužilac razmatra mogućnost i opravdanost primjene odgojne preporuke iz člana 2. tačka f) ove uredbe.
(2)    Prije donošenja odluke o prijedlogu tužioca za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela iz člana 89. stav 1. Zakona ili nakon što je vijeće donijelo odluku u skladu sa članom 105. stav 2. Zakona, sudija postupa u skladu sa stavom l. ovog člana.
(3)    U skladu sa st. 1. i 2. ovog člana na ročište za razmatranje mogućnosti i opravdanosti primjene odgojne preporuke pored maloljetnika pozivaju se zakonski zastupnici maloljetnika i predstavnik organa starateljstva,

 

Član 46.
(Uključivanje u pojedinačni i grupni tretman)

 

(1) Kada tužilac ili sudija nakon razmatranja mogućnosti primjene navedene odgojne preporuke utvrdi i opravdanost iste, posebno kada se od strane vještaka neuropsihijatra utvrdi da je maloljetnik počinio krivično djelo pod uticajem alkohola ili uslijed upotrebe opojnih droga ili drugih psihičkih stanja ili duševnih oboljenja, uz pristanak maloljetnika i zakonskih zastupnika, donosi odluku kojom nalaže maloljetniku uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.
(2)    Ukoliko se na osnovu izvještaja organa starateljstva utvrdi da se radi o maloljetniku koji nema dovoljno obrazovanja, a izrazi spremnost za daljim obrazovanjem, može se odrediti da isti pohađa posebne kurseve za stručno osposobljavanje kako bi se pripremio za polaganje ispita kojim se provjerava njegovo znanje.
(3)    U naredbi iz stava 1. ovog člana određuje se vrijeme trajanja ove preporuke i to period od šest mjeseci do jedne godine.
(4)    Maloljetnik se upoznaje da u određenom roku odgojna preporuka može biti zamijenjena drugom ili ukinuta, odnosno ukoliko je ne bude ispunjavao da može biti pokrenut pripremni postupak ili postupiti po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

Član 47.
(Izvještaj organa starateljstva o praćenju ispunjenja odgojne preporuke)

 

(1)    Odiuka iz člana 46. ove uredbe dostavlja se nadležnom organu starateljstva koji, zavisno od nalaza i mišljenja vještaka neuropsihijatra, vrši odabir savjetovališta i u saradnji sa odgovornim licem odabranog savjetovališta, sačinjava program rada sa maloljetnikom i njegovog uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman, odnosno u saradnji sa odgovarajućom ustanovom program pohađanja kursa i polaganja ispita.
(2)    Nadležni organ starateljstva prati ispunjenje ove preporuke u saradnji sa odgovornim licem iz savjetovališta, odnosno ustanove i najmanje jednom mjesečno o tome izvještava tužioca ili sudiju.

 

Član 48.
(Naredba o nepokretanju pripremnog postupka)

 

(1)    Ukoliko maloljetnik u potpunosti ispuni odgojnu preporuku iz člana 46. ove uredbe, organ starateljstva podnosi izvještaj tužiocu ili sudiji, koji donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka. Istu odluku tužilac može donijeti i u slučaju da maloljetnik djelimično ispuni navedenu odgojnu preporuku ukoliko nađe da pokretanje postupka ne bi bilo cjelishodno, s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojim je učinjeno, raniji život maloljetnika, njegova lična svojstva i razloge neispunjenja obaveze.
(2)    Tužilac donosi naredbu o pokretanju pripremnog postupka u slučaju kada maloljetnik ne ispuni odgojnu preporuku ili je ispuni djelimično, ali u mjeri koja opravdava pokretanje postupka na osnovu mišljenja nadležnog organa starateljstva.
(3)    U skladu sa stavom 1.ovog člana sudija donosi odluku o neprihvatanju prijedloga za izricanje krivične sankcije, dok u skladu sa stavom 2. ovog člana postupa po prijedlogu tužioca za izricanje krivične sankcije.

 

POGLAVLJE III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 49.
(Program za edukaciju)

 

Nadležna federalna i kantonalna ministarstva će u okviru svoje nadležnosti pripremiti program za edukaciju stručnih lica radi sticanja dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja i primjene odgojnih preporuka, odnosno njihovog izvršenja, kako je to propisano ovom uredbom.

 

Član 50.
(Sredstva i materijalno-tehničkih uslovi)

 

Nadležna federalna i kantonalna ministarstva će u svom budžetu predvidjeti i obezbijediti sredstva za realizaciju ove uredbe, a posebno za edukaciju stručnog  kadra, stvaranje prostornih i materijalno-tehničkih uslova.

 

Član 51.
(Donošenje općih kriterija)

 

(1)    Odredbe ove uredbe dužni su sprovoditi nadležni organi i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina, a posebno iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva.
(2)    Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će u roku od 60 dana od dana objavljivanja ove Uredbe donijeti opće kriterije iz člana 32. stav l. ove uredbe.
(3)    Nadležni organi starateljstva će u roku od 45 dana od dana donošenja kriterija iz stava 2. ovog člana, po osnovu javnog poziva, izvršiti izbor i sačiniti listu ustanova, preduzeća i organizacija i sa istim zaključiti posebne sporazume.

 

Član 52.
(Stavljanje van snage)

 

Početkom primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o primjeni odgojnih preporuka ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/09).

 

Član 53.
(Stupanje na snagu i promjena)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 07.02.2015. godine.

 

V broj 104/2015
04. februara 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.