Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godinej donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O MJERILIMA, POSTUPKU l
NAČINU OCJENJIVANJA RADA RUKOVODITELJA
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE POSTAVLJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/13, 80/13 i 24/14), u članku I4a. stavak 1. broj: "2014" zamjenjuje se brojem: "2015".
U stavku 2. broj: "2013", zamjenjuje se brojem: "2014".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 55/2015
28. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.