Na osnovu člana 81 . stav (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA,
OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I
UČESNICIMA U GRAĐENJU

 

Član 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15) u članu 30. stav 3. broj "2" zamjenjuje se riječju "jedne".
U stavu 4. riječ: "deset (10)" zamjenjuju se riječima: "pet (5)"-

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1797/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.