Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O POTICANJU UPOŠLJAVANJA

 

Članak l.
(Predmet)

 

Ovom uredbom se u cilju poticanja upošljavanja uređuju uvjeti za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj upošljavanja neuposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u razini stručne spreme, i osoba koje se same upošljavaju, izvori sredstava, kriteriji za raspored sredstava, nadzor nad korištenjem sredstava, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje učinkovitog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Proračun Federacije).

 

Članak 2.
(Definicije)

 

(1)    Neuposlena osoba glede ove uredbe je osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u razini stručne spreme; koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao neuposlena osoba duže od trideset dana i koja, bez obzira na razdoblje, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po tom temelju kod domaćeg ili inostranog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
(2)    Osoba koja se sama upošljava je osoba u životnoj dobi od 18 ili više godina, koja se vodi u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao neuposlena osoba neprekidno duže od 30 dana i koja pod uvjetima iz ove uredbe koristi subvenciju kako bi radila sama za sebe.
(3)    Poslodavac je fizička ili pravna osoba iz privatnog sektora koja može koristiti sufinanciranje pri upošljavanju u smislu ove uredbe, a koji upošljava neuposlenu osobu.
(4)    Samoupošljavanje glede ove uredbe odnosi se na upošljavanje neuposlene osobe iz članka 2. stavak 2. ove uredbe koja obavlja registriranu djelatnost u svoje ime i za svoj račun.
(5)    Subvencija je oblik financijske potpore iz Proračuna Federacije koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru na ime refundiranja obveza po temelju doprinosa, plaće i porez na dohodak novouposlenih osoba ili osobi koja se sama upošljava na ime refundiranja obaveza po temelju doprinosa, plaće i poreza na dohodak.
(6)    Doprinosi glede ove uredbe su: doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju neuposlenosti.
(7)    Najniža plaća glede ove uredbe je iznos utvrđen sukladno članku 78. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/15), iznos utvrđen sukladno odredbama Općeg kolektivnog ugovora za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/05 i 62/08) i Odlukom o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/08).

 

Članak 3.
(Osiguranje rodne ravnopravnosti)

 

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovoj uredbi korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

 

Članak 4.
(Uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju za upošljavanje)

 

Pravo na subvenciju za upošljavanje sukladno ovoj uredbi može ostvariti poslodavac koji ispunjava sljedeće uvjete:
a)     obavlja djelatnost koja nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću;
b)     sukladno Zakonu o radu zaključi ugovor o radu sa osobom iz članka 2. stavak (l) ove uredbe;
c)     u posljednjih osam mjeseci do dana potpisivanja ugovora o poticanju upošljavanja glede ove uredbe nije smanjio broj uposlenih osoba sa liste osiguranih osoba poslodavca, osim u slučajevima opravdano upražnjenih radnih mjesta (otkaz na vlastiti zahtjev radnika, umirovljenje, nesposobnost za rad),
d)     isplaćuje radnicima dospjele plaće sukladno odredbama važećih propisa;
e)     uplaćuje dospjele poreze i doprinose za obvezna osiguranja istodobno sa isplatom plaće;
f)      nije evidentiran u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa uposlenikom nije zaključio ugovor o radu - rad na crno.

 

Članak 5.
(Uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju za samoupošljavanje)

 

Pravo na subvenciju za samoupošljavanje sukladno ovoj uredbi može ostvariti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
a)     dostavi dokaz o registraciji društva sa ograničenom odgovornosti u kojem je jedini osnivač ili obrta na vlastito ime koji su registrirani nakon stupanja na snagu ove uredbe i koji nisu u oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću i
b)     nema neizmirenih dospjelih obveza po temelju poreza i doprinosa.

 

Članak 6.
(Obveze poslodavca koji koristi subvenciju)

 

(1)    Poslodavac koji koristi subvenciju sukladno ovoj uredbi, ne može tijekom razdoblja korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog razdoblja od dana novog upošljavanja za koje je koristio subvenciju, smanjiti broj uposlenih u odnosu na broj uposlenih koji je imao na dan 31.03.2015. godine, uvećan za broj novouposlenih osoba.
(2)    Za vrijeme trajanja razdoblja za koji prima subvenciju, poslodavac ne može smanjiti broj uposlenih osoba, osim iz razloga više sile (elementarne nepogode, požar, donošenje i izmjena propisa koji direktno utječu na poslovanje poslodavca), umirovljenja ili nesposobnosti za rad.
(3)    Poslodavac koji novom uposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), dužan je obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na iznos koji se subvencionira sukladno članku 8. ove uredbe.
(4)   U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinanciranom osobom, tijekom razdoblja za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) ili kantonalnu službu za zapošljavanje (u daljem tekstu: kantonalna služba), te može u roku od 15 dana od dana nastanka te okolnosti zaključiti ugovor o radu sa drugom (zamjenskom) neuposlenom osobom koja
ispunjava uvjete navedene u članka 2. stavak (1) ove uredbe, na preostalo razdoblje ugovorne obveze.
(5)   U slučaju zaključivanja ugovora o radu, odnosno ugovora o obavljanju vježbeničkog staža, sa drugom (zamjenskom) neuposlenom osobom poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora dostaviti kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obvezna osiguranja (Obrazac JS 3100) kantonalnoj službi.

 

Članak 7.
(Obveze osobe koja se sama upošljava)

 

(1)   Osoba koja se sama upošljava dužna je vršiti redovan obračun i uplatu poreza i doprinosa sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima, a refundacija će se vršiti u iznosima iz članka 8. stavak 2.
(2)   U slučaju prestanka rada registrirane djelatnosti po temelju koje je ostvarila pravo na subvenciju tijekom, razdoblja korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog razdoblja od dana dobivanja, subvencije, osoba koja se sama upošljava dužna je u roku od tri dana od dana prestanka rada, o tome obavijestiti kantonalnu službu.

 

Članak 8.
(Visina subvencije)

 

(1)   Poslodavac iz članka 2. stavak 3. ove uredbe koji uposli neuposlenu osobu iz članka 2. stavak (I) neovisno o stupnju stručne spreme na razdoblje od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obveznih doprinosa na najnižu plaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.
(2)   Osoba koja se sama upošljava neovisno o stupnju stručne spreme na razdoblje od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obveznih doprinosa na najnižu plaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.
(3)   Za uposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinanciranje obveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu, koji ne može biti veći od iznosa iz st. l. i 2. ovog članka.

 

Članak 9.
(Ograničenje u pogledu korištenja prava)

 

(1)   Poslodavac koji koristi sredstva poticaja glede ove uredbe, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u upošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po tom temelju ostvariti druga prava.
(2)   Poslodavac ne može. koristiti subvencije glede ove uredbe za drugu novouposlenu osobu u razdoblju od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa za uposlenika za kojeg je subvenciju koristio, osim ako je do prekida radnog odnosa došlo iz razloga navedenih u članku 6. stavak 2.
(3)   Osoba koja se sama upošljava ne može koristiti mjere aktivne politike u upošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po tom osnovu ostvarivati druga prava.

 

Članak 10.
(Trajanje radnog odnosa sufinancirane osobe)

 

Radni odnos uposlenika koji se upošljavaju i osoba koje se same upošljavaju uz subvencioniranje glede ove uredbe traje koliko i razdoblje za koje se osigurava subvencija sukladno članku 8. ove uredbe i još najmanje isto razdoblje nakon isteka tog roka.

 

Članak 11.
(Postupak za dodjelu subvencije)

 

(1)    Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na temelju javnog poziva koji objavljuje Zavod za zapošljavanje i koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.
(2)   Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije.
(3)    Javni poziv sadrži uvjete za prijavu (uključujući i uvjete za predaju dokumentacije elektronskim putem), dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu, rokove za podnošenje prijave i naznaku da se dokumentacija podnosi Zavodu za zapošljavanje.
(4)    Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Zavod za zapošljavanje i isti će biti dostupan na internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, te u prostorijama kantonalnih službi.
(5)    Zavod za zapošljavanje provjerava kvaiificiranost poslodavaca i osoba koje se same upošljavaju za sudjelovanje na javnom pozivu na temelju podataka iz prijave kao i podataka koje pribavlja po službenoj dužnosti. Zavod za zapošljavanje dostavlja kantonalnoj službi spisak prijavljenih poslodavaca sa provjerenim podacima,
(6)    Na zahtjev Zavoda za zapošljavanje, Porezna uprava je dužna dati podatke o poslodavcu od značaja za verifikaciju kvalificiranosti poslodavca.
(7)    Nakon utvrđivanja potpunosti i vatidnosti dokumentacije, kantonalna služba potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinanciranju i dostavlja ih Zavodu za zapošljavanje, koji također potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinanciranju, te zadržava jedan primjerak, a ostale vraća kantonalnoj službi. Kantonalna služba zadržava jedan primjerak ugovora o sufinanciranju, a jedan prosljeđuje poslodavcu, odnosno osobi koja se sama upošljava.

 

Članak 12.
(Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za subvencije)

 

(1)    Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta iz članka 4., 5., 6. i 7. ove uredbe za vrijeme korištenja subvencije, vršit će Zavod za zapošljavanje u suradnji s Poreznom upravom, na mjesečnom temelju i o tome informirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.
(2)   Zavod za zapošljavanje će putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavljati Vladi Federacije Bosne i Hercegovine kvartalno izvješće o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima.
(3)    Radi praćenja uvjeta za korištenje subvencija glede ove uredbe Porezna uprava osigurava da se prigodom prijave za upis osiguranja u Jedinstveni sustav označi poslodavac koji koristi subvenciju glede, ove uredbe, kao i da je osoba uposlena putem subvencije u radnom odnosu.
(4)   Ako poslodavac i osoba koja se sama upošljava ne postupaju na način utvrđen člancima 4., 5., 6. i 7. ove uredbe, Porezna uprava će obavijestiti Zavod za zapošljavanje koji će pokrenuti proeedum povrata iskorištenog iznosa subvencije.

 

Članak 13.
(Obveze poslodavca u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza)

 

(1) Ako tijekom trajanja radnog odnosa iz članka 10. ove uredbe nastupe okolnosti uslijed kojih poslodavac ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 4. ove uredbe poslodavac gubi pravo na subvenciju danom prestanka ispunjavanja uvjeta, te je dužan u reku od 30 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta obračunati i uplatiti Zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno iskorištenih sredstava subvencije.
(2)    Ako u tijeku korištenja subvencije poslodavac smanji broj uposlenih u odnosu na broj uposlenih sukladno članku 4. stavak 1. točka c) uvećan za broj novouposlenih osoba za koja ostvaruje subvenciju, poslodavac gubi pravo na subvenciju pri čemu u slučaju kada je subvencija korištena za više novouposlenih osoba prvo gubi subvenciju za onog novouposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.
(3)    Ako Zavod za zapošljavanje, Federalna uprava za inspekcijske poslove ili Porezna uprava utvrde da je došlo do smanjenja broja uposlenih i da poslodavac nije postupio sukladno članku 6. ove uredbe, poslodavac je dužan da uplati, pored novčanog iznosa iz stavka 2. ovog članka i pripadajuću zakonsku kamatu sukladno važećim propisima, počev od dana isteka roka definiranog stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 14.
(Obveze osobe koja se sama upošljava u slučaju neispunjavanja
ugovornih obveza)

 

Ako tijekom trajanja radnog odnosa iz članka 10. ove uredbe, nastupe okolnosti uslijed kojih dođe do prestanka registrirane djelatnosti iz članka 5. stavak a) uredbe, osoba koja se sama upošljava je dužna u roku od 30 dana od dana prestanka rada registrirane djelatnosti iz članka 5. stavak a) ove uredbe, obračunati i uplatiti Zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno iskorištenih sredstava subvencije sa pripadajućom zakonskom kamatom.

 

Članak 15.
(Osiguranje povrata sredstava u slučaju neispunjenja uvjeta za
korištenje subvencije)

 

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uvjeta od strane poslodavca i osobe koja se sama upošljava, garantira se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, sa naznakom "bez protesta", koju su poslodavac, odnosno osoba koja se sama upošljava, dužni dostaviti, zajedno sa mjeničnom izjavom - ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanim i ovjerenim nalogom za plaćanje, prigodom zaključivanja ugovora o sufinanciranju sa Zavodom za zapošljavanje odnosno kantonatnim službama.

 

Članak 16.
(Izvori sredstava za subvencije)

 

(1)    Sredstva za subvencije glede ove uredbe osigurana su u Proračunu Federacije, na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a realizirat će se putem Zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.
(2)   Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostaviti na usvajanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Plan raspodjele sredstava po kantonima u ovisnosti od broja neuposlenih osoba iz članka 2. stavak (1) ove uredbe. O svim budućim preraspodjelama unutar kantona, odlučuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, prema ukazanim potrebama.

 

Članak 17.
(Obračun subvencija i način podnošenja zahtjeva)

 

(1)   Zavod za zapošljavanje će izvršiti refundaeiju sredstava za svakog poslodavca pojedinačno, kao i za osobu koja se sama upošljava, na način da refundira ugevorent iznos za protekli mjesec.
(2)   Nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju, poslodavac, odnosno osoba koja su gama upošljava, je u ebvezi da, najdalje do kraja mjeseca za protekli mjesec, kantonalnoj službi dostavlja specifikacije plaće ovjerene u Pereznoj upravi, ovjerene i potpisne platne liste osobe za koju se osigurava subvencija, uplatnice za pojedinačne isplate plaća, a u slučaju zbirne uplate plaća, kopije izvoda banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačne plaće za sufinanciranu osobu.
(3)    Kantonalna služba priprema izvješće o ispunjavanju uvjeta za isplatu poslodavcu u pisanoj formi i dostavlja ga Zavodu za zapošljavanje, te o tome vodi evidenciju u odgovarajućoj bazi.
(4)    Zavod za zapošljavanje, na temelju dostavljenog izvješća kantonalne službe o ispunjavanju uvjeta za isplatu, podnosi zahtjev za refundaciju Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Nakon odobrenja zahtjeva, Zavod za zapošljavanje će korisniku sredstava mjesečno refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec, do isteka ugovorene obveze sufinanciranja.

 

Članak 18.
(Nadzor nad primjenom Uredbe)

 

(1)    Upravni nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.
(2)    Inspekcijski nadzor nad provedbom ove uredbe vrše Porezna uprava i Federalna uprava za inspekcijske postove, svatko sukladno svojim propisanim nadležnostima.

 

Članak 19.
(Kaznene odredbe)

 

(1)    Novčanom kaznom u visini trostrukog iznosa obveze po sufinanciranoj osobi koja proizilazi na temelju subvencije iz članka 8. ove uredbe, kaznit će se za prekršaj poslodavac i osoba koja se sama upošljava ukoliko manje obračuna ili ne uplati doprinose, porez i neto plaću na način i u rokovim propisanim ovom uredbom, odnosno ukoliko ne osigura trajanje radnog odnosa glede članka 10. ove uredbe.
(2)    Visina novčane kazne u trostrukom iznosu iz stavka 1. ovog članka ne može preći 10.000,00 KM.
(3)    Novčanom kaznom od 3.000 KM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(4)    Novčanom kaznom od 3.000,00 KM za prekršaj u smislu čl. 10. i 14. ove uredbe, kaznit će se osoba koja se sama upošljava.

 

Članak 20.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1668/2015
03. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.