Na temelju članka 69. stavak (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O DODJELI I ODUZIMANJU ČINOVA POLICIJSKIM
SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom se uredbom propisuju postupak dodjele i oduzimanja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije), radna mjesta policijskih službenika koja su sukladna s njihovim činom te radna mjesta policijskih službenika koja će biti popunjena u čin mlađeg inspektora zapošljavanjem novih policijskih službenika i radna mjesta koja će biti popunjena promaknućem policijskih službenika s nižim činom.

 

Članak 2.
(Dodjela čnova policijskim službenicima i zaštita dodijeljenog čina)

 

(1)    Činovi se dodjeljuju policijskim službenicima.
(2)    Čin dodijeljen policijskom službeniku zaštićen je i ne može biti oduzet, osim u slučajevima propisanim člankom 14. ove uredbe.

 

Članak 3.
(Definicija čina policijskog službenika)

 

Čin policijskog službenika poseban je uvjet za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Uprave policije koji su utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu; Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu).

II POSTUPAK DODJELE ČINA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU

 

Članak 4.
(Način dodjele čina policijskim službenicima)

 

Postupak dodjele činova policijskim službenicima u Upravi policije provodi se popunom upražnjenog radnog mjesta koje je utvrđeno Pravilnikom sljedećih načina, i to:
a)     zapošljavanjem u početni čin,
b)     promaknućem u viši čin,
c)     imenovanjem za ravnatelja Uprave policije - glavnog generalnog inspektora policije i zamjenika ravnatelja Uprave policije - generalnog inspektora policije.

 

Članak 5.
(Postupak pokretanja dodjele policijskog čina)

 

Postupak dodjele čina iz članka 6. ove uredbe pokreće se na temelju popisa radnih mjesta koja će biti popunjena zapošljavanjem novih policijskih službenika ili popunjena promaknućem koji utvrđuje ravnatelj Uprave policije u skladu s čl. 44. i 77. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 6.
(Činovi koji se mogu dodijeliti policijskim službenicima)

 

(1)    Policijskom službeniku, u skladu s člankom 69. st. (2) i (3) Zakona, može se dodijeliti jedan od sljedećih činova, i to:
a)     policajac;
b)     stariji policajac;
c)     narednik;
d)     stariji narednik;
e)     mlađi inspektor;
f)     inspektor;
g)    viši inspektor;
h)    samostalni inspektor;
i)     glavni inspektor;
j)     generalni inspektor policije;
k)    glavni generalni inspektor policije.
(2)    Činove iz stavka (1) ovoga članka dodjeljuje ravnatelj Uprave policije, osim čina iz stavka (1) toč. j) i k) ovoga članka kada čin dodjeljuje federalni ministar unutarnjih poslova na temelju rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju za ravnatelja Uprave policije odnosno zamjenika ravnatelja Uprave policije.

 

Članak 7.
(Slučajevi u kojima se dodjeljuje čin policijskim službenicima)

 

(1)    Činovi iz članka 6. stavak (1) ove uredbe dodjeljuju se u sljedećim slučajevima, i to:
a)     čin policajac - kadetu koji uspješno završi probni rad dodjelom početnog čina "policajac";
b)     čin mlađi inspektor - kadetu koji uspješno završi probni rad ili policijskom službeniku po osnovi odluke o promaknuću;
c)     čin iz članka 6. stavak (I) toč. b), c), d), f), g), h) i 1) ove uredbe - policijskom službeniku čije se ime nalazi na odluci o promaknuću u viši čin;
d)     čin glavnog generalnog inspektora i generalnog inspektora - policijskom službeniku kojega je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala za ravnatelja Uprave policije odnosno zamjenika ravnatelja Uprave policije.
(2)    Činovi iz stavka (1) ovoga članka dodjeljuju se na posebnim svečanim sjednicama.

 

Članak 8.
(Čin kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta)

 

Čin iz članka 6. stavak (1) ove uredbe može se dodijeliti ako je taj čin određen kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta policijskih službenika, što se utvrđuje u posebnom dijelu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu koji se odnosi na Upravu policije.

III RADNA MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I NJIHOVO USKLAĐIVANJE S ČINOM

 

Članak 9.
(Elementi radnog mjesta policijskog službenika)

 

(1)    Radno mjesto policijslcog službenika iz članka 8. ove uredbe obuhvaća sljedeće elemente, i to:
a)     naziv radnog mjesta;
b)     opis poslova;
c)     uvjete za obavljanje poslova;
d)     broj izvršitelja.
(2)    Radna mjesta policijskih službenika utvrđuju se u dijelu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Uprave policije, u poglavlju "Sistematizacija radnih mjesta".
(3)    Policijski službenici mogu se rasporediti samo na ona radna mjesta koja su sistematizirana u organizacijskim jedinicama iz članka 12. ove uredbe Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu s elementima radnog mjesta iz stavka (f) ovoga članka i usklađena s poslovima koji se obavljaju u pojedinom činu iz članka 11. ove uredbe.

 

Članak 10.
(Način određivanja elemenata radnog mjesta policijskog službenika)

 

Elementi radnih mjesta iz članka 9. ove uredbe određuju se na sljedeći način, i to:
a)     naziv radnog mjesta određuje se prema činu iz članka 11. ove uredbe s opisom poslova koje obavlja u tom činu (npr. viši inspektor za koordinaciju);
b)     opis poslova utvrđuje se prema vrsti poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a u skladu s djelokrugom organizacijskih jedinica za koje se utvrđuje to radno mjesto;
c)     uvjeti za obavljanje poslova utvrđuju se prema činu iz članka 11. ove uredbe koji odgovara nazivu radnog mjesta, a za određena radna mjesta, uz opće uvjete, mogu se odrediti posebni uvjeti za obavljanje tih poslova (odgovarajući stupanj i vrsta školske spreme, kao i drugi uvjeti specifični za ta radna mjesta);
d)     broj izvršitelja utvrđuje se arapskim brojem i slovima.

 

Članak 11.
(Poslovi koje obavljaju policijski službenici u pojedinim činovima)

 

U činu iz članka 6. stavak (l) ove uredbe mogu se obavljati sljedeći poslovi, i to:
a)     policajac:
- jednostavniji poslovi uspostave i vođenja evidencija
- jednostavniji poslovi zaštite ličnosti po mjestu stanovanja
- jednostavniji poslovi zaštite objekata
- jednostavniji poslovi u operativnim timovima
- jednostavniji poslovi patrolne službe
b)     stariji policajac:
- osnovni poslovi operativnog nadzora
- osnovni poslovi korištenja operativne tehnike
- osnovni poslovi vođenja evidencija i prijepisa tonskog zapisa
- osnovni poslovi zaštite ličnosti po mjestu stanovanja
- osnovni poslovi za pratnju u kretanju federalnih ličnosti i stranih delegacija
- osnovni poslovi zaštite objekata  
- osnovni poslovi u operativnim timovima
- osnovni poslovi na kontrolno-propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici
- osnovni poslovi patrolne službe u Specijalnoj policijskoj jedinici
c)     narednik:
- poslovi prikrivenog operativca
- poslovi operatera za policijska izvješća
- poslovi policajca za podršku i intervenciju
- poslovi policajca za zadržavanje
- poslovi policajca za neposrednu zaštitu ličnosti
- poslovi policajca u automobilskoj ophodnji
- poslovi KDZ osiguranja
- upravljanje specijalnim vozilima policije
- složeniji poslovi u operativnim timovima
- poslovi operativnog dežurstva u Specijalnoj policijskoj jedinici
- složeniji poslovi na kontrolno-propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici
- složeniji poslovi patrolne službe u Specijalnoj policijskoj jedinici
d)      stariji narednik:
- najsloženiji poslovi vođenja evidencija
- kriminalističko-tehnički poslovi
- najsloženiji poslovi unosa podataka
- složeniji poslovi operativnog nadzora
- najsloženiji poslovi korištenja operativne tehnike
- najsloženiji poslovi vođenja evidencija i prijepisa tonskog zapisa
- poslovi operativnog dežurstva na razini Sektora uniformirane policije
- poslovi vođe skupine
- poslovi vođe smjene
- poslovi vođe ophodnje
- poslovi vođe automobilske ophodnje
- poslovi operativca za primjenu protudiverzijske zaštite
- poslovi operativca za primjenu tehničke zaštite
- najsloženiji poslovi u operativnim timovima
- poslovi realizacije i planiranja osiguranja i zaštite objekata Specijalne policijske jedinice
e)     mlađi inspektor:
- poslovi složenijih istražnih radnji
- složeniji poslovi prikrivenog istražitelja
- složeniji poslovi primjene operativne tehnike
- složeniji poslovi presretanja telekomunikacija
- poslovi vođenja istraga
- poslovi otkrivanja i dokumentiranja kaznenih djela
- poslovi prikupljanja i dostavljanja kriminalističko-obavještajnih podataka
- složeniji poslovi kriminalističkooperativnog tehničara
- poslovi obuke
- poslovi operativnog dežurstva na razini Uprave policije
- poslovi voditelja smjene za zaštitu federalnih objekata
- poslovi istražitelja za primjenu protudiverzijske zaštite
- poslovi istražitelja za primjenu tehničke zaštite
- poslovi inspektora za kontrolu prometa i prijevoza eksplozivnih tvari
- poslovi obuke policijskih službenika u jedinicama policije
- poslovi zapovijedanja operativnim timom
- jednostavniji unutarnji istražni postupci
f)      inspektor:
- poslovi u posebnim istragama, složeniji poslovi potražne djelatnosti
- poslovi suradnje s Interpolom i pravosuđem
- složeniji analitički poslovi
- poslovi pregovarača u talackim i drugim situacijama
- poslovi poligrafskog ispitivanja i izrada fotorobota,
- poslovi kontrole rada s informantima
- složeniji poslovi edukacije za rad s informantima
- najsloženiji poslovi prikrivenog istražitelja
- najsloženiji poslovi operativnog nadzora
- složeniji analitički poslovi
- poslovi vođenja složenijih istraga
- složeniji poslovi otkrivanja i dokumentiranja kaznenih djela
- složeniji poslovi praćenja kaznenog djela terorizma
- poslovi planiranja, koordinacije i analize
- poslovi inspektora za procjenu prijetnji
- poslovi rukovođenja operativnim dežurstvom na razini Sektora uniformirane policije
- poslovi višeg istražitelja za primjenu protudiverzijske zaštite
- poslovi višeg istražitelja za primjenu tehničke zaštite
- poslovi inspektora za kontrolu proizvodnje, prometa i prijevoza eksplozivnih tvari
- poslovi zamjenika voditelja unutarnje organizacijske jedinice
- složeni unutarnji istražni postupci
g)      viši inspektor:
- poslovi sigurnosno-obavještajnog analitičara
- poslovi složenijih istraga na otkrivanju i dokumentiranju kaznenih djela
- složeniji poslovi u posebnim istragama
- najsloženiji poslovi potražne djelatnosti
- najsloženiji poslovi kriminalističko-operativne tehnike
- rukovođenje unutarnjom organizacijskom jedinicom: odsjekom,   instruktorskim timom, operativnom jedinicom
- najsloženiji analitički poslovi
- poslovi vođenja najsloženijih istraga
-najsloženiji poslovi otkrivanja i dokumentiranja kaznenih djela
- najsloženiji poslovi praćenja kaznenog djela terorizma
- poslovi višeg istražitelja
- poslovi rukovođenja operativnim dežurstvom na razini Uprave policije
- složeniji unutarnji istražni postupci
h)     samostalni inspektor:
- poslovi zamjenika voditelja osnovne organizacijske jedinice
- najsloženiji poslovi policijske suradnje
- rukovođenje Timom za posebne istrage
- poslovi organiziranja rada i rukovođenja odjelom/detašmanom
- poslovi samostalnog istražitelja
- rukovođenje unutarnjim organizacijskim jedinicama: Timom za procjenu   prijetnji i Odsjekom za planiranje, koordinaciju i analizu
- poslovi pomoćnika voditelja osnovne organizacijske jedinice, najsloženiji unutarnji istražni postupci
- poslovi istražitelja za unutarnje istrage, unutar­nje revizije i inspekcije u Jedinici za profesio­nalne standarde, poslovi sukladni Zakonu o zaštiti tajnih podataka i poslovi unutarnjeg nadzora
i)      glavni inspektor:
- poslovi za koordinaciju i policijsku suradnju
- rukovođenje Timom za međunarodnu policijsku i međuagencijsku policijsku suradnju
- rukovođenje terenskim uredima
- rukovođenje osnovnom organizacijskom jedinicom
k)     generalni inspektor policije:
- obavija poslove zamjenika ravnatelja Uprave policije sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14)
l)      glavni generalni inspektor policije:
- obavlja poslove ravnatelja Uprave policije sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 12.
(Nazivi osnovnih unutarnjih organizacijskih jedinica u kojima se
sistematiziraju radna mjesta policijskih službenika)

 

(1)    Organizacijske jedinice u Upravi policije u kojima se mogu sistematizirati radna mjesta policijskih službenika su sljedeće, i to:
a)     osnovne organizacijske jedinice - sektor, ured, jedini­ca, služba i terenski ured
b)     unutarnje organizacijske jedinice - odjel, zapovjed­ništvo, detašman, odsjek
c)     podunutarnje organizacijske jedinice - tim, operativna jedinica, skupina.
(2)    Organizacijske jedinice utvrđuju se prema vrsti, srodnosti, opsegu i stupnju složenosti i međusobno povezanih poslova i zadataka te učinkovitom obavljanju poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave policije.
(3)    Iznimno, radi učinkovitijeg i sigurnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Uprave policije, mogu se sistematizirati radna mjesta policijskih službenika s jednim izvršiteljem koji neće biti u organizacijskoj jedinici iz stavka (1) ovoga članka, a koji će za svoj rad neposredno odgovarati ravnatelju Uprave policije.

 

Članak 13.
(Način utvrđivanja broja izvršitelja s činom policajca i činom
mlađeg inspektora koji će se popuniti u idućoj godini)

 

(1)    Ravnatelj Uprave policije svake kalendarske godine u razdoblju listopad - prosinac odredit će koja radna mjesta policijskih službenika utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i s koliko izvršitelja s činom policajca i činom mlađeg inspektora treba popuniti u idućoj godini.
(2)    Radna mjesta iz stavka (1) ovoga članka popunjavaju se policijskim službenicima s činom mlađeg inspektora tako što se jedna trećina popunjava neposrednim zapošljavanjem i dvije trećine promaknućem,
(3)    Iz opravdanih razloga i na obrazložen prijedlog ravnatelja Uprave policije, federalni ministar unutarnjih poslova može odabrati i drugačiji omjer od omjera utvrđenog stavkom (2) ovoga članka.
(4)    Nadležna služba Uprave policije tromjesečno će dostavljati ravnatelju Uprave policije popis slobodnih radnih mjesta za početni čin s brojem izvršitelja za ta radna mjesta.

IV ODUZIMANJE ČINA

 

Članak 14.
(Oduzimanje čina)

 

(1)    U slučaju prestanka radnog odnosa ili okončanja mandata ravnatelja Uprave policije i zamjenika ravnatelja Uprave policije, oduzima se čin policijskog službenika.
(2)    Rješenje o oduzimanju čina po osnovi prestanka radnog odnosa policijskog službenika donosi ravnatelj Uprave policije.
(3)    Rješenje o oduzimanju čina po okončanju mandata ravnatelja Uprave policije i zamjenika ravnatelja Uprave policije donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 15.
(Zadržavanje postojećeg čina na počasnoj osnovi)

 

(1)    Policijski službenik, na osobni zahtjev, u vrijeme prestanka radnog odnosa po osnovi umirovljenja može zatražiti zadržavanje postojećeg čina na počasnoj osnovi.
(2)    Zahtjev za zadržavanje čina iz stavka (1) ovoga članka podnosi se federalnom ministru, koji o tome donosi rješenje.

 

Članak 16.
(Žalba)

 

(1)    Na rješenja iz čl. 14. i 15. ove uredbe koja donose ravnatelj Uprave policije i federalni ministar može se uložiti žalba Policijskom odboru u roku od osam dana od dana primitka rješenja.
(2)    Na rješenje koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine može se podnijeti tužba nadležnom sudu.

 

Članak 17.
(Vraćanje prethodnog čina)

 

Policijski službenici dužni su dobivanjem novog čina vratiti prethodni čin koji su imali.

 

Članak 18.
(Dodjela čina nakon isteka mandata)

 

Policijskom službeniku koji nakon isteka mandata ravnatelja Uprave policije ili zamjenika ravnatelja Uprave policije, a u skladu s člankom 71. Zakona, bude raspoređen u Upravu policije ravnatelj Uprave policije će tom policijskom službeniku u roku od tri dana od dana prestanka, mandata dodijeliti čin glavnog inspektora.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/11 i 65/11).

 

Članak 20.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1643/2015
03. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.