Na osnovu člana 69. stav (5) Zakona o policijskim službe­nicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O DODJELJIVANJU I ODUZIMANJU ČINOVA
POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuje se postupak dodjeljivanja i oduzi­manja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu; Uprava policije), radna mjesta policijskih službenika koja su u skladu sa njihovim činom te radna mjesta policijskih službenika koja će biti popunjena u čin mlađeg inspektora putem zapošljavanja novih policijskih službenika i radna mjesta koja će biti popunjena putem unapređenja policijskih službenika sa nižim činom.

 

Član 2.
(Dodjela činova policijskim službenicima i zaštita dodijeljenog čina)

 

(1)    Činovi se dodjeljuju policijskim službenicima.
(2)    Čin dodijeljen policijskom službeniku zaštićen je i ne može biti oduzet, osim u slučajevima predviđenim u članu 14. ove uredbe.

 

Član 3
(Definicija čina policijskog službenika)

 

Čin policijskog službenika predstavlja poseban uvjet za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Uprave policije koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog   ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji).

II - POSTUPAK DODJELJIVANJA ČINA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU

 

Član 4.
(Način dodjeljivanja čina policijskim službenicima)

 

Postupak dodjeljivanja činova policijskim službenicima u Upravi policije vrši se popunom upražnjenog radnog mjesta koje je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji na jedan od sljedećih načina i to:
a)     zapošljavanjem u početni čin,
b)     unapređenjem u viši čin,
c)     imenovanjem za direktora Uprave policije - glavnog generalnog inspektora policije i zamjenika direktora Uprave policije - generalnog inspektora policije.

 

Član 5.
(Postupak pokretanja dodjeljivanja policijskog čina)

 

Postupak dodjeljivanja čina iz člana 6. ove uredbe pokreće se na osnovu liste o radnim mjestima koja će biti popunjena putem zapošljavanja novih policijskih službenika ili popunjena putem unapređenja koju utvrđuje direktor Uprave policije u skladu sa čl. 44. i 77. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Član 6.
(Činovi koji se mogu dodijeliti policijskim službenicima)

 

(1)    Policijskom službeniku se može u skladu sa članom 69. st (2) i (3) Zakona dodijeliti jedan od sljedećih činova i to:
a)     policajac;
b)     stariji policajac;
c)     narednik;
d)     stariji narednik;
e)     mlađi inspektor;
f)     inspektor;
g)    viši inspektor;
h)    samostalni inspektor;
i)     glavni inspektor;
j)     generalni inspektor policije;
k)    glavni generalni inspektor policije.
(2)    Dodjeljivanje čina iz stava (1) ovog člana vrši direktor Uprave policije, osim za čin iz stava (1) tač. j) i k) ovog člana kada'dodjelu čina vrst federalni ministar unutrašnjih poslova na osnovu rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju za direktora Uprave policije, odnosno zamjenika direktora Uprave policije.

 

Član 7.
(Slučajevi u kojima se vrši dodjela čina policijskim službenicima)

 

(1)    Dodjeljivanje činova iz člana 6. stav (1) ove uredbe vrši se u sljedećim slučajevima i to:
a)     za čin policajac - kadet koji uspješno završi probni rad dodjeljivanjem početnog čina "policajac";
b)     za čin mlađi inspektor - kadet koji uspješno završi probni rad ili policijski službenik po osnovu odluke o unapređenju;
c)     za čin iz člana 6. stav (1) tač.: b), c), d), f), g), h) i 1) ove uredbe - policijski službenik čije se ime nalazi na odluci o unapređenju u viši čin;
d)     za čin glavnog generalnog inspektora i generalnog inspektora - policijski službenik kojeg je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala za direkto­ra Uprave policije, odnosno zamjenika direktora Uprave policije.
(2)    Dodjeljivanje činova iz stava (1) ovog člana vrši se na posebnim svečanim sjednicama.

 

Član 8.
(Čin kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta)

 

Čin iz člana 6. stav (1) ove uredbe može se dodijeliti ako je taj čin utvrđen kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta policijskih službenika, što se utvrđuje u posebnom dijelu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na Upravu policije.

 

III - RADNA MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I NJIHOVO USKLAĐIVANJE SA ČINOM

 

Član 9.
(Elementi radnog mjesta policijskog službenika)

 

(1)   Radno mjesto policijskog službenika iz člana 8. ove uredbe obuhvata sljedeće elemente i to:
a)     naziv radnog mjesta;
b)     opis poslova;
c)     uvjeti za obavljanje poslova;
d)     broj izvršilaca.
(2)    Radna mjesta policijskih službenika utvrđuju se u dijelu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave policije u okviru poglavlja "Sistematizacija radnih mjesta".
(3)    Policijski službenici mogu se rasporediti samo na ona radna mjesta koja su sistematizovana u okviru organizacionih jedinica iz člana 12. ove uredbe Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji s elementima radnog mjesta iz stava (1) ovog člana i usklađena sa poslovima koji se obavljaju u okviru pojedinog čina iz člana 11. ove uredbe.

 

Član 10.
(Način određivanja elemenata kod radnog mjesta policijskog službenika)

 

Elementi radnih mjesta iz člana 9. ove uredbe određuju se na sljedeći način i to:
a)     naziv radnog mjesta određuje se prema činu iz člana 11. ove uredbe s opisom, poslova koje obavlja sa tim činom (npr. viši inspektor za koordinaciju);
b)     opis poslova utvrđuje se prema vrsti poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a u skladu sa djelokrugom rada organizacionih jedinica za koje se utvrđuje to radno mjesto;
c)      uvjeti za vršenje poslova utvrđuju se prema činu iz člana 11. ove uredbe koji odgovara nazivu radnog mjesta, a za određena radna mjesta, pored općih uvjeta, mogu se odrediti posebni uvjeti za obavljanje tih poslova (odgovarajući stepen i vrsta školske spreme kao i drugi uvjeti specifični za ta radna mjesta);
d)     broj izvršilaca utvrđuje se arapskim brojem i slovima.

 

Član 11.
(Poslovi koje obavljaju policijski službenici u pojedinim činovima)

 

U okviru čina iz člana 6. stav (1) ove uredbe mogu se obavljati sljedeći poslovi i to:
a)     policajac:
- jednostavniji poslovi formiranja i vođenja evidencija
- jednostavniji poslovi zaštite ličnosti po mjestu stanovanja
- jednostavniji poslovi zaštite objekata,
- jednostav­niji poslovi u okviru operativnih timova
- jednostavniji poslovi patrolne službe
b)     stariji policajac:
- osnovni poslovi operativnog nadzora
- osnovni poslovi eksploatacije operativne tehnike
- osnovni poslovi vođenja evidencija i prepisa tonskog zapisa
- osnovni poslovi zaštite ličnosti po mjestu stanovanja
-osnovni poslovi za pratnju u kretanju federalnih ličnosti i stranih delegacija
- osnovni poslovi zaštite objekata,  
- osnovni poslovi u okviru operativnih timova
- osnovni poslovi na kontrolno-propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici
- osnovni poslovi patrolne službe u Specijalnoj policijskoj jedinici
c)     narednik:
- poslovi prikrivenog operativca
- poslovi operatora za policijske izvještaje
- poslovi policajca za podršku i intervenciju
- poslovi policajca za zadržavanje
- poslovi policajca za neposrednu zaštitu ličnosti
- poslovi policajca u autopatroli
- poslovi KDZ osiguranja
- upravljanje specijalnim vozilima policije
- složeniji poslovi u okviru operativnih timova
- poslovi operativnog dežurstva u Specijalnoj policijskoj jedinici
- složeniji poslovi na kontrolno-propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici
- složeniji poslovi patrolne službe u Specijalnoj policijskoj jedinici
d)     stariji narednik:
- najsloženiji poslovi vođenja evidencija
- kriminalističko-tehnicki poslovi
- najsloženiji poslovi unosa podataka
- složeniji poslovi operativnog nadzora
- najsloženiji poslovi eksploatacije operativne tehnike
- najsloženiji poslovi vođenja evidencija i prepisa tonskog zapisa
- poslovi operativnog dežurstva na nivou Sektora unifonnisane policije
- poslovi vođe grupe
- poslovi vođe smjene,
- poslovi vođe patrole
- poslovi vođe autopatrole
- poslovi operativca za primjenu kontradiverzione zaštite
- poslovi operativca za primjenu tehničke zaštite
- najsloženiji poslovi u okviru operativnih timova
- poslovi realizacije i planiranja osiguranja i zaštite objekata Specijalne policijske jedinice
e)     mlađi inspektor:
- poslovi složenijih istražnih radnji
- složeniji poslovi prikrivenog istražitelja
- složeniji poslovi primjene operativne tehnike
- složeniji poslovi presretanja telekomunikacija
- poslovi vođenja istraga
- poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela
- poslovi prikupljanja i dostavljanja krimina­lističko-obavještajnih podataka
- složeniji poslovi kriminalističko-operativnog tehničara
- poslovi obuke
- poslovi operativnog dežurstva na nivou Uprave policije
- poslovi šefa smjene za zaštitu federalnih objekata
- poslovi istražitelja za primjenu kontradiverzione zaštite
- postovi istražitelja za primjenu tehničke zaštite
- poslovi inspektora za kontrolu prometa i prijevoza eksplozivnih materija
- poslovi obuke policijskih službenika u jedinicama policije
- poslovi komandovanja operativnim timom
- jednostavniji unutrašnji istražni postupci
f)      inspektor:
- poslovi u posebnim istragama
- složeniji poslovi
- potražne djelatnosti
- poslovi saradnje s Interpotom i pravosuđem
- složeniji analitički poslovi
- poslovi pregovarača u talačkim i drugim situacijama
- poslovi poligrafskog ispitivanja i izrada fotorobota,
- poslovi kontrole rada s informantima
- složeniji postovi edukacije za rad s informantima
- najsloženiji poslovi prikrivenog istražitelja
- najsloženiji poslovi operativnog nadzora
- složeniji analitički poslovi
- poslovi vođenja složenijih istraga
- složeniji poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela
- složeniji poslovi praćenja krivičnog djela terorizma
- poslovi planiranja, koordinacije i analize
- poslovi inspektora za procjenu prijetnji
- poslovi rukovođenja operativnim dežurstvom na nivou Sektora uniformisane policije
- poslovi višeg istražitelja za primjenu kontradiverzione zaštite
- poslovi višeg istražitelja za primjenu tehničke zaštite
- poslovi inspektora za kontrolu proizvodnje, prometa i prijevoza eksplozivnih materija
- poslovi zamjenika rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice
- složeni unutrašnji istražni postupci
g)    viši inspektor:
- poslovi sigurnosno-obavještajnog analitičara
- poslovi složenijih istraga na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela :
- složeniji poslovi u posebnim istragama
- najsloženiji poslovi potražne djelatnosti
- najsloženiji poslovi kriminalističko-operativne tehnike
- rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom: odsjekom,   instruktorskim timom, operativnom jedinicom
- najsloženiji analitički poslovi
- poslovi vođenja najsloženijih istraga
- najsloženiji poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela
- najsloženiji poslovi praćenja krivičnog djela terorizma
- poslovi višeg istražitelja
- poslovi rukovođenja operativnim dežurstvom na nivou Uprave policije
- složeniji unutrašnji istražni postupci
h)     samostalni inspektor:
- poslovi zamjenika rukovodioca osnovne organizacione jedinice
- najsloženiji poslovi policijske saradnje
- rukovođenje Timom za posebne istrage
- poslovi organizovanja rada i rukovođenja odjeljenjem/detašmanom
- poslovi samostalnog istražitelja
- rukovođenje unutrašnjim organizacionim jedini­cama: Timom za procjenu prijetnji i Odsjekom za planiranje, koordinaciju i analizu
- poslovi pomoćnika rukovodioca osnovne organizacione jedinice, najsloženiji unutrašnji istražni postupci
- poslovi istražitelja za interne istrage, interne revizije i inspekcije u Jedinici za profesionalne standarde, poslovi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i poslovi unutrašnjeg nadzora
i)      glavni inspektor:
- poslovi za koordinaciju i policijsku saradnju
- rukovođenje Timom za međunarodnu policijsku i međuagencijsku policijsku saradnju
- rukovođenje terenskim uredima
- rukovođenje osnovnom organizacionom jedini­com
k)     generalni inspektor policije:
- obavlja poslove zamjenika direktora Uprave policije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14)
1)      glavni generalni inspektor policije:
- obavlja poslove direktora Uprave policije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 12.
(Nazivi osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica u okviru
kojih se sistematizuju radna mjesta policijskih službenika)

 

(l)   Organizacione jedinice u Upravi policije u okviru kojih se mogu sistematizovati radna mjesta policijskih službenika su sljedeće i to:
a)    osnovne organizacione jedinice - sektor, kabinet, jedinica, služba i terenski ured
b)    unutrašnje organizacine jedinice - odjeljenje, komanda, detašman, odsjek
c)    podunutrašnje organizacione jedinice - tim, operativna jedinica, grupa.
(2)    Organizacione jedinice utvrđuju se prema vrsti, srodnosti, obimu i stepenu složenosti i međusobno povezanih poslova i zadataka i efikasnog izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave policije.
(3)    Izuzetno, radi efikasnije i sigurnijeg izvršenja poslova iz nadležnosti Uprave policije, mogu se sistematizovati radna mjesta policijskih službenika sa jednim izvršiocem koji neće biti u okviru organizacionih jedinica iz stava (1) ovog člana, a koji će za svoj rad neposredno odgovarati direktoru Uprave policije.

 

Član 13.
(Način utvrđivanja broja izvršilaca sa činom policajac i činom mlađi inspektor koji će se popuniti u narednoj godini)

 

(1)    Direktor Uprave policije će svake kalendarske godine u periodu oktobar - decembar utvrditi koja radna mjesta policijskih službenika utvrđena u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sa koliko izvršilaca sa činom policajac i činom mlađi inspektor treba popuniti u narednoj godini.
(2)    Popuna radnih mjesta iz stava (1) ovog člana policijskim službenicima sa činom mlađi inspektor vrši se tako da se jedna trećina popunjava direktnim zapošljavanjem i dvije trećine putem unapređenja.
(3)    Iz opravdanih razloga i na obrazložen prijedlog direktora Uprave policije, federalni ministar unutrašnjih poslova može odabrati i drugačiji omjer od omjera utvrđenog u stavu (2) ovog člana.
(4)    Nadležna služba Uprave policije će tromjesečno dostavljati direktoru Uprave policije listu slobodnih radnih mjesta za početni čin sa brojem izvršilaca za ta radna mjesta.

IV - ODUZIMANJE ČINA

 

Član 14.
(Oduzimanje čina)

 

(1)    U slučaju prestanka radnog odnosa ili okončanja mandata direktora Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije oduzima se čin policijskog službenika.
(2)    Rješenje o oduzimanju čina po osnovu prestanka radnog odnosa policijskog službenika donosi direktor Uprave policije.
(3)    Rješenje o oduzimanju čina po okončanju mandata direktora Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 15.
(Zadržavanje postojećeg čina na počasnoj osnovi)

 

(1)    Policijski službenik na lični zahtjev u vrijeme prestanka radnog odnosa po osnovu penzionisanja može zatražiti zadržavanje postojećeg čina na počasnoj osnovi.
(2)    Zahtjev za zadržavanje čina iz stava (l) ovag člana podnosi se federalnom ministru, koji o tome donosi rješenje.

 

Član 16.
(Žalba)

 

(1)    Na rješenja iz čl. 14. i 15. ove uredbe koja donosi direktor Uprave policije i federalni ministar može se izjaviti žalba Policijskom odboru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(2)    Na rješenje koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine može se podnijeti tužba nadležnom sudu.

 

Član 17.
(Vraćanje prethodnog čina)

 

Policijski službenici dužni su dobijanjem novog čina da vrate prethodni čin koji su imali.

 

Član 18.
(Dodjeljivanje čina nakon isteka mandala)

 

Policijskom službeniku koji nakon isteka mandata direktora Uprave policije ili zamjenika direktora Uprave policije a u skladu sa članom 71. Zakona, bude raspoređen u Upravu policije, direktor Uprave policije će tom policijskom službeniku u roku od tri dana od dana prestanka mandata dodijeliti čin glavnog inspektora.

 

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 19.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/11 i 65/11).

 

Član 20.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1643/2015
03. decembra 2015. godine
Sarajevo

 

Premijer
Fadil Novalić, s. r.