Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O MJERILIMA, POSTUPKU I
NAČINU OCJENJIVANJA RADA RUKOVODIOCA
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE POSTAVLJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodilaca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/13, 80/13 i 24/14), u članu 14a. stav 1. broj: "2014" zamjenjuje se brojem: "2015".
U stavu 2. broj: "2013", zamjenjuje se brojem: "2014".

 

Član 2

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 55/2015
28. januara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.