Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 12.01.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE
NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA l
SPORTSKIM UDRUŽENJIMA IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA OSTVARENE VRHUNSKE
SPORTSKE REZULTATE NA MEĐUNARODNIM
TAKMIČENJIMA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim natjecanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/12 i 74/13), u članku 4. u alineji 8. iza riječi "takmičenjima" dodaju se riječi "predviđenim ovom uredbom".

 

Članak 2.

 

U točki 15. Tabele novčanih iznosa nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate u podtočki b) broj "10.000,00" zamjenjuje se brojem "7.000,00", a u podtočki c) broj "5.000,00" zamjenjuje se brojem "2.500,00".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 20/2015
12. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer Nermin Nikšić, v. r.