Na osnovu člana 7. stav (5) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijed­log Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I
NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA
OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom uredbom propisuju se kriteriji za utvrđivanje koris­nika i način raspodjele dijela prihoda ostvarenih u.budžetu Fede­racije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "Federacije") po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koje se uplaćuju u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15, u daljem tekstu: "Zakon").

 

Član 2.

 

Dio prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću iz člana 7. stav 3. Zakona (u daljem tekstu: "sredstva od igara na sreću"), raspodijelit će se za finasiranje programa i projekata koji se odnose na:
1)     liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi van Bosne i Hercegovine i to na osnovu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, kao i liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Fonda solidarnosti;
2)     zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
3)     zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija,
4)     učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki,
5)     smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće),
6)     promoviranje kulture,
7)     promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađi­vanje za istaknute sportske rezultate,
8)     promoviranje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja, 9)     rad javnih kuhinja,
10)   organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Korisnici sredstava od igara na sreću za finansiranje programa i projekata iz stava (1) ovog člana, mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

 

Član 3.

 

Svi programi i projekti iz oblasti navedenih u članu 2. ove uredbe koji se finansiraju iz sredstava od igara na sreću, moraju ispunjavati opće kriterije iz člana 4. ove uredbe i posebne kriterije koje u konkursnoj proceduri utvrđuju federalna ministarstva nadležna za oblast na koju se odnose predloženi programi i projekti (u daljem tekstu: "nadležna ministarstva").

 

Član 4.

 

Sredstva od igara na sreću usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa na osnovu sljedećih općih kriterija:
1)     doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
2)     povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
3)     precizno defmisane ciljne grupe i broj korisnika,
4)     detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
5)     transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostva­renih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
6)     preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen, i
7)     iznos sredstava potrebnih za finasiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finasiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federa­cije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

POGLAVLJE II-PROCEDURA ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

 

Član 5.

 

Raspodjelu sredstava od igara na sreću iz člana 2. ove uredbe, predlažu nadležna ministarstva, na način kako slijedi:
1)     Federalno ministarstvo rada i socijalne politike -raspodjelu 55% od ukupnog iznosa prikupljenih sred­stava od igara na sreću, radi finansiranja projekata i programa iz člana 2. stav (1) tač. 3., 5., 9. i 10. ove uredbe
2)     Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke -raspodjelu 15% od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću, radi finansiranja projekata i programa iz člana 2. stav (1) tač. 2. i 4. ove uredbe
3)     Federalno ministarstvo kulture i sporta - raspodjelu 15% od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću, radi finansiranja projekata i programa iz člana 2. stav (1) tač. 6. i 7. ove uredbe
4)     Federalno ministarstvo zdravstva - raspodjelu 10% od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću, radi finansiranja projekata i programa iz člana 2. stav (1) tacka I ove Uredbe
5)     Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta -raspodjelu 5% od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću, radi finansiranja projekata i programa iz člana 2. stav (1) tačka 8. ove uredbe.

 

Član 6.

 

Raspodjela sredstava od igara na sreću vrši se jednom godišnje, nakon provedenog postupka po javnom konkursu za dodjelu sredstava (u daljem tekstu: "Javni konkurs"), koji za raspodjelu sredstava prikupljenih u prethodnoj godini raspisuju nadležna ministarstva, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
Javni konkurs mora sadržavati opće kriterije za dodjelu sredstava propisane u članu 4. ove uredbe, kao i posebne kriterije za dodjelu sredstava koje utvrđuju nadležna ministarstva.
Javni konkurs se objavljuje u najmanje dva dnevna štampana lista dostupna na teritoriji Federacije, kao i na internet stranicama svih nadležnih ministarstava.

 

Član 7.

 

Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: "ministarstvo finansija") će najkasnije do 31. januara tekuće godine, svim nadležnim ministarstvima pojedinačno dostaviti informaciju o ukupnom iznosu sredstava za raspodjelu, prikupljenih na posebnim transakcijskim računima u prethodnoj godini.
Ukupan iznos sredstava za raspodjelu korisnicima koji je sadržan u svakom pojedinačnom prijedlogu nadležnih ministarstva dostavljenom Vladi Federacije u skladu sa ovom uredbom, mora biti identičan iznosu sredstava navedenom u informaciji iz stava (1) ovog člana.

 

Član 8.

 

Udruženja građana i humanitarne organizacije, kao nosioci. programa i projekata, podnose zahtjeve za dodjelu sredstava nad­ležnom ministarstvu u roku koji je određen javnim konkursom.
Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži sljedeće podatke:
1)     naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim poda­cima;
2)     imena lica odgovornih za realizaciju programa-projekata;
3)     broj transakcijskog računa;
4)     realizovani programi - projekti;
5)     naziv programa-projekta;
6)     oblast na koju se program-projekat odnosi;
7)     opis programa-projekta sa ciljevima;
8)     indikatori učinka;
9)     iznos sredstava koji se traži;
10)   struktura sredstava finansiranja programa-projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);
11)   ovlašćeno - odgovorno lice za realizaciju programa, i
12)   rok realizacije projekta.
Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana, podnosilac zahtjeva prilaže:
1)     dokaz o registraciji,
2)     posljednji godišnji obračun o poslovanju, koji mora biti pozitivan, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana,
3)     dokaz o realizovanim projektima,
4)     drugi dokazi predviđeni konkursom iz člana 6. ove uredbe.

 

Član 9.

 

Rukovodioci nadležnih ministarstava će u svrhu provođenja konkursa iz člana 6. ove uredbe imenovati Komisiju za ocjenu i bodovanje predloženih programa i projekata, koja će sačiniti prijedlog rang liste korisnika za dodjelu sredstava korisnicima.
Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "Vlada"), na prijedlog nadležnih ministarstava koji se dostavlja najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrđenog u javnom konkursu.
Sastavni dio odluke iz stava (2) ovog člana je i rang lista korisnika iz stava (1) ovog člana.

 

Član 10.

 

Nadležna ministarstva su najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz člana 9. stav 2. ove uredbe, dužna zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.
Ugovori iz stava (1) ovog člana moraju sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da u roku propisanom ovom uredbom, dostave nadležnim ministarstvima izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stava (2) ovog člana, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

Član 11.

 

U svrhu realizacije odluke iz člana 9. stav (2) ove uredbe, nadležna ministarstva su nakon zaključenja ugovora sa korisnicima dužna ministarstvu finansija dostaviti:
1)     jedan primjerak ugovora;
2)     odluku Vlade iz člana 9. stav (2) ove uredbe;
3)     sve druge podatke o korisnicima, potrebne za uplatu dodijeljenih sredstava.
Ministarstvo finansija će svim korisnicima uplatiti sredstva u iznosima utvrđenim odlukama Vlade iz člana 9. stav (2) ove uredbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave doku­mentacije iz stava (1) tač. l. do 3. ovog člana.

 

Član 12.

 

Udruženja građana i humanitarne organizacije, kojima su u skladu sa ovom uredbom dodijeljena sredstva za finansiranje predloženih programa i projekata, dužna su do kraja kalendarske godine u kojoj su sredstva dodijeljena, dostaviti nadležnim ministarstvima izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Udruženja građana i humanitarne organizacije koja u roku iz stava (l) ovog člana ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne dvije godine,
Nadležna ministarstva su dužna da najkasnije do 01. marta tekuće godine, dostave Vladi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u prethodnoj godini.

POGLAVLJE III - PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.

 

Izuzetno, odlukama Vlade iz člana 9, stav (2) ove uredbe, pored sredstava iz člana 2. ove uredbe, izvršiće se i raspodjela dijela prihoda po osnovu sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine, prikupljenih u skladu sa Zakonom i propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona iz člana l. ove uredbe.

 

Član 14.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01. januara 2016. godine.

 

V broj 1544/2015
12. novembra 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.