Na temelju članka 15. stavak (2) Zakona o unutarnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

Članak l.

 

U Uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članku 3. stavak (1) točka c) riječi: "propisima koji reguliraju porez na dohodak" zamjenjuju se riječima: "člankom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13,71/13,90/13 i 45/14)".
U točki g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko," brišu se.
Na kraju točke j) točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka k) koja glasi:
"k)   povrat poreza na dodanu vrijednost u gotovini sukladno propisima o uvjetima i načinu povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima."
Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.".

 

Članak2.

 

U članku 8. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:
"(2)  Iznimno, poslovni subjekti čiji dnevni priljev gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću, sukladno propisu kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak.
(3)    Ukoliko je dnevni priljev gotovog novca ostvaren u petak, naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu stavka (1) ovoga članka.
(4)    Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.".

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavak (1) iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:
"d)   vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama članka 3, stavak (4) ove Uredbe,".
Dosadašnje toč. d), e) i f) postaju e), f) i g).

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1429/2015
22. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.