Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

Član 1.

 

U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članu 3. stav (1) tačka c) riječi: "propisima koji regulišu porez na dohodak" zamjenjuju se riječima: "članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14)".
U tački g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko," brišu se.
Na kraju tačke j) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka k) koja glasi:
"k)   povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima."
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4)  Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.

 

Član 2.

 

U članu 8. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2)  Izuzetno, poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su   udaljeni od ovlaštene organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću, u skladu sa propisom kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak.
(3)    Ukoliko je dnevni priliv gotovog novca ostvaren u petak, naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu stava (1) ovog člana.
(4)    Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

 

Član 3.

 

U Članu 10. stav (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:
"d)   vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama člana 3. stav (4) ove uredbe,.''
Dosadašnje tač. d), e) i f) postaju e), f) i g).

 

Član 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1429/2015
22. oktobra 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.