Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici, održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA
ZA STJECANJE STATUSA TRENERA U
PROVEDBI STRUČNOG OBRAZOVANJA I
USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U
ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa trenera u proved­bi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/13) u članku 3. stavak (1) točka (e) mijenja se i glasi:
"(e)   objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti, do 10 bodova."

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1)   Javni poziv za trenere Agencija objavljuje na web stranici Agencije i u    dnevnim novinama najmanje jednom godišnje."
U stavku (4) zarez - i riječi: "po redoslijedu ocijenjenih kriterija" brišu se.
Iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:
"(5)  Agencija obavještava kandidate o rezultatima izbora elektronskim putem ili na drugi način, najkasnije šezdeset (60) dana od dana objave javnog poziva na web stranici Agencije."

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

 

"Članak 5.

 

(1)    Obračunska jedinica za održane obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je nastavna jedinica u trajanju od četrdesetpet minuta (45 min.), u neto iznosu od 50,00 KM.
(2)    Ukoliko je predviđena mogućnost rada predavača u paru, iznos naknade za održanu nastavnu jedinicu iz stavka (1) ovog članka je neto iznos od 40,00 KM.
(3)    Obračunska jedinica za održane obuke u oblasti stranih jezika i informacionih tehnologija je nastavna jedinica u trajanju od četrdesetpet minuta (45 min.), u neto iznosu od 30,00 KM.
(4)    Obračunska jedinica za pripremu programa obuke, na zahtjev Agencije, je neto iznos od 200,00 KM.
(5)    Naknada za angažman trenera isplaćuje se na temelju zaključenog ugovora o autorskom djelu."

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak (1) točka b) iza riječi "izvješća" dodaje se riječ "monitora".

 

Članak 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1402/2015
15. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.