Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici, održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
KRITERIJIMA ZA STICANJE STATUSA TRENERA U
PROVOĐENJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I
USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U
ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/13) u članu 3. stav (1) tačka (e) mijenja se i glasi:
"(e)  objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti, do 10 bodova."

 

Član 2.

 

U članu 4. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Javni poziv za trenere Agencija objavljuje na web stranici Agencije i u   dnevnim novinama najmanje jednom godišnje."
U stavu (4) zarez - i riječi: "po redoslijedu ocijenjenih kriterija" brišu se.
Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
"(5) Agencija obavještava kandidate o rezultatima izbora elektronskim putem ili na drugi način, najkasnije šezdeset (60) dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Agencije."

 

Član 3.

 

Član 5. mijenja se i glasi:

 

"Član 5.

 

(1)    Obračunska jedinica za održane obuke za zaposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je nastavna jedinica u trajanju od četrdesetpet minuta (45 min.), u neto iznosu od 50,00 KM.
(2)    Ukoliko je predviđena mogućnost rada predavača u paru, iznos naknade za održanu nastavnu jedinicu iz stava (1) ovog člana je neto iznos od 40,00 KM.
(3)    Obračunska jedinica za održane obuke u oblasti stranih jezika i informnacionih tehnologija je nastavna jedinica u trajanju od četrdesetpet minuta (45 min.), u neto iznosu od 30,00 KM.
(4)    Obračunska jedinica za pripremu programa obuke, na zahtjev Agencije, je neto iznos od 200,00 KM.
(5)    Naknada za angažman trenera isplaćuje se na osnovu zaključenog ugovora o autorskom djelu."

 

Član 4.

 

U članu 8. stav (1) tačka b) iza riječi "izvještaja" dodaje se riječ "monitora".

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1402/2015
15. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.