Na temelju članka 158. točka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA
ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA U VEZI SA
ŠKOLOVANJEM VATROGASACA U SREDNJIM
ŠKOLAMA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet propisa)

 

Ovom uredbom propisuju se tehnički uvjeti koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova za realiziranje nastavnog plana i programa u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju za obrazovanje učenika za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar, kao i za doskolovavanje i prekvalifikaciju kadrova za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar.

 

Članak 2.
(Definicije pojedinih izraza)

 

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:
1)     Obrazovna ustanova podrazumijeva ustanovu srednjeg obrazovanja (srednju tehničku školu ili drugu vrstu srednje škole, javnu ili privatnu obrazovnu ustanovu) na području Federacije Bosne i Hercegovine, koja realizira nastavni plan i program za obrazovanje učenika za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar, kao i za doskolovavanje i prekvalifikaciju kadrova za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar;
2)     Tehnički uvjeti podrazumijevaju posebne materijalno-tehničke uvjete koji su propisani ovom uredbom, a koje, pored ostalih uvjeta utvrđenih kantonalnim
propisima iz oblasti obrazovanja, mora osigurati obrazovna ustanova u postupku dobivanja ovlasti za rad, odnosno obrazovanje učenika za zanimanje vatro­gasac i vatrogasni tehničar, kao i za doskolovavanje i prekvalifikaciju kadrova za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar.

DIO DRUGI - UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA

 

Članak 3.
(Sadržaj uvjeta)

 

Obrazovna ustanova za realiziranje nastavnog plana i programa za obrazovanje učenika za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar, kao i za doskolovavanje i prekvalifikaciju kadrova za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar (u daljnjem tekstu: Nastavni plan i program za školovanje vatrogasaca), mora osigurati:
1)     objekte, prostore i prostorije koji ispunjavaju uvjete propisane ovom uredbom;
2)     vatrogasna vozila;
3)     stabilne sustave za gašenje požara;
4)     vatrogasne crpke;
5)     aparate za gašenje početnog požara;
6)     laboratorijsku opremu i pribor;
7)     vatrogasne sprave, opremu i sredstva za gašenje požara, kao i opremu za rad na vodi.

 

Članak 4.
(Objekti, prostori i prostorije)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeće objekte, prostore i prostorije:
1)     vatrogasni toranj sa četiri kata;
2)     otvoreno vježbalište (minimum 60 x 40 metara) s vanjskom hidrantskom mrežom;
3)     vježbalište za rad s izolacijskim aparatima;
4)     vježbalište za rad s motornim pilama;
5)     kabinet za elektrotehniku;
6)     kabinet za vatrogasnu tehniku;
7)     kabinet za vatrogasnu taktiku;
8)     kabinet za aparate za zaštitu dišnih organa;
9)     kemijski laboratorij.

 

Članak 5.
(Vatrogasna vozila)

 

Obrazovna ustanova Iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeća vatrogasna vozila:
1)    jedno zapovjedno ili navalno vozilo;
2)     jednu autocisternu od 5.000 do 8.000 litara vode ili vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje požara.

 

Članak 6.
(Stabilni sustavi za gašenje požara)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati demonstracijske modele sljedećih stabilnih sustava za gašenje požara:
1)     stabilni sustav za gašenje vodom ("Sprinkler" i "Drenčer");
2)     stabilni sustav za gašenje sa CO2;
3)     stabilni sustav za gašenje drugim sredstvima (HCFC, FM 200 ili druga).

 

Članak 7.
(Vatrogasne crpke)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeće vatrogasne crpke:
1)     prijenosnu motornu crpku za gašenje požara;
2)     potopne crpke za vodu s elektromotorom 220 V.

 

Članak 8.
(Aparati za gašenje početnog požara)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeće aparate za gašenje požara:
1)      ručni aparat za gašenje početnog požara prahom "S-6" ili "S-9";
2)      ručni aparat za gašenje početnog požara ugijik-dioksidom "CO2-5" ili "CO2 -10";
3)      ručni aparat za gašenje početnog požara vodom "naprtnjača V-25";
4)      prijevozni aparat za gašenje početnog požara prahom "S-50" ili "S-100" ili "S-250".

 

Članak 9.
(Laboratorijska oprema i pribor)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeću laboratorijsku opremu i pribor:
1)      uređaje i opremu za kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara;
2)      opremu za ispitivanje hidrantske mreže;
3)      demonstraciju panel vatrodojavnog sustava;
4)      opremu radio veza; stacionarnu radio stanicu i prijenosne radio stanice;
5)      agregate (prijenosne i prijevozne);
6)      elektromotor i transformator;
7)      akumulatore s tekućim elektrolitima, punjač akumulatora i aku testera;
8)      telekomunikacijske vodove i kablove;
9)      prijenosne uređaje za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksploziometar), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksikometar);
10)    uzorke električnih vodova (energetski, instalacijski i nadzemni kablovi);
11)    uzorke vatrodojavne centrale, dimnih javljača, termičkih javljača, ručnih javljača;
12)    uzorke električnih uređaja koji su izvedeni u pojedinim vrstama protueksplozijske zaštite;
13)    uzorke električne zaštite:
a)      zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
b)      nadstrujna zaštita,
c)      topivi osigurač,
d)      automatski osigurač,
e)      niskonaponski visokoučinski osigurač,
f)       bimetalna sklopka,
g)      izravna temperaturna zaštita (termosonda),
h)      zaštitni prekidač,
i)       niskonaponski odvodnik prenapona,
 j)      demonstracijski panel djelovanja rastalnog osigurača;
14)    ispitni uređaj za izolacijske aparate;
15)    kompresor za punjenje boca zrakom;
16)    toranj ili ormar za sušenje cijevi;
17)    infracrveni termometar (termovizijska kamera);
18)    drugu opremu i pribor po potrebi.

 

Članak 10.
(Vatrogasne sprave, oprema i sredstva za gašenje požara)

 

Obrazovna ustanova iz članka 3. ove uredbe mora osigurati sljedeće vatrogasne sprave, opremu i sredstva za gašenje požara:
1)    motorna pila za drvo l kom.
2)    uže penjačko (50 m) 2 kom.
3)    ljestve prislanjače l kom.
4)    ljestve sastavljače l kom.
5)    izolacioni aparat 2 kom.
6)    rezervna boca s komprimiranim zrakom za izolacioni aparat 2 kom.
7)    ručna akumulatorska svjetiljka u "Ex izvedbi" 1 kom.
8)    megafon 1 kom.
9)    usisna cijev 0 75 mm sa sitkom 2 kom.
10)  usisne cijevi 0 110 mm sa sitkom 2 kom.
11)  hidrantski nastavak "C" 2 kom.
12)  hidrantski nastavak "B" 2 kom.
13)  ključ za nadzemni hidrant 1 kom.
14)  ključ za podzemni hidrant 1 kom.
15)  zidni hidrant 2 kom.
16)  međumješalica 1 kom.
17)  mlaznica univerzalna 0 52 mm 2 kom.
18)  mlaznica za srednje tešku ili tešku pjenu 1 kom.
19)  mlaznica univerzalna 0 75 mm 1 kom.
20)  intervencijsko odijelo za prilaz vatri 2 kom.
21)  vatrogasna kaciga 2 kom.
21)  zaštitni vatrogasni pojasevi za rad na visini 2 kom.
22)  pozicioniranje i zaštitu od pada i pribor za pojaseve 2 kpl.
23)  razdjelnica trodjelna 1 kom.
24)  nosači cijevi 5 kom.
25)  podveznica za cijev 5 kom.
26)  prelaznice 0 110/75 mm 5 kom.
27)  prelaznice 0 75/52 mm 5 kom.
28)  vatrogasno crijevo 0 25 mm, 0 52 mm, 0 75 mm 5 kom.
29)  tipsko žarište požara "klase B" 1 kom.
30)  posuda s pjenilom (20 litara) 2 kom.
31)  generator za laku pjenu 1 kom.
32)  ključ za cijevi 2 kom.
33)  mlaznica dubinska "koplje" 1 kom.
34)  komplet za pružanje prve pomoći 2 kpl.
35)  nosila sanitetska – sklopiva 2 kom.
36)  metlarica za gašenje požara 2 kom.
37)  hidraulički alat za nasilno otvaranje vrata 1 kpl.
38)  hidraulički komplet (motor, kliješta, škare, cilindar) 1 kpl.
39)  zračni jastuk za dizanje tereta 1kom.
40)  lutka veličine osobe 1 kom.
41)   univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta l kom.
42)   druge sprave, oprema i sredstva - po potrebi.

 

Članak 11.
(Zaključivanje ugovora ili sporazuma o suradnji)

 

(1)    Kada obrazovna ustanova ne može osigurati sve ili dio tehničkih uvjeta utvrđenih ovom uredbom i realizirati nastavni plan i program koji se odnosi na provedbu praktične obuke, vježbi i strukovne prakse učenika ili kadrova sa vatrogasnim spravama, opremom i sredstvima u svojim školskim učionicama, radionicama i drugim prostorijama i prostorima, praktičnu obuku, vježbe i strukovnu praksu, može organizirati i provoditi u profesionalnoj ili dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi ili drugim pravnim tijelima koji mogu osigurati tehničke uvjete utvrđene čl. 4. do 10. ove uredbe.
(2)    U cilju realiziranja praktične obuke, vježbi i strukovne prakse u prostorima i prostorijama profesionalne ili dobrovoljne vatrogasne postrojbe ili druge pravne osobe iz stavka (1) ovog članka, obrazovna ustanova zaključuje ugovor ili sporazum o suradnji s nadležnim tijelom općine/grada i kantona u kojem je osnovana profesionalna vatrogasna postrojba, dobrovoljno vatrogasno društvo u kome je osnovana dobrovoljna vatrogasna postrojba ili sa odgovornom osobom u pravnoj osobi.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.
(Način utvrđivanja ispunjavanja tehničkih uvjeta)

 

(1)    Kantonalnim propisima ili drugim aktom iz oblasti obrazovanja, bliže se regulira način osnivanja obrazovne ustanove koja će realizirati nastavni plan i program za školovanje vatrogasaca, postupak donošenja tog nastavnog plana i programa, način utvrđivanja ispunjenosti propisanih tehničkih uvjeta sukladno s ovom uredbom, kao i drugih potrebnih uvjeta, nadležnost za donošenje akta kojim se obrazovnoj ustanovi potvrđuje ispunjavanje potrebnih uslova za početak rada, kao i druga pitanja kojima se regulira rad obrazovne ustanove.
(2)    Nadležno kantonalno ministarstvo iz oblasti obrazovanja koje obrazovnoj ustanovi izdaje akt iz stavka (1) ovog članka, dužno je u postupku izdavanja tog akta, odnosno utvrđivanja postojanja tehničkih uvjeta utvrđenih ovom uredbom, angažirati stručnu osobu za područje vatrogastva iz nadležnog tijela civilne zaštite ili profesionalne vatrogasne postrojbe općine/grada ili kantona koje predloži nadležno tijelo civilne zaštite.

 

Članak 13.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1317/2015
01. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.