Na temelju članka 26.b stavak (5) Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23, sjednici, održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA
ZAŠTITE I OBAVLJANJA PRIJEVOZA I PRIJENOSA
GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I
DRAGOCJENOSTI

POGLAVLJE I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuju se način i postupak provođenja mjera zaštite, uvjeti za korištenje oklopnih vozila i sigurnosnih kasa odnosno spremnika, obavljanja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i druga pitanja koja se odnose na prijevoz odnosno prijenos ovih sredstava na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; Federacija).

 

Članak 2.
(Pravne osobe koje postupaju prema ovoj uredbi)

 

(1)   Poslove provođenja mjera zaštite ljudi i imovine, prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti utvrđene ovom uredbom organiziraju i obavljaju pravne osobe iz članka 26., članka 26.a i članka 26.b Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13 - u daljnjem tekstu; Zakon) na način i pod uvjetima utvrđenim ovom uredbom.
(2)   Poslove iz stavka (1) ovoga članka mogu obavljati samo vlastite unutarnje zaštitarske službe organizirane u pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba) ili agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) koje pravna osoba angažira zaključenjem ugovora.

 

Članak 3.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)

 

Postupak rješavanja zahtjeva pravnih osoba ili agencija ili zaštitarske službe za pitanja uređena ovom uredbom provodi se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i odredbama ove uredbe.

 

Članak 4.
(Prostor, objekti i zaposlenici u pravnim osobama na koje se ne
primjenjuje Uredba)

 

Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na prostore, objekte i zaposlene osobe u pravnim osobama čiju zaštitu obavljaju tijela unutarnjih poslova i policije u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 5.
(Pojmovi koji se koriste u Uredbi i njihovo značenje)

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje;
a)     mjere zaštite - skup radnji koje se poduzimaju radi zaštite ljudi i imovine, a provode se kao fizička, tehnička zaštita ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite ili primjenom drugih tehničkih sredstava i opreme (u daljnjem tekstu; mehanička zaštita);
b)    oklopno vozilo - vozilo koje se koristi za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti a koje ispunjava tehničke i druge uvjete u skladu s ovom uredbom;
c)     sigurnosni spremnik - torba ili kufer koji se koristi za prijenos novca vrijednosnih papira i dragocjenosti opremljen u skladu s ovom uredbom;
d)    novac - svaka domaća ili strana valuta (papirnata ili kovanica);
e)    vrijednosni papir - svaka javna isprava koja glasi na novac ili drugu vrijednost (mjenica, ček, elektronička kartica, tiket, srećka i sl.);
f)     dragocjenost -svaki predmet (umjetnina, zlato, srebro, platina ili drugi vrijedni metal) ili pokretne stvari koje imaju posebnu vrijednost a mogu se prevoziti vozilom ili prenositi u spremniku;
g)    uplatno-isplatno mjesto - svako mjesto na kojem zaposlenici pravnih osoba obavljaju s građanima ili pravnim osobama promet gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima (uplatna mjesta, naplatna mjesta, blagajne i sl.);
h)    mehanička zaštita - ograđeni prostori ili prostorije neprobojnim pregradama, neprobojna stakla, profuprovalna vrata i prozori, sigurnosni prolazi, sigurnosni cilindri i ključevi, metalne rešetke/grilje, barijere i sl. utvrđene propisom iz članka 30. stavka (5) Zakona;
i)     elektrokemijska zaštita - uređaji u kojima je smještena kemijska smjesa (boja) koja boji novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u slučaju otuđenja ili zlouporabe;
j).    priručna kasa - predmet koji se nalazi na uplatno-isplatnom mjestu i koji služi za pohranu i rad prilikom prometa novca na tom uplatno-isptatnom mjestu;
k)    sef/kasa - predmet u kojem pravna osoba pohranjuje i čuva novac, vrijednosne papire ili dragocjenosti;
1)    trezor -posebno zaštićena prostorija u kojoj je smješten sef/kasa ili više njih u kojem se deponiraju novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti;
m)   prijenos novca pješice - radnja koja podrazumijeva prijenos novca pješice od objekta do objekta ili od objekta do vozila i obratno;
n)    pratnja i prijenos novca - radnja koja podrazumijeva prijevoz novca na određenoj relaciji koji se osigurava posebnim mjerama i radnjama utvrđenim ovom uredbom;
o)    prijevoz novca - radnja koja podrazumijeva prijevoz novca u oklopnom vozilu ili drugom vozilu u skladu s ovom uredbom;
p)    posebna suglasnost - rješenje kojim je dano odobrenje agenciji ili pravnoj osobi koja ima zaštitarsku službu za obavljanje određenih poslova zaštite ljudi i imovine u skladu s člankom 26. Zakona;
r)     odobrenje za vozilo - rješenje koje glasi na određeno oklopno vozilo koje se može koristiti za pratnju, prijenos i prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
s)     vanjski videonadzor - videokamera koja pokriva ulaz i izlaz objekta, prostora u kojem se nalaze zaposlenici pravne osobe i građani ili druge uređaje, objekte ili prostore koji se štite.

POGLAVLJE II NAČIN I POSTUPAK PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE

 

Članak 6.
(Primjena mjera zaštite)

 

Mjere zaštite utvrđene ovom uredbom čine sve radnje koje se poduzimaju u sklopu fizičke ili tehničke zaštite, radi zaštite ljudi i imovine pravnih osoba, i to:
a)     zaštita osoba koje obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima, kao i osoba koje se nalaze u objektu, odnosno u blizini objekta pravne osobe u kojem se obavljaju ti poslovi;
b)     zaštita objekata u kojima se obavlja poslovanje gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima;
c)     zaštita prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
d)     zaštita gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
d)     zaštita osoba, objekata i prostora u pravnim osobama koja obavljaju poslove iz članka 26. Zakona;
e)     zaštita podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite.

 

Članak 7.
(Pravne osobe u kojima se provode mjere zaštite)

 

Mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe organiziraju se i provode u sljedećim pravnim osobama, i to:
a)     u pravnim osobama iz članka 26. Zakona;
b)     u pravnim osobama iz članka 26.b Zakona, i to: bankama, mjenjačnicama, štedionicama i mikrokreditnim organizacijama, u pravnim osobama koje posluju gotovim novcem (javni poštanski operateri - davatelji poštanskih usluga, Lutrija Bosne i Hercegovine sa svim objektima u kojima ona obavlja svoju djelatnost, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Bosne i Hercegovine i sva javna i komunalna poduzeća koja za naplatu svojih usluga u svojim objektima imaju jedno ili više uplatnih mjesta, kao i svi trgovački i drugi uslužni centri koji imaju dva i više uplatno-isplatnih mjesta za novac, vrijednosne papire i dragocjenosti);
c)     u pravnim osobama iz članka 26.a Zakona i
d)     u drugim pravnim osobama koje, radi zaštite svojih ljudi i imovine, primjenjuju mjere zaštite utvrđene ovom uredbom.

 

Članak 8.
(Vrste i način poduzimanja mjera zaštite)

 

(1)    Radi zaštite ljudi i imovine pravnih osoba iz članka 7. ove uredbe poduzimaju se mjere zaštite na sljedeći način, i to:
a)     korištenjem protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
b)     korištenjem protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
c)     korištenjem neprekidnog videonadzora objekata i prostora s mogućnošću pohrane videozapisa;
d)     pregrađivanjem radnog prostora zaposlenika neprobojnim pregradama i protuprovalnim vratima od prostora koji su dostupni strankama i drugim osobama;
e)     drugi oblici mehaničke zaštite i
f)     fizička zaštita.
(2)   Mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka poduzimaju se u objektima i prostorima pravnih osoba iz članka 7. ove uredbe.
(3)    Sadržaj mjera zaštite iz stavka (1) toč. od a) do e) ovoga članka utvrdit će se propisom koji se donosi na temelju članka 30. stavak (5) Zakona, a za točku f) iz stavka (1) ovoga članka, u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obvezama i načinu obavljanja radnji koje poduzima čuvar, uporabi vatrenog oružja i fizičke sile tijekom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).

 

Članak 9.
(Utvrđivanje mjera zaštite)

 

(1)    Mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe provode se u sklopu fizičke ili tehničke zaštite ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite, što se utvrđuje u procjeni ugroženosti i elaboratu o zaštiti, prema propisu koji se donosi na temelju članka 26.c stavak (5) Zakona.
(2)    Pravne osobe iz članka 7. toč. a), c) i d) ove uredbe osiguravaju i provode mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe ovisno o vrsti i značaju poslova koji obavljaju, što se određuje u procjeni ugroženosti i elaboratu o zaštiti koji se donosi u skladu s propisom iz članka 26.c stavak (3) Zakona.
(3)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe osiguravaju i provode mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe ovisno o visini iznosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti kojima se prometuje u objektima tih pravnih osoba izraženog u konvertibilnim markama (KM)na način utvrđen odredbama čl. od 10. do 16. ove uredbe.

 

Članak 10.
(Iznos novca koji se štiti)

 

(1)   Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe koje u svome objektu i prostoru imaju ili obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima obvezne su imati mjere zaštite iz članka 8. stavka (1) ove uredbe koje se odnose na videonadzor, protuprovalne i protuprepadne alarmne sustave u tom objektu i prostoru.
(2)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe koje u objektu i prostoru imaju iznos novca između 100.000,00 KM i 200.000,00 KM obvezne su, uz mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka, imati i mjere zaštite iz članka 8. stavka (1) točke e) ove uredbe koje se odnose na neprobojne pregrade i druge oblike tehničke i mehaničke zaštite vlastitih prostorija u tome objektu i prostoru ili imati fizičku zaštitu iz članka 8. stavka (1) točke f) ove uredbe tijekom radnog vremena.
(3)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe koje u objektu i prostoru imaju iznos novca viši od 200,000,00 KM obvezne su, uz mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka, imati i mjeru zaštite koja se odnosi na fizičku zaštitu iz članka 8. stavka (1) točke f) ove uredbe u tom objektu i prostoru s naoružanim čuvarom tijekom radnog vremena.
(4)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe koje u objektu i prostoru imaju iznos novca viši od l.500.000,00 KM obvezne su, uz mjere zaštite iz članka 8. stavka (1) toč. a), b), c), d) i e), imati i mjeru zaštite iz članka 8. stavka (1) točke f) ove uredbe - fizička zaštita s naoružanim čuvarom tijekom 24 sata.
(5)    Iznosi novca iz st. (1), (2), (3) i (4) ovoga članka odnose se na iznose u objektima i prostorima, što uključuje i iznose u bankomatima i u trezorima, odnosno sefovima ili kasama.
(6)    Mjere zaštite iz st. od (1) do (4) ovoga članka su minimalne mjere zaštite koje pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe poduzimaju u objektima i prostorima u kojima imaju ili obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima.

 

Članak 11.
(Posjedovanje vanjskog videonadzora)

 

Svaki objekt iz članka 10. ove uredbe u kojem se obavlja promet gotovim novcem, vrijednosnim papirima i  dragocjenostima mora imati vanjski videonadzor ulaza i izlaza i prostora u kojem se nalaze zaposlenici pravne osobe i građani koji prometuju novcem.

 

Članak 12.
(Zaštita trezorske kase ili sefa i trezora)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe dužne su osigurati da trezorska kasa ili sef u objektu bude zaštićena aktivnim videonadzorom i protuprovalnim i drugim sustavima tehničke i mehaničke zaštite tijekom 24 sata.
(2)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe na uplatno-isplatnom mjestu mogu imati priručnu kasu u kojoj se ne smije nalaziti veća količina novca od iznosa propisanog aktom pravne osobe.
(3)    Trezorska kasa ili sef, kao i priručna kasa, ne smiju biti vidljivi strankama i trećim osobama.
(4)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe obvezne su osigurati trezore u kojima se nalaze iznosi novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti viši od l.500.000,00 KM u zasebnim prostorijama koje su zaštićene videonadzorom ulaza i unutrašnjosti, protuprovalnim alarmnim sustavima tijekom 24 sata, protuprepadnim alarmnim sustavima, protuprovalnim vratima ili drugim pregradama, ovisno o položaju prostorije (podrum, prizemlje i sl.), neprobojnim staklima ili rešetkama na prozorima te imati osiguranu i 24-satnu fizičku zaštitu s naoružanim čuvarom.
(5)    Mjere zaštite iz st. od (1) do (4) ovoga članka su minimalne mjere zaštite za obavljanje prometa gotovim novcem u trezorima i trezorskim kasama, a sve pravne osobe koje posjeduju trezore dužne su provoditi i sve druge mjere zaštite trezora u skladu s važećim propisima koji se odnose na pitanje posjedovanja i korištenja trezora.

 

Članak 13.
(Zaštita uplatno-isplatnog mjesta)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7, točke b) ove uredbe dužne su osigurati uplatno-isplatna mjesta videonadzorom, kao i protuprepadnim alarmnim sustavima uvezanim na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe, u skladu s propisom koji donosi Vlada Federacije na temelju članka 30. stavak (5) Zakona.
(2)    Mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka ne odnose se na uplatno-isplatna mjesta na kojima se obavlja dnevni promet novcem u iznosu do 500,00 KM, osim obveze videonadzora.

 

Članak 14.
(Zaštita uplatno-isplatnih mjesta na kojima se obavlja dnevni promet novca u iznosu višem od 30.000,00 KM)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7. točke b) ove uredbe dužne su na uplatno-isplatnim mjestima na kojima obavljaju dnevni promet u iznosu višem od 30.000,00 KM, uz mjere iz članka 13. stavka (1) ove uredbe, imati i mjeru zaštite iz članka 8. stavka (1) točke e) ove uredbe u obliku neprobojne pregrade ili mjeru zaštite iz članka 8. stavka (1) točke f) ove uredbe - fizička zaštita tijekom radnog vremena.
(2)   Mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka su minimalne mjere zaštite koje su pravne osobe dužne osigurati na uplatno-isplatnim mjestima na kojima obavljaju dnevni promet novca u iznosu višem od 30.000,00 KM.

 

Članak 15.
(Zaštita bankomata)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7. tačka b) ove uredbe, koje promet gotovim novcem obavljaju bankomatima, dužne su osigurati sljedeće-mjere zaštite:
a)     instalirati mrežnu komunikaciju za neprekidan nadzor veze između bankomata i dojavnog centra iz članka 16. stavka (1) ove uredbe;
b)     instalirati alarmne sustave na otvorenim vratima trezorskog dijela bankomata;
c)     instalirati neprekidni eksterni videonadzor s obvezom pohrane videozapisa.
(2)    Mjere zaštite iz stavka (1) ovoga članka su minimalne mjere zaštite za obavljanje prometa gotovim novcem bankomatima, a sve pravne osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su provoditi i sve druge mjere zaštite bankomata u skladu s važećim propisima kojima je uređeno pitanje zaštite i korištenja bankomata (zaštita podataka i dr.).

 

Članak 16.
(Dojavni centar i način obavljanja poslova korištenja i ugradnje
protuprovalnog i protuprepadnog sustava s centraliziranom
dojavom i fizičke zaštite)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7. ove uredbe dužne su spojiti protuprovalni i protuprepadni sustav kojim štite i ljude i imovinu s dojavnim centrom agencije odnosno zaštitarske službe, u skladu s propisom Vlade Federacije koji se donosi na temelju članka 30. stavka (5) Zakona, kako bi se osigurala intervencija po aktiviranju alarmnih signala.
(2)    Iznimno, protuprovalni i protuprepadni sustavi iz stavka (1) ovoga članka mogu biti spojeni na dojavni centar tijela unutarnjih poslova u skladu s propisom iz stavka (1) ovoga članka.
(3)    Pravne osobe iz članka 7. ove uredbe koja koriste videonadzor za zaštitu ljudi i imovine nisu dužne uvezati taj videonadzor na dojavni centar, s tim što su dužne osigurati neprekidni videonadzor s pohranom videozapisa i drugih oblika tehničke zaštite.
(4)    Poslovi korištenja i ugradnje protuprovalnog i protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma, neprekidnog videonadzora s mogućnošću pohrane videozapisa i drugih oblika tehničke zaštite obavljaju se u skladu s propisom Vlade Federacije koji se donosi na temelju članka 30. stavka (5) Zakona.
(5)    Poslovi fizičke zaštite u pravnim osobama iz članka 7. ove uredbe obavljaju se u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju zakona kojim je utvrđena fizička zaštita.

 

Članak 17.
(Uvjeti za provođenje mjera zaštite)

 

(1)    Mjere zaštite utvrđene čl. 6. i 8. ove uredbe u pravnim osobama iz članka 26. stavka (2) Zakona agencija odnosno zaštitarska služba može obavljati samo ako, uz odobrenje za rad, ima i posebnu suglasnost Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), koja se izdaje na način i u postupku utvrđenom ovom uredbom.
(2)    Suglasnost iz stavka (1) ovoga članka izdaje Federalno ministarstvo na zahtjev agencije, odnosno pravna osoba koja je osnovala zaštitarsku službu, koji se podnosi na Obrascu broj l i Obrascu broj 2 danim u prilogu ove uredbe i njezin su sastavni dio.
Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija, i to:
a)  kada zahtjev podnosi agencija:
- rješenja o upisu u sudski registar;
- rješenje o odobrenju za rad izdano od kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo);
- certifikati za osobe koje obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite ili fizičke i tehničke zaštite u skladu s člankom 11. Zakona;
- ugovori o radu sa zaposlenicima agencije i obrasci o prijavi osiguranja za te zaposlenike;
- dokaz o izmirenim obvezama po osnovi javnih prihoda izdan od Federalnog ministarstava financija - Federalnog ministarstva finansija -Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koji nije stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva;
- odobrenje za držanje oružja za agencije koje obavljaju poslove fizičke zaštite;
b)     kada zahtjev podnosi pravna osoba koja ima zaštitarsku službu:
- rješenje o suglasnosti za akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenju za rad iz članka 40. stavka (2) Zakona izdano od kantonalnog ministarstva;
- certifikati za osobe koje obavljaju poslove fizičke zaštite ili tehničke zaštite ili fizičke i tehničke zaštite u skladu s člankom 11. Zakona;
- ugovori o radu za zaposlene osobe koje su angažirane na poslovima zaštite ljudi i imovine.
(3)    Odobrenje za držanje oružja iz stavka (2) točke a) alineje 6. ovoga članka nije potrebno za agencije odnosno zaštitarske službe koje obavljaju poslove tehničke zaštite ljudi i imovine.
(4)    Dokumentacija iz stavka (2) ovoga članka mora biti u obliku izvornika ili ovjerene preslike.
(5)    Dokumentacija iz stavka (2) ovoga članka predstavlja dokaz da agencija odnosno zaštitarska služba ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine putem fizičke ili tehničke zaštite na način utvrđen Zakonom i podzakonskirn propisima donesenim na temelju toga zakona.

 

Članak 18.
(Dodatni dokazi za dobivanje posebne suglasnosti)

 

(1)   Uz uvjete iz članka 17. stavka (2) ove uredbe, agencija odnosno zaštitarska služba koja traži suglasnost za obavljanje poslova praćenja, osiguranja prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz članka 26. Zakona dužna je imati oklopno vozilo ili drugo vozilo iz članka 25. ove uredbe, osim ako te poslove namjerava obavljati tehničkom zaštitom.
(2)    Uvjete iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju evidencije koju vodi prema Zakonu i ovoj uredbi i dokaza koje dostavi agencija odnosno zaštitarska služba.

 

Članak 19.
(Usklađivanje poslova zaštite ljudi i imovine prema sigurnosnim i
drugim mjerama koje poduzimaju pravne osobe)

Kada agencija odnosno zaštitarska služba dobije posebnu suglasnost za obavljanje poslova zaštite pravnih osoba koje proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive tvari, eksploziv, nuklearno gorivo i otpad ili se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom i skladištenjem nafte i naftnih derivata kapaciteta iznad 1.000 m3 ili plina, dužna je poslove zaštite ljudi i imovine uskladiti prema sigurnosnim i drugim mjerama koje poduzimaju te pravne osobe.

 

Članak 20.
(Izdavanje posebne suglasnosti)

 

(l) Federalno ministarstvo izdat će agenciji odnosno zaštitarskoj službi posebnu suglasnost iz članka 26. stavka
(2) Zakona kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 17. odnosno uvjeti iz članka 18. ove uredbe.
(2)    Uvjeti iz stavka (I) ovoga članka utvrđuju se na temelju dokumentacije utvrđene člankom 17. stavak (2) ove uredbe, s tim što se, po potrebi, određeni uvjeti mogu utvrditi i neposrednim uvidom u rad agencije odnosno zaštitarske službe ako se to ocijeni potrebnim za utvrđivanje bitnih činjenica za izdavanje suglasnosti, što se obavlja posredstvom federalnog inspektora za zaštitu ljudi i imovine.
(3)   Suglasnost iz stavka (1) ovoga članka, kako je to utvrđeno člankom 26. stavak (2) Zakona, izdaje se u obliku rješenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(4)   Rješenje iz stavka (3) ovoga članka je konačno.

 

Članak 21.
(Nadzor nad provođenjem mjera zaštite u pravnim osobama
za čije se obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine izdaje posebna
suglasnost)

 

(1)   Agencija odnosno zaštitarska služba koja mjere zaštite iz članka 8. ove uredbe obavlja u pravnim osobama iz članka 26. stavka (2) Zakona dužna je u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno organiziranja zaštitarske službe, dostaviti Federalnom ministarstvu presliku tog ugovora, odnosno akt o organiziranju zaštitarske službe.
(2)    Federalno ministarstvo će putem svoje inspekcije u roku od godinu dana od dana zaprimanja ugovora, odnosno akta iz stavka (1) ovoga članka, utvrditi obavlja li agencija odnosno zaštitarska služba poslove zaštite ljudi i imovine u pravnoj osobi iz članka 26. stavka (2) Zakona, koje obavlja putem tehničke zaštite, korištenjem tehničkih sredstava i opreme koji su utvrđeni propisom koji će Vlada Federacije donijeti na temelju članka 30. stavka (5) Zakona ili fizičkom zaštitom u skladu sa Zakonom i propisom iz članka 8. stavka (3) ove uredbe.
(3)    Činjenično stanje iz stavka (2) ovoga članka inspektor utvrđuje u skladu s propisom koji donosi ministar na temelju članka 59.e Zakona.

 

Članak 22.
(Suglasnost za pravne osobe)

 

(1)   Pravne osobe iz članka 26.b stavka (2) Zakona (banke, centri pošta, Lutrija BiH i operateri komunikacija) za organiziranje zaštitarske službe ili angažiranje agencije radi provođenja mjera zaštite iz članka 8. ove uredbe moraju imati suglasnost Federalnog ministarstva.
(2)    Suglasnost iz stavka (1) ovoga članka izdaje se na zahtjev pravnih osoba iz stavka (1) ovoga članka na Obrascu broj 3, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio. Uz zahtjev se dostavlja odluka nadležnog organa pravne osobe o načinu organiziranja zaštitarske službe koja se provodi angažiranjem agencije ili formiranjem vlastite zaštitarske službe.
(3)    Suglasnost se izdaje u pisanom obliku.
(4)    Odredbe stavka (2) ovoga članka primjenjuju se i na podružnice pravne osobe.
(5)   Pravne osobe iz stavka (1) ovoga članka koje su, u skladu sa suglasnošću iz stavka (2) ovoga članka, angažirale agenciju ili organizirale zaštitarsku službu dužne su u roku od 15 dana od dana angažiranja agencije odnosno organiziranja zaštitarske službe pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo. Ako je pravna osoba angažirala agenciju, obavijest sadrži: naziv agencije, adrese objekata i prostora koje agencija štiti, razdoblje angažiranja agencije te ime i prezime odgovorne osobe koja obavlja poslove odgovorne osobe za objekte i prostore pravne osobe, s tim što su dužne uz obavijest dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku ugovora o angažiranju agencije. Ako je pravna osoba organizirala zaštitarsku službu, obavijest sadrži; adresu i mjesto objekata i prostora koje štiti te ime i prezime odgovorne osobe zaštitarske službe i odobrenje za rad.
(6)    Agencija odnosno zaštitarska služba provodi mjere zaštite u pravnim osobama iz stavka (1) ove uredbe na način propisan ovom uredbom, a koje se utvrde na osnovi procjene ugroženosti i elaboratom o zaštiti izrađenima u skladu s propisom koji se donosi na temelju članka 26.c stavak (3) Zakona.

 

Članak 23.
(Nadzor nad provođenjem mjera zaštite u pravnim osobama
kojima je izdana suglasnost)

 

(1)    Nadzor nad provođenjem mjera zaštite u pravnim osobama iz članka 22. ove uredbe obavlja Federalno ministarstvo putem svoje inspekcije najmanje jednom godišnje.
(2)    Nadzor iz stavka (1) ovoga članka podrazumijeva neposredan uvid u provođenje mjera zaštite koje se primjenjuju u štićenom objektu ili prostoru.

 

Članak 24.
(Izdavanje suglasnosti za federalna tijela uprave
i federalne upravne organizacije)

 

(1)    Federalno ministarstvo, u skladu s člankom 37. stavak (5) Zakona, dužno je izdati prethodnu suglasnost za izdavanje odobrenja za rad vlastite unutarnje zaštitarske službe za federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije te druge institucije Federacije utvrđene Odlukom o određivanju federalnih tijela uprave i federalnih upravnih organizacija koje su dužne organizirati zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15).
(2)    Prethodna suglasnost iz stavka (1) ovoga članka izdaje se u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva kantonalnog ministarstva, koji se podnosi na Obrascu broj 4, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio. Suglasnost se daje u pismenom obliku.
(3)   Kantonalno ministarstvo može donijeti rješenje iz članka 40. stavak (2) Zakona za federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije te druge institucije Federacije samo kada pribavi suglasnost iz stavka (1) ovoga članka i ako ta tijela ispunjavaju uvjete utvrđene cl. od 37. do 41. Zakona.

POGLAVLJE III UVJETI ZA KORIŠTENJE OKLOPNIH VOZILA I SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

 

Članak 25.
(Vozila koja se koriste za obavljanje prijevoza novca,
vrijednosnih papira i dragocjenosti)

 

(1)    Pravne osobe iz članka 7. ove uredbe mogu obavljati prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti samo oklopnim vozilom ili drugim vozilom pod uvjetima i na način propisan ovom uredbom.
(2)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti iznad iznosa od 100.000,00 KM obvezno se obavlja oklopnim vozilom, a prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM može se obavljati i drugim vozilom iz članka 29. ove uredbe.

 

Članak 26.
(Uvjeti pod kojima se koriste vozila)

 

(1)   Vozila iz članka 25. ove uredbe može imati samo agencija ili zaštitarska služba.
(2)    Agencija odnosno zaštitarska služba za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može koristiti samo vlastito oklopno vozilo koje ispunjava uvjete za prijevoz dragocjenosti, što se dokazuje certifikatom izdanim od ovlaštene institucije na temelju Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08). (3) Vozila iz članka 25. ove uredbe ne smiju se koristiti za obavljanje drugih usluga prijevoza za potrebe drugih pravnih i fizičkih osoba, osim za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Članak27.
(Obilježavanje vozila)

 

(1)    Vozilo iz članka 25. ove uredbe obilježava se simbolom/logom agencije odnosno logom zaštitarske službe ili pravne osobe koja ima zaštitarsku službu.
(2)    Simbol/logo agencije ili zaštitarske službe na vozilima koja se koriste za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora biti jasno istaknut na vidljivom mjestu.

 

Članak 28.
(Izvedba i opremljenost vozila)

 

(1)    Oklopno vozilo iz članka 25. ove uredbe mora biti izvedeno i opremljeno na sljedeći način, i to:
a)     izvedeno na način da:
1)     postoje najmanje dva odvojena prostora (prostor za vozača i pratitelja te prostor za teret),
2)     razina zaštite odgovara balističkim zahtjevima utvrđenim europskim standardom E. 1063 B3 i priznatim pravilima tehničke-prakse;
b)     opremljeno;
1)     sustavom tehničke zaštite koji sprječava neovlašteni ulazak u vozilo, otkriva, bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u vozilo,
2)     sustavom videonadzora prostora u kojem su te­ret i posada vozila, smjer kretanja vozila i prostora iza vozila,
3)     telekomunikacijskim sustavom, i to:
- radiovezom i
- sustavom mobilne telefonske veze,
4)     sredstvom za gašenje požara, u skladu s propisima o zaštiti od požara,
5)     sigurnosnim spremnikom opremljenim elektrokemijskom zaštitom (bojanje novca) i drugim oblicima tehničke zaštite tako da sprječava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja;
6)     GPS-om za kontrolu i nadzor vozila.
(2)    Pregrada koja odvaja prostore iz stavka (1) točke a) podtačke 1) ovoga članka u oklopnom vozilu mora biti iste razine zaštite kao i samo vozilo.

 

Članak 29.
(Opremljenost drugih vozila)

 

Druga vozila iz članka 25. ove uredbe moraju imati spremnik za prijenos gotovog novca opremljen elektrokemijskom zaštitom propisan i za oklopna vozila člankom 28. stavak (1) točka b) podtocka 5) ove uredbe, sustavom videonadzora prostora u kojem je posada vozila i smjera kretanja vozila, kao i sustavom mobilne telefonske veze, sredstvom za gašenje požara i GPS-om za kontrolu i nadzor vozila.

 

Članak 30.
(Osobine spremnika)

 

(1)    Spremnik iz članka 28. stavka (1) točke b) podtočke 5) ove uredbe opremljen je tako da svojom konstrukcijom sprječava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom i opremljen je elektrokemijskom zaštitom (bojanje novca) te njegova ukupna težina (računajući i predmet koji se prenosi spremnikom) ne smije biti veća od 15 kg.
(2)    Spremnik iz stavka (1) ovoga članka koristi se prilikom prijevoza novca oklopnim ili drugim vozilom, kao i prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pješice.
(3)    Prilikom prijevoza novca oklopnim vozilom, u jednom spremniku iz stavka (1) ovoga članka mogu se prenositi gotov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti u vrijednosti do 1.000.000,00 KM.
(4)    Prilikom prijevoza novca drugim vozilom iz članka 29. ove uredbe ili pješice uz pratnju jednog naoružanog zaštitara, u spremniku iz članka 28. stavka (1) točke b) podtočka 5) ove uredbe mogu se prenositi gotov novac i vrijednosni papiri u vrijednosti do 100.000,00 KM.
(5)    Gotov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti koji se prevoze vozilima iz članka 25. ove uredbe ili prenose pješice moraju biti smješteni u spremniku iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 31.
(Iznos novca koji se može prevoziti u vozilima)

 

(1)    Jednim oklopnim vozilom iz članka 25. ove uredbe mogu se prevoziti novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti u vrijednosti do 5.000.000,00 KM.
(2)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti iznad 2.000.000,00 KM obavlja se uz obvezno dodatno osiguranje pratnjom vozila agencije ili zaštilarske službe čiju posadu čine najmanje dva naoružana čuvara.
(3)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti do 100.000,00 KM može se obavljati vozilom koje nije oklopno, s tim što to vozilo mora imati spremnik iz članka 30. ove uredbe.
(4)    Novac se prenosi od oklopnog ili drugog vozila za prijevoz novca do objekta u koji se novac prenosi, i obratno, u spremniku iz članka 30. ove uredbe uz pratnju jednog naoružanog čuvara.
(5)    Pravna osoba iz članka 7. ove uredbe, u skladu s vlastitom ili procjenom agencije, poduzima i druge mjere zaštite prilikom pratnje, prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Članak 32.
(Posada vozila)

 

(1)    Tijekom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti oklopnim ili drugim vozilima iz članka 25. ove uredbe agencija odnosno zaštitarska služba dužna je osigurati najmanje dva čuvara s certifikatom za fizičku zaštitu, koji su naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi i koji čine posadu vozila, s tim što jedan od njih može biti vozač vozila.
(2)    Tijekom prijevoza iz stavka (1) ovoga članka u vozilu može biti i predstavnik pravne osobe za koju se obavljaju prijevoz i osiguranje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koji nije čuvar.

 

Članak 33.
(Korištenje vatrenog oružja dugačke cijevi)

 

(1)    Tijekom prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti oklopnim vozilom iz članka 25. ove uredbe na način propisan odredbom članka 24. stavak (2) Zakona, agencija odnosno zaštitarska služba može koristiti oružje dugačke cijevi.
(2)   Oružje iz stavka (1) ovoga članka koristi posada oklopnog vozila samo tijekom obavljanja poslova prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti tim oklopnim vozilom.

 

Članak 34.
(Prijenos novca pješice)

 

(1)    Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti do 100.000,00 KM može se obavljati i pješice, ali relacija takvog prijenosa novca ne smije biti dulja od 500 metara.
(2)    Prijenos pješice iz stavka (1). ovoga članka obavlja se obvezno spremnikom iz članka 30. ove uredbe i uz pratnju jednog naoružanog čuvara.
(3)    Prilikom prijenosa novca pješice, spremnik iz članka 30. ove uredbe ne smije biti mehanički vezan za osobu koja nosi spremnik.

 

Članak 35.
(Prijenos manjih količina novca)

 

(1)    Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti do 20.000,00 KM može obavljati: poštar, kurir, blagajnik ili drugi zaposlenik pravne osobe.
(2)    Prilikom prijenosa novca iz stavka (1) ovoga članka obvezna je primjena elektrokemijske zaštite (bojanje novca) ili elektrošokera ili drugi oblik tehničke zaštite propisan odredbama propisa koji donosi Vlada Federacije na temelju članka 30. stavak (5) Zakona.

 

Članak 36.
(Odobrenje Federalnog ministarstva za oklopno vozilo i spremnik)

 

(1)    Prijevoz i prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti oklopnim vozilom iz članka 25. ove uredbe i spremnikom iz članka 30. ove uredbe mogu obavljati agencije odnosno zaštitarske službe samo ako to vozilo odnosno spremnik ima odobrenje, koje izdaje Federalno ministarstvo u obliku rješenja prema članku 26.b stavak (4) Zakona.
(2)    Odobrenje iz stavka (1) ovoga članka izdaje se na zahtjev agencije odnosno zaštitarske službe, koji se podnosi Federalnom ministarstvu na Obrascu broj 5, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio. Uz zahtjev se prilažu isprave i drugi dokazi kojima se dokazuje da vozilo ispunjava uvjete iz članka 28. ove uredbe, i to:
a)     rješenje o upisu u sudski registar agencije odnosno pravne osobe koja je organizirala zaštitarsku službu;
b)     rješenje o odobrenju za rad agencije odnosno zaštitarske službe izdano od kantonalnog ministarstva;
c)     dokaz o vlasništvu vozila i dokaz o registraciji vozila;
d)     potvrda o rezultatima ispitivanja vozila za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i certifikat za vozila koja prevoze dragocjenosti;
e)     potvrda o posjedovanju propisanih sredstava za gaženje požara odgovarajuće kvalitete;
f)      ugovor o obavljanju usluga telekomunikacijskog sustava za mobilnu mrežu;
g)     dozvola za fiksnu radiostanicu i dozvola za profesionalne mobilne radiostanice (PMR) izdana od Regulatome agencije za komunikacije Bosne i
Hercegovine;
h)     certifikat za fizičku zaštitu za dvije osobe koje će obavljati poslove fizičke   zaštite i certifikat za odgovornu osobu;
i)     rješenje o odobrenju za držanje vatrenog oružja za najmanje dva komada vatrenog oružja;
j)      dokaze o kupnji sigurnosnog spremnika (račun ili otpremnica ili sl.).
(3)   Dokazi iz stavka (2) ovoga članka moraju biti u obliku izvornika ili ovjerene preslike.
(4)   Rješenje iz stavka (1) ovoga članka je konačno.

 

Članak 37.
(Odobrenje Federalnog ministarstva za druga vozila)

 

(1)    Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti drugim vozilom iz članka 25. ove uredbe mogu obavljati agencije odnosno zastitarske službe samo ako za to vozilo imaju odobrenje koje izdaje Federalno ministarstvo u obliku rješenja.
(2)    Odobrenje iz stavka (1) ovoga članka izdaje se na zahtjev agencije odnosno zastitarske službe, koji se podnosi Federalnom ministarstvu. Uz zahtjev se prilažu isprave i drugi dokazi kojima se dokazuje da vozilo ispunjava uvjete iz članka 29. ove uredbe, i to:
a)     rješenje o odobrenju za rad agencije odnosno zastitarske službe izdano od kantonainog ministarstva;
b)     dokaz o vlasništvu vozila i dokaz o registraciji vozila;
c)     ugovor o obavljanju usluga telekomunikacijskog sustava za mobilnu mrežu;
d)     rješenje o odobrenju za držanje vatrenog oružja za najmanje dva komada vatrenog oružja;
e)     dokaze o kupnji sigurnosnog spremnika (račun ili otpremnica ili sl.).
(3)    Dokazi iz stavka (2) ovoga članka moraju biti u obliku izvornika ili ovjerene preslike.
(4)    Rješenje iz stavka (1) ovoga članka je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 38.
(Utvrđivanje uvjeta za vozilo)

 

(1)    Federalno ministarstvo utvrđuje ispunjavaju li vozila iz članka 25. ove uredbe odnosno spremnik uvjete iz čl. 28., 29. i 30. ove uredbe.
(2)    Uvjete iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje povjerenstvo koje imenuje federalni ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu; federalni ministar), što se provodi neposrednim uvidom u vozilo, spremnik i dokumentaciju za koju povjerenstvo ocijeni da može poslužiti za utvrđivanje uvjeta iz stavka (1) ovoga članka, a koji su u nadležnosti povjerenstva.
(3)    Povjerenstvo ima tri člana koji su državni službenici Federalnog ministarstva, od kojih je jedan član povjerenstva tehničke struke.
(4)    Povjerenstvo sastavlja zapisnik o ispunjavanju uvjeta o izvedbi i opremljenosti vozila odnosno opremljenosti spremnika.
(5)    Zapisnik iz stavka (4) ovoga članka obvezno mora sadržavati ocjenu povjerenstva da su ispunjeni svi propisani uvjeti u pogledu prostora i tehničkih sredstava i opreme ili da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti te se moraju konkretno navesti uvjeti koji nisu ispunjeni. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva i zajedno s dozvolom dostavljaju ga Federalnom ministarstvu.
(6)    Agencija odnosno zaštitarska služba dužna je postupiti prema uputama i u roku koji odredi povjerenstvo prilikom utvrđivanja ispunjava li vozilo odnosno spremnik uvjete iz stavka (1) ovoga članka.
(7)    Osim poslova iz stavka (1) ove uredbe, povjerenstvo je nadležno i za poslove periodičnog pregleda vozila, koji se obavlja na način utvrđen člankom 39. ove uredbe.
(8)    Povjerenstvo će donijeli poslovnik o radu u kojem će definirati sva pitanja rada povjerenstva i druga pitanja iz nadležnosti povjerenstva.

 

Članak 39.
(Izdavanje dozvole za vozila)

 

(1) Vozila koja agencija ili zaštitarske služba koristi za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti tijekom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (oklopno vozilo i vozilo iz članka 25. ove uredbe) moraju imati posebnu dozvolu za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, koja se izdaje na Obrascu broj l, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.
(2)    Dozvolu iz stavka (1) ovoga članka izdaje Federalno ministarstvo.
(3)    Dozvola iz stavka (1) ovoga članka je isprava u koju se evidentira godišnji pregled vozila i koja služi kao dokaz da vozilo ispunjava propisane uvjete za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti predviđene člankom 28. odnosno člankom 29. ove uredbe..
(4)    Pregled vozila u pogledu utvrđivanja uvjeta iz stavka (3) ovoga članka obavlja se jednom godišnje, a provodi ga povjerenstvo iz članka 38. ove uredbe. Povjerenstvo sastavlja zapisnik o obavljenom pregledu, koji sadrži podatke utvrđene člankom 38. stavak (5) ove uredbe.
(5)    Dozvolu iz stavka (1) ovoga članka popunjava i ovjerava povjerenstvo iz članka 38. ove uredbe, a izdaje se uz rješenje iz čl. 36. i 37. ove uredbe.
(6)    Troškove izrade i izdavanja dozvole iz stavka (1) ove uredbe utvrđuje federalni ministar.
(7)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdanim dozvolama na način propisan člankom 49. ove uredbe.

POGLAVLJE IV ODUZIMANJE ODOBRENJA I SUGLASNOSTI IZDANIH PO OSNOVI OVE UREDBE

 

Članak 40.
(Oduzimanje odobrenja)

 

(1)    Odobrenje iz čl. 36. i 37. ove uredbe oduzima se u sljedećim slučajevima:
a)     ako se utvrdi da su u obavljanju poslova prijevoza, pratnje i osiguranja gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti učinjeni teži propusti u poštivanju Zakona i ove uredbe,
b)     ako agencija ili zaštitarska služba prestane obavljati djelatnost zaštite ljudi i imovine,
c)     ako prestanu postojati neki od uvjeta iz čl. 28. i 29. ove uredbe na temelju kojih je izdano odobrenje.
(2)    Federalno ministarstvo će, ako utvrdi da agencija ili zaštitarska služba ispunjava jedan od uvjeta iz stavka (1) ovoga članka, rješenjem oduzeti odobrenje iz članka 24. stavka (1) ove uredbe, koje je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda. To se rješenje donosi po službenoj dužnosti ili na zahtjev federalnog inspektora.

 

Članak 41.
(Privremena zabrana)

 

(1)    Ako u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora federalni inspektor utvrdi da agencija odnosno zaštitarska služba tijekom obavljanja poslova pratnje i osiguranja gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti učini teži propust u poštivanju Zakona i ove uredbe, u tom slučaju može privremeno zabraniti obavljanje poslova pratnje, osiguranja prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti do otklanjanja uočenih nedostataka.
(2)    Privremena zabrana iz stavka (1) ovoga članka pobliže će se urediti propisom iz članka 59e. stavak (2) Zakona.

 

Članak 42.
(Oduzimanje odobrenja po osnovi obavještavanja o prestanku
korištenja vozila za prijevoz novca)

 

(1)    Agencija odnosno zaštitarska služba obvezna je pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo o vozilu iz članka 25. stavka (1) ove uredbe za koje je dobila odobrenje iz članka 36. odnosno iz članka 37. ove uredbe u slučajevima prestanka korištenja tog vozila za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za potrebe agencije odnosno zaštitarske službe (prodajom, darivanjem, rashodovanjem i dr.) u roku od sedam dana od dana prestanka korištenja tog vozila i vratiti dozvolu iz članka 39. ove uredbe.
(2)    Federalno ministarstvo će u roku od sedam dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka (1) ovoga članka staviti izvan snage odobrenje iz članka 36. odnosno iz članka 37. ove uredbe, o čemu donosi rješenje.
(3)    Rješenje iz stavka (2) ovoga članka je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 43.
(Postupak oduzimanja posebne suglasnosti)

 

(1) Kada agencija odnosno zaštitarska služba prestane obavljati poslove zaštite ljudi i imovine za pravne osobe iz članka 26. stavka (2), članka 26.b stavka (2) i članka 37. stavka (5) Zakona, dužna je o tome obavijestiti Federalno ministarstvo radi oduzimanja suglasnosti iz članka 20. ove uredbe u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja tih poslova.
(2)   Obavijest iz stavka (1) ovoga članka treba sadržavati: naziv agencije odnosno zaštitarske službe, broj i datum izdane suglasnosti i datum prestanka obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine za pravne osobe iz članka 26. stavka (2), članka 26.b stavka (2) i članka 37. stavka (5) Zakona.
(3)    Ako agencija odnosno zaštitarska služba u roku od šest mjeseci od dana dostave obavijesti ne počne obavljati poslove zaštite ljudi i imovine u pravnim osobama iz stavka (1) ovoga članka, u tom slučaju Federalno ministarstvo će
uzeti u rješavanje obavijest iz stavka (2) ovoga članka i nakon provedbe postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja, u skladu s člankom 57. stavak (1) Zakona, donijeti rješenje u kojem se navadi datum prestanka važenja (oduzimanja) suglasnosti, broj i datum izdane suglasnosti.
(4)    Rješenje iz stavka (3) ovoga članka dostavlja se stranci posredstvom agencije odnosno zaštitarske službe, a ako se rješenje ne može dostaviti na taj način, rješenje se dostavlja stranci u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) koje se odnose na dostavu rješenja strankama.
(5)    Rješenje iz stavka (4) ovoga članka je konačno.
(6)    Agencija odnosno zaštitarska služba na koju se odnosi rješenje iz stavka (3) ovoga članka može podnijeti novi zahtjev za dobivanje suglasnosti za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine za pravne osobe iz članka 26. stavka (2), članka 26.b stavka (2) i članka 37. stavka (5) Zakona, u skladu s odredbama Zakona i ove uredbe.

 

Članak 44.
(Oduzimanje suglasnosti po osnovi nadzora nad primjenom mjera zaštite)

 

(1)   Ako inspekcija Federalnog ministarstva tijekom provođenja nadzora nad primjenom mjera zaštite u pravnim osobama iz članka 26. stavak (2) Zakona utvrdi da agencija odnosno zaštitarska služba ne provodi rnjere zaštite u skladu s člankom 21. ove uredbe, inspektor je dužan naložiti agenciji odnosno zaštitarskoj službi da otkloni uočene nedostatke u roku od tri dana od dana primitka rješenja.
(2)    Federalno ministarstvo stavit će izvan snage izdanu suglasnost iz članka 20. ove uredbe agenciji odnosno zaštitarskoj službi koja ne otkloni nedostatke utvrđene u rješenju iz stavka (2) ovoga članka, o čemu se donosi rješenje.
(3)    Rješenje iz stavka (2) ovoga članka je konačno.

 

Članak 45.
(Način i postupak promjene podataka u izdanoj suglasnosti i odobrenju)

 

(1)    U slučaju kada u agenciji odnosno zaštitarskoj službi nakon izdavanja suglasnosti iz članka 20. ove uredbe i odobrenja iz čl. 36. i 37. ove uredbe nastupe okolnosti iz članka 13. stavka (4) Zakona (promjena naziva agencije i dr.), agencija odnosno zaštitarska služba dužna je podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu za promjenu tih činjenica u izdanoj suglasnosti odnosno odobrenju ako su te činjenice navedene u toj suglasnosti odnosno odobrenju.
(2)    Agencija odnosno zaštitarska služba dužna je zahtjev iz stavka (1) ovoga članka dostaviti u roku od osam dana od dana kada je kantonalno ministarstvo obavilo promjene u odobrenju za rad agencije odnosno zaštitarske službe. Zahtjev treba sadržavati: naziv rješenja u kojem treba obaviti promjene, broj i datum rješenja, podatke o naštalim promjenama i druga pitanja koja se odnose na nastale promjene. Uz zahtjev se dostavlja rješenje kantonalnog ministarstva o obavljenim promjenama u rješenju o odobrenju za rad agencije odnosno zaštitarske službe i akt drugog nadležnog tijela na temelju, kojega su nastale promjene u izdanoj suglasnosti odnosno odobrenju.
(3)    Dokumentacija iz stavka (2) ovoga članka mora biti u obliku izvornika ili ovjerene preslike.
(4)    Federalno ministarstvo će, na temelju zahtjeva i dokumentacije iz st. (2) i (3) ovoga članka, donijeti rješenje o naštalim promjenama u izdanoj suglasnosti odnosno odobrenju, koje se dostavlja agenciji odnosno zaštitarskoj službi u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.
(5)    Rješenje iz stavka (4) ovoga članka je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 46.
(Poslovi provođenja mjera zaštite utvrđene ovom uredbom te
prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti)

 

(1)    U skladu s člankom 4. Zakona, u poslove fizičke zaštite, tehničke zaštite i poslove odgovorne osobe spadaju poslovi provođenja mjera zaštite utvrđene ovom uredbom te prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti na način kako 'je to utvrđeno st. od (2) do (4) ovoga članka.
(2)   U poslove fizičke zaštite iz stavka (1) ovoga članka spadaju poslovi bliske zaštite ljudi, objekata i prostora pravnih osoba iz čl. 26., 26.ai 26.b Zakona i federalnih tijela uprave iz članka 37. stavka (5) Zakona, poslovi prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, poslovi intervencije i drugi poslovi koji se obavljaju fizičkom zaštitom u skladu s ovom uredbom, Zakonom i podzakonskim propisama donesenim na temelju toga zakona koje obavljaju osobe koje imaju certifikat za fizičku zaštitu.
(3)   U poslove tehničke zaštite iz stavka (1) ovoga članka spadaju poslovi zaštite ljudi, objekata, prostora, 'podataka, prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, čuvanje i rapolaganje podatcima pribavljenim mjerama zaštite pravnih osoba iz čl. 26., 26.a i 26.b Zakona pomoću tehničkih sredstava i opreme u skladu s ovom uredbom, Zakonom i propisom iz članka 30. stavka (5) Zakona koje obavljaju osobe koje imaju certifikat za tehničku zaštitu.
(4)    U poslove odgovorne osobe spadaju poslovi provođenja zakonitosti mjera zaštite utvrđene ovom uredbom, pribavljanja suglasnosti i odobrenja utvrđenih ovom uredbom, Zakonom i drugim podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona, nadzor nad provođenjem mjera zaštite, osiguranja čuvanja i raspolaganja podatcima pribavljenim primjenom mjera zaštite, osiguranje i kontrola korištenja oružja tijekom provođenja mjera zaštite i prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i drugi poslovi koji su zakonom i podzakonskim aktima stavljeni u nadležnost odgovorne osobe koje obavlja osoba koja ima certifikat za odgovornu osobu, s tim što ta osoba može neposredno obavljati i poslove iz st (2) i (3) ovoga članka.
(5)    Nadzor nad provođenjem fizičke i tehničke zaštite iz stavka (4) ovoga članka obavlja se redovitim praćenjem i kontrolom objekata, prostora i osoba koji se štite, što se provodi prema utvrđenom planu koji donosi odgovorna osoba.
(6)    O obavljenoj kontroli iz stavka (5) ovoga članka sastavlja se zapisnik.

 

Članak 47.
(Mjesto provođenja mjera zaštite)

 

Agencija i zaštifarska služba provode mjere zaštite utvrđene ovom uredbom i u sklopu obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine utvrđene člankom 4.a Zakona, o čemu brine odgovorna osoba agencije odnosno zaštitarske službe.

POGLAVLJE V ČUVANJE I RASPOLAGANJE PODATCIMA PRIBAVLJENIM MJERAMA ZAŠTITE, EVIDENCIJE, UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE

 

Članak 48.
(Čuvanje i raspolaganje podatcima)

 

(1)   Podatci pribavljeni primjenom mjera zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe čuvaju se na mediju u skladu s propisom koji donosi Vlada Federacije na temelju članka 30. stavka (5) Zakona, s tim što se podatci videonadzora čuvaju najmanje 30 dana.
(2)   Agencije odnosno zaStitarske službe i pravne osobe iz čl. 26., 26.a i 26.b Zakona obvezne su osigurati nesmetani pristup podatcima iz stavka (i) ovoga članka po zahtjevu Federalnog ministarstva ili kantonalnog ministarstva i drugih nadležnih tijela i pružiti svu stručnu i drugu pomoć u analizi i obradi podataka koji se čuvaju na mediju.
(3)   Agencije odnosno zaštitarske službe pravnih osoba iz stavka (2) ovoga članka dužne su osigurati zaštitu podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe u skladu s propisom kojim se uređuje pitanje obrade i zaštite osobnih i drugih podataka u Bosni i Hercegovini i propisom iz članka 30. stavka (5) Zakona.

 

Članak 49.
(Evidencije o suglasnostima, odobrenjima i dozvolama)

 

(1) Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdanim posebnim suglasnostima agenciji odnosno zaštitarskoj službi, suglasnostima pravnim osobama za organiziranje zaštitarske službe ili angažiranje agencije i prethodnoj suglasnosti za izdavanje odobrenja za rad vlastite unutarnje zaštitarske službe za federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije i drugih institucija Federacije, kao i odobrenja za oklopno vozilo odnosno drugo vozilo, u skladu s člankom 48. stavak (1) toč. 5. i 6. Zakona.
(2)   Evidencija iz stavka (1) ovoga članka vodi se prema Pravilniku o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaStite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).
(3)   Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdanim dozvolama iz čl. 36. i 37. ove uredbe na Obrascu broj 2, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.
(4)    Agencija odnosno zaštitarska služba kojoj je izdano odobrenje iz čl. 28. i 29. ove uredbe vodi evidencije o svim poslovima obavljenim na temelju tog odobrenja.

 

Članak 50.
(Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite)

 

(J)    Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva dužni su osigurati redovito obavljanje inspekcijskog nadzora, kako bi se utvrdilo zakonito i pravilno provođenje mjera zaštite utvrđenih ovom uredbom na način utvrđen Zakonom i propisom koji donosi federalni ministar na temelju članka 59. Zakona.
(2)    Agencija i zaštitarska služba te pravne osobe iz članka 7. stavka (2) ove uredbe dužni su postupati prema naloženim mjerama utvrđenim u rješenju federalnog ili kantonalnog inspektora.

 

Članak 51.
(Tijelo nadležno za provedbu ove uredbe)

 

Upravni nadzor nad provedbom ove uredbe obavlja Federalno ministarstvo.

POGLAVLJE VI KAZNENE ODREDBE

 

Članak 52.
(Novčana kazna pravnim osobama)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravne osobe iz članka 7. ove uredbe:
a)     ako poslove provođenja mjera nisu organizirale na način utvrđen ovom uredbom (članak 2. stavak (1));
b)     ako poslove provođenja mjera zaštite ne obavljaju putem agencije odnosno zaštitarske službe na način utvrđen člankom 2. stavak (2) ove uredbe;
c)     ako ne provode mjere zaštite utvrđene čl. 6. i 8. ove uredbe;
d)     ako u objektima i prostorima u kojima se nalazi iznos novca koji se štiti ne provode posebne mjere zaštite u skladu s člankom 10. st. (1), (2), (3) i (4) ove uredbe;
e)     ako u objektima iz članka 10. ove uredbe u kojima se obavlja promet novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima ne postoji vanjski videonadzor ulaza i izlaza i prostora u kojima se nalaze zaposlenici pravne osobe i građani koji prometuju novcem (članak 11.);
f)     ako trezorska kasa ili sef u objektu nije zaštićen aktivnim videonadzorom i drugim sustavima tehničke i mehaničke zaštite (članak 12. stavak (1));
g)    ako su trezorska kasa ili sef, kao i priručna kasa, vidljivi strankama i trećim osobama (Članak  12. stavak (3));
h)    ako trezor u kojem se nalazi iznos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti viši od 1.500.000,00 KM nije osiguran na način propisan člankom 12. stavak (4) ove uredbe;
i)     ako uplatno-isplatna mjesta nisu osigurana videonadzorom i protuprepadnim alarmnim sustavima uvezanim na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe (članak 13. stavak (1));
j)     ako na uplatno-isplatnim mjestima na kojima se obavlja dnevni promet u iznosu višem od 30.000,00 KM ne provode mjere utvrđene člankom 14. stavak
(1) ove uredbe;
k)    ako promet gotovim novcem koji se obavlja bankomatima nije osiguran mjerama zaštite utvrđene člankom 15. stavak (1) ove uredbe;
l)     ako protuprovalni i protuprepadni sustavi kojima štite ljude i imovinu nisu spojeni na dojavni centar agencije odnosno zaštitarske službe (članak 16. stavak
(1);
m)    ako na poslovima zaštite ljudi i imovine iz članka 26. stavka (2) Zakona angažiraju agenciju odnosno zaštitarsku službu koja ne ispunjava uvjete iz članka 17. stavka (1) ove uredbe;
n)     ako pismeno ne obavijeste Federalno ministarstvo u roku od 15 dana od dana angažiranja agencije odnosno organiziranja zaštitarske službe (članak 22. stavak (5));
o)     ako poslove prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne obavljaju vozilom iz članka 25. stavak (1) ove uredbe;
p)     ako poslove prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne obavljaju u spremniku iz članka 30. ove uredbe;
r)     ako se u spremniku tijekom prijenosa i prijevoza nalazi iznos novca viši od 1.000.000,00 KM (članak 30. stavak (3));
s)     ako prijenos i prijevoz novca ne obavljaju u skladu s člankom 30. stavak (4) ove uredbe;
t)      ako oklopnim vozilom prevoze novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u iznosu višem od 5.000.000,00 KM (članak 31. stavak (l));
u)    ako prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti iznad 2.000.000,00 KM obavljaju bez pratnje vozilom agencije ili zaštitarske službe čiju posadu čine najmanje dva naoružana čuvara (članak 31. stavak (2));
v)    ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti iznad 100.000,00 KM obavlja pješice i ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne obavfja bez pratnje jednog naoružanog čuvara i ako je spremnik mehanički vezan za osobu koja nosi spremnik (članak 34. st (l), (2) i (3));
z)    ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti do 100,000,00 KM obavlja pješice na relaciji duljoj od 500 metara (članak 34. stavak (1));
aa)   ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti do 20.000,00 KM ne obavlja u skladu s člankom 35. ove uredbe;
bb)   ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite (videonadzor i alarmni sustavi) ne čuvaju i pohranjuju u roku propisanom člankom 48. ove uredbe;
cc)   ako ne osiguraju inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne postupe prema naloženim mjerama utvrđenim u rješenju federalnog odnosno kantonalnog inspektora.
(2)    Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 7. ove uredbe.

 

Članak 53.
(Novčana kazna agencijama odnosno pravnim osobama
koja imaju zaštitarsku službu)

 

(1)   Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija koja obavlja zaštitu pravnim osobama iz članka 7. ove uredbe ili pravna osoba iz članka 7. ove uredbe koja ima zaštitarsku službu:
a)     ako obavlja poslove provođenja mjera zaštite iz čl, 6. i 8. ove uredbe u pravnim osobattiaiz članka 7. točka a) ove uredbe, a nema posebnu suglasnost Federalnog ministarstva (članak 17. stavak (1));
b)    ako u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora ne dostavi ugovor o obavljanju usluga zaštite u pravnim osobama iz članka 26. stavka (2) Zakona (članak 21. stavak (1));
c)     ako vozila iz članka 25. stavka (1) ove uredbe koristi za obavljanje drugih usluga prijevoza za potrebe drugih pravnih i fizičkih osoba, osim za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (članak 26. stavak (3));
d)     ako vozilo kojim se obavlja prijenos i prijevoz novca nije obilježeno simbolom/logom agencije odnosno zaštitarske službe ili pravne osobe koja ima zaštitarsku službu, a koji je jasno istaknut na vidljivom mjestu (članak 27.);
e)     ako prevozi novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u vrijednosti iznad 2.000.000,00 KM bez pratnje vozilom agencije ili zaštitarske službe čiju posadu čine najmanje dva naoružana čuvara (članak 31. stavak (2));
f)     ako ne prenosi novac od oklopnog ili drugog vozila za prijevoz novca do objekta u koji se novac prenosi, i obratno, u spremniku iz članka 30. ove uredbe, uz pratnju jednog naoružanog čuvara (članak 31. stavak (4));
g)    ako tijekom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti oklopnim ili drugim vozilom iz članka 25. ove uredbe nisu osigurana najmanje dva čuvara s certifikatom za fizičku zaštitu koji su naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi i koji čine posadu vozila (članak 32. stavak (1));
h)    ako oružje dugačke cijevi tijekom prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koristi suprotno članku 33, ove uredbe;
i)     ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti obavlja vozilom za koje nema odobrenje Federalnog ministarstva (čl. 36, i 37.);
j)     ako ne obavi kontrolni pregled vozila i spremnika u roku i nan način propidan člankom 39. ove uredbe;
k)    ako ne postupi prema rješenju inspektora o privremenoj zabrani (članak 41,);
l)     ako u roku od sedam dana od dana prestanka korištenja vozila iz članka 25.  ove uredbe ne obavijesti i ne vrati dozvolu iz članka 39. ove uredbe
(član 42.);
m)    ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite (videonadzor i alarmni sustavi) ne osigura nadležnim tijelima u skladu s člankom 48. stavak (2) ove uredbe;
n)     ako podatke pribavljene primjenom mjera zaštite ne osigura u skladu s važećim propisima (članak 48. stavak (3));
o)     ako ne vodi evidencije iz članka 49. stavka (4) ove uredbe;
p)     ako ne postupi prema rješenju inspektora iz članka 50. ove uredbe.
(2)   Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.500,00 KM za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u agenciji odnosno zaštitarskoj službi.

POGLAVLJE VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54.
(Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje posebne suglasnosti)

 

Agencije odnosno zaštitarske službe koje imaju posebno odobrenje izdano od Federalnog ministarstva prema članku 26. Zakona dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe podnijeti zahtjev za izdavanje posebne suglasnosti, u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Članak 55.
(Rok za izdavanje odobrenja za oklopna vozila)

 

Agencije odnosno pravne osobe koje su organizirale vlastitu zaštitarsku službu i koje imaju odobrenje za korištenje oklopnog vozila za obavljanje prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti dužne su u roku od godinu od dana stupanja na snagu ove uredbe podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja prema ovoj uredbi, osim za ona vozila koja su dobila odobrenje za korištenje oklopnog vozila za obavljanje prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti poslije 7. 9. 2013. godine.

 

Članak 56.
(Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje dozvole)

 

Agencije odnosno zaštitarske službe dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe podnijeti zahtjev za dobivanje dozvole iz članka 39. ove uredbe za svako vozilo iz članka 25. ove uredbe kojim prevoze gotov novac, vrijednosne papire i dragocjenosti.

 

Članak 57.
(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni do stupanja na snagu
ove uredbe)

 

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za oklopno vozilo koji su podneseni do stupanja na snagu ove uredbe, a nisu riješeni, riješit će se prema odredbama ove uredbe.

 

Članak 58.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o mjerama zaštite financijskih institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/12).

 

Članak 59.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BtH".

 

V broj 1268/2015
23. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.