Na osnovu člana 26.b stav (5) Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA
ZAŠTITE I VRŠENJA PRIJEVOZA I PRIJENOSA
GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I
DRAGOCJENOSTI

POGLAVLJE I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuju se način i postupak provođenja mjera zaštite, uvjeti za korištenje blindiranih vozila i sigurnosnih kasa, odnosno spremnika, vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i druga pitanja koja se odnose na prijevoz, odnosno prijenos ovih sredstava na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

 

Član 2.
(Pravna lica koja postupaju po ovoj uredbi)

 

(1) Poslove provođenja mjera zaštite ljudi i imovine, prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti utvrđene ovom uredbom organizuju i vrše pravna lica iz člana 26., člana 26.a i člana 26.b Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13 - u daljnjem tekstu: Zakon) na način i pod uvjetima utvrđenim ovom uredbom..
(2)    Poslove iz stava (1) ovog člana mogu obavljati samo vlastite unutrašnje službe zaštite organizovane u pravnom licu (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba) ili agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) koje pravno lice angažuje zaključenjem ugovora.

 

Član 3.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)

 

Postupak rješavanja zahtjeva pravnih lica ili agencija ili zaštitarske službe za pitanja uređena ovom uredbom provodi se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i odredbama ove uredbe.

 

Član 4.
(Prostor, objekti i uposlenici u pravnim licima na koje se ne
primjenjuje Uredba)

 

Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na prostore, objekte i zaposlena lica u pravnim licima čiju zaštitu vrše organi unutrašnjih poslova i policije u Bosni i Hercegovini.

 

Član 5.
(Pojmovi koji se koriste u Uredbi i njihovo značenje)

 

Pojmovi koji  se koriste u ovoj  uredbi imaju sljedeće značenje:
a)      mjere zaštite - skup radnji koje se poduzimaju radi zaštite ljudi i imovine, a provode se kao fizička, tehnička zaštita ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite ili primjenom drugih tehničkih sredstava i opreme (u daljnjem tekstu: mehanička zaštita);
b)     blindirano vozilo - vozilo koje se koristi za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti a koje ispunjava tehničke i druge, uvjete u skladu s ovom uredbom;
c)      sigurnosni spremnik -torba ili kofer koji se koristi za prijenos novca vrijednosnih papira i dragocjenosti opremljen u skladu s ovom uredbom;
d)      novac - svaka domaća ili strana valuta (papirna ili kovanica);
e)      vrijednosni papir - svaka javna isprava koja glasi na novac ili drugu vrijednost (mjenica, ček, elektronska kartica, tiket, srećka i sl.);
f)      dragocjenost - svaki predmet (umjetničko djelo, zlato, srebro, platina ili drugi vrijedni metal) ili pokretne stvari koje imaju posebnu vrijednost a mogu se prevoziti vozilom ili prenositi u spremniku;
g)      uplatno-isplatno mjesto - svako mjesto na kojem se vrši promet gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima (uplatna mjesta, naplatna mjesta, blagajne i sl.) na kojima uposlenici pravnih lica obavljaju sa građanima ili pravnim licima;
h)      mehanička zaštita - ograđeni prostori ili prostorije neprobojnim pregradama, neprobojna stakla, protuprovalna vrata i prozori, sigurnosni prolazi, sigurnosni cilindri i ključevi, metalne rešetke/grilje, barijere i sl. utvrđene u propisu iz člana 30. stav (5) zakona;
i)      elektrohemijska zaštita - uređaji u kojima je smještena hemijska smjesa (boja) koja boji novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u slučaju otuđenja ili zloupotrebe;
j)      priručna kasa - predmet koji se nalazi na uplatno-isplatnom mjestu i koji služi za pohranu i rad prilikom prometa novca na tom uplatno-isplatnom mjestu;
k)     sef/kasa - predmet u kojem pravno lice pohranjuje i čuva novac, vrijednosne papire ili dragocjenosti;
1)     trezor - posebno zaštićena prostorija u kojem je smješten sef/kasa ili vise njih u kojem se deponuje novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti;
m)    prijenos novca pješice - radnja koja podrazumijeva prijenos novca pješice od objekta do objekta ili od objekta do vozila i obratno;
n)     pratnja i prijenos novca -radnja koja podrazumijeva transport novca na određenoj relaciji koji se osigurava posebnim mjerama i radnjama utvrđenim ovom uredbom;
o)     prijevoz novca - radnja koja podrazumijeva prijevoz novca u blindiranom vozilu ili drugom vozilu u skladu s ovom uredbom;
p)     posebna saglasnost - rješenje kojim je dato odobrenje agenciji ili pravnom licu koje ima zaštitarsku službu za obavljanje određenih poslova zaštite ljudi i imovine  u skladu sa članom 26. Zakona;
r)     odobrenje za vozilo - rješenje koje glasi na određeno blindirano vozilo koje se može koristiti za pratnju, prijenos i prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
s)     eksterni videonadzor - videokamera koja pokriva ulaz i izlaz objekta, prostora u kojem se nalaze uposlenici pravnog lica i građani ili druge uređaje, objekte ili prostore koji se štite.

POGLAVLJE II NAČIN I POSTUPAK PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE

 

Član 6.
(Primjena mjera zaštite)

 

Mjere zaštite utvrđene ovom uredbom čine sve radnje koje se preduzimaju putem fizičke ili tehničke zaštite, radi zaštite ljudi i imovine pravnih lica, i to:
a) zaštita lica koja obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima, kao i lica koja se nalaze u objektu, odnosno u blizini objekta
pravnog lica u kojem se obavljaju ti poslovi;
b) zaštita objekata u kojima se obavlja poslovanje gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima;
c) zaštita prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
d) zaštita gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
e) zaštita lica, objekata i prostora u pravnim licima koja obavljaju poslove iz člana 26. Zakona;
f) zaštita podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite.

 

Član 7.
(Pravna lica u kojima se provode mjere zaštite)

 

Mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe organizuju se i vrše u sljedećim pravnim licima i to:
a)     u pravnim licima iz člana 26. Zakona;
b)     u pravnim licima iz člana 26.b Zakona i to: bankama, mjenjačnicama, Štedionicama i mikrokreditnim organizacijama, u pravnim licima koja posluju  gotovim novcem (javni poštanski operateri - davaoci poštanskih usluga, Lutrija Bosne i Hercegovine sa svim objektima u kojima ona obavlja svoju djelatnost, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Bosne i Hercegovine i sva javna i komunalna preduzeća koja za naplatu svojih usluga u svojim objektima imaju jedno ili vise uplatnih mjesta, kao i svi trgovački i drugi uslužni centri koji imaju dva i više uplatno-isplatnih mjesta za novac, vrijednosne papire i dragocjenosti);
c)     u pravnim licima iz člana 26.a Zakona i
d)     u drugim pravnim licima koja radi zaštite svojih ljudi i imovine koriste mjere zaštite utvrđene ovom uredbom.

 

Član 8.
(Vrste i način preduzimanja mjera zaštite)

 

(1)    Radi zaštite ljudi i imovine pravnih lica iz člana 7. ove uredbe preduzimaju se mjere zaštite na sljedeći način i to:
a)     upotrebom protuprovalnog sistema sa centralizovanom dojavom i nadzorom alarma;
b)     upotrebom protuprepadnog sistema sa centralizovanom dojavom i nadzorom alarma;
c)     upotrebom neprekidnog videonadzora objekata i prostora s mogućnošću pohranjivanja videozapisa;
d)     pregrađivanjem radnog prostora zaposlenika nepro­bojnim pregradama i protuprovalnim vratima od prostora koji su dostupni strankama i drugim licima;
e)     drugi oblici mehaničke zaštite i
f)      fizička zaštita.
(2)    Mjere zaštite iz stava (1) ovog člana preduzimaju se u objektima i prostorima pravnih lica iz člana 7. ove uredbe.
(3)    Sadržaj mjera zaštite iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana utvrdit će se propisom koji se donosi na osnovu člana 30. stav (5) Zakona, a za tačku f) iz stava (1) ovog člana, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obavezama i načinu vršenja radnji koje preduzima čuvar, korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).

 

Član 9.
(Utvrđivanje mjera zaštite)

 

(1)    Mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe provode se u okviru fizičke ili tehničke zaštite ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite, što se utvrđuje u procjeni ugroženosti i elaboratu o zaštiti prema propisu koji se donosi na osnovu člana 26.c stav (5) Zakona.
(2)    Pravna lica iz člana 7. tač.: a), c) i d) ove uredbe osiguravaju i provode mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe u zavisnosti od vrste i značaja poslova koji obavljaju, što se određuje u procjeni ugroženosti i elaboratu o zaštiti koji se donosi u skladu sa propisom iz člana 26.c stav (3) Zakona.
(3)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe osiguravaju i provode mjere zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe u zavisnosti od visine iznosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti kojima se prometuje u objektima tih pravnih lica izraženog u konvertibilnim markama (KM) na način utvrđen u odredbama čl. 10. do 16. ove uredbe.

 

Član 10.
(Iznos novca koji se štiti)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe koja u svom objektu i prostoru imaju ili obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima, i dragocjenostima obavezna su imati mjere zaštite iz člana 8. stav (1) ove uredbe koje se odnose na videonadzor, protuprovalne i protuprepadne alarmne sisteme tog objekta i prostora.
(2)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe koja u objektu i prostoru imaju iznos novca između 100.000,00 KM i 200.000,00 KM obavezna su imati, pored mjera zaštite iz stava (l) ovog člana, i mjere zaštite iz člana 8. stav(l) tačka e) ove uredbe koje se odnose na neprobojne pregrade i druge vidove tehničke i mehaničke zaštite vlastitih prostorija u tom objektu i prostoru ili imati fizičku zaštitu iz člana 8. stav (1) tačka f) ove uredbe u toku radnog vremena.
(3)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe koja u objektu i prostoru imaju iznos novca viši od 200.000,00 KM obavezna su da, pored mjera zaštite iz stava (1) ovog člana, imaju i mjeru zaštite koja se odnosi na fizičku zaštitu iz člana 8. stav (1) tačka f) ove uredbe tog objekta i prostora sa naoružanim čuvarom u toku radnog vremena.
(4)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe koja u objektu i prostoru imaju iznos novca viši od 1.500.000,00 KM obavezna su da, pored mjera zaštite iz člana 8. stav (1) tač.; a), b), c), d) i e), imaju i mjeru zaštite iz člana 8. stav (1) tačka f) ove uredbe - fizička zaštita sa naoružanim čuvarom tokom 24 sata.
(5)    Iznosi novca iz st.: (1), (2), (3) i (4) ovog člana odnose se na iznose u objektima i prostorima koji uključuje i iznose u bankomatima i u trezorima, odnosno sefovima ili kasama.
(6)    Mjere zaštite iz st. (1) do (4) ovog člana predstavljaju minimalne mjere zaštite koje pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe preduzimaju u objektima i prostorima u kojima imaju ili obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima.

 

Član 11.
(Posjedovanje eksternog videonadzora)

 

Svaki objekat iz člana 10. ove uredbe u kojem se obavlja promet gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima mora imati eksterni videonadzor ulaza i izlaza i prostora u kojem se nalaze uposlenici pravnog lica i građani koji prometuju novcem.

 

Član 12.
(Zaštita trezorske kase ili sefa i trezora)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe dužna su osigurati da trezorska kasa ili sef u objektu mora biti zaštićena aktivnim videonadzorom i protuprovalnim i drugim sistemima tehničke i mehaničke zaštite tokom 24 sata.
(2)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe na uplatno-isplatnom mjestu mogu imati priručnu kasu u kojoj se ne smije nalaziti veća količina novca od propisanog iznosa u aktu pravnog lica.
(3)    Trezorska kasa ili sef, kao i priručna kasa ne smiju biti vidljivi za stranke i treća lica.
(4)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe obavezna su da trezore u kojima se nalaze iznosi novca, vrijednosnih papira - i dragocjenosti viši od 1.500.000,00 KM osiguraju u zasebnim prostorijama koje su zaštićene videonadzorom ulaza i unutrašnjosti, protuprovalnim alarmnim sistemima tokom 24 sata, protuprepadnim alarmnim sistemima, protuprovalnim vratima ili drugim pregradama u zavisnosti od položaja prostorije (podrum, prizemlje i sl.) neprobojnim staklima ili rešetkama na prozorima te da imaju osiguranu i 24-satnu fizičku zaštitu sa naoružanim čuvarom.
(5)    Mjere zaštite iz st. (1) do (4) ovog člana su minimalne mjere zaštite za vršenje prometa gotovim novcem u trezorima i trezorskim kasama, a sva pravna lica koja posjeduju trezore su dužna da provode i sve druge mjere zaštite trezora u skladu sa važećim propisima koji se odnose na pitanje posjedovanja i korištenja trezora.

 

Član 13.
(Zaštita uplatno-isplatnog mjesta)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe dužna su da uplatno-isplatna mjesta osiguraju videonadzorom, kao i protuprepadnim alarmnim sistemima uvezanim na đojavni centar agencije ili zaštitarske službe u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije na osnovu člana 30. stav (5) Zakona.
(2)    Mjere zaštite iz stava (1) ovog člana ne odnose se na uplamo-isplatna mjesta na kojima se vrši dnevni promet novca u iznosu do 500,00 KM, osim obaveze videonadzora.

 

Član 14.
(Zaštita uplatno-isplatnih mjesta na kojima se vrsi dnevni promet novca
u iznosu višem od 30.000,00 KM)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe dužna su na uplatno-isplatnim mjestima na kojima vrše dnevni promet u iznosu višem od 30.000,00 KM, pored mjera iz člana 13. stav (1) ove uredbe, imati i mjeru zaštite iz člana 8. stav (1) tačka e) ove uredbe u vidu neprobojne pregrade ili mjeru zaštite iz člana 8. stav (1) tačka f) ove uredbe - fizička zaštita u toku radnog vremena.
(2)    Mjere zaštite iz stava (1) ovog člana su minimalne mjere zaštite koje su pravna lica dužna da osiguraju na uplatno-isplatnim mjestima na kojima vrše dnevni promet novca u iznosu višem od 30.000,00 KM.

 

Član 15.
(Zaštita bankomata)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. tačka b) ove uredbe, koja promet gotovim novcem obavljaju bankomatima, dužna su osigurati sljedeće mjere zaštite:
a)     instalirati mrežnu komunikaciju za neprekidan nadzor veze bankomata s dojavnim centrom iz člana 16. stav (l) ove uredbe;
b)     instalirati alarmne sisteme na otvorenim vratima trezorskog dijela bankomata;
c)     instalirati neprekidni eksterni videonadzor s obavezom pohranjivanja videozapisa.
(2)    Mjere zaštite iz stava (1) ovog člana su minimalne mjere zaštite za vršenje prometa gotovim novcem bankomatima, a sva pravna lica iz stava (1) ovog člana su dužna da provode i sve druge mjere zaštite bankomata u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno pitanje zaštite i korištenja bankomata (zaštita podataka i dr.).

 

Član 16.
(Dojavni centar i način obavljanja poslova upotrebe i ugradnje
protuprovalnog i protuprepadnog sistema sa centrali zovanom
dojavom i fizičke zaštite)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. ove uredbe dužna su da protuprovalni i protuprepadni sistem kojim štite i lica i imovinu spoje sa dojavnim centrom agencije, odnosno zaštitarske službe u skladu sa propisom Vlade Federacije koji se donosi na osnovu člana 30. stav (5) Zakona, kako bi se osigurala intervencija po aktiviranju alarmnih signala.
(2)    Izuzetno, protuprovalni i protuprepadni sistemi iz stava (1) ovog člana mogu biti spojeni na đojavni centar organa unutrašnjih poslova u skladu sa propisom iz stava (l) ovog člana.
(3)    Pravna lica iz člana 7. ove uredbe koja koriste videonadzor za zaštitu ljudi i imovine nisu dužna da uvezu taj videonadzor na đojavni centar, s tim da su dužni osigurati neprekidni videonadzor sa pohranjivanjem videozapisa i drugih oblika tehničke zaštite.
(4)    Poslovi upotrebe i ugradnje protuprovalnog i protuprepadnog sistema sa centrali zovanom dojavom i nadzorom alarma, neprekidnog videonadzora sa mogućnošću pohranjivanja videozapisa i drugih oblika tehničke zaštite obavljaju se u skladu sa propisom Vlade Federacije koji se donosi na osnovu člana 30. stav (5) Zakona.
(5)    Poslovi fizičke zaštite u pravnim licima iz člana 7. ove uredbe obavljaju se u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu Zakona kojim je utvrđena fizička zaštita.

 

Član 17.
(Uvjeti za provođenje mjera zaštite)

 

(1)    Mjere zaštite utvrđene u čl. 6. i 8. ove uredbe u pravnim licima iz člana 26. stav (2) Zakona agencija, odnosno zaštitarska služba može obavljati samo ako, pored odobrenja za rad, ima i posebnu saglasnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) koja se izdaje na način i u postupku utvrđenom ovom uredbom.
(2)    Saglasnost iz stava (1) ovog člana izdaje Federalno ministarstvo na zahtjev agencije, odnosno pravno lice koje je osnovalo zaštitarsku službu, koji se podnosi na Obrascu broj l i Obrascu broj 2, koji se nalaze u prilogu ove uredbe i njen su sastavni dio. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija i to:
a)     kada zahtjev podnosi agencija:
- rješenja o upisu U sudski registar;
- rješenje o odobrenju za rad izdato od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo);
- certifikati za lica koja obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite ili fizičke i tehničke zaštite u skladu sa članom 11. Zakona;
- ugovori o radu sa zaposlenicima agencije i obrasci o prijavi osiguranja za te zaposlenike;
- dokaz o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda izdat od Federalnog   ministarstava finansija - Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koji nije stariji od mjesec dana od podnošenja
zahtjeva;
- odobrenje za držanje oružja za agencije koje obavljaju poslove fizičke zaštite.
b)    kada zahtjev podnosi pravno lice koje ima zaštitarsku službu:
- rješenje o saglasnosti za akt o organizovanju zaštitarske službe i odobrenju za rad iz člana 40. stav (2) Zakona izdato od kantonalnog ministarstva;
- certifikati za lica koja obavljaju poslove fizičke zaštite ili tehničke zaštite ili fizičke i tehničke zaštite u skladu sa članom 11. Zakona;
- ugovori o radu za zaposlena lica koja su angažovana na poslovima zaštite ljudi i imovine.
(3)    Odobrenje za držanje oružja iz stava (2) tačka a) alineja 6. ovog člana nije potrebno za agencije, odnosno zaštitarske službe koje obavljaju poslove tehničke zaštite ljudi i imovine.
(4)    Dokumentacija iz stava (2) ovog člana mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(5)     Dokumentacija iz stava (2) ovog člana predstavlja dokaz da agencija, odnosno zaštitarska služba ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine koji se vrše putem fizičke ili tehničke zaštite na način utvrđen Zakonom i podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu tog zakona.

 

Član 18.

 

(Dodatni dokazi za dobijanje posebne saglasnosti)
(1)    Pored uvjeta iz člana 17. stava (2) ove uredbe, agencija, odnosno zaštitarska služba koja traži saglasnost za obavljanje poslova praćenja, osiguranja prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz člana 26. Zakona, dužna je imati blindirano vozilo ili drugo vozilo iz člana 25. ove uredbe, osim ako te poslove namjerava obavljati tehničkom zaštitom.
(2)    Uvjete iz stava (1.) ovog člana utvrđuje Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti na osnovu evidencije koju vodi po Zakonu i ovom uredbom i dokaza koje dostavi agencija, odnosno zaštitarska služba.

 

Član 19.
(Usklađivanje poslova zaštite ljudi i imovine prema sigurnosnim i
drugim mjerama koje preduzimaju pravna lica)

 

Agencija, odnosno zaštitarska služba kada dobije posebnu saglasnost za obavljanje poslova zaštite pravnih lica koja proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive materije, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke ili vrsi proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata kapaciteta iznad 1000 m3 ili gasa, dužna je poslove zaštite ljudi i imovine uskladiti prema sigurnosnim i drugim mjerama koje preduzimaju ta pravna lica.

 

Član 20.
(Izdavanje posebne saglasnosti)

 

(1)    Federalno ministarstvo će agenciji, odnosno zaštitarskoj službi izdati posebnu saglasnost iz člana 26. stav (2) Zakona kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 17., odnosno uvjeti iz člana 18. ove uredbe.
(2)    Uvjeti iz stava (1) ovog člana utvrđuju se na osnovu dokumentacije utvrđene u članu 17. stav (2) ove uredbe, s tim što se, prema potrebi, određeni uvjeti mogu utvrditi i neposrednim uvidom u rad agencije, odnosno zaštitarske službe ukoliko se ocijeni da je to potrebno za utvrđivanje bitnih činjenica za izdavanje saglasnosti, što se vrši putem federalnog inspektora za zaštitu ljudi i imovine.
(3)    Saglasnost iz stava (1) ovog člana, kako je to utvrđeno u članu 26. stav (2) Zakona, izdaje se u obliku rješenja u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
(4)    Rješenje iz stava (3) ovog člana je konačno.

 

Član 21.

(Kontrola provođenja mjera zaštite u pravnim licima za čije se
obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine izdaje posebna
saglasnost)

 

(1)    Agencija, odnosno zaštitarska služba koja mjere zaštite iz člana 8. ove uredbe obavlja u pravnim licima iz člana 26. stav (2) Zakona dužna je u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno organizovanja zaštitarske službe, dostaviti Federalnom ministarstvu kopiju tog ugovora, odnosno akt o organizovanju zaštitarske službe.
(2)    Federalno ministarstvu će putem svoje inspekcije u roku od godinu dana bd dana prijema ugovora, odnosno akta iz stava (1) ovog člana, utvrditi da li agencija, odnosno zaštitarska služba poslove zaštite ljudi i imovine u pravnom licu iz člana 26. stav (2) Zakona, koje obavlja putem tehničke zaštite, vrši tehničkim sredstvima i opremom koji su utvrđeni u propisu koji će Vlada Federacije donijeti na osnovu člana 30. stav (5) Zakona ili fizičkom zaštitom u skladu sa Zakonom i propisom iz člana 8. stav (3) ove uredbe.
(3)    Činjenično stanje iz stava (2) ovog člana inspektor utvrđuje u skladu sa propisom koji donosi ministar na osnovu člana 59.e Zakona.

 

Član 22.
(Saglasnost za pravna lica)

 

(1)    Pravna lica iz člana 26.b stav (2) Zakona (banke, centri pošta, Lutrija BiH i operateri komunikacija) za organizovanje službe zaštite ili angažovanje agencije radi provođenja mjera zaštite iz člana 8. ove uredbe moraju imati saglasnost Federalnog ministarstva.
(2)    Saglasnost iz stava (1) ovog člana izdaje se na zahtjev pravnih lica iz stava (1) ovoga člana na Obrascu broj 3, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio. Uz zahtjev se dostavlja odluka nadležnog organa pravnog lica o načinu organizovanja zaštitarske službe koja se vršiti angažovanjem agencije ili formiranjem vlastite zaštitarske službe.
(3)    Saglasnost se izdaje u pisanoj formi.
(4)    Odredbe stava (2) ovog člana primjenjuju se i na podružnice pravnog lica.
(5)    Pravna lica iz stava (1) ovog člana, koja su u skladu sa saglasnošću iz stava (2) ovog člana, angažovala agenciju ili organizovala zaŠtitarsku službu, dužna su u roku od 15 dana od dana angažovanja agencije, odnosno organizovanja zaštitarske službe pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo. Obavještenje sadrži period angažovanja agencije na poslovima zaštite ljudi i imovine: naziv agencije, adresa objekata, prostora koje agencija štiti, period angažovanja agencije i ime i prezime odgovornog lica koje vrši poslove odgovornog lica za objekte i prostore pravnog lica, s tim da su dužni uz obavijest dostaviti original ili ovjerenu kopiju ugovora o angažovanju agencije. Ukoliko je pravno lice organizovalo zaštitarsku službu, obavijest sadrži: adresu i mjesto objekata, prostora koje štiti i ime i prezime odgovornog lica zaštitarske službe i odobrenje za rad.
(6)    Mjere zaštite u pravnim licima iz stava (1) ove uredbe agencija, odnosno zaštitarska služba provodi na način propisan ovom uredbom, koje se utvrde na osnovu procjene ugroženosti i elaboratom o zaštiti koji se izrađuju u skladu sa propisom koji se donosi na osnovu člana 26.c stav (3) Zakona.

 

Član 23.
(Kontrola provođenja mjera zaštite u pravnim licima za koja je
izdala saglasnost)

 

{l) Kontrolu provođenja mjera zaštite u pravnim licima iz člana 22. ove uredbe vrši Federalno ministarstvo putem svoje inspekcije najmanje jednom godišnje.
(2)    Kontrola iz stava (1) ovog člana predstavlja neposredan uvid u provođenje mjera zaštite koje se koriste u objektu ili prostoru koji se štiti.

 

Član 24.
(Izdavanje saglasnosti za federalne organe uprave i
federalne upravne organizacije)

 

(1) Federalno ministarstvo je dužno u skladu sa članom 37. stav (5) Zakona da izda prethodnu sagiasnost za izdavanje odobrenja za rad vlastite unutrašnje zaštitarske službe za federalne organe uprave i federalne upravne organizacije i druge institucije Federacije koji su utvrđeni Odlukom o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizovati zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15).
(2)    Prethodna sagiasnost iz stava (1) ovog člana izdaje se u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva kantonalnog ministarstva koji se podnosi na Obrascu broj 4, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio, saglasnost se daje u pismenoj formi.
(3)    Kantonalno ministarstvo rješenje iz člana 40. (2) Zakona može donijeti za federalne organe uprave i federalne upravne organizacije i druge institucije Federacije samo kacja pribavi saglasnost iz stava (1) ovog člana i ukoliko ti organi ispunjavaju uvjete utvrđene u cl. 37. do 41. Zakona.

POGLAVLJE III UVJETI ZA KORIŠTENJE BLINDIRANIH VOZILA I SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

 

Član 25.
(Vozila koja se koriste za obavljanje prijevoza novca,
vrijednosnih papira i dragocjenosti)

 

(1)    Pravna lica iz člana 7. ove uredbe prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mogu obavljati samo blindiranim vozilom ili drugim vozilom pod uvjetima i na način propisan ovom uredbom.
(2)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vrijednosti iznad iznosa od 100.000,00 KM obavezno se vrsi blindiranim vozilom, a prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM može se obavljati i drugim vozilom iz člana 29. ove uredbe.

 

Član 26.
(Uvjeti pod kojima se koriste vozila)

 

(1)    Vozila iz člana 25. ove uredbe može imati samo agencija ili zaštitarska služba.
(2)    Agencija, odnosno zaštitarska služba za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može koristiti samo vlastito blindirano vozilo koje ispunjava uvjete za prijevoz dragocjenosti, koje se dokazuje certifikatom izdato od ovlaštene institucije na osnovu Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08).
(3)    Vozila iz člana 25. ove uredbe ne smiju se koristiti za pružanje drugih usluga prijevoza za potrebe drugih pravnih i fizičkih lica, osim za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Član 27.
(Obilježavanje vozila)

 

(1)    Vozilo iz člana 25. ove uredbe obilježava se simbolom/logom agencije, odnosno logom zaštitarske službe ili pravnog lica koje ima zaštitarsku službu.
(2)    Simbol/logo agencije ili zaštitarske službe na vozilima koja se koriste za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora biti jasno istaknut na vidljivom mjestu.

 

Član 28.
(Izvedenost i opremljenost vozila)

 

(1)   Blindirano vozilo iz člana 25. ove uredbe mora biti izvedeno i opremljeno na sljedeći način i to:
a)     izvedeno na način da:
1)     postoje najmanje dva odvojena prostora (prostor za vozača i pratioca te prostor za teret),
2)     nivo zaštite odgovara balističkim zahtjevima koji su utvrđeni evropskim standardom E. 1063 B3 i priznatim pravilima tehničke prakse;
b)     opremljeno:
1)     sistemom tehničke zaštite koji sprečava neovlašteni ulazak u vozilo, otkriva, bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u vozilo,
2)     sistemom videonadzora prostora u kojem se nalazi teret, posada vozila, pravac kretanja vozila i prostora iza vozila,
3)     telekomunikacijskim sistemom i to: radiovezom i sistemom mobilne telefonske veze,
4)     sredstvom za gašenje požara, u skladu sa propisima o zaštiti od požara,
5)     sigurnosnim spremnikom opremljenim elektrohemijskom zaštitom (bojenje novca) i drugim vidovima tehničke zaštite tako da sprečava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja,
6)     GPS-sistemom za kontrolu i nadzor vozila.
(2)    Pregrada koja odvaja prostore iz stava (1) taćka a) podtaćka 1) ovog člana u blindiranom vozilu mora biti u istom nivou zaštite kao i samo vozilo.

 

Član 29.
(Opremljenost drugih vozila)

 

Druga vozila iz člana 25. ove uredbe moraju imati spremnik za prijenos gotovog novca koji je opremljen elektrohemijskom zaštitom propisan i za blindirana vozila u članu 28. stav (1) tačka b) podtačka 5) ove uredbe, sistemom videonadzora prostora u kojem se nalazi posada vozila i pravac kretanja vozila, kao i sistemom mobilne telefonske veze, sredstvom za gaženje požara i GPS-sistemom za kontrolu i nadzor vozila.

 

Član 30.
(Karakteristike spremnika)

 

(1)    Spremnik iz člana 28. stav (I) tačka b) podtačka 5) ove uredbe opremljen je tako da svojom konstrukcijom sprečava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom i opremljen je elektrohemijskom zaštitom (bojenje novca) i njegova ukupna težina (računajući i predmet koji se prenosi spremnikom) ne smije biti veća od 15 kg.
(2)    Spremnik iz stava (1) ovog člana koristi se prilikom prijevoza novca u blindiranom ili drugom vozilu kao i prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pješice.
(3)    Prilikom prijevoza novca u blindiranom vozilu u jednom spremniku iz stava (1) ovog člana može se vršiti prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 1.000.000,00 KM.
(4)    Prilikom prijevoza novca u drugom vozilu iz člana 29. ove uredbe ili pješice, uz pratnju jednog naoružanog zaštitara, u spremniku iz člana 28. stav (1) tačka b) podtačka 5) ove uredbe može se vršiti prijenos gotovog novca i vrijednosnih papira u iznosu do 100.000,00 KM.
(5)    Gotov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti koji se prevoze vozilima iz člana 25. ove uredbe ili prenose pješice moraju biti smješteni u spremniku iz stava (1) ovog člana.

 

Član 31.
(Iznos novca koji se može prevoziti u vozilima)

 

(1)    U jednom blindiranom vozilu iz člana 25. ove uredbe mogu se prevoziti novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti do iznosa 5.000.000,00 KM.
(2)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu višem od 2.000,000,00 KM vrsi se uz obavezno dodatno osiguranje pratnjom vozila agencije ili zaštitarske službe čiju posadu čine minimalno dva naoružana čuvara.
(3)    Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM može se vršiti u vozilu koje nije blindirano, s tim da to vozilo mora imati spremnik iz člana 30. ove uredbe.
(4)    Prijenos novca od blindiranog ili drugog vozila za prijevoz novca do objekta u koji se novac prenosi, i obratno, vrši se u spremniku iz člana 30. ove uredbe uz pratnju jednog naoružanog čuvara.
(5)    Pravno lice iz člana 7. ove uredbe, u skladu sa vlastitom ili procjenom agencije, poduzima i druge mjere zaštite prilikom pratnje, prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Član 32.
(Posada vozila)

 

(1)    U toku prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim ili drugim vozilima iz člana 25. ove uredbe agencija, odnosno zaštitarska služba dužna je da osigura najmanje dva čuvara sa certifikatom za fizičku zaštitu, koji su naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi i koji čine posadu vozila, s tim da jedan od njih može da bude vozač vozila.
(2)   U toku prijevoza iz stava (1) ovog člana u vozilu može biti i predstavnik pravnog lica za kojeg se vrši prijevoz i osiguranje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koji nije čuvar.

 

Član 33.
(Korištenje vatrenog oružja dugačke cijevi)

 

(1)    Agencija, odnosno zaštitarska služba na način propisan odredbom člana 24. stav (2) Zakona, u toku prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim vozilom iz člana 25. ove uredbe, može koristiti oružje dugačke cijevi,
(2)    Oružje iz stava (1) ovog člana koristi posada blindiranog vozila samo u toku obavljanja poslova prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti tim blindiranim vozilom.

 

Član 34.
(Prijenos novca pješice)

 

(1)   Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM može se obavljati i pješice, ali relacija takvog prijenosa novca ne smije biti duža od 500 metara.
(2)    Prijenos pješice iz stava (1) ovog člana vrši se obavezno sa spremnikom iz člana 30. ove uredbe i uz pratnju jednog naoružanog čuvara.
(3)    Prilikom prijenosa novca pješice, spremnik iz člana 30. ove uredbe ne smije biti mehanički vezan za lice koje nosi spremnik.

 

Član 35.
(Prijenos manjih količina novca)

 

(1)    Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 20.000,00 KM može obavljati: poštar, kurir, blagajnik ili drugi uposlenik pravnog lica.
(2)    Prilikom prijenosa novca iz stava (1) ovog člana obavezna je primjena elektrohemijske zaštite (bojenje novca) ili elektrošok uređaja ili drugi vid tehničke zaštite propisan odredbama propisa koji donosi Vlada Federacije na osnovu člana 30. stav (5) Zakona.

 

Član 36.
(Odobrenje Federalnog ministarstva za blindirano vozilo i spremnik)

 

(1)    Prijevoz i prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim vozilom iz člana 25. ove uredbe i spremnikom iz člana 30. ove uredbe mogu obavljati agencije, odnosno zaštitarske službe samo ako to vozilo, odnosno spremnik ima odobrenje koje izdaje Federalno ministarstvo u vidu rješenja prema članu 26.b stav (4) Zakona.
(2)    Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se na zahtjev agencije, odnosno zaštitarske službe koji se podnosi Federalnom ministarstvu, na Obrascu broj 5, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio. Uz zahtjev se prilažu dokumenti i drugi dokazi kojima se dokazuje da vozilo ispunjava uvjete iz čl. 28. ove uredbe i to:
a)     rješenje o upisu u sudski registar agencije, odnosno pravnog lica koje je organizovalo zaštitarsku službu;
b)     rješenje o odobrenju za rad agencije, odnosno zaštitarske službe izdato od kantonalnog ministarstva;
c)     dokaz o vlasništvu vozila i dokaz o registraciji vozila;
d)     potvrda o rezultatima ispitivanja vozila za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i certifikat za vozila koja prevoze dragocjenosti;
e)     potvrda o posjedovanju propisanih sredstava za gašenje požara odgovarajućeg kvaliteta;
f)      ugovor o pružanju usluga sistema telekomunikacija za mobilnu mrežu;
g)     dozvola za fiksnu radiostanicu i dozvola za profesionalne mobilne radiostanice (PMR) izdata od Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine;
h)     certifikat za fizičku zaštitu za dva lica koja će vršiti poslove fizičke zaštite i certifikat za odgovorno lice;
i)      rješenje o odobrenju za držanje vatrenog oružja za najmanje dva komada vatrenog oružja;
j)      dokaze o kupovini sigurnosnog spremnika (račun ili otpremnica ili sl.).
(3)    Dokazi iz stava (2) ovog člana moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(4)    Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno.

 

Član 37.
(Odobrenje Federalnog ministarstva za druga vozila)

 

(1)    Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti drugim vozilom iz člana 25. ove uredbe mogu obavljati agencije, odnosno zaštitarske službe samo ako za to vozilo ima odobrenje koje izdaje Federalno ministarstvo u vidu rješenja.
(2)    Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se na zahtjev agencije, odnosno zaštitarske službe koji se podnosi Federalnom ministarstvu. Uz zahtjev se prilažu dokumenti i drugi dokazi kojima se dokazuje da vozilo ispunjava uvjete iz čl. 29. ove uredbe i to:
a)     rješenje o odobrenju za rad agencije, odnosno zaštitarske službe izdato od kantonalnog ministarstva;
b)     dokaz o vlasništvu vozila i dokaz o registraciji vozila;
c)     ugovor o pružanju usluga sistema telekomunikacija za mobilnu mrežu;
d)     rješenje o odobrenju za držanje vatrenog oružja za najmanje dva komada vatrenog oružja;
e)     dokaze o kupovini sigurnosnog spremnika (račun ili otpremnica ili sl.).
(3)    Dokazi iz stava (2) ovog člana moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(4)    Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Član 38.
(Utvrđivanje uvjeta za vozilo)

 

(1)    Federalno ministarstvo utvrđuje da li vozila iz člana 25. ove uredbe, odnosno spremnik ispunjava uvjete iz čl.: 28., 29. i 30. ove uredbe.
(2)    Uvjete iz stava (1) ovog člana utvrđuje komisija koju imenuje federalni ministar unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: federalni ministar), što se vrši neposrednim uvidom u vozilo, spremnik i dokumentaciju za koju komisija ocijeni da može poslužiti za utvrđivanje uvjeta iz stava (1) ovog člana, a koji su u nadležnosti komisije.
(3)    Komisija se sastoji od tri člana, koju čine državni službenici Federalnog ministarstva, od čega je jedan član komisije tehničke struke.
(4)    Komisija sačinjava zapisnik o ispunjavanju uvjeta o izvedbi i opremljenosti vozila, odnosno opremljenosti spremnika.
(5)    Zapisnik iz stava (4) ovog člana mora obavezno da sadrži ocjenu komisije da su ispunjeni svi propisani uvjeti u pogledu prostora i tehničkih sredstava i opreme ili da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti i moraju se konkretno navesti uvjeti koji nisu ispunjeni. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i zajedno sa dozvolom dostavljaju Federalnom ministarstvu,
(6)    Agencija, odnosno zaštitarska služba je dužna da postupi po uputama i u roku koji odredi komisija prilikom utvrđivanja da li vozilo, odnosno spremnik ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana.
(7)    Pored poslova iz stava (1) ove uredbe komisija je nadležna i za poslove periodičnog pregleda vozila koji se vrši na način utvrđen u članu 39. ove uredbe.
(8)    Komisija će donijeti poslovnik o radu u kojem će definisati sva pitanja o radu komisije i druga pitanja koja su iz nadležnosti komisije.

 

Član 39.
(Izdavanje dozvole za vozila)

 

(1)    Vozila koja agencija ili zaštitarske služba koristi za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u toku prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (blindirano vozilo i vozilo iz člana 25. ove uredbe) moraju imati posebnu dozvolu za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, koja se izdaje na Obrascu broj l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.
(2)    Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Federalno ministarstvo.
(3)    Dozvola iz stava (1) ovog člana predstavlja dokument u koji se evidentira godišnji pregled vozila i koja služi kao dokaz da vozilo ispunjava propisane uvjete za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti predviđeni u članu 28., odnosno u članu i 29. ove uredbe.
(4)    Pregled vozila u pogledu utvrđivanja uvjeta iz stava (3) ovog člana vrši se jednom godišnje, koji provodi komisija iz člana 38. ove uredbe. O izvršenom pregledu komisija sačinjava zapisnik koji sadrži podatke utvrđene u članu 38. stav (5) ove uredbe.
(5)    Dozvolu iz stava (1) ovog člana popunjava i ovjerava komisija iz člana 38. ove uredbe, a izdaje se uz rješenje iz čl. 36. i 37. ove uredbe.
(6)   Troškove izrađivanja i izdavanja dozvole iz stava (1) ove uredbe utvrđuje federalni ministar.
(7)    O izdatim dozvolama Federalno ministarstvo vodi evidenciju na način propisan u članu 49. ove uredbe.

POGLAVLJE IV ODUZIMANJE ODOBRENJA I SAGLASNOSTI KOJA SU IZDATA PO OSNOVU OVE UREDBE

 

Član 40.
(Oduzimanje odobrenja)

 

(1)    Odobrenje iz čl. 36, i 37. ove uredbe oduzima se u sljedećim slučajevima;
a)     ako se utvrdi da su u obavljanju poslova prijevoza, pratnje i osiguranja gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti učinjeni teži propusti u poštivanju Zakona i ove uredbe,
b)     ako agencija ili zaštitarska služba prestane obavljati djelatnost zaštite ljudi i imovine,
c)     ako prestanu postojati neki od uvjeta iz čl. 28. i 29. ove uredbe na osnovu kojih je izdato odobrenje.
(2)    Federalno ministarstvo će, ukoliko utvrdi da agencija ili zaštitarska služba ispunjava jedan od uvjeta iz stava (1) ovog člana, rješenjem oduzeti odobrenje iz člana 24. stav (1) ove uredbe, koje je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda. To rješenje se donosi po službenoj dužnosti ili na zahtjev federalnog inspektora.

 

Član 41.
(Privremena zabrana)

 

(1)   Ako u toku obavljanja poslova inspekcijskog nadzora federalni inspektor utvrdi da agencija, odnosno zaštitarska služba u toku obavljanja poslova pratnje i osiguranja gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti učini teži propust u poštivanju Zakona i ove uredbe, u tom slučaju može privremeno zabraniti obavljanje poslova pratnje, osiguranja prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti do otklanjanja uočenih nedostataka.
(2)    Privremena zabrana iz stava (1) ovog člana bliže će se urediti propisom iz člana 59e. stav (2) Zakona.

 

Član 42.
(Oduzimanje odobrenja po osnovu obavještavanja o prestanku korištenja
vozila za prijevoz novca)

 

(1)   Agencija, odnosno zaštitarska služba je obavezna da o vozilu iz člana 25. stav (1) ove uredbe za koje je dobila odobrenje iz člana 36., odnosno iz člana 37. ove uredbe u slučajevima prestanka korištenja tog vozila za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za potrebe agencije, odnosno zaštitarske službe (prodajom, poklonom, rashodovanjem i dr.) pismeno obavijesti Federalno ministarstvo u roku od sedam dana od dana prestanka korištenja tog vozila i vrati dozvolu iz člana 39. ove uredbe.
(2)   Federalno ministarstvo će u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti iz stava (1) ovog člana staviti van snage odobrenje iz člana 36., odnosno iz člana 37. ove uredbe, o čemu donosi rješenje.
(3)    Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Član 43.
(Postupak oduzimanja posebne saglasnosti)

 

(1)    Kada agencija, odnosno zaštitarska služba prestane da obavlja poslove zaštite ljudi i imovine za pravna lica iz člana 26. stav (2), člana 26.b stav (2) i člana 37. stav (5) Zakona, dužna je o tome obavijestiti Federalno ministarstvo radi oduzimanja saglasnosti iz člana 20. ove uredbe u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja tih poslova.
(2)   Obavijest iz stava (1) ovog člana treba da sadrži naziv agencije, odnosno zaštitarske službe, broj i datum izdate saglasnosti i datum prestanka obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine za pravna lica iz člana 26. stav (2), člana 26.b stav (2) i člana 37. stav (5) Zakona.
(3)    Ako agencija, odnosno zaštitarska služba u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja obavijesti ne počne obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine u pravnim licima iz stava (1) ovog člana, u tom slučaju Federalno ministarstvo će obavijest iz stava (2) ovog člana uzeti u rješavanje i nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, u skladu sa članom 57. stav (1) Zakona, donijeti rješenje u kojem se navodi datum prestanka važenja (oduzimanja) saglasnosti, broj i datum izdate saglasnosti.
(4)    Rješenje iz stava (3) ovog člana dostavlja se stranci putem agencije, odnosno zaštitarske službe, a ako se rješenje ne može dostaviti na taj način, dostava rješenja stranci vrši se u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), koje se odnose na dostavljanje rješenja strankama.
(5)    Rješenje iz stava (4) ovog člana je konačno.
(6)    Agencija, odnosno zaštitarska služba na koju se odnosi rješenje iz stava (3) ovog člana može da podnese novi zahtjev za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine za pravna lica iz člana 26. stav (2), člana 26.b stav (2) i člana 37. stav (5) Zakona u skladu s odredbama Zakona i ove uredbe.

 

Član 44.
(Oduzimanje saglasnosti po osnovu kontrole primjene mjera zaštite)

 

(1)    Ako inspekcija Federalnog ministarstva u toku provođenja kontrole primjene mjera zaštite u pravnim licima iz člana 26. stav (2) Zakona utvrdi da agencija, odnosno zaštitarska služba ne provodi mjere zaštite u skladu sa članom 21. ove uredbe, inspektor je dužan da naloži agenciji, odnosno zaštitarskoj službi da otkloni uočene nedostatke u roku od tri dana od dana prijema rješenja.
(2)    Federalno ministarstvo će agenciji, odnosno zaštitarskoj službi koja ne otkloni nedostatke utvrđene u rješenju iz stava (2) ovog člana staviti van snage izdatu saglasnost iz člana 20. ove uredbe, o čemu se donosi rješenje.
(3)    Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačno.

 

Član 45.
(Način i postupak promjene podataka u izdatoj saglasnosti i odobrenju)

 

(1)    U slučaju kada kod agencije, odnosno zaštitarske službe nakon izdavanja saglasnosti iz člana 20. ove uredbe i odobrenja iz čl. 36. i 37. ove uredbe nastupe okolnosti iz člana 13. stav (4) Zakona (promjena naziva agencije i dr.), agencija, odnosno zaštitarska služba je dužna da podnese zahtjev Federalnom ministarstvu za promjenu tih činjenica u izdatoj saglasnosti, odnosno odobrenju ako su te činjenice navedene u toj saglasnosti, odnosno odobrenju.
(2)    Agencija, odnosno zaštitarska služba je dužna zahtjev iz stava (1) ovog člana dostaviti u roku od osam dana od dana kada je kantonalno ministarstvo izvršilo promjene u odobrenju za rad agencije, odnosno zaštitarske službe.
Zahtjev treba da sadrži naziv rješenja u kojem se promjene trebaju izvršiti, broj i datum rješenja, podaci o nastalim promjenama i druga pitanja koja se odnose na nastale promjene. Uz zahtjev dostavlja se rješenje kantonalnog ministarstva o izvršenim promjenama u rješenju o odobrenju za rad agencije, odnosno zaštitarske službe i akt drugog nadležnog organa na osnovu kojeg su nastale promjene u izdatim saglasnostima, odnosno odobrenju.
(3)    Dokumentacija iz stava (2) ovog člana mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(4)    Federalno ministarstvo će na osnovu zahtjeva i dokumentacije iz st. (2) i (3) ovog člana donijeti rješenje o nastalim promjenama u izdatoj saglasnosti, odnosno u odobrenju, koje se dostavlja agenciji, odnosno zaštitarskoj službi u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.
(5)    Rješenje iz stava (4) ovog člana je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Član 46.
(Poslovi provođenja mjera zaštite utvrđene ovom uredbom te
prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i
dragocjenosti)

 

(1)    U skladu sa članom 4. Zakona, u poslove fizičke zaštite, tehničke zaštite i poslove odgovornog lica spadaju poslovi provođenja mjera zaštite utvrđene ovom uredbom te prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti na način kako je to utvrđeno u st. (2) do (4) ovog člana,
(2)    U poslove fizičke zaštite iz stava (1) ovog člana spadaju poslovi bliske zaštite lica, objekata, prostora pravnih lica iz čl.: 26., 26.a i 26.b Zakona i federalnih organa uprave iz člana 37. stav (5) Zakona, poslovi prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, poslovi intervencije i drugi poslovi koji se obavljaju putem fizičke zaštite u skladu s ovom uredbom, Zakonom i podzakonskim propisama koji su doneseni na osnovu tog zakona, koje obavljaju lica koja imaju certifikat za fizičku zaštitu.
(3)    U poslove tehničke zaštite iz stava (1) ovog člana spadaju poslovi zaštite lica, objekata, prostora, podataka, prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, čuvanje i rapolaganje podacima pribavljenim mjerama zaštite pravnih lica iz čl.: 26„ 26.a i 26.b Zakona putem tehničkih sredstava i opreme u skladu s ovom uredbom, Zakonom i propisom iz člana 30. stav (5) Zakona, koje obavljaju lica koja imaju certifikat za tehničku zaštitu.
(4)   U poslove odgovornog lica spadaju poslovi provođenja zakonitosti mjera zaštite utvrđene ovom uredbom, pribavljanja saglasnosti i odobrenja utvrđenih ovom uredbom, Zakonom i drugim podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu tog zakona, kontrola provođenja mjera zaštite, osiguranja čuvanja i raspolaganja podacima pribavljenim primjenom mjera zaštite, osiguranje i kontrola korištenja oružja u toku provođenja mjera zaštite i prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i drugi poslovi koji su zakonom i podzakonskim aktima stavljeni u nadležnost odgovornog lica, koje obavlja lice koje ima certifikat za odgovorno lice, s tim da to lice može neposredno obavljati i poslove iz st. (2) i (3) ovog člana.
(5)    Kontrola provođenja fizičke i tehničke zaštite iz stava (4) ovog člana vrši se redovnim praćenjem i nadzorom objekata, prostora i lica koji se štite, što se vrši prema utvrđenom planu koji donosi odgovorno lice.
(6)   O izvršenoj kontroli iz stava (5) ovog člana sačinjava se zapisnik.

 

Član 47.
(Mjesto provođenja mjera zaštite)

 

Mjere zaštite utvrđene ovom uredbom agencija i zaštitarska služba provodi i u okviru izvršenja poslova zaštite ljudi i imovine utvrđene u članu 4.a Zakona, o čemu se stara odgovorno lice agencije, odnosno zastitarske službe.

POGLAVLJE V ČUVANJE I RASPOLAGANJE PODACIMA PRIBAVLJENIM MJERAMA ZAŠTITE, EVIDENCIJE, UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE

 

Član 48.
(Čuvanje i raspolaganje podacima)

 

(1)    Podaci pribavljen primjenom mjera zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe čuvaju se na mediju u skladu s propisom koji donosi Vlada Federacije na osnovu člana 30. stav (5) Zakona, s tim da se podaci videonadzora čuvaju najmanje 30 dana.
(2)    Agencije, odnosno zastitarske službe i pravna lica iz čl.: 26., 26.a i 26.b Zakona obavezni su osigurati nesmetani pristup podacima iz stava (1) ovog člana po zahtjevu Federalnog ministarstva ili kantonalnog ministarstva i drugih nadležnih organa i pružiti svu stručnu i drugu pomoć u analizi i obradi podataka koji se čuvaju na mediju.
(3)    Agencije, odnosno zastitarske službe pravnih lica iz stava (2) ovog člana dužne su osigurati zaštitu podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe U skladu sa propisom koji uređuje pitanje obrade i zaštite ličnih i drugih podataka u Bosni i Hercegovini i propisom iz člana 30. stav (5) Zakona.

 

Član 49.
(Evidencije o saglasnostima, odobrenjima i dozvolama)

 

(1)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdatim posebnim saglasnostima agenciji, odnosno zaštitarskoj službi, saglasnostima za pravna lica za organizovanje zastitarske službe ili angažovanje agencije i prethodnoj saglasnosti za izdavanje odobrenja za rad vlastite unutrašnje zastitarske službe za federalne organe uprave i federalne upravne organizacije i drugih institucija Federacije, kao i odobrenja za blidirano vozilo, odnosno drugo vozilo, u skladu sa članom 48. stav (1) tač. 5. i 6. Zakona.
(2)    Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se prema Pravilniku o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije u oblasti zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo ("Službene novine Federacije Bi]4", broj 92/14).
(3)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdatim dozvolama iz čl. 36. i 37. ove uredbe na Obrascu broj 2, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.
(4)    Agencija, odnosno zaštitarska služba kojoj je izdato odobrenje iz čl. 28. i 29. ove uredbe vodi evidencije o svim poslovima obavljenim na osnovu tog odobrenja.

 

Član 50.
(Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite)

 

(1)    Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva dužni su osigurati redovno vršenje inspekcijskog nadzora, kako bi se utvrdilo zakonito i pravilno provođenje mjera zaštite utvrđenih ovom uredbom na način utvrđen Zakonom i propisom koji donosi federalni ministar na osnovu člana 59. Zakona.
(2)   Agencija i zaštitarska služba te pravna lica iz člana 7. stav (2) ove uredbe dužni su postupati po naloženim mjerama utvrđenim u rješenju federalnog ili kantonalnog inspektora.

 

Član 51.
(Organ koji je nadležan za provođenje ove uredbe)

 

Upravni nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalno ministarstvo.

POGLAVLJE VI KAZNENE ODREDBE

 

Član 52.
(Novčana kazna za pravna lica)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna lica iz člana 7. ove uredbe:
a)     ako poslove provođenja mjera nisu organizovala na način utvrđen ovom uredbom (član 2. stav (1));
b)     ako poslove provođenja mjera zaštite ne provode putem agencije, odnosno zastitarske službe na način utvrđen u članu 2. stav (2) ove uredbe;
c)     ako ne provode mjere zaštite utvrđene u čl. 6. i 8. ove uredbe;
d)     ako u objektima i prostorima u kojima se nalazi iznos novca koji se štiti posebnim mjerama zaštite ne vrši zaštita u skladu sa članom 10. st.: (1), (2), (3) i (4) ove uredbe;
e)     ako u objektima iz člana 10. ove uredbe u kojima se obavlja promet novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima ne postoji eksterni videonadzor ulaza i izlaza i prostora u kojima se nalaze uposlenici pravnog lica i građana koji prometuju novcem (član 11.);
f)      ako trezorska kasa ili sef u objektu nije zaštićen aktivnim videonadzorom i drugim sistemima tehničke i mehaničke zaštite, član 12. stav (l);
g)     ako su trezorska kasa ili sef, kao i priručna kasa vidljivi za stranke i treća lica (član 12. stav (3));
h)     ako trezor u kojem se nalazi iznos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti viši od 1.500.000,00 KM nije osiguran na način propisan u članu 12. stav (4) ove uredbe;
i)      ako uplatno-isplatna mjesta nisu osigurana videonadzorom i protuprepadnim alarmnim sistemima uvezanim na dojavni centar agencije ili zastitarske službe (član 13. stav (1));
j)      ako na uplatno-isplatnim mjestima gdje se vrši dnevni promet u iznosu višem od 30.000,00 KM ne provode mjere utvrđene u članu 14. stav (l) ove uredbe;
k)     ako promet gotovim novcem koji se obavlja bankomatima nije osiguran mjerama zaštite utvrđene u članu 15. stav (1) ove uredbe;
l)      ako protuprovalni i protuprepadni sistemi kojima štite lica i imovinu nisu spojeni na dojavni centar agencije,  odnosno zastitarske službe (član 16. stav (1));
m)    ako na poslovima zaštite ljudi i imovine iz člana 26. stav (2) Zakona    angažuju agenciju, odnosno zaštitarsku službu koja ne ispunjava uvjete iz člana
17. stav (1) ove uredbe;
n)     ako pismeno ne obavijeste Federalno ministarstvo u roku od 15 dana od dana angažovanja agencije, odnosno organizovanja zastitarske službe (član 22.
stav (5));
o)     ako poslove prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne obavljaju vozilom iz člana 25. stav (1) ove uredbe;
p)     ako poslove prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne obavljaju u spremniku iz člana 30. ove uredbe;
r)      ako se u spremniku u toku prijenosa i prijevoza nalazi iznos novca viši od 1.000.000,00 KM (član 30. stav (3));
s)      ako prijenos i prijevoz novca ne vrše u skladu sa članom 30. stav (4) ove uredbe;
t)      ako blindiranim vozilom prevoze novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u iznosu višem od 5.000.000,00 KM (član31.stav (l));
u)     ako prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu višem od 2.000.000,00 KM obavljaju bez pratnje vozilom agencije ili zaštitarske službe čiju posadu čine minimalno dva naoružana čuvara (član 31. stav (2));
v)     ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu iznad 100.000,00 KM obavlja pješice i ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ne vrši bez pratnje jednog naoružanog čuvara i ako je spremnik mehanički vezan za lice koje nosi spremnik (član 34. st: (l), (2) i (3));
z)      ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM obavlja pješice na relaciji dužoj od 500 metara (član 34. stav (1));
aa)    ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 20.000,00 KM ne vrši u skladu sa članom 35. ove uredbe;
bb)   ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite (videonadzor i alarmni sistemi) ne čuvaju i pohranjuju u roku propisanom u članu 48. ove uredbe;
cc)    ako ne osiguraju inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora ili ne postupe   po naloženim mjerama utvrđenim u rješenju federalnog, odnosno kantonatnog inspektora.
(2)    Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu iz člana 7. ove uredbe.

 

Član 53.
(Novčana kazna za agencije, odnosno pravna lica koja imaju
zaštitarsku službu)

 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija koja pruža zaštitu pravnim licima iz člana 7. ove uredbe ili pravno lice iz člana 7. ove uredbe koje ima zaštitarsku službu:
a)     ako vrši poslove provođenja mjera zaštite iz čl. 6. i 8. ove uredbe u pravnim licima iz člana 7. tačka a) ove uredbe, a nema posebnu saglasnost Federalnog ministarstva.(član 17. stav (1));
b)     ako u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora ne dostavi ugovor o pružanju usluga zaštite u pravnim licima iz člana 26. stav (2) zakona (član 21. stav (1));
c)     ako vozila iz člana 25. stav (1) ove uredbe koristi za pružanje drugih usluga prijevoza za potrebe drugih pravnih i fizičkih lica, osim za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (član 26. stav (3));
d)     ako vozilo kojim se vrši prijenos i prijevoz novca nije obilježeno simbolom/logom agencije, odnosno zaštitarske službe ili pravnog lica koje ima zaštitarsku službu koji je jasno istaknut na vidljivom mjestu (član 27.);
e)     ako prevozi novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u iznosu višem od 2.000.000,00 KM bez pratnje vozilom agencije ili zaštitarske službe čiju posadu čine minimalno dva naoružana čuvara (član 31. stav (2));
f)      ako prijenos novca od blindiranog ili drugog vozila za prijevoz novca do objekta u koji se novac prenosi, i obratno, ne vrsi u spremniku iz člana 30. ove uredbe, uz pratnju jednog naoružanog čuvara (član 31. stav (4));
g)     ako u toku prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim ili drugim vozilom iz člana 25. ove uredbe nisu osigurana najmanje dva čuvara sa certifikatom za fizičku zaštitu koji su naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi i koji čine posadu vozila (član 32. stav (1));
h)     ako oružje duge cijevi u toku prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koristi suprotno članu 33. ove uredbe;
i)      ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti vrši vozilom za koje nema odobrenje Federalnog ministarstva (čl. 36. i 37.);
j)      ako ne izvrši kontrolni pregled vozila i spremnika u roku i na način propisani u članu 39. ove uredbe;
k)     ako ne postupi po rješenju inspektora po privremenoj zabrani (član 41.);
1)      ako u roku od sedam dana od dana prestanka korištenja vozila iz člana 25. ove uredbe ne obavijesti i ne vrati dozvolu iz člana 39. ove uredbe (član 42.);
m)    ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite (videonadzor i alarmni sistemi) ne osigura nadležnim organima u skladu sa članom 48. stav (2) ove uredbe;
n)     ako podatke pribavljene primjenom mjera zaštite ne osigura u skladu sa važećim propisima (član 48. stav (3));
o)      ako ne vodi evidencije iz člana 49. stav (4) ove uredbe;
p)     ako ne postupi po rješenju inspektora iz člana 50. ove uredbe.
(2)    Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.500,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u agenciji, odnosno zaštitarskoj službi.

POGLAVLJE VII PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 54.
(Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje posebne saglasnosti)

 

Agencije, odnosno zaštitarske službe koje imaju posebno odobrenje izdato od Federalnog ministarstva po članu 26. Zakona dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe da podnesu zahtjev za izdavanje posebne saglasnosti, u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Član 55.
(Rok za izdavanje odobrenja za blindirano vozila)

 

Agencija, odnosno pravna lica koja su organizovala vlastitu zaštitarsku službu, koja imaju odobrenje za korištenje blindiranog vozila za obavljanje prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti dužna su u roku od godinu od dana stupanja na snagu ove uredbe da podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja prema ovoj uredbi, osim za ona vozila koja su dobila odobrenje za korištenje blindiranog vozila za obavljanje prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti poslije 7.9.2013. godine.

 

Član 56.
(Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje dozvole)

 

Agencije, odnosno zaštitarske službe dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe da podnesu zahtjev radi dobijanja dozvole iz člana 39. ove uredbe za svako vozilo iz člana 25. ove uredbe kojim vrše prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Član 57.
(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni
do stupanja na snagu ove uredbe)

 

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za blindirano vozilo koji su podneseni do stupanja na snagu ove uredbe, a nisu riješeni, riješit će se prema odredbama ove uredbe.

 

Član 58.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/12).

 

Član 59.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1268/2015
23. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.