Temeljem članka 15. stavak (2) Zakona o unutarnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 30.09.2015. godine, donosi

 

U R E D B U
O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom određuju se uvjeti i način plaćanja između sudionika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa sudionika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa (u daljnjem tekstu: ovlaštene organizacije), kao i uvjete držanja gotovog novca u blagajni, te uvjete i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije.
(2)    Sudionici u platnom prometu su poslovni subjekti i fizičke osobe koji su definirani Zakonom o unutarnjem platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).
(3)    Odredbe ove uredbe koje se odnose na poslovne subjekte primjenjuju se i na poslovne jedinice strane pravne osobe koje su registrirane i obavljaju poslovnu djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(4)    Gotov novac, u smislu ove uredbe, čine novčanice konvertibilnih maraka i kovanice konvertibilnih maraka i feninga.

 

Članak 2.
(Obveza otvaranja računa)

 

Poslovni subjekti za potrebe plaćanja dužni su otvoriti račune u ovlaštenim organizacijama i sva sredstva voditi na tim računima, kao i vršiti novčana plaćanja preko računa sukladno Zakonu i zakonu koji uređuje platne transakcije, osim plaćanja za namjene navedene u članku 3. ove uredbe.

 

Članak 3.
(Namjene gotovinskih plaćanja)

 

(1)   U obavljanju djelatnosti poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vržiti isplate sa svog računa za slijedeće namjene:
a)     isplate mirovina, primanja iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim osobama iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
b)     isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu,
c)     isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju sukladno propisima koji reguliraju porez na dohodak,
d)     otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičke osobe,
e)     isplatu štete fizičkoj osobi po osnovu osiguranja imovine i osoba, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300,00 KM,
f)     plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
g)    plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM,
h)    otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova,
i)     isplatu sredstava fizičkim osobama po odobrenim mikrokreditima i
j)     isplatu dobitaka fizičkim osobama, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju sukladno propisima koji reguliraju igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija -financija.
(2)    Poslovni subjekti su dužni sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentirati vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i staviti na uvid nadležnim kontrolnim organima.
(3)    Prigodom plaćanja u gotovom novcu poslovni subjekti su dužni primjeniti odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

 

Članak 4.
(Podizanje gotovog novca)

 

Poslovni subjekti mogu podizati gotov novac sa svojih računa kod ovlaštenih organizacija radi plaćanja namjena iz članka 3. ove uredbe i održavanja blagajničkog maksimuma utvrđenog odlukom organa poslovnog subjekta.

 

Članak 5.
(Nalog za plaćanje)

 

(1)   Uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca sa računa realizira se nalogom za plaćanje.
(2)    Nalog za uplatu gotovog novca na račun može se podnijeti svim ovlaštenim organizacijama, bez obzira gdje se vodi račun u korist kojeg se vrši uplata.
(3)   Nalog za isplatu gotovog novca sa računa podnosi se ovlaštenoj organizaciji koja vodi račun sudionika.

 

Članak 6.
(Zabrana)

 

Zabranjeno je poslovnim subjektima da izmiruju svoje obveze gotovim novcem ako imaju blokirane račune sukladno Zakonu.

 

Članak 7.
(Blagajnički maksimum)

 

(1)    Poslovni subjekti mogu u blagajni držati gotov novac do iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom i isti koristiti za gotovinska plaćanja shodno namjenama propisanim člankom 3. ove uredbe.
(2)    Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju odlukom organa, u skladu sa općim aktom na osnovu prosječnih dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom mjesecu, kao i drugih uvjeta koji su od utjecaja za potrebu držanja gotovog novca u blagajni.
(3)   U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa računa kod ovlaštene organizacije za namjene iz članka 3. ove uredbe, pod uvjetom da poslovni subjekti ovaj novac isplate istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja.

 

Članak 8.
(Evidentiranje gotovog novca)

 

Poslovni subjekti dužni su gotov novac, ostvaren obavljanjem registrirane djelatnosti, evidentirati sukladno propisima o računovodstvu i uplatiti istog radnog dana na svoj račun otvoren kod ovlaštene organizacije, a najkasnije narednog radnog dana.

 

Članak 9.
(Nadzor)

 

(1)    Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno svojim zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima, vrši kontrolu primjene ove uredbe kod ovlaštenih organizacija, kao i poduzima potrebne mjere predviđene Zakonom i drugim propisima.
(2)    Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i drugi kontrolni organi, vrše kontrolu primjene ove uredbe kod poslovnih subjekata, sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa kojima se uređuje nadležnost i ovlaštenja ovih kontrolnih organa.
(3)    Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i kontrolni organi, u okviru svoje nadležnosti, surađuju u vršenju nadzora nad primjenom odredaba Zakona, ove uredbe i drugih propisa.

 

Članak 10.
(Kaznene odredbe)

 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekšaj poslovni subjekt ako:
a)     vrši plaćanja gotovim novcem suprotno namjenama utvrđenim odredbom.članka 3. stavak (1) ove uredbe,
b)     sve uplate i isplate u gotovom novcu ne dokumentira vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentima sukladno odredbi članka 3. stavak (2) ove uredbe,
c)     prilikom plaćanja u gotovom novcu ne primjenjuje odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbi članka 3. stavak (3) ove uredbe,
d)     uplatu gotovog novca na račun ,i isplatu gotovog novca sa računa ne realizira nalogom za plaćanje, shodno odredbama članka 5. ove uredbe,
e)     u blagajni drži gotov novac iznad iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom sukladno članku 4. ove uredbe, te ukoliko visinu blagajničkog maksimuma ne utvrđuje na način propisan odredbama članka 7. ove uredbe,
f)      gotov novac ostvaren obavljanjem registrirane djelatnosti ne evidentira i ne uplati sukladno odredbi članka 8. ove uredbe.
(2)    Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba poslovnog subjekta novčanom kaznom u iznosu od l.000,00 KM do l.500,00 KM.

 

Članak 11.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".'

 

V broj 1184/2015
10. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.