Na temelju članka 30. stavak (5) Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE
ODNOSE NA KORIŠTENJE ALARMNIH SUSTAVA,
VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH
SREDSTAVA I OPREME TE POSLOVE INTERVENCIJE
U SLUČAJU AKTIVIRANJA ALARMNOG SUSTAVA

 

I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom uređuju se poslovi tehničke zaštite ljudi i imovine koji se odnose na korištenje alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme čiji uređaji moraju imati mogućnost detekcije, signalizacije i pohrane podataka, uvezivanja alarmnih sustava na dojavni centar, korištenja videonadzora koji nije uvezan na dojavni centar i poslove intervencije u slučajevima aktiviranja alarmnog sustava, što je predviđeno člankom 30. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
(2)    Tehnička zaštita iz stavka (1) ovoga članka uspostavlja se za zaštitu ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi odnosno imovinu i prilikom fizičke zaštite osoba u pokretu (bliska zaštita) u gospodarskim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe) i tijelima uprave na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) kako je utvrđeno Zakonom.

 

Članak 2.
(Sadržaj tehničke zaštite i zabrana ugradnje alarmnog sustava,
videonadzora i drugih tehničkih sredstava u svrhu ugrožavanja i
povrede privatnosti i sigurnosti drugih osoba)

 

(1)    Tehnička zaštita je djelatnost agencije u koju spadaju poslovi zaštite ljudi i imovine korištenjem tehničkih sredstava i opreme utvrđenih ovom uredbom.
(2)    Poslovi tehničke zaštite su skup radnji i mjera kojima se neposredno ili posredno štite ljudi i njihova pokretna i nepokretna imovina, a obavljaju se korištenjem tehničkih sredstava i opreme kojima se mogu uspješno otkriti ili spriječiti protupravne radnje (razbojništvo, provala i dr.) usmjerene prema osobama i imovini koji su predmetom zaštite (štićene osobe i imovina).
(3)    Poslovi tehničke zaštite iz stavka (2) ovoga članka, a koji se odnose na alarmni sustav, videonadzor i druga tehnička sredstva utvrđena ovom uredbom, ne smiju biti ugrađeni niti se koristiti u svrhu ugrožavanja i povrede privatnosti i sigurnosti drugih osoba, već isključivo za zaštitu objekta ili ličnosti koji se štite tim sredstvima.
(4)    Ugrožavanje i povreda privatnosti i sigurnosti iz stavka (3) ovoga članka postoji kada ugrađeni alarmni sustav, videonadzor i druga tehnička sredstva obuhvaćaju zaštitu objekta ili ličnosti izvan perimetra zaštite.

 

Članak 3.
(Odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite i suglasnost za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Poslove tehničke zaštite utvrđene Zakonom i ovom uredbom mogu obavljati samo agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstti: agencije) ili vlastite unutarnje zaštitarske službe pravne osobe (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba) koje imaju odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite izdano od kantenalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i posebnu suglasnost Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za poslove za koje je prema Zakonu predviđena ta suglasnost.
(2)    Agencija iz stavka (1) ovoga članka može obavljati poslove tehničke zaštite za pravne ili fizičke osobe samo na temelju zaključenog ugovora, kako je propisano člankom 20. Zakona, kojim se precizno moraju utvrditi poslovi tehničke zaštite koje će obavljati agencija - vrsta i način korištenja alarmnog sustava, videonadzora i druga sredstva i oprema, poslovi intervencije, dojavnog centra, održavanje i servisiranje i sve druge radnje utvrđene ovom uredbom.
(3)    Pravne osobe koje su zaključile ugovor iz stavka (2) ovoga članka nisu oslobođene odgovornosti za provedbu mjera i radnji za zaštitu ljudi i imovine iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom i ovom uredbom.
(4)    Zabranjeno je pravnim i fizičkim osobama koje nisu osnovale agenciju odnosno zaštitarsku službu obavljati poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom.

 

Članak 4.
(Način organiziranja i provođenja tehničke zaštite)

 

(1)    Tehnička zaštita iz članka 2. ove uredbe organizira se i provodi isključivo na području Štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata, te u pratnji i osiguranju za vrijeme prijevoza štićenih osoba (bliska zaštita), prijevoza putnika u javnom prometu, odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, ili za vrijeme obavljanja zaštite pokretne imovine, kako je utvrđeno člankom 30. stavak 2. Zakona.
(2)    Pravne osobe koje su zaključile ugovor iz članka 3. stavka (2) ove uredbe dužne su obavljati redovitu kontrolu provođenja mjera i radnji u objektima i prostoru koji se štite tehničkom zaštitom te obavještavati agenciju o utvrđenim nedostatcima i nepravilnostima.

 

Članak 5.
(Primjena normi i standarda u provođenju poslova tehničke zaštite)

 

(1)   U provođenju poslova tehničke zaštite primjenjuju se odgovarajući propisi odnosno norme ili standardi Federacije, a ako nema tih propisa, normi ili standarda, primjenjuju se međunarodni propisi ili norme, odnosno standardi kojima se uređuje to pitanje.
(2)    Tijekom ugradnje uređaja iz sustava tehničke zaštite moraju se primijeniti odredbe propisa kojima se uređuju pitanja koja se odnose na proizvode i ocjenu usklađenosti, kao i tehnička odobrenja za građevne i druge proizvode, što podrazumijeva obvezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvaliteti i tehničkih odobrenja za proizvode stavljene na tržište Bosne i Hercegovine.

 

Članak 6.
(Zabrana korištenja tehničkih sredstava i uređaja kojima se
omogućuje prisluškivanje)

 

Zabranjeno je za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite iz članka 2. ove uredbe koristiti tehnička sredstva, opremu i uređaje kojima se omogućava prisluškivanje u objektu ili prostoru u kojima se organizira i provodi tehnička zaštita u skladu s člankom 30. stavak 2. Zakona.

 

Članak 7.
(Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi)

 

Pojmovi koji  se koriste u  ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:
1)    signalizacija - dojava po aktiviranju protuprovalnog ili protuprepadnog ili protudiverzijskog ili vatrodojavnog sustava zaštite ili sustava videonadzora, koja može biti zvučna i svjetlosna;
2)    detekcija - otkrivanje i utvrđivanje kretanja neovlaštenih osoba u štićenom prostoru ili objektu;
3)     protudiverzijska tehnika - uređaji i sredstva koji se koriste za sprječavanje i odbijanje neposrednog napada (elektrošok, elektrokemijska zaštita, sprej i dr.);
4)     pohrana podataka - pohranjivanje i čuvanje podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite na tvrdom disku, snimaču, CD-u i sl. i u dojavnom centru odnosno kasi/spremniku ili na drugom odgovarajućem mjestu;
5)     protuprovalna vrata - masivna vrata visoke čvrstoće s jednostrukim ili višestrukim zaključavanjem, sigurnosnim ili veznim vijcima, ispitana na otpore prema provali i normativno klasificirana;
6)    protuprovalna zaštita - predstavlja sustav tehničke zaštite pomoću alarmnog sustava s detektorima čija je osnovna funkcija registracija i dojava pokušaja krađe, provale razbojništva i dr., kako bi se pravovremeno osigurala intervencija agencije ili zaštitarske službe odnosno policije;
7)     protuprepadna zaštita - predstavlja sustav tehničke zaštite pomoću alarmnog sustava s panik-tasterima priključenim na središnji alarmni uređaj, čija je osnovna funkcija izravna dojava pokušaja krađe, provale, razbojništva i dr., kako bi se pravovremeno osigurala intervencija agencije ili zaštitarske službe odnosno policije;
8)     videonadzor - predstavlja sustav tehničke zaštite čija je osnovna funkcija registracija, otkrivanje i potraga kretanja unutar štićenog objekta, a u svrhu odvraćanja i otežavanja počinjenja krađe, provale, razbojništva i dr., kako bi se olakšali identifikacija i pronalazak počinitelja tih djela pomoću videozapisa;
9)     štićeni objekt i prostor - nepokretna ili pokretna imovina koji se štiti sredstvima tehničke zaštite;
10)   uređaj - sredstvo (oprema) pomoću kojeg se ostvaruje tehnička zaštita i čini dio sustava tehničke zaštite;
11)   sustav tehničke zaštite - skup uređaja koji čine jednu cjelinu za obavljanje tehničke zaštite;
12)   zaštita od požara - mjere i radnje usmjerene na zaštitu objekata, ljudi i imovine od požara pomoću tehničkog sustava dojave (vatrodojava) u skladu s propisima koji se odnose na sustav vatrodojave;
13)   perimetar - opseg područja koje je pokriveno tehničkim sredstvima i opremom;
14)   projekt tehničke zaštite - dokumet u kojem su obuhvaćena tehnička sredstva i oprema koji se koriste za zaštitu ljudi i imovine.

II POSLOVI TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE ALARMNIH SUSTAVA, VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME
1. Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za poslove tehničke zaštite

 

Članak 8.
(Vrste tehničkih sredstava i opreme koja se koristi za obavljanje
poslova tehničke zaštite)

 

Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za obavljanje poslova iz članka 2. ove uredbe su različite vrste alarmnih sustava koji se odnose na sprječavanje protupravnih i protuprovalnih, protuprepadnih i protupožarnih radnji, videonadzor i druga tehnička sredstva i oprema utvrđeni ovom uredbom.

 

Članak 9.
(Certifikat proizvođača)

 

Alarmni sustavi i sustav videonadzora te druga tehnička sredstva i oprema utvrđeni ovom uredbom koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite moraju imati certifikat (deklaraciju) prizvođača kojim se potvrđuje da su ta sredstva ili oprema ili uređaj usklađeni s međunarodnim standardima i da nisu štetni za okoliš i čovjeka.

2. Alarmni sustavi

 

Članak 10.
(Alarmni sustavi koji se koriste u obavljanju poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Alarmni sustavi koji se koriste u obavljanju poslova tehničke zaštite su tehnička sredstva i oprema kojima se sprječavaju i otkrivaju protuprovalne i protuprepadne radnje usmjerene protiv štićenog prostora, objekata i ljudi.
(2)    Alarmni sustavi iz stavka (1) ovoga članka koriste se za poslove zaštite iz članka 30. stavka l. Zakona, i to za: zaštitu ljudi i okoliša, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu od nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte, zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari u opsegu, funkciji i kvaliteti, kako je utvrđeno procjenom ugroženosti, elaboratom zaštite i projektom tehničke zaštite.

 

Članak 11.
(Sadržaj alarmnog sustava)

 

(1)    Za protuprovalnu zaštitu iz članka 10. ove uredbe koriste se alarmni sustavi čiji je osnovni zadatak registracija i dojava pokušaja ili počinjenja kaznenog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.) radi pružanja podataka za intervenciju agencije ili zaštitarske službe ili kantonajnog ministarstva (policije).
(2)   Za protuprepadnu zaštitu iz članka 10. ove uredbe koristi se panik-taster (panik-šina i sl.) kao nadogradnja alarmnog sustava čiji je osnovni zadatak što brža dojava za intervenciju agencije ili zaštitarske službe i kantonalnog ministarstva prilikom prepada, za vrijeme ili nakon počinjenja kaznenog djela (razbojnišfva, krađe, provale i dr.).
(3)    Alarmni sustavi iz st. (1) i (2) ovoga članka sastoje se od središnjeg alarmnog uređaja, tipkovnice ili električne brave, detektora kretanja, detektora vibracija ili šuma, detektora lomljave stakla, mehaničkih i magnetnih kontakata i drugih vrsta detektora, vanjskih i unutarnjih sirena i bljeskalica, fiksnih ili bežičnih protuprepadnih tastera i protuprepadnih šina i pedala.
(4)   Alarmni sustav iz st. (1) i (2) ovoga članka može biti žičani, bežični ili hibridni, s ugrađenom tihom dojavom. Tiha dojava je nečujni prijenos alarmnog signala s javljača u prijamnu centralu dojavnog centra.

 

Članak 12.
(Način ugradnje alarmnih sustava)

 

(1)   Alarmni sustavi koji se koriste za protuprovalnu zaštitu (protuprovalni sustav zaštite) ugrađuju se tako što se javljači smještaju na mjesta koja pokrivaju ulaze u štićeni objekt (vrata, prozori, staklene stijenke i dr.) te na opremu ili uređaje za pohranu novca i vrijednosti (kase, sefovi, trezori, bankomati i dr.).
(2)   Javljač alarma za protuprepadnu zaštitu ugrađuje se nadohvat zaposlene osobe radi što brže i neprimjetne aktivacije i dojave.
(3)   Alarm se, na zahtjev korisnika, može spojiti na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe, osim pravnih osoba za koje je posebnim propisom utvrđena obveza priključivanja na dojavni centar agencije odnosno zaštitne službe u svrhu zaštite ljudi i imovine pomoću alarmnog sustava.

3. Sustav videonadzora

 

Članak 13.
(Sadržaj i svrha videonadzora)

 

(1)    Videonadzor koji se koristi u obavljanju poslova tehničke zaštite čine kamera, monitor i uređaji za snimanje, obradu, pohranu i prijenos videosignala.
(2)    Osnovna zadaća videonadzora jest registracija i pohrana kretanja unutar štićenog objekta radi odvraćanja i otežavanja neovlaštenog pristupa štićenom objektu, odnosno počinjenja kaznenog djela, te olakšani pronalazak te osobe, odnosno počinitelja kaznenog djela na osnovi videozapisa.
(3)    Videonadzor mora biti ispravan i u funkciji 24/7, što podrazumijeva 24-satni zapis aktivnih događaja u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim djelovima objekta i prostora koji se štiti sedam dana u tjednu.
(4)    Pod aktivnim događajima iz stavka (3) ovoga članka podrazumijevaju se svi događaji koji nastanu u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim djelovima objekta i prostora koji se štite (kretanje i dr.).

 

Članak 14.
(Slučajevi u kojima se korištenje videonadzora ne smatra
tehničkom zaštitom u smislu ove uredbe)

 

Korištenje uređaja koji spadaju u Videonadzor iz članka 13. ove uredbe (kamera, monitor i dr.) za druge svrhe, kao što su: pregled kretanja pješaka i vozila na raskrižjima, praćenje javnog reda i mira i stanja kriminaliteta na određenom području, od strane tijela unutarnjih poslova ne smatra se tehničkom zaštitom u skladu s ovom uredbom.

 

Članak 15.
(Obveza posjedovanja digitalnog zapisa)

 

Videonadzor iz članka 13. ove uredbe koji se ugrađuje u štićene objekte mora imati digitalni zapis i ispunjavati uvjete utvrđene čl. 16. i 17. ove uredbe, kako bi se osigurao kvalitetan i funkcionalan Videonadzor.

 

Članak 16.
(Svrha i sadržaj kamere)

 

(1)   Kamere moraju imati funkcije sprječavanja ugrožavanja ljudi i imovine i identifikacije osoba koje namjeravaju ugroziti štićeni prostor ili učiniti bilo kakvu protupravnu radnju unutar štićenog prostora.
(2)   Minimalna rezolucija kamera iz stavka (1) ovoga članka ne može biti manja od 540 TVL (analogno) odnosno VGA (digitalno), te vodoravne rezolucije najmanje 330 pixela po metru. U vidnom polju kamere ne smiju se nalaziti prepreke koje bi onemogućavale funkcionalnost videonadzornog sustava.
(3)   Vanjske kamere moraju biti tipa dan-noć, IP65 zaštite ili smještene u zaštitna klimatizirana kućišta.

 

Članak 17.
(Uređaji za snimanje)

 

(1)   Uređaj za snimanje mora biti smješten na odgovarajući način kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje i zaštita od uništenja ili otuđenja (smještaj u posebne ormariće sa zaključavanjem, trezore ili druge prostorije s kontrolom ulaska i pristupa ili na drugi način) i imati mogućnost prijenosa podataka na medij i u obliku čitljivom na osobnom računalu, dok videozapisi moraju imati konstantnu kvalitetu zapisa.
(2)   Iznimno, u slučaju pohrane snimki s uređaja iz stavka (1) ovoga članka na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri, ti mediji moraju biti smješteni tako da su nedostupni neovlaštenim osobama.
(3)   Uređaji za snimanje videosignala moraju imati mogućnost automatskog nastavka snimanja nakon prestanka napajanja uređaja, programiranja zaštitnih šifri i utvrđivanja prava korištenja za pojedine korisnike radi kontrole korištenja uređaja za snimanje.
(4)   Videonadzor mora imati mogućnost prijenosa slike (videozapisa) kabelskim ili putem internetske mreže (LAN i sl.) u dojavni centar agencije ili zaštitarske službe ili na poseban uređaj (monitor i snimač) u objektu koji se štiti.

 

Članak 18.
(Kamere, monitori ili drugi uređaji ili elementi videonadzora koji
se neće koristiti za potrebe tehničke zaštite)

 

Ugradnja kamera, monitora ili drugih uređaja ili elemenata videonadzora koji se neće koristiti za potrebe tehničke zaštite može se obuhvatiti projektnom dokumentacijom tehničke zaštite, što se provodi na temelju procjene ugroženosti.

 

Članak 19.
(Osiguranje rezervnog napajanja električnom energijom)

 

U svakom objektu, mjestu ili prostoru u kojem je instaliran videonadzor iz čl. od 13. do 18. ove uredbe, a radi osiguranja njegova neprekidnog rada, videonadzor mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom pomoću UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 30 minuta.

 

Članak 20.
(Označavanje videonadzora)

 

(1)    Vlasnik ili korisnik objekta u kojem je ugrađen videonadzor dužan je osigurati da na vidnom mjestu pri ulazu u objekt i unutarnje prostorije objekta bude istaknuto daje objekt, kao i unutarnji prostor objekta, pokriven sustavom videonadzora.
(2)    Podatci prikupljeni putem sustava videonadzora iz stavka (1) ovoga članka ne smiju se koristiti suprotno propisima kojima se uređuje pitanje zaštite i čuvanja osobnih podataka građana.
(3)   Agencija odnosno zaštitarska služba može ustupiti podatke prikupljene putem sustava videonadzora iz stavka (1) ovoga članka na mediju ili na drugi način Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) i kantonalnom ministarstavu ako postoji opravdana potreba za tim podatcima.

 

4. Druga tehnička sredstva i oprema

 

Članak 21.
(Druga tehnička sredstva i oprema koja se koristi za obavljanje
poslova tehničke zaštite)

 

(l)   U druga tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova tehničke zaštite spadaju:
a)     sustavi nadzora i registracije ulaska i pristupa osoba objektu, vozilu i plovilu;
b)     aplikacije za integraciju sustava tehničke zaštite, elektronička zaštita opreme za pohranu i čuvanje vrijednosti (kasa/sefova, blagajni, dnevno-noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora i trezorskih prostorija) s elektroničkim bravama i bravama s vremenskom odgodom otvaranja;
c)     sustavi za satelitsko praćenje i lociranje osoba, vozila i plovila (GPS);
d)     uređaji za detekciju plina, metalnih predmeta, eksploziva i jonizirajućih sredstava;
e)     rendgenski uređaji za kontrolu predmeta;
f)     metal-detektorska vrata za kontrolu osoba;
g)    protubaltstički elementi (protubalistička stakla i drugi protubalistički građevni materijali) koji se ugrađuju u prostore štićenih objekata, što uključuje i vozila i plovila;
h)    protuprovaina vrata s bravama sa serijskim brojem ili kodom;
i)     primopredajni pultovi i neprobojne pregrade izrađene od protubalističkih elemenata;
j)     mehanički sustavi za zaštitu od krađe vozila blokadama mjenjača, upravljača i kotača;
k)     protuprovalne nerasprskavajuće folije za staklene površine objekata;
l)      mehanička zaštita i oprema za pohranu i čuvanje vrijednosti (kasa/sefova,   blagajni, dnevno-noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora);
 m)   trezorska vrata;
n)     rešetke i rešetkasta vrata za trezore ili prostore za pohranu novca;
o)     rešetke za prozore, roloi za izloge i građevinske otvore, putne zapreke;
p)     ograde za perimetarsku zaštitu s elektroničkim bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom;
r)     elektromehaničke barijere (rampe, pokretne barijere, cestovni blokatori i   srodni uređaji) kojima se sprječava prilaz ili kretanje štićenim prostorom ili
objektom;
s)     kombinirana zaštita opreme za pohranu i čuvanje vrijednosti (kasa/sefova,   blagajni, dnevno-noćnih trezora i spremnik za prijevoz i prijenos gotovog
novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, trezora i trezorskih prostorija) s mehanotroničkim bravama;
t)      interlockingsustavi;
u)    sustavi stabilnog gašenja požara;
v)    sustavi za upravljanje gašenjem požara;
z)    elektrokemijska zaštita za vrijeme prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i
aa)   druga tehnička sredstva koja služe za zaštitu ljudi i imovine.
(2)    Ugradnju, održavanje i servisiranje tehničkih sredstava i opreme iz stavka (1) ovoga članka obavljaju agencije ili zaštitarske službe ili druge pravne osobe koje se unutar svoje djelatnosti bave poslovima ugradnje, održavanja i servisiranja tehničkih sredstava i opreme iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 22.
(Način korištenja drugih sredstava i opreme)

 

Druga tehnička sredstva i oprema iz članka 21. ove uredbe koriste se za zaštitu ljudi i imovine iz članka 30. stavka 1. Zakona, i to za: zaštitu ljudi i okoliša, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu od nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte; zaštitu od unošenja eksplozivnih, ionizirajućih i drugih opasnih tvari; zaštitu od iznošenja odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari; zaštitu pri obavljanju poslova osiguranja pratnje, prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti; zaštitu pohranjenih podataka prikupljenih tijekom obavljanja poslova tehničke zaštite i zaštitu od požara tehničkim sustavom dojave (vatrodojava) u skladu s propisima koji se odnose na sustav vatrodojave.

5. Dojavni centar

 

Članak 23.
(Obveza posjedovanja dojavnog centra za agencije odnosno zaštitarske službe koje obavljaju poslove tehničke zaštite)

 

(1)    Agencija koja u obavljanju poslova tehničke zaštite koristi alarmne sustave i videonadzor mora imati dojavni centar na koji mogu biti povezane pravne osobe koje u zaštiti svoje imovine i ljudi koriste alarmne sustave i videonadzor, s tim što dojavni centar moraju imati i zaštitarske službe ako za zaštitu svojih ljudi i imovine koriste alarmne sustave i videonadzor.
(2)    Alarmni sustavi i videonadzor koji su instalirani za potrebe zaštite fizičkih osoba mogu biti uvezani na dojavni centar iz stavka (1) ovoga članka uz suglasnost osobe kojoj se pruža zaštita.
(3)    Iznimno, videonadzor iz članka 13. ove uredbe ne mora biti uvezan na dojavni centar iz stavka (1) ovoga članka, s tim što mora ispunjavati uvjete i biti osiguran na način utvrđen člankom 30. ove uredbe.

 

Članak 24.
(Definicija i sadržaj dojavnog centra)

 

(1)    Dojavni centar je prostor agencije ili zaštitarske službe u kojem se prikupljaju podatci po dojavnom signalu sa štićenih objekata radi osiguranja intervencije u tim štićenim objektima.
(2)    Dojavni centar sastoji se od najmanje jedne prostorije, koja je na odgovarajući način osigurana tehničkom ili mehaničkom zaštitom.
(3)    Prostorija iz stavka (2) ovoga članka mora imati dva izvora napajanja električnom energijom - osnovni izvor električne mreže i rezervni izvor koji omogućava rad uređaja najmanje 12 sati.
(4)    Ulaz i izlaz objekta u kojem se nalazi dojavni centar mora biti pod stalnom fizičkom ili tehničkom zaštitom.

 

Članak 25.
(Dodatni uvjeti koje treba ispunjavati dojavni centar)

 

(1)   Osim uvjeta iz članka 24. ove uredbe, dojavni centar mora imati i sljedeće:
a)     uređaj s pripadajućom opremom koja omogućava automatsko vremensko evidentiranje svih stanja, i to: alarm, uključivanja, isključivanja, provjere, servis, greške i poduzete radnje;
b)     sustav prijenosa signala;
c)     zaštitu od neovlaštenog ulaska;
d)     osiguranu stalnu vezu s mobilnim timom za intervencije;
e)     najmanje jednu telefonsku liniju registriranu na agenciju odnosno zaštitarsku službu;
f)     osiguranu odgovarajuću unutarnju i vanjsku rasvjetu.
(2)   Agencija odnosno zaštitarska služba dužna je, radi pravilnog rada dojavnog centra, osigurati stručne osobe koje će otklanjati kvar na uređajima najdulje u roku od šest sati od nastanka kvara i jia odgovarajući način obavještavati kantonalno ministarstvo (policiju).

 

Članak 26.
(Uvezivanje alarmnih sustava na dojavni centar kantonalnog
ministarstva i Federalnog ministarstva)

 

(1)    Radi zaštite objekata i prostora koji su od općeg društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ili kantona, alarmni sustavi i videonadzor koji su ugrađeni u tim objektima i prostoru mogu biti uvezani, osim na dojavni centar agencije odnosno zaštitarske službe, i na dojavni centar Federalnog ministarstva odnosno kantonalnog ministarstva.
(2)    Dojavni centar Federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva mora biti opremljen i osiguran na način utvrđen čl. 24., 25. i 29. ove uredbe.

 

Članak 27.
(Pohrana podataka u dojavnom centru)

 

Agencija odnosno zaštitarska služba u dojavnom centru ili drugom odgovarajućem prostoru (lokacija na kojoj je instaliran sustav ako ona ima kontroliran pristup) obvezno pohranjuje sve podatke koji su pribavljeni putem alarmnog sustava i videonadzora, i to na magnetnom mediju u digitalnom formatu i s rokom čuvanja od 30 dana, vodi evidenciju o redovnim i izvanrednim događajima, prati status alarmnih zona na kojima su obavljene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i sl.

 

Članak 28.
(Osiguranje prisutnosti osobe u dojavnom centru)

 

(1)    U dojavnom centru osigurava se stalna prisutnost najmanje jedne osobe koja ima certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovornu osobu, koja prilikom aktiviranja alarmnog signala poduzima odgovarajuće mjere i radnje.
(2)   Pod odgovarajućim mjerama i radnjama iz stavka (1) ovoga članka podrazumijeva se dojava osobama koje obavljaju poslove intervencije, koja će intervenirati na licu mjesta i obavijestiti korisnika, nadležnu policijsku upravu i odgovornu osobu agencije ili zaštitarske službe.

 

Članak 29.
(Prikupljanje signala u dojavni centar)

 

(1)    Svi primljeni signali iz štićenih postora i objekata u dojavni centar automatski se zapisuju u elektroničku bazu, a sadrže sljedeće podatke:
a)     redni broj;
b)     vrstu događaja;
c)     datum i vrijeme;
d)    mjere koje je poduzeo dojavni centar;
e)     utvrđeno stanje i sl.
(2)    Podatci svih primljenih signala čuvaju se najmanje godinu dana od dana kada je primljen signal, osim videonadzora čiji se podatci čuvaju mjesec dana.
(3)    Štićeni objekti koji nemaju stalnu kontrolu veze s dojavnim centrom mogu imati lokalni signal u obliku žutog treptavog svjetla i povremeno ograničeni zvučni signal s trajanjem do tri minute.

 

Članak 30.
(Uređaj za snimanje videonadzora koji nije uvezan na dojavni centar)

 

U slučaju videonadzora koji nije uvezan na dojavni centar, uređaj za snimanje mora imati kapacitet zapisa najmanje 30 dana te biti osiguran u skladu s člankom 17. ove uredbe.

6. Poslovi intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sustava

 

Članak 31.
(Sadržaj intervencije)

 

(1)    Intervencija je obvezno postupanje agencije odnosno zaštitarske službe u slučaju aktiviranja ili po prijavi alarmnog sustava u štićenom objektu, prostoru ili mjestu koje se sastoji od neposrednog dolaska u objekt, prostor ili mjesto u kojem je aktiviran alarmni sustav radi utvrđivanja razloga aktiviranja ili otklanjanja kvarova na postavljenom alarmnom sustavu.
(2)   Intervenciju iz stavka (1) ovoga članka obavljaju najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije i koji imaju certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine i čine interventni tim.
(3)   Interventni tim će tijekom intervencije koristiti vozila označena logotipom ili nazivom agencije.
(4)   Interventni tim obavlja poslove fizičke zaštite ljudi i imovine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obvezama i načinu obavljanja radnji koje poduzima čuvar, uporabi vatrenog oružja i fizičke sile tijekom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).

 

Članak 32.
(Rok za intervenciju)

 

(1)    Rad sustava za prijenos signala mora omogućiti kvalitetno djelovanje intervencije iz članka 31. ove uredbe najkasnije 15 minuta nakon aktiviranja alarmnog sustava ili po primljenoj prijavi.
(2)   Intervencija iz članka 31. ove uredbe može, uz pismenu suglasnost pravne ili fizičke osobe za koju se obavljaju poslovi tehničke zaštite, djelovati nakon proteka roka iz stavka (1) ovoga članka, što se obvezno treba precizirati, odnosno odrediti u ugovoru agencije i pravne osobe koja angažira agenciju.

 

Članak 33.
(Angažiranje druge agencije)

 

(1)    U skladu s člankom 30. stavak 3. Zakona, agencija za potrebe intevencije može angažirati i drugu agenciju koja se bavi poslovima fizičke zaštite, o čemu mora biti zaključen poseban pisani ugovor o obavljanju tih usluga.
(2)    U ugovoru iz stavka (1) ovoga članka obvezno se navode podatci o objektu ili prostoru za koji se obavlja intervencija i drugi podatci koji se odnose na obavljanje usluga intervencije.

III DOKUMENTI POTREBNI ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

Članak 34.
(Dokumenti ta obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Poslovi tehničke zaštite iz članka 2. ove uredbe obavljaju se na temelju sljedećih dokumenata, i to: procjene ugroženosti, elaborata zaštite i projekta tehničke zaštite.
(2)    Procjena ugroženosti i elaborat zaštite iz stavka (1) ovoga članka izrađuju se u skladu s propisom koji donosi federalni ministar unutarnjih poslova na temelju članka 26.c. Zakona.
(3)    Pojekt tehničke zaštite izrađuje se u skladu s odredbama čl. od 35. do 39. ove uredbe.

 

Članak 35.
(Sadržaj projekta tehničke zaštite)

 

(1)    Projekt tehničke zaštite izrađuje se na temelju elaborata zaštite iz članka 34. stavka (2) ove uredbe i zahtjeva korisnika objekta ili prostora za koji se izrađuje projekt tehničke zaštite.
(2)    Projekt tehničke zaštite sadrži sljedeće:
a)     projektni zadatak;
b)     izbor vrste i opsega tehničke zaštite;
c)     izbor uređaja i opreme i
d)     razradu koncepta tehničke zaštite.
(3)    U projektnom zadatku iz točke a) stavka (2) ovoga članka utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradu projekta tehničke zaštite i obuhvaća sljedeće:
a)     vrstu tehničke zaštite;
b)     smještajni centar tehničke zaštite;
c)     smještajno mjesto za uređaje i opremu;
d)     način polaganja instalacije i
e)     uvezanost s drugim sustavima zaštite.

 

Članak 36.
(Način izrade projekta tehničke zaštite)

 

Projekt tehničke zaštite mora biti izrađen u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi projektiranja tehničkih sredstava i opreme koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite predviđenih ovom uredbom.

 

Članak 37.
(Izrada skice sustava tehničke zaštite)

 

(1)   Iznimno, umjesto projekta tehničke zaštite može se izraditi skica (crtež) sustava tehničke zaštite štićenog objekta fizičke osobe, kao i pravne osobe ako je elaboratom zaštite iz članka 34. stavka (2) ove uredbe predviđena tehnička zaštita s manje od šest uređaja koji se odnose na alarmni sustav.
(2)    Skicu (crtež) iz stavka (1) ovoga članka može izrađivati osoba koja ima certifikat za odgovornu osobu ili certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite.

 

Članak 38.
(Osobe koje mogu obavljati poslove projektiranja sustava tehničke zaštite)

 

(1)    Poslove projektiranja tehničke zaštite iz članka 35. ove uredbe mogu obavljati samo ovlaštene osobe registrirane za obavljanje tih poslova kod nadležnog suda ili agencije, odnosno zaštitarska služba ako ima u radnom odnosu osobu s visokom strukovnom spremom ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja, diplomu visokog obrazovanja i certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite odnosno certifikat za odgovornu osobu koji su predviđeni Zakonom.
(2)    Osoba u agenciji ili zaštitarskoj službi iz stavka (1) ovoga članka koja će obavljati poslove projektiranja tehničke zaštite za potrebe agencije odnosno zaštitarske službe može biti angažirana samo ako ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga članka, što se provodi zaključivanjem ugovora.

 

Članak 39.
(Preslika projekta tehničke zaštite)

 

(1)    Agencija ili zaštitarska služba može imati presliku projekta tehničke zaštite.
(2)    Svaka izrađena preslika projekta mora biti brojčano označena.
(3)    Uvid u projekt tehničke zaštite može odobriti samo pravna ili fizička osoba za koju je izrađen taj projekt.
(4)    Projekt sustava tehničke zaštite je poslovna tajna.

IV. POSTUPAK UGRADNJE TEHNIČKIH SREDSTAVA

 

Članak 40.
(Način ugradnje tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Ugradnja tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite predviđene ovom uredbom obavlja se na temelju projekta tehničke zaštite iz članka 35. ove uredbe.
(2)    Ugradnju tehničkih sredstava obavlja agencija odnosno zaštitarska služba, a obuhvaća sljedeće, i to:
a)     ugradnju instalacija;
b)     ugradnju uređaja i opreme;
c)     programiranje, podešavanje (parametriranje) i ispitivanje sustava tehničke zaštite te njegovo puštanje uradi
d)     izradu upute za rukovanje.
(3)    Poslove iz stavka (2) ovoga članka obavljaju osobe koje imaju certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovornu osobu, osim poslova iz točke a) stavka (2) ovoga članka koje mogu obavljati i osobe koje nemaju te certifikate.

 

Članak 41.
(Sadržaj ugradnje instalacija tehničkih sredstava)

 

(1)    Ugradnja instalacija tehničkih sredstava obuhvaća sljedeće: polaganje i učvršćivanje električnih vodova (kabela) na kabelske police-kanalice, odnosno uvlačenje vodova u instalacijske cijevi i slične radove.
(2)    Ugradnja instalacija iz stavka (1) ovoga članka mora biti izvedena u skladu s propisima kojima se uređuju uvjeti za izvođenje elektrotehničkih instalacija.
(3)    U ugradnju instalacije spadaju i poslovi ispitivanja instalacije nakon obavljanja ugradnje, što se provodi puštanjem uređaja u probni rad.
(4)    Ugradnja instalacija iz stavka (1) ovoga članka spada u poslove pripremnih radova koji nisu poslovi tehničke zaštite i obuhvaćaju radove koji prethode ugradnji instalacija tehničkih sredstava, opreme i uređaja utvrđenoj ovom uredbom, uključujući postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi.
(5)    Poslove iz stavka (4) ovoga članka za potrebe agencije ili zaštitarske službe mogu obavljati i druge pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova instalacijskih i drugih radova, s tim što agencija odnosno zaštitarska služba može koristiti već postojeće ugrađene instalacije za potrebe tehničke zaštite.
(6)    Pri obavljanju pripremnih radnji pravna ili fizička osoba iz stavka (5) ovoga članka ne smije imati uvid u dijelove projekta koji sadrže elemente funkcioniranja tehničkih sredstava.

 

Članak 42.
(Podešavanje uređaja i opreme koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Nakon ugradnje i ispitivanja instalacija tehničke zaštite prema čl. 40. i 41. ove uredbe, ugrađuju se i podešavaju uređaji i oprema koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite.
(2)    Uređaji i oprema iz stavka (1) ovoga članka ugrađuju se i podešavaju (parametriraju) u skladu s dokumentacijom i uputom proizvođača uređaja i opreme i režimom (namjenom) rada objekta.

 

Članak 43.
(Uklanjanje tehničkih sredstava ugrađenih suprotno odredbama
ove uredbe)

 

Tehnička sredstva koja se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite koja su ugrađena suprotno odredbama čl. od 40. do 42. ove uredbe moraju biti uklonjena po nalogu inspektora, odnosno ugrađena u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Članak 44.
(Radni nalog za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Poslovi ugradnje i održavanja alarmnog sustava, videonadzora i drugih oblika zaštite utvrđene ovom uredbom mogu se obavljati samo na temelju radnog naloga, koji izdaje agencija ili zaštitarska služba.
(2)    Nalog iz stavka (1) ovoga članka sadrži sljedeće podatke:
a)     ime i prezime osobe koja izvodi radove;
b)     podatke o pravnoj osobi koja izvodi radove;
c)     opis poslova i broj ugovora;
d)     vrijeme obavljanja poslova i
e)     potpis odgovorne osobe agencije ili zaštitarske službe.
(3)    Za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite osoba koja izvodi radove mora kod sebe imati nalog iz stavka (1) ovoga članka.

V ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME

 

Članak 45.
(Tehnički prijam instaliranog alarmnog sustava, videonadzora i drugog dbllika zaštite)

 

(1)    Tehnički prijam instaliranog alarmnog sustava, videonadzora i drugog oblika zaštite sastoji se od provjere:
a)     ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme za funkcioniranje alarmnog sustava, videonadzora i drugog oblika zaštite utvrđene ovom uredbom;
b)     usklađenosti tehničkih sredstava s projektom tehničke zaštite iz članka 35. ove uredbe, odnosno skicom iz članka 37. ove uredbe;
c)     obučenosti osoba;
d)     korisničkih uputa za rukovanje;
e)     dokaza kvalitete ugrađene opreme.
(2)    Tehnički prijam iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlašteni predstavnik pravne ili fizičke osobe (korisnik) i odgovorna osoba agencije koja je instalirala alarmni sustav, videonadzor i drugi oblik zaštite.
(3)    O obavljenom tehničkom prijemu iz stavka (2) ovoga članka sastavlja se zapisnik, koji potpisuju odgovorna osoba agencije i ovlašteni predstavnik pravne ili fizičke osobe (korisnik).
(4)    Agencija izdaje osobi kojoj se pruža tehnička zaštita potvrdu da su tehnička sredstva ugrađena u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Članak 46.
(Pregled sustava tehničke zaštite)

 

(1)    Agencija odnosno zaštitarska služba mora osigurati da oprema i tehnička sredstva koje koristi u obavljanju poslova tehničke zaštite, u skladu s ovom uredbom, budu ispravni i funkcionalni, što se provodi redovitim šestomjesečnim pregledima.
(2)    Poslove pregleda iz stavka (1) ovoga članka obavlja agencija odnosno zaštitarska služba, a sastoje se od servisiranja i kontrole ispravnosti, što se dokazuje zapisnicima o obavljenom servisiranju i kontroli ispravnosti.
(3)   Poslove održavanja opreme i tehničkih sredstava iz stavka (1) ovoga članka mogu obavljati samo agencije ili zaštitarske službe koje sii registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite.

 

Članak 47.
(Isključenje alarmnog i videonadzornog sustava)

 

(1)    Na temelju pisanog naloga nadležnog tijela uprave (tijela unutarnjih poslova, tužiteljstva i drugih tijela uprave), u slučajevima kada je potrebno poduzeti posebne mjere sigurnosti iz djelokruga tih tijela, agencija ili zaštitarska služba dužna je isključiti alarmni i videonadzorni sustav utvrđen ovom uredbom, koje je ugradila.
(2)    Agencija ili zaštitarska služba dužna je odmah obavijestiti o isključenju sredstava iz stavka (1) ovoga čanka pravnu ili "fizičku osobu za koju je ugradila tehnička sredstva, kao i o razlozima i trajanju isključenja tehničkih sredstava.

VI UPRAVNI NADZOR

 

Članak 48.
(Tijelo nadležno za provedbu ove uredbe)

 

Nadzor nad provedbom  ove uredbe obavlja Federalno ministarstvo.

VII KAZNENE ODREDBE

 

Članak 49.
(Prekršaji pravnih osoba u kojima se obavljaju poslovi tehnifike
zaštite)

 

(l)    Novčanom kaznom u iznosu od l.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
a)     ako su alarmni sustavi, videonadzor i druga tehnička sredstva i oprema ugrađeni ili se koriste u svrhu ugrožavanja i povrede privatnosti i sigurnosti drugih osoba (članak 2. stavak (3));
b)     ako za potrebe pravne osobe poslove tehničke zaštite ne obavlja agencija odnosno zaštitarska služba koja ima odobrenje izdano za obavljanje poslova tehničke zaštite ili posebnu suglasnost za poslove za koje se ta suglasnost traži i bez zaključenog ugovora (članak 3. st. (l) i (2));
c)     ako tehničku zaštitu organizira i provodi izvan područja štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata ili izvan pratnje i osiguranja za vrijeme prijevoza štićenih osoba (bliska zaštita), odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (članak 4. stavak (1));
d)     ako ne obavlja redovitu kontrolu provođenja mjera i radnji u objektima i prostoru koji se štiti tehničkom zaštitom i ne obavještava agenciju o utvrđenim nedostatcima i nepravilnostima (članak 4. stavak (2));
e)     ako za obavljanje poslova tehničke zaštite ne instalira alarmne sustave koji se odnose na sprječavanje protupravnih i protuprovalnih, protuprepadnih i protupožarnih radnji, videonadzor i druga tehnička sredstva i opremu predviđene ovom uredbom (članak 8.);
f)     ako je u štićenim objektima ugrađen videonadzor koji nema digitalni zapis i uvjete utvrđene čl. 16. i 17. ove uredbe (članak 15.);
g)     ako objekt, mjesto ili prostor u kojem je instaliran videonadzor nije osiguran rezevnim napajanjem električnom energijom pomoću UPS uređaja ili rezevnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 30 minuta (članak 19,);
h)     ako na vidnom mjestu pri ulazu u objekat i unutarnje prostorije objekta nije istaknuto da je objekt, kao i unutarnji prostor objekta, pokriven sustavom videonadzora (članak 20. stavak (1));
i)      ako se podatci prikupljeni putem sustava videonadzora koriste suprotno propisu kojim se ureduje pitanje zaštite i čuvanja osobnih podataka građana;
j)      ako videonadzor koji nije uvezan na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe ne posjeduje uređaj za snimanje čiji je kapacitet zapisa najmanje 30 dana i koji je osiguran u skladu s člankom 17. ove uredbe (članak 23. stavak (3));
k)     ako nije obavila tehnički prijam instaliranog alarmnog sustava, videonadzora i drugog oblika zaštite, o čemu se sastavlja i potpisuje zapisnik (članak 45.);
l)      ako ne omogući isključenje alarmnih sustava i videonadzora u skladu sa člankom 47. ove uredbe.
(2)   Za prekršaj iz stavka (:1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 2. ove uredbe novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

 

Članak 50.
(Prekršaji agencija i zaštitarskih službi)

 

(l)   Novčanom kaznom u iznosu od l.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija ili zaštitarska služba:
a)     ako obavlja poslove tehničke zaštite bez odobrenja za obavljanje tehničke zaštite izdanog od kantonalnog ministarstva, odnosno posebne suglasnosti Federalnog ministarstva za poslove za koje je prema Zakonu ta suglasnost predviđena ili bez zaključenog ugovora (članak 3. st. (1) i (2));
b)     ako tehničku zaštitu organizira i provodi izvan područja štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata, i u pratnji i osiguranju za vrijeme prijevoza štićenih osoba (bliska zaštita), prijevoza putnika u javnom prometu, odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ili obavljanja zaštite pokretne imovine, kako je utvrđeno člankom 30. stavak 2. Zakona (članak 4. stavak (1));
c)     ako u obavljanju poslova tehničke zaštite ne primjenjuje odgovarajuće propise, odnosno norme ili standarde (članak 5, stavak (1));
d)     ako tijekom ugradnje uređaja sustava tehničke zaštite ne primjenjuje odredbe propisa kojim se uređuju pitanja koja se odnose na proizvode i ocjenu usklađenosti, kao i tehnička odobrenja za građevne i druge proizvode, što podrazumijeva obvezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvaliteti i tehničkih odobrenja za proizvode stavljene na tržište Bosne i Hercegovine (članak 5. stavak (2));
e)     ako u obavljanju poslova tehničke zaštite koristi tehnička sredstva, opremu i uređaje za prisluškivanje (članak 6.);
f)      ako koristi alarmni sustav ili videonadzor i druga tehnička sredstva koja nemaju certifikat (deklaraciju) proizvođača ili su štetni za čovjeka i okoliš (članak 9.);
g)     ako videonadzor nije ispravan i u funkciji 24/7, što podrazumijeva 24-satni  zapis aktivnih događaja u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim dijelovima
objekta i prostora koji se štiti sedam dana u tjednu (članak 13. stavak (2));
h)     ako za obavljanje poslova tehničke zaštite nema osiguran dojavni centar (članak 23. stavak (1));
i)      ako dojavni centar ne ispunjava uvjete utvrđene čl. 24. i 25. ove uredbe;
j)      ako nije osigurana pohrana svih podataka koji su pribavljeni putem alarmnog sustava i videonadzora (članak 27.);
k)     ako u dojavnom centru nije osigurana stalna prisutnost najmanje jedne osobe s certifikatom za tehničku zaštitu ili certifikatom za odgovornu osobu (Članak 28. stavak (1));
l)      ako nije osigurala da se primljeni signali iz štićenih objekata u dojavni centar zapisuju u elektroničku bazu (članak 29. stavak (1));
m)    ako se podatci svih primljenih alarmnih signala ne čuvaju najmanje godinu dana od dana kada je signal primljen, odnosno videonadzora čiji se podatci čuvaju mjesec dana (članak 29. stavak (2));
n)     ako nije osigurala intervenciju na način propisan člankom 30. ove uredbe;
o)     ako je angažirala drugu agenciju i nije precizirala za koje objekte i prostore ta agencija obavlja intervenciju te druga pitanja vezana uz takvu intervenciju (članak 33.);
p)     ako obavlja poslove tehničke zaštite bez dokumentacije iz članka 32. ove uredbe;
r)     ako projekt tehničke zaštite ne sadrži podatke predviđene člankom 35. ove uredbe;
s)     ako poslove projektiranja tehničke zaštite obavljaju osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 38. ove uredbe;
t)     ako je odobrila uvid u presliku projekta tehničke zaštite bez suglasnosti korisnika, odnosno pravne ili fizičke osobe za koju obavlja tehničku zaštitu (članak 39.);
u)     ako se ugradnja tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite ne izvodi na temelju projekta tehničke zaštite iz članka 35. ove uredbe (članak 40. stavak (1));
v)     ako poslove ugradnje tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite obavljaju osobe koje nemaju certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite ili certifikat za odgovornu osobu (članak 40. stavak (2));
z)     ako se poslovi tehničke zaštite obavljaju bez radnog naloga (članak 44. stavak (1));
aa)   ako ne posjeduje zapisnik o tehničkom prijamu instaliranog alarmnog sustava i videonadzora i nije izdala potvrdu da su tehnička sredstva ugrađena u skladu s odredbama ove uredbe (članak 45.);
bb)   ako ne obavlja redovni tehnički pregled u skladu s člankom 46. ove uredbe;
cc)   ako odmah ne obavijesti pravnu ili fizičku osobu o isključenju alarmnih sustava i videonadzora u skladu s člankom 47. ove uredbe.
(2)    Za prekršaj  iz  stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna  osoba agencije ili pravne osobe koja ima unutarnju službu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 

Članak 51.
(Prekršaj pravnih asoba koje obavljaju poslove tehničke zaštite
bez odobrenja odnosno suglasnosti)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do. 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako obavlja poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom (članak 3. stavak (4)).

 

Članak 52.
(Prekršaj fizičkih osoba koje obavljaju poslove tehničke zaštite
bez odobrenja odnosno suglasnosti)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako obavlja poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom (članak 3. stavak (4)).

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 53.
(Rok za usklađivanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Pravne i fizičke osobe koje su u zaštiti ljudi i imovine angažirale  agenciju  ili osnovale zaštitarsku službu za obavljanje  poslova tehničke zaštite dužne su poslove tehničke zaštite uskladiti s odredbama ove uredbe u roku od
šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2)   Zahtjevi za ugradnju tehničkih sredstava, uređaja i opreme koji nisu ugrađeni do dana stupanja na snagu ove uredbe ugrađuju se prema odredbama ove uredbe.

 

Članak 54.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1173/2015
10. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.