Na osnovu člana 30. stav (5) Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE
NA UPOTREBU ALARMNIH SISTEMA,
VTDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH
SREDSTAVA I OPREME TE POSLOVE INTERVENCIJE
U SLUČAJU AKTIVIRANJA ALARMNOG SISTEMA

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

(1)   Ovom uredbom uređuju se poslovi tehničke zaštite ljudi i imovine koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme čiji uređaji moraju imati mogućnost detekcije, signalizacije i pohranjivanja podataka, uvezivanja alarmnih sistema na dojavni centar, videonadzora koji nije uvezan na dojavni centar i poslove intervencije u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema, što je predviđeno u članu 30. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
(2)    Tehnička zaštita iz stava (1) ovog člana organizuje se za zaštitu ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravije i život ljudi, odnosno imovinu i prilikom, fizičke zaštite lica u pokretu (bliska zaštita) u privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima (u daljnjem tekstu: pravna lica) i organima uprave na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) kako je utvrđeno u Zakonu.

 

Član 2.

(Sadržaj tehničke zaštite i zabrana ugradnje alarmnog sistema,
videonadzora i drugih tehničkih sredstava u svrhu ugrožavanja i
povrede privatnosti i sigurnosti drugih lica)
(1)   Tehnička zaštita predstavlja djelatnost agencije u koju spadaju poslovi zaštite ljudi i imovine upotrebom tehničkih sredstava i opreme utvrđenih ovom uredbom.
(2)    Poslovi tehničke zaštite predstavljaju skup radnji i mjera kojima se neposredno ili posredno štite ljudi i njihova pokretna i nepokretna imovina, a obavljaju se upotrebom tehničkih sredstava i opreme kojima se mogu uspješno otkriti ili spriječiti protupravne radnje (razbojništvo, provala i dr.) usmjerene prema licima i imovini koji su predmet zaštite (štićena lica i imovina).
(3)   Poslovi tehničke zaštite iz stava (2) ovog člana, a koji se odnose na alarmni sistem, videonadzor i druga tehnička sredstva utvrđena ovom uredbom, ne smiju biti ugrađeni niti se koristiti u svrhu ugrožavanja i povrede privatnosti i sigurnosti drugih lica, već isključivo radi zaštite objekta ili ličnosti koji se štite tim sredstvima.
(4)    Ugrožavanje i povreda privatnosti i sigurnosti iz stava (3) ovog člana postoji kada ugrađeni alarmni sistem, videonadzor i druga tehnička sredstva obuhvataju zaštitu objekta ili ličnosti van perimetra zaštite.

 

Član 3.
(Odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite i saglasnost za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)   Poslove tehničke zaštite utvrđene Zakonom i ovom uredbom mogu obavljati samo agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) ili vlastite unutrašnje zaštitarske službe pravnog lica (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba) koje imaju odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite izdato od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonslno ministarstvo) i posebnu saglasnost Federalnog ministarstvs unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za poslove za koje je prema Zakonu ta saglasnost predviđena,
(2)   Agencija iz stava (1) ovog člana poslove tehničke zaštite za pravna ili fizička lica može obavljati samo na osnovu zaključenog ugovora kako je propisano u članu 20. Zakona, u kojem se precizno moraju utvrditi poslovi tehničke zaštite koje će obavljati agencija - vrsta i način korištenja alarmnog sistema, videonadzora i druga sredstva i oprema, poslovi intervencije, dojavnog centra, održavanje i servisiranje i sve druge radnje koje su utvrđene ovom uredbom.
(3)   Pravna lica koja su zaključila ugovor iz stava (2) ovog člana nisu oslobođena odgovornosti za provođenje mjera i radnji radi zaštite ljudi i imovine iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom i ovom uredbom.
(4)   Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima koja nisu osnovala agenciju, odnosno zaštitarsku službu da vrše poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom.

 

Član 4.
(Način organizovanja i provođenja tehničke zaštite)

 

(1)   Tehnička zaštita iz člana 2. ove uredbe organizuje se i provodi isključivo na području štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata i u pratnji i osiguranju tokom prijevoza šićenih lica (bliska zaštita), prijevoza putnika u javnom saobraćaju, odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ili u toku obavljanja zaštite pokretne imovine kako je utvrđeno u članu 30. stav (2) Zakona.
(2)    Pravna lica koja su zaključila ugovor iz člana 3. stav (2) ove uredbe dužna su da vrše redovnu kontrolu provođenja mjera i radnji u objektima i prostoru koji se štite tehničkom zaštitom te da o utvrđenim nedostacima i nepravilnostima obavještavaju agenciju.

 

Član 5.
(Primjena normi i standarda kod provođenja poslova tehničke
zaštite)

 

(1)    U toku provođenja poslova tehničke zaštite primjenjuju se odgovarajući propisi, odnosno norme ili standardi Federacije, a ako nema tih propisa, normi ili standarda, primijenjuju se međunarodni propisi ili norme, odnosno standardi koji regulišu to pitanje.
(2)    U toku ugradnje uređaja sistema tehničke zaštite moraju se primijeniti odredbe propisa koji uređuju pitanja koja se odnose na proizvode i ocjenu usklađenosti kao i tehnička dopuštenja za građevne i druge proizvode, što podrazu­mijeva obavezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvalitetu i tehničkih dopuštenja za proizvode stavljene na tržište Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.
(Zabrana korištenja tehničkih sredstava i uređaja kojima se
omogućuje prisluškivanje)

 

Zabranjeno je u toku obavljanja poslova tehničke zaštite iz člana 2. ove uredbe koristiti tehnička sredstva, opremu i uređaje kojima se omogućava prisluškivanje u objektu ili prostoru u kojima se organizuje i provodi tehnička zaštita u skladu sa članom 30. stav 2. Zakona.

 

Član 7.
(Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi)

 

Pojmovi koji  se koriste u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje;
1)     signalizacija - dojava po aktiviranju protuprovalnog ili protuprepadnog ili protudiverzionog ili vafro-dojavnog sistema zaštite ili sistema videonadzora, koja može biti zvučna i svjetlosna;
2)     detekcija - otkrivanje i utvrđivanje kretanja neovlaštenih lica u štićenom prostoru ili objektu;
3)     protudiverzijska tehnika - uređaji i sredstva koji se koriste za sprečavanje i odbijanje neposrednog napada (elektrošok, elektrohemijska zaštita, sprej i dr.);
4)    pohranjivanje podataka ~ predstavlja pohranjivanje i čuvanje podataka prikupljenih u toku obavljanja poslova tehničke zaštite na hard disku, snimaču, CD-u i sl. i dojavnom centru, odnosno kasi/spremniku ili na drugom odgovarajućem mjestu;
5)     protuprovalna vrata - masivna vrata visoke čvrstoće sa jednostrukim ili višestrukim zaključavanjem, sigurnosnim ili vezivnim vijcima, ispitana na otpore prema provali i normativno klasificirana;
6)    protuprovalna zaštita - predstavlja sistem tehničke zaštite putem alarmnog sistema sa detektorima čija je osnovna funkcija registrovanje i dojava pokušaja krađe, provale razbojništva i dr. kako bi se blagovremeno osigurala intervencija   agencije ili zaštitne službe, odnosno policije;
7)    protuprepadna zaštita - predstavlja sistem tehničke zašute putem alarmnog sistema sa panik tasterima koji je priključen na centralni alarmni uređaj, čija je osnovna funkcija direktna dojava pokušaja krađe, provale razbojništva i dr., kako bi se blagovremeno osigurala intervencija agencije ili zaštitne službe, odnosno policije;
8)     videonadzor - predstavlja sistem tehničke zaštite čija je osnovna funkcija registrovanje, otkrivanje i pohranjivanje kretanja unutar štićenog objekta, a u svrhu odvraćanja i otežavanja izvršenja krađe, provale, razbojništva i dr., kako bi se olakšala identifikacija i pronalazak izvršilaca tih djela putem videozapisa;
9)     štićeni objekat i prostor - nepokretna ili pokretna imovina koji se štiti sredstvima tehničke zaštite;
10)   uređaj - sredstvo (oprema) putem čega se ostvaruje tehnička zaštita i čini dio sistema tehničke zaštite;
11)   sistem tehničke zaštite - skup uređaja koji čine jednu cjelinu za obavljanje tehničke zaštite;
12)   zaštita od požara - predstavlja mjere i radnje usmjerene na zaštitu objekata ljudi i imovine od požara putem tehničkog sistema dojave (vatrodojava) u skladu sa propisima koji se odnose na sistem vatrodojave;
13)   perimetar - obim (opseg) područja koji je pokriven tehničkim sredstvima i opremom;
14)   projekt tehničke zaštite - dokumet u kojem su obuhvaćena tehnička sredstva i oprema koja se koristi za zaštitu ljudi i imovine.

II - POSLOVI TEHNIČKE ZAŠTITE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU ALARMNIH SISTEMA, VIDEONADZORA ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME
1. Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za poslove tehničke zaštite

 

Član 8.
(Vrsta tehničkih sredstava i opreme koja se koristi za obavljanje
poslova tehničke zaštite)

 

Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za obavljanje poslove iz člana 2. ove uredbe su različite vrste alarmnih sistema koji se odnose na sprečavanje protupravnih i protuprovafnih, protuprepadnih i protupožarnih radnji, videonadzor i dmga tehnička sredstva i opremu koji su utvrđeni ovom uredbom.

 

Član 9.
(Certifikat proizvođača)

 

Alarmni sistemi i sistem videonadzora i druga tehnička sredstva i oprema utvrđeni ovom uredbom koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite moraju imati certifikat (deklaraciju) prizvođača kojim se potvrđuje da su ta sredstva ili oprema ili uređaj usklađeni sa međunarodnim standardima i da nisu štetni za čovjekov okoliš i čovjeka.

2. Alarmni sistemi

 

Član 10.
(Alarmni sistemi koji se upotrebljavaju u obavljanju poslova tehničke zaštite)

 

(1)  - Alarmni sistemi koji se upotrebljavaju u obavljanju poslova tehničke zaštite predstavljaju tehnička sredstva i opremu koji sprečavaju i otkrivaju protuprovalne i protuprepadne radnje usmjerene protiv štićenog prostora, objekata i ljudi.
(2)    Alarmni sistemi iz stava (1) ovog člana koriste se za poslove zaštite iz člana 30. stav 1. Zakona i to: za zaštitu ljudi i čovjekov okoliš, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte, zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari u obimu, funkciji i kvalitetu kako je utvrđeno procjenom ugroženosti, elaboratom zaštite i projektom tehničke zaštite.

 

Član 11.
(Sadržaj alarmnog sistema)

 

(1)   Za protuprovalnu zaštitu iz člana 10. ove uredbe koriste se alarmni sistemi čiji je osnovni zadatak registracija i dojava pokušaja ili izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.) radi pružanja podataka za intervenciju agencije ili zaštitarske službe ili kantonalnog ministarstva (policije).
(2)   Za protuprepadnu zaštitu iz člana 10. ove uredbe koristi se panik taster (panik šina i sl.) kao nadogradnja alarmnog sistema čiji je osnovni zadatak što brža dojava za intervenciju agencije ili zaštitarske službe i kantonalnog ministarstva prilikom prepada, za vrijeme ili nakon izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.).
(3)   Alarmni sistemi iz st (1) i (2) ovog člana sastoje se centralnog alarmnog uređaja, tastature ili električne brave, detektora kretanja, detektora vibracija ili šuma, detektora loma stakla, mehaničkih i magnetnih kontakata i drugih vrsta detektora, vanjskih i unutarnjih sirena i bljeskalica, fiksnih ili bežičnih protuprepadnih tastera i protuprepadnih šina i pedala.
(4)   Alarmni sistem iz st. (1) i (2) ovog člana može biti žični, bežični ili hibridni, s ugrađenom tihom dojavom. Tiha dojava je nečujni prijenos alarmnog signala sa javljača u prijemnu centralu dojavnog centra.

 

Član 12.
(Način ugradnje alarmnih sistema)

 

(1)   Alarmni sistemi koji se koriste za protuprovalnu zaštitu (protuprovalni sistem zaštite) ugrađuju se na način da se javljači smještaju na mjesta koja pokrivaju ulaze u štićeni objekt (vrata, prozori, staklene stijene i dr.) te na opremu ili uređaje za pohranjivanje novca i vrijednosti (kase, sefovi, trezori, bankomati i dr.).
(2)   Javljač alarma za protuprepadnu zaštitu ugrađuje se nadohvat zaposlenog lica radi što brže i neprimjetne aktivacije i dojave.
(3)   Alarm se na zahtjev korisnika može spojiti na dojavni centar agencije ili zaštitne službe, osim pravnih lica za koja su posebnim propisom utvrđene obaveze da se u svrhu zaštite ljudi i imovine putem alarmnog sistema priključe na dojavni centar agencije, odnosno zaštitne službe.

3. Sistem videonadzora

 

Član 13.
(Sadržaj i svrha videonadzora)

 

(1)    Videonadzor koji se upotrebljava u obavljanju poslova tehničke zaštite čine kamera, monitor i uređaji za snimanje, obradu, pohranjivanje i prijenos videosignala.
(2)   Osnovni zadatak videonadzora je registrovanje i pohranjivanje kretanja unutar štićenog objekta radi odvraćanja i otežavanja neovlaštenog pristupa štićenom objektu, odnosno izvršenja krivičnog djela te olakšani pronalazak tog lica, odnosno izvršioca krivičnog djela na osnovu videozapisa.
(3)   Videonadzor mora biti ispravan i u funkciji 24/7, što podrazumijeva 24-satni zapis aktivnih događaja u objektu i orostoru, odnosno u vanjskim djelovima objekta i prostora koji se štiti sedam dana u sedmici.
(4)   Pod aktivnim događajima iz stava (3) ovog člana podrazumijevaju se svi događaji koji nastanu u objektu i prostom, odnosno u vanjskim dijelovima objekta i prostora koji se štite (kretanje i dr.).

 

Član 14.
(Slučajevi u kojima se korištenje videonadzora ne smatra
tehničkom zaštitom u smislu ove uredbe)

 

Korištenje uređaja koji spadaju u Videonadzor iz člana 13. ove uredbe (kamera, monitor i dr.) za druge svrhe kao što su: pregled kretanja pješaka i vozila na raskrsnicama, praćenja javnog reda i mira i stanja kriminaliteta na određenom području od strane organa unutrašnjih poslova ne smatra se tehničkom zaštitom u skladu s ovom uredbom.

 

Član 15.
(Obaveza posjedovanja digitalnog zapisa)

 

Videonadzor iz člana 13. ove uredbe koji se ugrađuje u štićene objekte mora imati digitalan zapis i ispunjavati uvjete utvrđene u čl. 16. i 17. ove uredbe, kako bi se osigurao kvalitetan i funkcionalan videonadzor.

 

Član 16.
(Svrha i sadržaj kamere)

 

(1)   Kamere moraju imati funkcije sprečavanja ugrožavanja ljudi i imovine i identifikaciju lica koja namjeravaju ugroziti štićeni prostor ili izvršiti bilo kakvu protupravnu radnju unutar štićenog prostora.
(2)   Minimalna rezolucija kamera iz stava (I) ovog člana ne može biti manja od 540 TVL (analogno), odnosno VGA (digitalno), horizontalne rezolucije minimalno 330 piksela po metru. U vidnom polju kamere ne smiju se nalaziti prepreke koje bi onemogućavale funkcionalnost videonadzornog sistema.
(3)   Vanjske kamere moraju biti Tip dan-noć, IP65 zaštite ili smještene u zaštitna klimatizirana kućišta.

 

Član 17.
(Uređaji za snimanje)

 

(1)   Uređaj za snimanje mora biti smješten na odgovarajući način kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje i zaštita od uništenja ili otuđenja (smještaj u posebne ormariće sa zaključavanjem, prostore trezora ili drugih prostorija s kontrolom ulaska i pristupa ili na drugi način) i imati mogućnost prijenosa podataka na medij i u formatu čitljivim na PC kompjuteru, dok videozapisi moraju imati konstantni kvalitet zapisa.
(2)    Izuzetno, u slučaju da se snimke s uređaja iz stava (1) ovog člana pohranjuju na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri, ti mediji moraju biti smješteni tako da su nedostupni neovlaštenim licima.
(3)    Uređaji za snimanje videosignala moraju imati mogućnost automatskog nastavka snimanja nakon prestanka napajanja uređaja, programiranja zaštitnih šifri i utvrđivanja prava korištenja za pojedine korisnike radi kontrole korištenja uređaja za snimanje.
(4)    Videonadzor mora imati mogućnost prijenosa slike (videozapisa) kablovskim ili putem internet mreže (LAN i sl.) na dojavni centar agencije ili zaštitne službe ili na poseban uređaj (monitor i snimač) u objektu koji se štiti.

 

Član 18.
(Kamere, monitori ili drugi uređaji ili elementi videonadzora koji
se neće koristiti za potrebe tehničke zaštite)

 

Za ugradnju kamera, monitora ili drugih uređaja ili elemenata videonadzora koji se neće koristiti za potrebe tehničke zaštite mogu se obuhvatiti projektnom dokumentacijom tehničke zaštite, što se vrši na osnovu procjene ugroženosti.

 

Član 19.
(Osiguranje rezervnog napajanja električnom energijom)

 

U svakom objektu, mjestu ili prostoru u kojem je instalisan videonadzor iz čl. 13. do 18. ove uredbe, a radi osiguranja njegovog neprekidnog rada, videonadzor mora biti osiguran rezervnim napajanjem električnom energijom putern UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta.

 

Član 20.
(Označavanje videonadzora)

 

(1) Vlasnik ili korisnik objekta u kojem je ugrađen videonadzor dužan je osigurati da se pri ulazu u objekat i unutrašnje prostorije objekta na vidnom mjestu istakne daje objekat, kao i unutrašnji prostor objekta pokriven sistemom videonadzora.
(2)    Podaci prikupljeni putem sistema videonadzora iz stava (1) ovog člana ne smiju se koristiti suprotno propisima koji uređuju pitanje zaštite i čuvanja ličnih podataka građana.
(3)    Agencija, odnosno zaštitarska služba podatke koji su prikupljeni putem sistema videonadzora iz stava (1) ovog člana mogu ustupiti te podatke na mediju ili na drugi način Federalnom ministarstvu i kantonalnom ministarstavu, ako postoji opravdana potreba za tim podacima.

4. Druga tehnička sredstva i oprema

 

Član 21.
(Druga tehnička sredstva i oprema koja se koristi za obavljanje
poslova tehničke zaštite)

 

(1)    U druga tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova tehničke zaštite spadaju:
a)     sistemi kontrole i registracije ulaska i pristupa lica objektu, vozilu i plovilu;
b)     aplikacije za integraciju sistema tehničke zaštite, elektronska zaštita opreme za pohranjivanje i čuvanje vrijednosti (kasa/sefova, blagajni, dnevno-noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora i trezorskih prostorija) s elektronskim bravama i bravama s vremenskom odgodom otvaranja;
c)     sistemi za satelitsko praćenje i lociranje lica, vozila i plovila (GPS);
d)     uređaji za detekciju gasova, plina, metalnih predmeta i eksploziva i jonizirajućih sredstava;
e)     rendgenski uređaji za kontrolu predmeta;
f)     metal detektorska vrata za kontrolu lica;
g)    protubalistički elementi (protubalisticka stakla i drugi protubalistički građevni materijali) koji se ugrađuju u prostore štićenih objekata, što uključuje i vozila i plovila;
h)     protuprovalna vrata s bravama sa serijskim brojem ili kodom;
i)      primopredajni pultovi i neprobojne pregrade izrađene od protubalističkih elemenata;
j)      mehanički sistemi za zaštitu od krađe vozila blokadama mjenjača, upravljača i točkova;
k)     protuprovalne nerasprskavajuće folije za staklene površine objekata;
l)      mehanička zaštita i oprema za pohranjivanje i čuvanje vrijednosti   (kasa/sefova, blagajni, dnevno-noćnih trezora i sigurnosnih depozitnih spremnika, trezora);
m)    trezorska vrata;
n)     rešetke i rešetkasta vrala za trezore ili prostore za pohranjivanje novca;
o)     rešetke za prozore, roloi za izloge i građevinske otvore, putne zapreke;
p)     ograde za perimetarsku zaštitu s elektronskom bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom;
r)     elektromehaničke barijere (rampe, pokretne barijere, cestovni blokatori i srodni uređaji) kojima se sprečava prilaz ili kretanje štićenim prostorom ili objektom;
s)     kombinovana zaštita opreme za pohranjivanje i čuvanje vrijednosti (kasa/sefova, blagajni, dnevno-noćnih trezora i spremnik za prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, trezora i trezorskih, prostorija) s mehanotroničkim bravama;
t)      "interlocking" sistemi;
u)     sistemi stabilnog gašenja požara;
v)     sistemi za upravljanje gašenja požara;
z)     elektrohemijska zaštita u toku prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i
aa)   druga tehnička sredstva koja služe za zaštitu ljudi i imovine.
(2)    Ugradnju, održavanje i servisiranje tehničkih sredstava i opreme iz stava (1) ovog člana vrše agencije ili zaštitarske službe ili druga pravna lica koja se u okviru svoje djelatno­sti bave poslovima ugradnje održavanja i servisiranja tehničkih sredstava i opreme iz stava (l) ovog člana.

 

Član 22.
(Način korištenja drugih sredstava i opreme)

 

Druga tehnička sredstva i oprema iz člana 21. ove uredbe koriste se za zaštitu ljudi i imovine iz člana 30. stav 1. Zakona i to: zaštitu ljudi i čovjekov okoliš, zaštitu podataka i dokumentacije, zaštitu od nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte; zaštitu od unošenja eksplozivnih, jonizirajućih i drugih opasnih tvari; zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari; zaštitu pri obavljanju poslova osiguranja pratnje, prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti; zaštitu pohranjenih podataka prikupljenih tokom obavljanja poslova tehničke zaštite i zaštitu od požara tehničkim sistemom dojave (vatrodojava), u skladu sa propisima koji se odnose na sistem vatrodojave.

5. Dojavni centar

 

Član 23.
(Obaveza posjedovanja dojavnog centra za agencije, odnosno zaštitarske službe koje obavljaju poslove tehničke zaštite)

 

(1)    Agencija koja u obavljanju poslova tehničke zaštite koristi alarmne sisteme i videonadzor mora imati dojavni centar na koji mogu biti povezana pravna lica koja u zaštiti svoje imovine i lica koriste alarmne sisteme i videonadzor, s tim da dojavni centar moraju imati i zaštitarske službe ako za zaštitu svojih ljudi i imovine koriste alarmne sisteme i videonadzor.
(2)    Alarmni sistemi i videonadzor koji su instalisani za potrebe zaštite fizičkih lica mogu biti uvezani na dojavni centar iz stava (1) ovog člana uz saglasnost lica kome se pruža zaštita.
(3)    Izuzetno, videonadzor iz člana 13. ove uredbe ne mora biti uvezan na dojavni centar iz stava (1) ovog člana, s tim da mora ispunjavati uvjete i biti osiguran na način utvrđen u članu 30. ove uredbe.

 

Član 24.
(Definicija i sadržaj dojavog centra)

 

(1)    Dojavni centar je prostor agencije ili zaštitarske službe u koju se prikupljaju podaci po dojavnom signalu sa štićenih objekata radi osiguranja intervencije u tim štićenim objektima.
(2)   Dojavni centar sastoji se od najmanje jedne prostorije, koja je osigurana na adekvatan način tehničkom ili mehaničkom zaštitom.
(3)   Prostorija iz slava (2) ovog člana mora imati dva izvora napajanja električnom energijom - osnovni izvor električne mreže i rezervni izvor koji omogućava rad uređaja najmanje 12 sati.
(4)    Ulaz i izlaz objekta u kojem se nalazi dojavni centar mora biti pod stalnom fizičkom ili tehničkom zaštitom.

 

Član 25.
(Dodatni uvjeti koje treba da ispunjava dojavni centar)

 

(1)   Dojavni centar, pored uvjeta iz člana 24. ove uredbe, mora imati i sljedeće:
a)     uređaj sa pripadajućom opremom koja omogućava automatsko vremensko evidentiranje svih stanja i to: alarm, uključivanja, isključivanja, provjere, servis, greške i preduzete radnje;
b)      sistem prijenosa signala;
c)      zaštitu od neovlašćenog ulaska;
d)      osiguranu stalnu vezu sa mobilnim timom za intervencije;
e)      najmanje jednu telefonsku liniju registrovanu na agenciju, odnosno zastitarsku službu;
f)      osiguranu adekvatnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu.
(2)    Agencija, odnosno zaštitarska služba dužna je da radi pravilnog rada dojavnog centra osigura stručna lica koja će otklanjati kvar na uređajima u roku najdužem šest sati od nastanka kvara i odgovarajući način obavještavanja kantonalnog ministarstva (policiju).

 

Član 26.
(Uvezivanje alarmnih sistema na dojavni centar kantonalnog ministarstva i Federalnog ministarstva)

 

(1)    Radi zaštite objekata i prostora koji su od općeg društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ili kantona, alarmni sistemi i videonadzor koji su ugrađeni u tim objektima i prostoru, pored dojavnog centra agencije, odnosno zaštitarske službe, mogu biti uvezani i na dojavni centar Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva.
(2)    Dojavni centar Federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva mora biti opremljen i osiguran na način utvrđen u čl. 24., 25. i 29. ove uredbe.

 

Član 27.
(Pohranjivanje podataka u dojavnom centru)

 

Agencija, odnosno zaštitarska služba u dojavnom centru ili drugom adekvatnom prostoru (lokacija na kojoj je sistem instalisan, ako ona ima kontrolisan pristup) vrši obavezno pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni alarmnim sistemom i videonadzorom i to na magnetnom mediju u digitalnom formatu i sa rokom čuvanja 30 dana, vođenje evidencije o redovnim i vanrednim događajima, praćenje statusa alarmnih zona na kojima su vršene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i sl.

 

Član 28.
(Osiguranje prisustva lica u dojavnom centru)

 

(1)    U dojavnom centru osigurava se stalno prisustvo najmanje jednog lica koje ima certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovorno lice, koje prilikom aktiviranja alarmnog signala preduzima odgovarajuće mjere i radnje.
(2)    Pod odgovarajućim mjerama i radnjama iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se dojava licima koja obavljaju poslove intervencije, koja će intervenisati na licu mjesta i obavijestiti korisnika, nadležnu policijsku upravu i odgovorno lice agencije ili zaštitarske službe.

 

Član 29.
(Prikupljanje signala i dojavni centar)

 

(1)    Svi primljeni signali iz štićenih postora i objekata u dojavni centar automatski se zapisuju u elektronsku bazu koji sadrže sljedeće podatke:
a)     redni broj;
b)     vrstu događaja;
c)     datum i vrijeme;
d)     mjere koje je preduzeo dojavni centar;
e)     utvrđeno stanje i sl.
(2)    Podaci svih primljenih signala čuvaju se najmanje jednu godinu od dana kada je signal primljen, osim videonadzora čiji se podaci čuvaju jedan mjesec.
(3)    Štićeni objekti koji nemaju stalnu kontrolu veze sa dojavnim centrom mogu imati lokalni signal u vidu žutog trepćućeg svjetla i povremeno ograničeni zvučni signal sa trajanjem do tri minuta.

 

Član 30.
(Uređaj za snimanje videonadzora koji nije uvezan na dojavni
centar)

 

Za videonadzor koji nije uvezan na dojavni centar, uređaj za snimanje mora imati kapacitet zapisa minimalno 30 dana te biti osiguran u skladu sa članom 17. ove uredbe.

6. Poslovi intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sisitema

 

Član 31.
(Sadržaj intervencije)

 

(1)    Intervencija je obavezno postupanje agencije, odnosno zaštitarske službe u slučaju aktiviranja ili po prijavi alarmnog sistema na štićenom objektu, prostoru ili mjestu koje se sastoji od neposrednog dolaska u objekat, prostor ili mjesta u kojem je aktiviran alarmni sistem radi utvrđivanja razloga aktiviranja ili otklanjanja kvarova na postavljenom alarmnom sistemu.
(2)    Intervenciju iz stava (1) ovog člana vrše najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije i koja imaju certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine i čine interventni tim.
(3)    Interventni tim će tokom intervencije koristiti vozila označena logotipom ili nazivom agencije.
(4)    Interventni tim obavlja poslove fizičke zaštite ljudi i imovine u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obavezama i načinu vršenja radnji koje preduzima čuvar, korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).

 

Član 32.
(Rok za intervenciju)

 

(1)    Rad sistema za prijenos signala mora omogućiti kvalitetno djelovanje intervencije iz člana 31. ove uredbe najkasnije 15 minuta nakon aktiviranja alarmnog sistema ili po primljenoj prijavi.
(2)    Intervencija iz člana 31. ove uredbe može, uz pismenu saglasnost pravnog ili fizičkog lica za koje se obavljaju poslovi tehničke zaštite, djelovati nakon proteka roka iz stava (1) ovog člana, što obavezno treba da se precizira, odnosno odredi u ugovoru agencije i pravnog lica koje angažuje agenciju.

 

Član 33.
(Angažovanje druge agencije)

 

(1)    U skladu sa članom 30. stav 3. Zakona, agencija može da za potrebe intevencije angažuje i drugu agenciju koja se bavi poslovima fizičke zaštite, o čemu mora biti zaključen poseban pisani ugovor o pružanju tih usluga.
(2)    U ugovoru iz stava (I) ovog člana obavezno se navode podaci o objektu ili prostoru za koji se pruža intervencija i drugi podaci koji se odnose na pružanje usluga intervencije.

III - DOKUMENTI POTREBNI ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

Član 34.
(Dokumenti za obavljanje ppslova tehničke zaštite)

 

(1)    Poslovi tehničke zaštite iz člana 2. ove uredbe obavljaju se na osnovu sljedećih dokumenata i to: procjene ugroženosti, elaborata zaštite i projekta tehničke zaštite.
(2)    Procjena ugroženosti i elaborat zaštite iz stava (1) ovog člana izrađuje se u skladu sa propisom koji donosi federalni ministar unutrašnjih poslova na osnovu člana 26.c Zakona.
(3)    Pojekt tehničke zaštite izrađuje se u skladu s odredbama čl. 35. do 39. ove uredbe.

 

Član 35.
(Sadržaj projekta o tehničkoj zaštiti)

 

(1)    Projekt o tehničkoj zaštiti izrađuje se na osnovu elaborata zaštite iz člana 34. stav (2) ove uredbe i zahtjeva korisnika objekta ili prostora za koji se izrađuje projekt o tehničkoj zaštiti.
(2)    Projekt o tehničkoj zaštiti sadrži sljedeće:
a)     projektni zadatak;
b)     izbor vrste i obima tehničke zaštite;
c)     izbor uređaja i opreme i
d)     razradu koncepta tehničke zaštite.
(3)    U projektnom zadatku iz tačke a) stav (2) ovog člana utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradu projekta o tehničkoj zaštiti i obuhvata sljedeće:
a)     vrstu tehničke zaštite;
b)     smještajni centar tehničke zaštite;
c)     smještajno mjesto uređaja i opreme;
d)     način polaganja instalacije i
e)     uvezanost sa dragim sistemima zaštite

 

Član 36.
(Način izrade projekta o tehničkoj zaštiti)

 

Projekt o tehničkoj zaštiti mora biti izrađen u skladu sa propisima koji uređuju poslove projektovanja tehničkih sredstava i opreme koji se koriste za izvršenje poslova tehničke zaštite koji su predviđeni ovom uredbom.

 

Član 37.
(Izrada skice sistema tehničke zaštite)

 

(1)    Izuzetno, umjesto projekta o tehničkoj zaštiti može se izdraditi skica (crtež) sistema tehničke zaštite štićenog objekta fizičkog lica, kao i pravnog lica ukoliko je elaboratom zaštite iz člana 34. stav (2) ove uredbe predviđena tehnička zaštita sa manje od šest uređaja koji se odnose na alarmni sistem.
(2)    Skicu (crtež) iz stava (1) ovog člana može izrađivati lice koje ima certifikat za odgovorno lice ili certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite.

 

Član 38.
(Lica koja mogu obavljati poslove projektovanja sistema tehničke zaštite)

 

(1)    Poslove projektovanja tehničke zaštite iz člana 35. ove uredbe mogu obavljati samo ovlašćena lica, registrovana za obavljanje tih poslova kod nadležnog suda ili agencije, odnosno zaštitarska služba ukoliko imaju u radnom odnosu lice sa visokom stručnom spremom ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja, diplomu visokog obrazovanja i certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite, odnosno certifikat za odgovorno lice koji su predviđeni Zakonom.
(2)    Agencija ili zaštitarska služba lica iz stava (1) ovog člana koja će obavljati poslove projektovanja tehničke zaštite za potrebe agencije, odnosno zaštitarske službe može biti angažovana samo ako ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana, što se vrši zaključivanjem ugovora.

 

Član 39.
(Kopija projekta o tehničkoj zaštiti)

 

(1)    Agencija ili zaštitarska služba može imati kopiju projekta,o tehničkoj zaštiti.
(2)    Svaka izrađena kopija projekta mora biti brojčano označena.
(3)    Uvid u projekt tehničke zaštite može odobriti samo pravno ili fizičko lice za koje je urađen taj projekt.
(4)    Projekt sistema tehničke zaštite predstavlja poslovnu tajnu.

IV - POSTUPAK UGRADNJE TEHNIČKIH SREDSTAVA

 

Član 40.
(Način ugradnje tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Ugradnja tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite predviđene ovom uredbom vrši se na osnovu projekta o tehničkoj zaštiti iz člana 35. ove uredbe.
(2)    Ugradnju tehničkih sredstava vrši agencija, odnosno zaštitarska služba, a obuhvata sljedeće i to:
a)     ugradnju instalacija;
b)     ugradnju uređaja i opreme;
c)     programiranje, podešavanje (parametrisanje) i ispitivanje sistema tehničke zaštite te njegovo puštanje u rad
d)     izradu uputstva za rukovanje.
(3)    Poslove iz stava (2) ovog člana obavljaju lica koja imaju certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovorno lice, osim poslova iz tačke a) stava (2) ovog člana, koje mogu obavljati i lica koja nemaju te certifikate.

 

Član 41.
(Sadržaj ugradnje instalacija tehničkih sredstava)

 

(1)    Ugradnja instalacija tehničkih sredstava obuhvata sljedeće: polaganje i učvršćivanje električnih vodova (kablova) na kablovske police-kanalice, odnosno uvlačenje vodova u instalacijske cijevi i slične radove.
(2)    Ugradnja instalacija iz stava (1) ovog člana mora biti izvedena u skladu sa propisima koji regulišu uvjete izvođenja elektrotehničkih instalacija.
(3)    U ugradnju instalacije spadaju i poslovi ispitivanja instalacije nakon izvršene ugradnje koja se vrši puštanjem u probni rad uređaja.
(4)    Ugradnja instalacija iz stava (1) ovog člana spada u poslove pripremnih radova koji nisu poslovi tehničke zaštite i obuhvataju radove koji prethode ugradnji instalacija tehničkih sredstava, opreme i uređaja utvrđene ovom uredbom, uključujući postavljanje kablovskih polica i instalacijskih cijevi.
(5)    Poslove iz stava (4) ovog člana za potrebe agencije ili zaštitarske službe mogu obavljati i druga pravna ili fizička lica registrovana za obavljanje poslova instalacijskih i drugih radova, s tim da već postojeće ugrađene instalacije agencija, odnosno zaštitarska služba može koristiti za potrebe tehničke zaštite.
(6)    Pri obavljanju pripremnih radnji pravno ili fizičko lice iz stava (5) ovog člana ne smije vršiti uvid u dijelove projekta koji sadrže elemente funkcionisanja tehničkih sredstava.

 

Član 42.
(Podešavanje uređaja i opreme koji se koriste za obavljanje
poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Nakon ugradnje i ispitivanja instalacija tehničke zaštite prema čl. 40. i 41. ove uredbe ugrađuju se i podešavaju uređaji i oprema koji se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite.
(2)    Uređaji i oprema iz stava (1) ovog člana ugrađuju se i podešavaju (parametrišu) u skladu sa dokumentacijom i uputstvom proizvođača uređaja i opreme i režimom (namjenom) rada objekta.

 

Član 43.
(Uklanjanje tehničkih sredstava koja su izrađena suprotno
odredbama ove uredbe)

 

Tehnička sredstva koja se koriste za obavljanje poslova tehničke zaštite koja su izvedena suprotno odredbama č. 40. do 42. ove uredbe, po nalogu inspektora, moraju biti uklonjena, odnosno ugrađena u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Član 44.
(Radni nalog za obavljanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)    Poslovi ugradnje i održavanja alarmnog sistema, video­nadzora i drugih oblika zaštite utvrđene ovom uredbom mogu se obavljati samo na osnovu radnog naloga koji izdaje agencija ili zaštitarska služba.
(2)    Nalog iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke:
a)     ime i prezime lica koje izvodi radove;
b)     podatke o pravnom licu koje izvodi radove;
c)     opis poslova i broj ugovora;
d)     vrijeme obavljanja poslova i
e)     potpis odgovornog lica agencije ili zaštitarske službe.
(3)    Za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite lice koje izvodi radove mora kod sebe imati nalog iz stava (1) ovog člana.

V - ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME

 

Član 45.
(Tehnički prijem instalisanog alarmnog sistema, videonadzora
i drugog obllika zaštite)

 

(1)    Tehnički prijem instalisanog alarmnog sistema, videonadzora i drugog oblika zaštite sastoji se od provjere:
a)     ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme za fiinkcionisanje alarmnog sistema, videonadzora i drugog oblika zaštite utvrđene ovom uredbom;
b)     usklađenosti tehničkih sredstava sa projektom o tehničkoj zaštiti iz člana 35. ove uredbe, odnosno skicom iz člana 37. ove uredbe;
c)     obučenosti lica;
d)     korisničkih uputstava za rukovanje;
e)     dokaza kvaliteta ugrađene opreme.
(2)   Tehnički prijem iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašteni predstavnik   pravnog ili fizičkog lica (korisnik) i odgovornog lica agencije koja je instalisala alarmni sistem, videonadzor i drugi oblik zaštite.
(3)   O obavljenom tehničkom prijemu iz stava (2) ovog člana sačinjava se zapisnik, koji potpisuje odgovorno lice agencije i ovlašteni predstavnik pravnog ili fizičkog lica (korisnik).
(4)   Agencija izdaje licu kome se pruža tehnička zaštita potvrdu da su tehnička sredstva urađena u skladu s odredbama ove uredbe.

 

Član 46.
(Pregled sistema tehničke zaštite)

 

(1)   Agencija, odnosno zaštitarska služba opremu i tehnička sredstva koja koristi u toku obavljanja poslova tehničke zaštite, u skladu s ovom uredbom, mora osigurati da ta oprema bude ispravna i funkcionalna, što se vrši redovnim šestomjesečnim pregledima.
(2)    Poslove pregleda iz stava (1) ovog člana obavlja agencija, odnosno zaštitarska služba, koji se sastoje od servisiranja i kontrole ispravnosti, što se dokazuje zapisnicima o izvršenom servisiranju i kontroli ispravnosti. (3) Poslove održavanja opreme i tehničkih sredstava iz stava (1) ovog člana mogu obavljati samo agencije ili zaštitarske službe koje su registrovane za obavljanje poslova tehničke zaštite.

 

Član 47.
(Isključenje alarmnog i videonadzornog sistema)

 

(1)    Na osnovu pismenog naloga nadležnog organa uprave (organa unutrašnjih poslova, tužilaštva i drugih organa uprave), u slučajevima kada je potrebno preduzeti posebne mjere sigurnosti iz djelokruga rada tih organa, agencija ili zaštitarska služba je dužna isključiti alarmni i videonadzorni sistem, utvrđen ovom uredbom, koje je ugradila.
(2)    Agencija ili zaštitarska služba je dužna o isključenju sredstava iz stava (1) ovog člana odmah obavijestiti pravno ili fizičko lice za koje je ugradila tehnička sredstva, kao i o razlozima i trajanju isključenja tehničkih sredstava,

VI - UPRAVNI NADZOR

 

Član 48.
(Organ koji je nadležan za provođenje ove uredbe)

 

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalno ministarstvo.

VII - KAZNENE ODREDBE

 

Član 49.
(Prekršaji pravnih lica u kojima se provode poslovi
tehničke zaštite)

 

(1)   Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
a)     ako su alarmni sistemi, videonadzor i druga tehnička sredstva i oprema ugrađeni ili se koriste u svrhu ugrožavanja i rjpvrede privatnosti i sigurnosti drugih lica (član 2. stav (3));
b)     ako za potrebe pravnog lica poslove tehničke zaštite ne obavlja agencija, odnosno zaštitarska služba koja ima odobrenje izdato za obavljanje poslova tehničke zaštite ili posebnu saglasnpst za poslove za koje se ta saglasnost traži i bez zaključenog ugovora (član 3. st. (1) i (2));
c)     ako tehničku zaštitu organizuje i provodi izvan područja štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata ili izvan pratnje i osiguranja tokom prijevoza štićenih lica (bliska zaštita), odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (član 4. stav (1));
d)    ako ne vrši redovnu kontrolu provođenja mjera i radnji u objektima i prostoru koji se štiti tehničkom zaštitom i o utvrđenim nedostacima i nepravilnostima ne obavještava agenciju (član 4. stav (2));
e)     ako za obavljanje poslova tehničke zaštite ne instalira alarmne sisteme koji se odnose na sprečavanje protupravnih i protuprovalm'h, protuprepadnih i protupožarnih radnji, videonadzor i druga tehnička sredstva i opremu predviđeni ovom uredbom (član 8.);
f)     ako je u štićenim objektima ugrađen videonadzor koji nema digitalni zapis i uvjete utvrđene u cl. 16. i 17. uredbe (član 15,);
g)    ako objekat, mjesto ili prostor na kojem je instaltsan videonadzor nije osiguran, rezevnim napajanjem električnom energijom putem UPS uređaja ili rezevnih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta (član 19.);
h)     ako nije osigurano da se pri ulazu u objekat i unutrašnje prostorije objekta na vidnom mjestu istakne daje objekat, kao i unutrašnji prostor objekta pokriven sistemom videonadzora (član 20. stav (1));
i)      ako se podaci prikupljeni putem sistema videonadzora koriste suprotno propisu koji uređuje pitanje zaštite i čuvanja ličnih podataka građana;
j)      ako videonadzor koji nije uvezan na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe ne posjeduje uređaj za snimanje čiji je kapacitet zapisa minimauio 30 dana i koji je osiguran u skladu sa članom 17. ove uredbe (član 23. stav (3));
k)     ako nije izvršio tehnički prijem instalisanog alarm­nog sistema, videonadzora i drugog oblika zaštite, o čemu sačinjava i potpisuje zapisnik (član 45);
1)     ako ne omogući isključenje alarmnih sistema i videonadzora u skladu sa članom 47 ove uredbe.
(2)   Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu iz člana 2. ove uredbe.

 

Član 50.
(Prekršaji za agencije i zaštitarske službe)

 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija ili zaštitarska služba:
a)     ako obavlja poslove tehničke zaštite bez odobrenja za obavijanje tehničke zaštite izdalo od kantonalnog ministarstva, odnosno posebnu saglasnost Federalnog ministarstva za poslove za koje je prema Zakonu ta saglasnost predviđena ili bez zaključenog ugovora (član 3. st (l) i (2);
b)     ako tehničku zaštitu organizuje i provodi van područja štićenog objekta ili prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata i u pratnji i osiguranju tokom prijevoza štićenih lica (bliska zaštita), prijevoza putnika u javnom saobraćaju, odnosno prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ili u toku obavljanja zaštite pokretne imovine, kako je utvrđeno u članu 30. stav 2. Zakona (član 4. stav (1));
c)     ako u obavljanju poslova tehničke zaštite ne koristi odgovarajuće propise, odnosno norme ili standarde (član 5. stav (1);
d)     ako u toku ugradnje uređaja sistema tehničke zaštite ne primijenjuje odredbe propisa koji uređuju pitanja koja se odnose na proizvode i ocjenu usklađenosti kao i tehnička dopuštenja za građevne i druge proizvode, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvalitetu i tehničkih dopuštenja za proizvode stavljene na tržište BiH (član 5. stav (2));
e)     ako u toku obavljanja poslova tehničke zaštite koristi tehnička sredstva, opremu i uređaje za prisluškivanje (član 6.);
f)     ako koristi alarmni sistem ili videonadzor i druga tehnička sredstva koja nemaju certifikat (deklaraciju) proizvođača ili su štetni za čovjeka i čovjekov okoliš (član 9.);
g)     ako videonadzor nije ispravan i u funkciji 24/7, što podrazumijeva 24-satni zapis aktivnih događaja u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim dijelovima objekta i prostora koji se štiti sedam dana u sedmici (član 13. stav (2));
h)     ako za obavljanje poslova tehničke zaštite nema osiguran dojavni centar (član 23. stav (1));
i)      ako dojavni centar ne ispunjava uvjete utvrđene u čl. 24. i 25. ove uredbe;
j)      ako nije osigurano pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni alarmnim sistemom i videonadzorom (član 27.);
k)     ako u dojavnom centru nije osigurano stalno prisustvo najmanje jednog lica sa certifikatom tehničke zaštite ili certifikatom za odgovorno lice (član 28. Stav (l));
I)      ako nije osigurala da se primljeni signali iz štićenih objekata u dojavni centar zapisuju u elektronsku bazu (član 29. stav (1));
m)    ako se podaci svih primljenih alarmnih signala ne čuvaju najmanje jednu godinu od dana kada je signal primljen, odnosno videonadzora čiji se podaci čuvaju jedan mjesec (član 29. stav (2));
n)     ako nije osigurana intervencija na način propisan u članu 30. ove uredbe;
o)     ako je angažovala drugu agenciju i nije precizirala za koje objekte i prostore ta agencija pruža intervenciju i druga pitanja vezana za takvu intervenciju (član 33.);
p)     ako obavlja poslove tehničke zaštite bez dokumentacije iz člana 32. ove uredbe;
r)     ako projekt tehničke zaštite ne sadrži podatke predviđene u članu 35. ove uredbe;
s)     ako poslove projektovanja tehničke zaštite vrše lica koja ne ispunjavaju uvjete iz člana 38. ove uredbe;
t)      ako je dozvolila uvid u kopiju projekta tehničke zaštite bez saglasnosti korisnika, odnosno pravnog ili fizičkog lica za koje vrši tehničku zaštitu (član 39.);
u)     ako se ugradnja tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite ne vrši na osnovu projekta tehničke zaštite iz člana 35. ove uredbe (član 40. stav (1));
v)     ako poslove ugradnje tehničkih sredstava, opreme i uređaja za obavljanje poslova tehničke zaštite obavljaju lica koja nemaju certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite ili certifikat za odgovorno lice (član 40. stav (2));
z)     ako se poslovi tehničke zaštite vrše bez radnog naloga (član 44. stav (1));
aa)   ako ne posjeduje zapisnik o tehničkom prijemu instalisanog alarmnog sistema i videonadzora i nije izdala potvrdu da su tehnička sredstva urađena u skladu s odredbama ove uredbe (član 45.);
bb)   ako ne vrši redovni tehnički pregled u skladu sa članom 46. ove uredbe;
cc)   ako odmah ne obavijesti pravno ili fizičko lice o isključenju alarmnih sistema i videonadzora u skladu sa članom 47. ove uredbe.
(2)    Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice agencije ili pravnog lica koje ima unutrašnju službu.

 

Član 51.
(Prekršaj pravnih lica koja obavljaju poslove tehničke zaštite bez
odobrenja, odnosno saglasnosti)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako obavlja poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom (član 3. stav (4)),

 

Član 52.
(Prekršaj za fizička lica koja obavljaju poslove tehničke zaštite
bez odobrenja, odnosno saglasnosti)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako obavlja poslove tehničke zaštite utvrđene ovom uredbom (član 3. stav (4)),

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 53.
(Rok za usklađivanje poslova tehničke zaštite)

 

(1)   Pravna i fizička lica koja su u zaštiti ljudi i imovine angažovali  agenciju  ili  osnovali  zaštitarsku službu za obavljanje poslova tehničke zaštite dužni su da poslove tehničke zaštite usklade s odredbama ove uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2) Zahtjevi za ugradnju tehničkih sredstava, uređaja i opreme koji nisu ugrađeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, ugrađuju se prema odredbama ove uredbe.

 

Član 54.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1173/2015
10. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.