Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI
NAKNADE ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA UZ JAVNE
CESTE

 

Članak 1.

 

U članku 1. Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste ("Službene novine Federacije BiH" broj 7/11) iza riječi: "autocesta", slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi; "brzih cesta" dodaju se riječi; "i lokalnih cesta".

 

Članak 2.

 

U članku 2. iza riječi; "priključke na javne ceste" dodaju se riječi: "osim lokalnih cesta".

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi: "Visina naknade po metru dužnom iznosi:
a)     za telekomunikacijske i električne kablove i slično -l,OOKM/m',
b)     za cjevovode do 200 mm promjera - 1,50 KM/m',
c)     za cjevovode većeg promjera - 2,50 KM /m'."

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:
"(1)  Visina naknade po komadu iznosi:
a)     za elektroenergetske objekte, elektronske priključke i opremu:
1)     stupovi zračne mreže - 50,00 KM/kom,
2)     trafostanice - 300,00 KM/kom,
3)     razvodne ormariće, zdence ili šahtove - 100,00 KM/kom,
b)     telefonske i antenske uređaje i opremu (bazne postaje, antenske stupove, radio relejne postaje i dr.) - 300,00 KM/kom,
c)     razvodne ormariće, zdence ili šahtove - 60,00 KM/kom.
(2)    Stupovi zračne mreže postavljeni uz magistralne i regionalne ceste u gradu/naselju koji se koriste samo za javnu rasvjetu ne podliježu obvezi plaćanja naknade.
(3)    Cjevovodi (voda i kanalizacija) koji se polažu u gradu/naselju u cestovnom pojasu magistralne i regionalne ceste, ne podliježu obvezi plaćanja naknada za korištenje cestovnog zemljišta."

 

Članak 5.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:
"(1) Pored naknade iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove uredbe, podnositelji zahtjeva plaćaju i troškove postupka i troškove izlaska na teren stručnih osoba nadležnog organa za ceste.
(2)    Naknada troškova iz stavka (1) ovog članka iznosi:
a)     Naknada za davanje suglasnosti za lokaciju i odobrenja za izgradnju benzinske crpke sa priključkom na javnu cestu iznosi 2.000,00 KM po zahtjevu,
b)     Naknada za davanje suglasnosti za dogradnju, rekonstrukciju postojeće benzinske crpke s priključkom na javnu cestu iznosi l.000,00 KM po zahtjevu,
c)     Naknada za davanje suglasnosti za lokaciju i izgradnju ostalih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa sa priključkom na javnu cestu iznosi 500,00 KM po zahtjevu,
d)     Naknada za davanje suglasnosti za dogradnju postojećih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa iznosi 250,00 KM po zahtjevu,
e)     Naknada za davanje suglasnosti za lokaciju objekata iznosi 150,00 KM,
f)     Naknada za davanje suglasnosti za izgradnju priključaka na javne ceste iznosi 250,00 KM,
g)    Naknada za davanje suglasnosti za izgradnju prilaza na javne ceste iznosi 100,00 KM,
h)    Naknada za davanje suglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, plinovod, kanalizacija, TK instalacije, elektroinstatacije i slično), kroz trup ceste i cestovne objekte iznosi:
1)     sa prokopom trupa ceste - 1.000,00 KM,
2)     sa bušenjem trupa ceste - 250,00 KM,
3)     ovješenje na objekte ili kroz objekte - 500,00 KM,
4)     za elektroenergetske, telefonske, antenske priključke, opremu i slično -100,00 KM.
i)      Naknada za davanje suglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova     (vodovod, plinovod, kanalizacija, TK instalacije, elektroinstalacije i slično), paralelno sa osovinom ceste a pored trupa ceste iznosi - 300,00 KM,
j)     Naknada za davanje suglasnosti za prijelaz dalekovoda iznad javnih cesta iznosi 300 KM,
k)     Naknada za davanje suglasnosti za postavljanje reklamnih znakova iznosi 50,00 KM/kom.
Troškovi izlaska na teren obračunavaju se 40,00 KM/h uračunavajući i vrijeme odlaska na teren i povratka sa terena"

 

Članak 6.

 

(3)    Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 956/2035
16. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.