Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana l la. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI
NAKNADE ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA UZ JAVNE
CESTE

 

Član 1.

 

U članu 1. Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/11) iza riječi: "autocesta", slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "brzih cesta" dodaju se riječi: "i lokalnih cesta".

 

Član 2.

 

U članu 2. iza rijeci: "priključke na javne ceste" dodaju se riječi: "osim lokalnih cesta".

 

Član 3.

 

Član 4. mijenja se i glasi: "Visina naknade po metra dužnom iznosi:
a)     za telekomunikacijske i električne kablove i slično -1,00 KM/m',
b)     za cjevovode do 200 mm profila -1,50 KM/m',
c)     za cjevovode većeg profila - 2,50 KM /m'."

 

Član 4.

 

Član 5. mijenja se i glasi: "(1) Visina naknade po komadu iznosi:
a)     za elektroenergetske objekte, elektronske priključke i opremu:
1)     stubovi zračne mreže - 50,00 KM/kom,
2)     trafostanice - 300,00 KM/kom,
3)     razvodne ormariće, okno ili šahtove - 100,00 KM/kom,
b)     telefonske i antenske uređaje i opremu (bazne stanice, antenske stubove, radio relejne stanice i dr.) - 300,00 KM/kom,
c)     razvodne ormariće, okna ili šahtove - 60,00 KM/kom.
(2)    Stubovi zračne mreže postavljeni uz magistralne i regionalne ceste u gradu/naselju koji se koriste samo za javnu rasvjetu ne podliježu obavezi plaćanja naknade.
(3)    Cjevovodi (voda i kanalizacija) koji se polažu u gradu/naselju u cestovno pojasu magistralne i regionalne ceste ne podliježu obavezi plaćanja naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

 

Član 5.

 

Član 12. mijenja se i glasi:
"(1)  Pored naknade iz člana 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove uredbe, podnositelji zahtjeva plaćaju i troškove postupka i troškove izlaska na teren stručnih lica nadležnog organa za ceste.
(2)    Naknada troškova iz stava (l) ovog člana iznosi:
a)     Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju i odobrenja za izgradnju benzinske pumpe sa priključkom na javnu cestu iznosi 2.000,00 KM po zahtjevu,
b)     Naknada za davanje saglasnosti za dogradnju, rekonstrukciju postojeće benzinske pumpe s priključkom na javnu cestu iznosi 1.000,00 KM po zahtjevu,
c)     Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju i izgradnju ostalih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa sa priključkom na javnu cestu iznosi 500,00 KM po zahtjevu,
d)     Naknada za davanje saglasnosti za dogradnju postojećih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa iznosi 250,00 KM po zahtjevu,
e)     Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju objekata iznosi 150,00 KM,
f)     Naknada za davanje saglasnosti za izgradnju priključaka na javne ceste iznosi 250,00 KM,
g)    Naknada za davanje sagiasnosti za izgradnju prilaza na javne ceste iznosi 100,00 KM,
h)    Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, plinovod, kanalizacija, TK instalacije, , elektroinstalacije i slično), kroz trup ceste i cestovne objekte iznosi:
1)     sa prokopom trupa ceste -1.000,00 KM,
2)     sa bušenjem trupa ceste - 250,00 KM,
3)     ovješenje na objekte ili kroz objekte - 500,00 KM,
4)     za elektroenergetske, telefonske, antenske priključke, opremu i slično - 100,00 KM.
i)      Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova     (vodovod, plinovod, kanalizacija, TK instalacije, elektroinstalacije i slično), paralelno sa osovinom ceste, a pored trupa ceste iznosi - 300,00 KM,
j)      Naknada za davanje saglasnosti za prijelaz dalekovoda iznad javnih cesta iznosi 300 KM,
k)     Naknada za davanje saglasnosti za postavljanje reklamnih znakova iznosi 50,00 KM/kom.
(3)    Troškovi izlaska na teren obračunavaju se 40,00 KM/h uračunavajući i vrijeme odlaska na teren i povratka sa terena."

 

Član 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH1'.

 

V broj 956/2015
16. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.