Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa čl. 43. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU
OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA
RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
RUKOVODITELJA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14) u članku 3. stavak (5) mijenja se i glasi:
"5.    Članovi radnih tijela iz stavka (2) ovog članka mogu biti predstavnici jednog ili više tijela državne službe, savjetnici kao i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u tijelima državne službe."
Stavak (8) se briše.
Dosadašnji stavak (9) postaje stavak (8). U stavku (8) riječ "stalna" briše se.
Iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi: Sudjelovanje članova iz stavka 4. ovog člana u radu radnih tijela imenovanih aktom o osnivanju radnog tijela je obvezno."

 

Članak 2.

 

U članku 9. st. (1), (3) i (4) riječi: "350 KM (slovima:tristotineipedeset konvertibilnih maraka)" zamjenjuju se riječima: "200 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka)".
U stavku (2) riječi: "350 KM" zamjenjuju se riječima: "200 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka)".
U stavku (5) riječi: "300 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka)" zamjenjuju se riječima: "200 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka)".

 

Članak 3.

 

U članku 12. st. 2. riječi: "500 KM" zamjenjuju se riječima: "350 KM (slovima: tristotine i pedeset konvertibilnih maraka)".

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 917/2015
16. srpnja/jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.