Temeljem članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČIN1J DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE
MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom propisuju se način dodjele prava za vađenja materijala iz vodotoka, postupak i način odabira izvođača radova za vađenje materijala iz vodotoka, obveze izvođača radova, način kontrole vođenja materijala, inspekcijskog nadzora i kontrole evidencije vađenja materijala iz vodotoka.

 

Članak 2.

 

Materijal u smislu ove uredbe podrazumijeva šljunak, pijesak i drugi nanos iz formiranih sprudišta na obalama i u koritu vodotoka koji je potrebno izvaditi u cilju održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, osiguranja kapaciteta proticajnog profila, sprečavanja stvaranja uspora, neželjenog meandriranja korita rijeke sa erozivnim procesima na obalama, poduzimanja preventivnih mjera zaštite od poplava i održavanja kinete plovnog puta, a u obujmu definiranom u članku 63. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), u daljnjem tekstu: Zakon, koji ima svoju upotrebnu i tržišnu vrijednost i koji se može dalje koristiti.

 

Članak 3.

 

(1)    Odredbe ove uredbe se neće primjenjivati na materijal u vodotoku koji je predmet postupka koncesije pokrenutom sukladno Zakonu o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima o koncesijama.
(2)    Za potrebe ove uredbe koriste se termini i izrazi iz odredbe članka 4. Zakona i važećih podzakonskih akata donesenih u skladu sa Zakonom.

 

II UTVRĐIVANJE POTREBE ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

Članak 4.

 

(1)    Vađenje i uklanjanje materijala iz vodotoka vrši se na temelju prethodno utvrđene potrebe, koju svojom odlukom utvrđuje za vodotoke I kategorije nadležna agencija za vode, a za vodotoke II kategorije kantonalni organ nadležan za vode.
(2)   Jedinice lokalne samouprave, na prijedlog općinskog/ gradskog štaba civilne zaštite, odnosno službe civilne zaštite općine/grada ili druge nadležne općinske/gradske službe za upravu, mogu podnijeti inicijativu nadležnom organu iz stavka 1. ovog članka za donošenje odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka na svom području, o čemu je isti dužan donijeti odluku u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.
(3)    Organ nadležan za plovidbu može podnijeti inicijativu za donošenje odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka nadležnoj agenciji iz stavka 1. ovog članka, o čemu je ista dužna donijeti odluku u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.
(4)    Odluku o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka nadležni organ donosi na temelju izvršenog uviđaja na konkretnom lokalitetu, o kojem se obvezno sačinjava zapisnik sa adekvatnom foto dokumentacijom, sačinjenog stručnog mišljenja, te provedenih potrebnih analiza i istraživanja, o čemu nadležni organ odlučuje u svakom konkretnom slučaju.

 

Članak 5.

 

(1)    Po donošenju odluke kojom se utvrđuje potreba za vađenjem materijala iz vodotoka, nadležni organ iz članka 4. ove uredbe osigurava odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se sprovodi postupak dodjele prava na vađenje materijala iz vodotoka po ovoj uredbi.
(2)    Dokumentacija iz stava 1. ovog članka, obvezno sadrži podatke o vodotoku, točnom lokalitetu, obujmu radova koje treba izvesti u cilju uklanjanja materijala, kopiju katastarskog plana predmetnog lokaliteta, procjenu količina materijala kojeg treba izvaditi, te ostale podatke koji se odnose na predmetni lokalitet.

 

Članak 6.

 

Na temelju utvrđene potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka i dokumentacije iz članka 5. ove uredbe, nadležni organ po službenoj dužnosti izdaje prethodnu vodnu suglasnost za aktivnost iz odredbe članka 109. stavak 1. točka 5. Zakona sukladno odredbama Zakona i odgovarajućim odredbama propisa iz članka 107. stavak 4. Zakona.

 

III POSTUPAK  DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA I ODABIRA IZVOĐAČA RADOVA

 

Članak 7.

 

(1)   Nadležna agencija za vode provodi postupak dodjele ugovora za vađenje materijala iz vodotoka I kategorije, po prethodno provedenom javnom pozivu.
(2)    Kantonalni organ nadležan za vode sprovodi postupak dodjele ugovora za vađenje materijala iz vodotoka II kategorije, po prethodno provedenom javnom pozivu.

 

Članak 8.

 

(1)   Javni poziv za dostavljanje prijava za vađenje materijala iz vodotoka objavljuje se na web-stranici nadležnog organa i najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele Federacije BiH.
(2)    Tekst javnog poziva obvezno sadrži:
- naziv nadležnog organa koji objavljuje javni poziv;
- naziv vodotoka iz kojeg je predviđeno vađenje materijala, te točan lokalitet vađenja;
- predviđeni obujam potrebnih radova i procijenjenu količinu materijala;
- razlog za vađenje materijala iz članka 2. ove Uredbe, predviđeni rok za početak i završetak radova;
- uvjete tehničke osposobljenosti izvođača radova;
- podatke o izdanoj prethodnoj vodnoj suglasnosti; način, mjesto i vrijeme dostavljanja prijava, pri čemu je obvezno dostavljanje prijava u zapečaćenoj koverti;
- datum otvaranja pristiglih prijava, koje otvaranje se obvezno vrši javno;
- visinu početnog iznosa posebne vodne naknade;
- obrazac za dostavljanje prijava; dokumentacija koja se prilaže uz prijavu o čemu odlučuje nadležni organ u svakom konkretnom slučaju.
(3)    Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, s tim što u slučaju hitnosti taj rok može biti i kraći, ali ne kraći od 8 (osam) dana.
(4)    Podnositelj prijave dužan je uz podnesenu prijavu priložiti svu neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje ispravnost podataka navedenih u prijavi.
(5)   Nepotpune i neblagovremene prijave nadležni organ će odbaciti.

 

Članak 9.

 

(1)   Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, nadležni organ vrši odabir izvođača radova za vađenje materijala, isključivo na osnovu kriterija ponuđenog najvećeg iznosa posebne vodne naknade koja se plaća po m3 izvađenog materijala.
(2)    U postupku dodjele ugovora, propisana naknada iz članka 170. stavak 4. Zakona o vodama smatra se početnim iznosom, a ugovor se zaključuje sa onim sudionikom koji ponudi najveći iznos ove naknade.
(3)    U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos, ugovor se zaključuje sa ponuđačem čiju prijavu je nadležni organ zaprimio ranije.
(4)    Odluku o odabiru najpovoljnije prijave nadležni organ donosi u roku od 3 dana od dana otvaranja prispjelih prijava i istu saopćuje svim sudionicima.
(5)    Na Odluku iz stavka 4. ovog članka učesnici javnog poziva imaju pravo izjaviti prigovor nadležnom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.
(6)    O prigovoru rješava rukovoditelj nadležnog organa iz članka 7. ove Uredbe u roku od 8 (osam) dana.

 

Članak 10.

 

(1)    Na temelju odluke iz članka 9. ove Uredbe, nadležni organ zaključuje ugovor o vađenju materijala iz vodotoka kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze.
Sastavni dio ugovora je prethodno izdana prethodna vodna suglasnost.
(2)    Potpisivanjem ugovora iz stavka 1. ovog članka, prava i obveze utvrđene u izdanoj prethodnoj vodnoj suglasnosti se prenose na izabranog izvođača radova odnosno pravnu osobu s kojom je zaključen ugovor.
(3)    Ugovor iz stavka l. ovog članka može se zaključiti samo sa pravnom osobom koja je registrirana za predmetne radove i koja ispunjava uvjete tehničke osposobljenosti koje nadležni organ propisuje u svakom konkretnom slučaju javnim pozivom iz članka 8. ove Uredbe.
(4)    Podugovaranje nije dozvoljeno.

 

IV OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA VAĐENJA MATERIJALA

 

Članak 11.

 

Prije početka vađenja materijala, izvođač radova je dužan:
- osigurati izradu elaborata-dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona i propisa iz članka 107. stavak 4. Zakona, pribaviti vodnu suglasnost,
- osigurati geodetske točke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala i
- riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta do lokaliteta vađenja materijala iz vodotoka i lokacije za deponiranje izvađenog materijala.

 

V POSTUPAK VAĐENJA MATERIJALA

 

Članak 12.

 

(1)    Po okončanju prethodnih radnji, nadležni organ je dužan izabranog jzvođača radova uvesti u radove na licu mjesta sukladno odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09).
(2)   Zabttješka o uvođenju izvođača radova u radove na lokaciji koju potpisuju predstavnici izvođača i nadležnog organa, evidentira se i u građevinskom dnevniku iz članka 13. ove Uredbe.

 

Članak 13.

 

Izvođač radova je obvezan dnevno voditi evidenciju vađenja materijala sa točnim količinama izvađenog materijala, a na obrascima prema Uredbi o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

 

Članak 14.

 

(1) Vađenje materijala može se vršiti u obujmu, na način i u rokovima definiranim vodnom suglasnošću za vađenje materijala iz vodotoka i odredbama ugovora.
(2) Izvođač radova je dužan radove na vađenju materijala izvoditi na način da se izvađene količine materijala uvijek mogu utvrditi na siguran način, ovisno o okolnostima izvođenja radova.
(3) Materijal izvađen na način definiran ovom uredbom, a za koji je od strane izvođača izvršeno plaćanje naknade iz članka 9. stavak 2. ove uredbe, postaje vlasništvo izvođača radova.
(4) Radovi na vađenju materijala iz vodotoka po ovoj uredbi podliježu inspekcijskom nadzoru i kontroli nadležnog organa iz članka 4. ove Uredbe.

 

Članak 15.

 

(1) Ako se nadzorom od strane nadležne vodne inspekcije i kontrolom nadležnog organa iz članka 4. ove uredbe utvrdi da se izvođač radova nije pridržavao uvjeta određenih u vodnoj suglasnosti i/ili Ugovoru ili isti ne vrši ili neuredno vrši plaćanje naknade iz članka 9. stavak ove uredbe, nadležni organ će, nakon što prethodno pismenim putem upozori izvođača radova o načinu i roku otklanjanja nepravilnosti, u slučaju nepostupanja po upozorenju, zaključeni ugovor raskinuti i izdanu vodnu suglasnost ukinuti.
(2) O utvrđenim nepravilnostima nadležna inspekcija je obvezna odmah obavijestiti nadležni organ.

 

Članak 16.

 

Ugovorni organ iz članka 4. ove uredbe može, radi osiguranja izvršenja radova iz Ugovora, obvezati izvođača radova na jednokratno plaćanje naknade iz članka 9. stavak 2. ove uredbe prije početka izvođenja radova u visini do 10% iznosa naknade za količine definirane vodnom suglasnosti.

 

Članak 17.

 

(1) Nakon završetka vađenja materijala, ili isteka vodne suglasnosti ili raskida Ugovora, izvođač radova je dužan izvršiti kontrolno geodetsko snimanje poprečnih profila u skladu sa izdanom vodnom suglasnosti.
(2) Dokumentacija o izvršenom kontrolnom snimanju sa bilancom masa dostavlja se nadležnom organu iz članka 4. ove uredbe u pisanom obliku i na magnetnom mediju.

 

Članak 18.

 

(1) U roku do sedam dana po završetku radova vađenja materijala, izvođač podnosi završnu prijavu nadležnom organu i vodnoj inspekciji uz koju se prilaže zaključen građevinski dnevnik i prijedlog završnog obračuna.
(2) Po podnošenju završne prijave iz prethodnog stavka, vrši se konačan obračun naknade iz članka 9. stavak 2. ove uredbe za izvađeni materijal iz vodotoka.

 

VI MATERIJAL IZVAĐEN TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU VODOTOKA, VODNOG DOBRA I VODNIH OBJEKATA

 

Članak 19.

 

(1) Ako je tehničkom dokumentacijom za održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, pored ostalih radova, predviđeno i vađenje materijala iz vodotoka, koje radove izvođač izvodi na temelju ugovora zaključenog sa nadležnim organom iz članka 4. ove uredbe kao naručiteljem i po provedenom postupku javne nabave radova, izvađeni materijal se, u zavisnosti od ukazane potrebe, može:
- razmjestiti unutar vodotoka ili
- koristiti za radove na oblaganju korita i obala vodotoka.
(2) Ukoliko izvađeni materijal iz stavka 1. ovog članka nije potrebno u cijelosti iskoristiti za radove, višak materijala se može ukloniti na način da:
- uklanjanje nanosa bude obuhvaćeno ugovorom o izvođenju radova iz stavka l. ovog članka ili
- da se za višak materijala sprovede postupak iz članka 7. ove uredbe.
(3) U slučaju da je uklanjanje viška materijala obuhvaćeno ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, ponuđena visina naknade koja ne može biti manja od naknade iz članka 170. stavak 4. Zakona o vodama, predstavlja jedan od kriterija za ocjenu ponude u postupku javne nabave radova.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 916/2015
16. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.