Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE
MATERIJALA IZ VODOTOKA

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom uredbom propisuju se način dodjele prava za vađenja materijala iz vodotoka, postupak i način odabira izvođača radova za vađenje materijsta iz vodotoka, obaveze izvođača radova, način kontrole vođenja materijala, inspekcijskog nadzora i kontrole evidencije vađenja materijala iz vodotoka.

 

Član 2.

 

Materijal u smislu ove uredbe podrazumijeva šljunak, pijesak i drugi nanos iz formiranih sprudišta na obalama i u koritu vodotoka koji je potrebno izvaditi u cilju održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, obezbjeđenja kapaciteta proticajnog profila, sprečavanja stvaranja uspora, neželjenog meandriranja korita rijeke sa erozivnim procesima na obalama, poduzimanja preventivnih mjera zaštite od poplava i održavanja kinete plovnog puta, a u obimu definisanom u članu 63. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), u daljem tekstu: Zakon, koji ima svoju upotrebnu i tržišnu vrijednost i koji se može dalje koristiti.

 

Član 3.

 

(1)    Odredbe ove uredbe se neće primjenjivati na materijal u vodotoku koji je predmet postupka koncesije pokrenutom u skladu Zakonom o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima o koncesijama.
(2)    Za potrebe ove uredbe koriste se termini i izrazi iz odredbe člana 4. Zakona i važećih podzakonskih akata donesenih u skladu sa Zakonom.

 

II - UTVRĐIVANJE POTREBE ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

Član 4.

 

(1)   Vađenje i uklanjanje materijala iz vodotoka vrši se na osnovu prethodno utvrđene potrebe, koju svojom odlukom utvrđuje za vodotoke I kategorije nadležna agencija za vode, a za vodotoke II kategorije kantonalni organ nadležan za vode.
(2)   Jedinice lokalne samouprave, na prijedlog općinskog/ gradskog štaba civilne zaštite, odnosno službe civilne zaštite općine/grada ili druge nadležne općinske/gradske službe za upravu, mogu podnijeti inicijativu nadležnom organu iz stava 1. ovog člana za donošenje odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka na svom području, o čemu je isti dužan donijeti odluku u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.
(3)   Organ nadležan za plovidbu može podnijeti inicijativu za donošenje odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka nadležnoj agenciji iz stava 1. ovog člana, o čemu je ista dužna donijeti odluku u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.
(4)   Odluku o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka nadležni organ donosi na temelju izvršenog uviđaja na konkretnom lokalitetu, o kojem se obavezno sačinjava zapisnik sa adekvatnom foto dokumentacijom, sačinjenog stručnog mišljenja, te provedenih potrebnih analiza i istraživanja o čemu nadležni organ odlučuje u svakom konkretnom slučaju.

 

Član 5.

 

(1)    Po donošenju odluke kojom se utvrđuje potreba za vađenjem materijala iz vodotoka, nadležni organ iz člana 4. ove uredbe osigurava odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se sprovodi postupak dodjele prava na vađenje materijala iz vodotoka po ovoj uredbi.
(2)    Dokumentacija iz stava 1. ovog člana, obavezno sadrži podatke o vodotoku, tačnom lokalitetu, obimu radova koje treba izvesti u cilju uklanjanja materijala, kopiju katastarskog plana predmetnog lokaliteta, procjenu količina materijala kojeg treba izvaditi, te ostale podatke koji se odnose na predmetni lokalitet.

 

Član 6.

 

Na temelju utvrđene potrebe za vađenjem materijala iz vodotoka i dokumentacije iz člana 5. ove uredbe, nadležni organ po službenoj dužnosti izdaje prethodnu vodnu saglasnost za aktivnost iz odredbe člana 109. stav 1. tačka 5. Zakona u skladu sa odredbama Zakona i odgovarajućim odredbama propisa iz člana 107. stav 4. Zakona.

 

III – POSTUPAK  DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA I ODABIRA IZVOĐAČA RADOVA

 

Član 7.

 

(1)    Nadležna agencija za vode sprovodi postupak dodjele ugovora za vađenje materijala iz vodotoka I kategorije, po prethodno sprovedenom javnom pozivu.
(2)   Kantonalni organ nadležan za vode sprovodi postupak dodjele ugovora za vađenje materijala iz vodotoka II kategorije, po prethodno sprovedenom javnom pozivu.

 

Član 8.

 

(1)    Javni poziv za dostavljanje prijava za vađenje materijala iz vodotoka objavljuje se na web-stranici nadležnog organa i najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele Federacije BiH.
(2)    Tekst javnog poziva obavezno sadrži:
- naziv nadležnog organa koji objavljuje javni poziv;
- naziv vodotoka iz kojeg je predviđeno vađenje materijala, te tačan lokalitet vađenja;
- predviđeni obim potrebnih radova i procijenjenu količinu materijala;
- razlog za vađenje materijala iz člana 2. ove Uredbe,
- predviđeni rok za početak i završetak radova;
- uslove tehničke osposobljenosti izvođača radova;
- podatke o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti;
- način, mjesto i vrijeme dostavljanja prijava, pri čemu je obavezno dostavljanje   prijava u zapečaćenoj koverti;
- datum otvaranja pristiglih prijava, koje otvaranje se obavezno vrši javno;
- visinu početnog iznosa posebne vodne naknade;
- obrazac za dostavljanje prijava;
- dokumentacija koja se prilaže uz prijavu o čemu odlučuje nadležni organ u   svakom konkretnom slučaju.
(3)    Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, s tim što u slučaju hitnosti taj rok može biti i kraći, ali ne kraći od 8 (osam) dana.
(4)    Podnosilac prijave dužan je da uz podnesenu prijavu priloži svu neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje ispravnost podataka navedenih u prijavi.
(5)   Nepotpune i neblagovremene prijave nadležni organ će odbaciti.

 

Član 9.

 

(1)   Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, nadležni organ vrši odabir izvođača radova za vađenje materijala, isključivo na osnovu kriterija ponuđenog najvećeg iznosa posebne vodne naknade koja se plaća po m3 izvađenog materijala.
(2)    U postupku dodjele ugovora, propisana naknada iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama smatra se početnim iznosom, a ugovor se zaključuje sa onim učesnikom koji ponudi najveći iznos ove naknade.
(3)    U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos, ugovor se zaključuje sa ponuđačem čiju prijavu je nadležni organ zaprimio ranije.
(4)    Odluku o odabiru najpovoljnije prijave nadležni organ donosi u roku od 3 dana od dana otvaranja prispjelih prijava i istu saopstava svim učesnicima.
(5)   Na Odluku iz stava 4. ovog člana učesnici javnog poziva imaju pravo izjaviti prigovor nadležnom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.
(6)    O prigovoru rješava rukovodilac nadležnog organa iz člana 7. ove Uredbe u roku od 8 (osam) dana.

 

Član 10.

 

(1)    Na osnovu odluke iz člana 9. ove Uredbe, nadležni organ zaključuje ugovor o vađenju materijala iz vodotoka kojim će se urediti sva međusobna prava i obaveze.
Sastavni dio ugovora je prethodno izdata prethodna vodna saglasnost.
(2)    Potpisivanjem ugovora iz stava 1. ovog člana, prava i obaveze utvrđene u izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti se prenose na izabranog izvođača radova odnosno pravnu osobu s kojom je zaključen ugovor.
(3)    Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti samo sa pravnom osobom koja je registrovana za predmetne radove i koja ispunjava uslove tehničke osposobljenosti koje nadležni organ propisuje u svakom konkretnom slučaju javnim pozivom iz člana 8. ove Uredbe.
(4)    Podugovoranje nije dozvoljeno.

 

IV - OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA VAĐENJA MATERIJALA

 

Član 11.

 

Prije početka vađenja materijala, izvođač radova je dužan:
- osigurati izradu elaborata-dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona i propisa iz člana 107. stav 4. Zakona,
- pribaviti vodnu saglasnost,
- osigurati geodetske tačke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala i
- riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta do lokaliteta vađenja materijala iz vodotoka i lokacije za deponovanje izvađenog materijala.

 

V - POSTUPAK VAĐENJA MATERIJALA

 

Član 12.

 

(1)    Po okončanju prethodnih radnji, nadležni organ je dužan izabranog izvođača radova uvesti u radove na licu mjesta u skladu s odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09).
(2)    Zabilješka o uvođenju izvođača radova u radove na lokaciji koju potpisuju predstavnici izvođača i nadležnog organa, evidentira se i u građevinskom dnevniku iz člana 13. ove Uredbe.

 

Član 13.

 

Izvođač radova je obavezan dnevno voditi evidenciju vađenja materijala sa tačnim količinama izvađenog materijala, a na obrascima prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

 

Član 14.

 

(1)    Vađenje materijala može se vršiti u obimu, na način i u rokovima definisanim vodnom sagtasnošću za vađenje materijala iz vodotoka i odredbama ugovora.
(2)    Izvođač radova je dužan radove na vađenju materijala izvoditi na način da se izvađene količine materijala uvijek mogu utvrditi na siguran način, ovisno o okolnostima izvođenja radova.
(3)    Materijal izvađen na način definisan ovom uredbom, a za koji je od strane izvođača izvršeno plaćanje naknade iz člana 9. stav 2. ove uredbe, postaje vlasništvo izvođača radova.
(4)    Radovi na vađenju materijala iz vodotoka po ovoj uredbi podliježu inspekcijskom nadzoru i kontroli nadležnog organa iz člana 4. ove uredbe.

 

Član 15.

 

(1)    Ako se nadzorom od strane nadležne vodne inspekcije i kontrolom nadležnog organa iz člana 4. ove uredbe utvrdi da se izvođač radova nije pridržavao uslova određenih u vodnoj saglasnosti i/ili Ugovoru ili isti ne vrši ili neuredno vrsi plaćanje naknade iz člana 9. stav 2. ove uredbe, nadležni organ će nakon što prethodno pismenim putem upozori izvođača radova o načinu i roku otklanjanja nepravilnosti, u slučaju nepostupanja po upozorenju, zaključeni ugovor raskinuti i izdatu vodnu saglasnost ukinuti.
(2)    O utvrđenim nepravilnostima nadležna inspekcija je obavezna odmah obavijestiti nadležni organ.

 

Član 16.

 

Ugovorni organ iz člana 4. ove uredbe može, radi osiguranja izvršenja radova iz Ugovora, obavezati izvođača radova na jednokratno plaćanje naknade iz člana 9. stav 2. ove Uredbe prije početka izvođenja radova u visini do 10% iznosa naknade za količine definisane vodnom saglasnosti.

 

Član 17.

 

(1)    Nakon završetka vađenja materijala, ili isteka vodne saglasnosti ili raskida Ugovora, izvođač radova je dužan izvršiti kontrolno geodetsko snimanje poprečnih profila u skladu sa izdanom vodnom saglasnosti.
(2)    Dokumentacija o izvršenom kontrolnom snimanju sa bilansom masa dostavlja se nadležnom organu iz člana 4. ove uredbe u pisanom obliku i na magnetnom mediju.

 

Član 18.

 

(1)    U roku do sedam dana po završetku radova vađenja materijala izvođač podnosi završnu prijavu nadležnom organu i vodnoj inspekciji uz koju se prilaže zaključen građevinski dnevnik i prijedlog završnog obračuna.
(2)    Po podnošenju završne prijave iz prethodnog stava, vrši se konačan obračun naknade iz člana 9. stav 2. ove uredbe za izvađeni materijal iz vodotoka.

 

VI - MATERIJAL IZVAĐEN TOKOM IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU VODOTOKA, VODNOG DOBRA I VODNIH OBJEKATA

 

Član 19.

 

(1)    Ako je tehničkom dokumentacijom za održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, pored ostalih radova, predviđeno i vađenje materijala iz vodotoka, koje radove izvođač izvodi na osnovu ugovora zaključenog sa nadležnim organom iz člana 4. ove uredbe kao naručiocem i po sprovedenom postupku javne nabavke radova, izvađeni materijal se, u zavisnosti od ukazane potrebe, može:
- razmjestiti unutar vodotoka ili
- koristiti za radove na oblaganju korita i obala vodotoka.
(2)    Ukoliko izvađeni materijal iz stava 1. ovog člana nije potrebno u cijelosti iskoristiti za radove, višak materijala se može ukloniti na način da:
- uklanjanje  nanosa bude obuhvaćeno ugovorom o izvođenju radova iz stava 1. ovog člana ili
- da se za visak materijala sprovede postupak iz člana 7. ove uredbe.
(3)    U slučaju da je uklanjanje viška materijala obuhvaćeno ugovorom iz stava l. ovog člana, ponuđena visina naknade koja ne može biti manja od naknade iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama, predstavlja jedan od kriterija za ocjenu ponude u postupku javne nabavke radova.

 

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 20.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 916/2015
16. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.