Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 12.01.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE
NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA I
SPORTSKIM UDRUŽENJIMA IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA OSTVARENE VRHUNSKE
SPORTSKE REZULTATE NA MEĐUNARODNIM
TAKMIČENJIMA

 

Član l.

 

U Uredbi o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/12 i 74/13), u članu 4, u alineji 8. iza riječi "takmičenjima" dodaju se riječi "predviđenim ovom uredbom".

 

Član 2.

 

U tački 15. Tabele novčanih iznosa nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate u podtački b) broj "10.000,00" zamjenjuje se brojem "7.000,00", a u podtački c) broj "5.000,00" zamjenjuje se brojem "2.500,00".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 20/2015
12. januara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.