Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH

 

Članak 1.

 

U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/10 i 34/14) u članku 6. stavak 8. mijenja se i glasi: "Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemljištu Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:

VRSTA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,10 KM/ m1

2. BRZE CESTE

0,08 KM/m1

(2)    Iza stavka 9. dodaje se se novi stavak 10. koji glasi:
"Visina naknada utvrđenih u ovom članku su bez PDV-a."

 

Članak 2.

 

U članku 8. iza stavka l. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Visina naknada utvrđenih u ovom članku su bez PDV-a."

 

Članak 3.

 

"Iza članka 9.a dodaje se novi članak 9.b koji glasi:
"Članak 9b Visina naknada utvrđenih u čl. 9. i 9a. su bez PDV-a."

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 855/2015
09. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.