Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 110. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH

 

Član 1.

 

U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/10 i 34/14) u članu 6. stav 8. mijenja se i glasi: "Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemljištu Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:

VRSTA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,10 KM/ m1

2. BRZE CESTE

0,08 KM/m1

(2)    Iza stava 9. dodaje se se novi stav 10. koji glasi:
"Visina naknada utvrđenih u ovom članu su bez PDV-a."

 

Član 2.

 

U članu 8. iza stava l. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Visina naknada utvrđenih u ovom članu su bez PDV-a."

 

Član 3.
 

"Iza člank 9.a dodaje se novi član 9.b koji glasi:
"Član 9b Visina naknada utvrđenih u čl. 9. i 9a. su bez PDV-a."

 

Član 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 855/2015
09. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.