Na temelju članka 81. stavka (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU
GRADILIŠTA, OBVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA
GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU

 

Članak 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14 i 99/14) u članku 30. stavak (2) mijenja se i glasi:
"Stručni odbor za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja i nostrificiranja investiciono-tehničke dokumenta­cije za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog.uređenja, ocjenjuje valjanost dokumentacije iz članka 28. Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti iz čl. 26. do 29. Uredbe, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta. Stručni odbor za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ocjenjuje valjanost dokumentacije iz članka 42. ove Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti iz čl. 39. do 43., da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta".
U stavku (3) riječi: "Stručni odbor" zamjenjuju se riječima: "Stručne odbore iz stavka (2) ovog članka".
U stavku (4) riječi: "U Stručni odbor imenuje se i" zamjenjuju se riječima: "U Stručne odbore imenuju se po".
Stavak (5) mijenja se i glasi: "Stručni odbori o svom radu vode zapisnik".
U stavku (6) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja i nostrificiranja investiciono-tehničke dokumentacije".

 

Članak 2.

 

U članku 32. stavku (2) riječi: "Stručnog odbora i tehničke osobe odbora" zamjenjuju se riječima: "i tehničke osobe Stručnog odbora za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja i nostrificiranja investiciono-tehničke dokumentacije".

 

Članak 3.

 

U članku 44. stavku (2) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova".
U stavku (5) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova".

 

Članak 4.

 

U članku 46. u stavku (1) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i za rad članova i tehničke osobe Stručnog odbora za poslove ocjene valjanosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova".

 

Članak 5.

 

U članku 48. u stavku (3) riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "tri mjeseca".

 

Članak 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 811/2015
02. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.