Na osnovu člana 81. stav (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU
GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA
GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU

 

Član l.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14 i 99/14) u članu 30. stav (2) mijenja se i glasi:
"Stručni odbor za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i nostrifikacije investiciono-tehničke dokumenta­cije za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ocjenjuje validnost dokumentacije iz člana 28. Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 26. do 29. Uredbe, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uslova. Stručni odbor za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ocjenjuje validnost dokumentacije iz člana 42. ove Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 39. do 43., da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uslova".
U stavu (3) riječi: "Stručni odbor" zamjenjuju se riječima: "Stručne odbore iz stava (2) ovog člana".
U stavu (4) riječi: "U Stručni odbor imenuje se i" zamjenjuju se riječima: "U Stručne odbore imenuju se po".
Stav (5) mijenja se i glasi: "Stručni odbori o svom radu vode zapisnik".
U stavu (6) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije".

 

Član 2.

 

U članu 32. u stavu (2) riječi: "Stručnog odbora i tehničkog lica odbora" zamjenjuju se riječima; "i tehničkog lica Stručnog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije".

 

Član 3.

 

U članu 44. u stavu (2) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/ izvođenja radova".
U stavu (5) iza riječi: "Stručnog odbora" dodaju se riječi: "za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova".

 

Član 4.

 

U članu 46. u stavu (1) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i za rad članova i tehničkog lica Stručnog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova".

 

Član 5.

 

U članu 48. u stavu (3) riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "tri mjeseca".

 

Član 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 811/2015
02. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.