Na temelju članka 17. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova i uz pribavljeno mišljenje ravnatelja Federalne uprave policije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRSTI I KOLIČINI NAORUŽANJA I OPREME
FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

POGLAVLJE I
TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuje se vrsta i količina naoružanja i opreme koji se koriste u Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije).

 

Članak 2.
(Korištenje naoružanja i opreme u Upravi policije i Policijskoj akademiji)

 

(1)    U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, kao i tijekom izvođenja obuka, Uprava policije može koristiti naoružanje i opremu koja je utvrđena ovom uredbom.
(2)    Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za potrebe školovanja, stručnog osposobljava i usavršavanja koje se izvodi u Policijskoj akademiji može koristiti naoružanje i opremu utvrđene ovom uredbom.

 

Članak 3.
(Pravo policijskog službenika, državnog službenika i namještenika
da koristi vatreno oružje i opremu)

 

(1)    Policijski službenici Uprave policije i državni službenici, namještenici i policijski službenici koji su raspoređeni na poslovima provođenja obuke, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u vezi s rukovanjem vatrenim oružjem i izvođenjem gađanja na Policijskoj akademiji imaju pravo koristiti samo naoružanje i opremu utvrđene ovom uredbom.
(2)   Pravo korištenja vatrenog oružja i opreme iz stavka (1) ovoga članka, u smislu ove uredbe, podrazumijeva nošenje i držanje vatrenog oružja i opreme policijskog službenika i državnog službenika i namještenika samo za vrijeme
provođenja obuke, stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

 

POGLAVLJE II
VRSTA I KOLIČINA NAORUŽANJA I OPREME KOJA
SE KORISTI U UPRAVI POLICIJE

 

Članak 4.
(Vrsta naoružanja i opreme koju koristi Uprava policije)

 

Za obavljanje policijskih poslova iz članka 3. stavka (1) toč. 1) i 2) Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14) i u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Uprava policije koristi sljedeću vrstu naoružanja i opreme i to: oružje, sredstva za onesposobljavanje, helikoptere, čamce, opremu za prijenos glasa, slike i podataka, opremu za foto, video, audio i digitalne dokumentacije, opremu za vizualno (optičko) i elektroničko motrenje, sredstva za nadzor prostora, opremu za posebne namjene, zaštitnu opremu, tehnička pomagala i policijske pse.

 

Članak 5.
(Pojam oružja)

 

(1)    Oružje u smislu članka 4. ove uredbe je: ručno oružje, oružje dugačke cijevi i lako automatsko oružje.
(2)    Ručno oružje čine pištolji i revolveri.
(3)    Oružje dugačke cijevi čine: puška, automatska puška, snajperska puška, sačmarica i poluautomatska sačmarica.
(4)    Lako automatsko oružje uključuje automatske pištolje s više od 18 metaka, kao i automatske puške kraćih cijevi koje imaju mogućnost pojedinačne i  automatske vatre kratkim i dugim rafalima, koji mogu biti opremljeni sredstvima za prigušivanje zvuka i za prikrivanje plamena, kao i optičkim sredstvima za dnevno i noćno gađanje.

 

Članak 6.
(Sredstva, za onesposobljavanje)

 

Sredstva za onesposobljavanje iz članka 4. ove uredbe čine pištolji i puške za ispaljivanje kemijskih, plinskih i dimnih sredstava za privremeno onesposobljavanje osoba u obliku patrona i gumenih metaka, kao i raspršivači kemijskih sredstava za onesposobljavanje i bacači dimnih, udarnih i svjetlosnih bombi.

 

Članak 7.
(Helikopteri kao vrsta opreme)

 

Helikopteri iz članka 4. ove uredbe rabe se za prikupljanje obavijesti, motrenje i nadzor određenoga prostora, potrage, operacije pronalaženja i spašavanja i transport.

 

Članak 8.
(Čamci kao vrsta opreme)

 

Čamci iz članka 4. ove uredbe mogu biti čvrste gradnje ili gumeni, pogodni za prevoženje manjih skupina (do osam osoba), za ronilačke operacije i za transport vodenim putem.

 

Članak 9.
(Oprema za prijenos slike, glasa i podataka)

 

Oprema za prijenos slike, glasa i podataka iz članka 4. ove uredbe obuhvaća: radiosustav, TV sustav, telefonske centrale i uređaje, mobilnu telefoniju, sustave za mjerenje i lociranje, sustav za daljinsku kontrolu, sustav za upozorenje i uzbunu.

 

Članak 10.
(Oprema za foto, video, audio i digitalno dokumentiranje)

 

Oprema za foto, video, audio i digitalno dokumentiranje iz članka 4. ove uredbe obuhvaća: istražne evidencije, operativne protokole, mape i dosjee, kriminalističko-tehničke uređaje i pribore, sprave za audiovizualno snimanje, opremu za nadgledanje telefonskih komunikacija i sustav za obradu podataka.

 

Članak 11.
(Oprema za vizualno (optičko) motrenje)

 

Oprema za vizualno (optičko) motrenje iz članka 4, ove uredbe obuhvaća: durbine, sprave za noćno motrenje i praćenje, fotoaparate, filmske i video kamere i sonde za pregled zatvorenih prostora.

 

Članak 12.
(Sredstva za nadzor prostora)

 

Sredstva za nadzor prostora iz članka 4. ove uredbe čine: metalna ili žičana ograda, "španjolski jahači", ploče s čavlima, pojasevi s čavlima, užad, žica i bodljikava žica.

 

Članak 13.
(Oprema za posebne namjene)

 

Opremom za posebne namjene iz članka 4. ove uredbe smatraju se: oprema forenzički laboratoriji, kompleti, uređaji i pribori za protudiverzijsku zaštitu, minerska oprema, ronilačka oprema, alpinistička i speleološka oprema i oprema za boravak na otvorenom prostoru.

 

Članak 14.
(Zaštitna oprema)

 

Zaštitna oprema iz članka 4. ove uredbe obuhvaća: zaštitnu odjeću, zaštitne maske, kacige s vizirom, štitove, zaštitne prsluke, zaštitne naočale i dodatne zaštitne instalacije na vozilima.

 

Članak l5.
(Tehnička pomagala)

 

Tehnička pomagala iz članka 4, ove uredbe obuhvaćaju: električne generatore, reflektore za osvjetljavanje, akumulatorske i baterijske svjetiljke, zvučnike, sprave za spašavanje, detektore metala, otrova, plinova i bioloških agenasa, zaštitnu obuću i odjeću, palice, sredstva za vezivanje, univerzalne nožiće, komplete alata raznih vrsta, uređaje za čišćenje i druga tehnička pomagala pogodna za korištenje u policijskim operacijama i kriminalističko-tehničkim radnjama ili u operacijama pronalaženja i spašavanja.

 

Članak 16.
(Policijski psi)

 

Policijski psi iz članka 4. ove uredbe su posebno obučeni i uvježbani psi za traganje za ljudima i predmetima kao što su eksplozivi, narkotici, trupla, a koji se mogu iskoristiti i u funkciji zaštite i osiguranja, kao i u operacijama koje uključuju potjere i potrage za počiniteljima kaznenih djela.

POGLAVLJE III
PLANIRANJE I UPORABA NAORUŽANJA I OPREME I
EVIDENCIJE

 

Članak 17.
(Tipovi i standardi za oružje i opremu)

 

(1) Tipove i standarde za oružje i opremu propisane u čl. od 5. do 16. ove uredbe utvrđuje ravnatelj Uprave policije uz suglasnost federalnog ministra unutarnjih poslova.
(2)    Tipove i standarde za oružje i opremu za potrebe temeljne i napredne policijske obuke na Policijskoj akademiji utvrđuje federalni ministar unutarnjih poslova.

 

Članak 18.
(Ovlast za utvrđivanje količine/veličina, opseg/ naoružanja i opreme)

 

Ravnatelj Uprave policije unutar svoje nadležnosti utvrđuje: količinu (veličinu, opseg) naoružanja i opreme u organizacijskim jedinicama Uprave policije,   način davanja na korištenje, proceduru zaduživanja i razduživanja i vrijeme njihova trajanja.
Federalni ministar unutarnjih poslova unutar svoje nadležnosti utvrđuje: količinu (veličinu, opseg) naoružanja i opreme na Policijskoj akademiji, način davanja na korištenje, proceduru za zaduženje i razduženje i vrijeme njihova trajanja.

 

Članak 19.
(Ovlast za određivanje oružja i opreme kojima će biti naoružani i
opremljeni policijski službenici)

 

Ravnatelj Uprave policije, unutar svojih nadležnosti i sukladno Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine i propisima donesenim radi osiguranja provedbe toga zakona, određuje kojim će oružjem i sredstvima opreme biti naoružani i opremljeni policijski službenici u izvršenju određenih zadataka.

 

Članak 20.
(Evidencije)

 

(1)   Uprava policije i Policijska akademija vode evidenciju o naoružanju i opremi nabavljenim u skladu s ovom uredbom.
(2)   Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na Obrascu broj l, koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.

POGLAVLJE IV
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o naoružanju i opremi Federalne uprave policije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/06).

 

Članak 22.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 769/2015
25. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.