Na osnovu člana 17. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova i uz pribavljeno mišljenje direktora Federalne uprave policije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRSTI l KOLIČINI NAORUŽANJA I OPREME
FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

POGLAVLJE I
OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom propisuje se vrsta i količina naoružanja i opreme koji se koriste u Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije).

 

Član 2.
(Korištenje naoružanja i opreme u Upravi policije i Policijskoj akademiji)

 

(1)    U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, kao i u toku izvođenja trening-obuka Uprava policije može da koristi naoružanje i opremu koja je utvrđena ovom uredbom.
(2)    Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) za potrebe školovanja, stručnog osposobljava i usavršavanja koje se izvodi u okviru Policijske akademije može da koristi naoružanje i opremu koja je utvrđena ovom uredbom.

 

Član 3.
(Pravo policijskog službenika, državnog službenika i namještenika da koristi vatreno oružje i opremu)

 

(1)    Policijski službenici Uprave policije i državni službenici, namještenici i. policijski službenici koji su raspoređeni na poslovima provođenja obuke, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u vezi s rukovanjem vatrenim oružjem i izvođenjem gađanja na Policijskoj akademiji imaju pravo koristiti samo naoružanje i opremu koji su utvrđeni ovom uredbom.
(2)    Pravo korištenja vatrenog oružja i opreme iz stava (I) ovog člana, u smislu ove uredbe, podrazumijeva nošenje i držanje vatrenog oružja i opreme policijskog službenika i državnog službenika i namještenika samo za vrijeme provođenja obuke, stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

 

POGLAVLJE II
VRSTA l KOLIČINA NAORUŽANJA I OPREME KOJA
SE KORISTI U UPRAVI POLICIJE

 

Član 4.
(Vrsta naoružanja i opreme koju koristi Uprava policije)

 

Za obavljanje poslova policije iz člana 3. stav (1) tač. l) i 2) Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 81/14) i u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Uprava policije koristi sljedeću vrstu naoružanja i opreme i to: oružje, sredstva za onesposobljavanje, helikoptere, čamce, opremu za prijenos glasa, slike i podataka, opremu za foto, video, audio i digitalne dokumentacije, opremu za vizuelno (optičko) i elektronsko osmatranje, sredstva za kontrolu prostora, opremu za posebne namjene, zaštitnu opremu, tehnička pomagala i policijske pse.

 

Član 5.
(Pojam oružja)

 

(1)    Oružje u smislu člana 4. ove uredbe je; ručno oružje, oružje duge cijevi i lako automatsko oružje.
(2)    Ručno oružje čine pištolji i revolveri.
(3)    Oružje duge cijevi čine: puška, automatska puška, snajperska puška, sačmarica poluautomatska sačmarica.
(4)    Lako automatsko oružje uključuje automatske pištolje s više od 18 metaka, kao i automatske puške kraćih cijevi koje imaju mogućnost pojedinačne i automatske vatre kratkim i dugim rafalima, koji mogu biti opremljeni sredstvima za prigušivanje zvuka i za prikrivanje plamena, kao i optičkim sredstvima za dnevno i noćno gađanje.

 

Član 6.
(Sredstva za onesposobljavanje)

 

Sredstva za onesposobljavanje iz člana 4. ove uredbe čine pištolji i puške za ispaljivanje hemijskih, gasnih i dimnih sredstava za privremeno onesposobljavanje lica u obliku patrona i gumenih metaka, kao i raspršivači hemijskih sredstava za onesposobljavanje i bacači dimnih, udarnih i svjetlosnih bombi.

 

Član 7.
(Helikopteri kao vrsta opreme)

 

Helikopteri iz člana 4. ove uredbe upotrebljavaju se za sakupljanje obavještenja, osmatranje i kontrolu određenog prostora, potrage, operacije pronalaženja i spašavanja i transport.

 

Član 8.
(Čamci kao vrsta opreme)

 

Čamci iz člana 4. ove uredbe mogu biti čvrste gradnje ili gumeni, pogodni za prevoženje manjih grupa (do osam lica), za ronilačke operacije i za transport vodenim putem.

 

Član 9.
(Oprema za prijenos slike, glasa i podataka)

 

Oprema za prijenos slike, glasa i podataka iz člana 4. ove uredbe obuhvata: radiosistem, TV sistem, telefonske centrale i uređaje, mobilnu telefoniju, sisteme za mjerenje i lociranje, sistem za daljinsku kontrolu, sistem za upozorenje i uzbunu.

 

Član 10.
(Oprema za foto, video, audio i digitalno dokumentiranje)

 

Oprema za foto, video, audio i digitalno dokumentiranje iz člana 4. ove uredbe obuhvata: istražne evidencije, operativne protokole, mape i dosjee, kriminalističko-tehničke uređaje i pribore, sprave za audiovizuelno snimanje, opremu za nadgledanje telefonskih komunikacija i sistem za obradu podataka.

 

Član 11.
(Oprema za vizuelno (optičko) osmatranje)

 

Oprema za vizuelno (optičko) osmatranje iz člana 4, ove uredbe  obuhvata:  dvoglede, sprave za noćno osmatranje i praćenje, fotoaparate, filmske i videokamere i sonde za pregled zatvorenih prostora.

 

Član 12.
(Sredstva za kontrolu prostora)

 

Sredstva za kontrolu prostora iz člana 4. ove uredbe čine: metalna ili žičana ograda, "Španski jahači", ploče s ekserima, pojasevi s ekserima, konopi, žica i bodljikava žica.

 

Član 13.
(Oprema za posebne namjene)

 

Opremom za posebne namjene iz člana 4. ove uredbe smatraju se: oprema forenzičke laboratorije, kompleti, uređaji i pribori za kontradiverzionu zaštitu, minerska oprema, ronilačka oprema, alpinistička i speleološka oprema i oprema za boravak na otvorenom prostoru.

 

Član 14.
(Zaštitna oprema)

 

Zaštitna oprema iz člana 4. ove uredbe obuhvata: zaštitnu odjeću, zaštitne maske, kacige s vizirom, štitove, zaštitne prsluke, zaštitne naočale i dodatne zaštitne instalacije na vozilima.

 

Član 15.
(Tehnička pomagala)

 

Tehnička pomagala iz člana 4. ove uredbe obuhvataju: električne generatore, reflektore za osvjetljavanje, akumulatorske i baterijske svjetiljke, zvučnike, sprave za spašavanje, detektore metala, otrova, plinova i bioloških agenasa, zaštitnu obuću i odjeću, palice, sredstva za vezivanje, univerzalne nožiće, komplete alata raznih vrsta, uređaje za čišćenje i druga tehnička pomagala pogodna za korišćenje u policijskim operacijama i kriminalističko-tehničkim radnjama ili u operacijama pronalaženja i spašavanja.

 

Član 16.
(Policijski psi)

 

Policijski psi iz člana 4. ove uredbe su posebno obučeni i uvježbani psi za traganje za licima i predmetima kao što su eksplozivi, narkotici, leševi, koji se mogu upotrijebiti i u funkciji zaštite i osiguranja, kao i u operacijama koje uključuju potjere i potrage za učiniocima krivičnih djela.

POGLAVLJE III
PLANIRANJE I UPOTREBA NAORUŽANJA I OPREME I EVIDENCIJE

 

Član 17.
(Tipovi i standardi za oružje i opremu)

 

(1) Tipove i standarde za oružje i opremu propisane u čl. 5. do 16. ove uredbe utvrđuje direktor Uprave policije uz saglasnost federalnog ministra unutrašnjih poslova.
(2)    Tipove i standarde oružja i opreme za potrebe osnovne i napredne policijske obuke na Policijskoj akademiji utvrđuje federalni ministar unutrašnjih poslova.

 

Član 18.
(Ovlaštenje za utvrđivanje količine/veličina, obim/ naoružanja i
opreme)

 

Direktor Uprave policije u okviru svoje nadležnosti utvrđuje: količinu (veličinu, obim) naoružanja i opreme u organizacionim jedinicama Uprave policije, način davanja na upotrebu, proceduru zaduživanja i razduživanja i vrijeme njihova trajanja.
Federalni ministar unutrašnjih poslova u okviru svoje nadležnosti utvrđuje: količinu (veličinu, obim) naoružanja i opreme na Policijskoj akademiji, način davanja na upotrebu, proceduru za zaduženje i razduženje i vrijeme njihova trajanja.

 

Član 19.
(Ovlaštenje za određivanje oružja i opreme kojim će biti
naoružani i opremljeni policijski službenici)

 

Direktor Uprave policije u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine i propisima donesenim radi osiguranja provođenja tog zakona određuje kojim će oružjem i sredstvima opreme biti naoružani i opremljeni policijski službenici u vršenju određenih zadataka

 

Član 20.
(Evidencije)

 

(1)    Uprava policije i Policijska akademija vode evidenciju o naoružanju i opremi koja je nabavljena u skladu s ovom uredbom.
(2)    Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se na Obrascu broj l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.

POGLAVLJE IV
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naoružanju i opremi Federalne uprave policije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 50/06).

 

Član 22.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 769/2015
25. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.