Na temelju članka 5. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O ODREĐIVANJU LIČNOSTI l OBJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI SE
POSEBNO OSIGURAVAJU I NAČIN NJIHOVA
OSIGURANJA

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom određuju se ličnosti i objekti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koji se posebno osiguravaju i uređuje način njihova osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje tih ličnosti.

 

Članak 2.
(Ličnosti koje se posebno osiguravaju)

 

Ličnosti Federacije koje se posebno osiguravaju su;
a)     predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik i potpredsjednici);
b)    premijer i zamjenici premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: premijer i zamjenik premijera);
c)    predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
d)    predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
e)    federalni ministar unutarnjih poslova i
f)     ravnatelj Federalne uprave policije,

 

Članak 3.
(Objekti koji se posebno osiguravaju)

 

Posebno se osiguravaju objekti u Federaciji u kojima su smješteni:
a)     Parlament Federacije Bosne i Hercegovine;
b)     predsjednik i potpredsjednici;
c)     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije);
d      Federalno ministarstvo unutarnjih postova – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo);
e)     federalna tijela uprave i upravne organizacije za koje se sigurnosnom procjenom utvrdi da ih je potrebno osiguravati.

 

Članak 4.
(Posebno osiguranje ličnosti)

 

Poslove posebnog osiguranja ličnosti i objekata iz čl. 2. i 3. ove uredbe obavlja Federalna uprava policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije).

 

Članak 5.
(Osiguranje izaslanstava i ličnosti)

 

Uprava policije osigurava izaslanstva i ličnosti koje borave u posjetu Federaciji na poziv državnih i federalnih tijela.

 

Članak 6.
(Osiguravanje ličnosti na zahtjev drugih policijskih agencija BiH)

 

Uprava policije će, u skladu sa zahtjevom drugih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, osiguravati strane vrlo važne ličnosti koje borave u posjetu Bosni i Hercegovini i Federaciji, ovisno o raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

 

Članak 7.
(ID kartice za članove Vlade Federacije)

 

(1) Članovi Vlade Federacije koji nisu obuhvaćeni člankom 2. ove uredbe za vrijeme trajanja mandata u obavljanju poslova i zadataka imaju poseban status u smislu da su im policijski službenici prilikom obavljanja poslova dužni pružiti svu potrebnu pomoć u prometu i na drugim mjestima na kojima borave, te stvoriti sigurnosne uvjete za njihovo sigurno kretanje i boravak.
(2) Federalno ministarstvo će, u skladu s odredbama ove uredbe, izdati ID kartice članovima Vlade Federacije iz stavka (1) ovoga članka i osigurati da prema članovima Vlade Federacije na području Federacije jedinstveno postupaju svi policijski službenici kako bi se omogućio njihov nesmetan rad.
(3) Izgled i sadržaj ID kartice dani su na Obrascu broj l, koji je u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.
(4) ID kartica je pravokutnog oblika dimenzija 90 x 60 mm i izrađuje se u Polaroid tehnici računalnog sustava, crvene boje, zaštićena plastificiranim omotom prozirne mase s crnim, rubom, a tekst je ispisan crnom i bijelom bojom. (5) ID  karticu izrađuje i  izdaje Federalno ministarstvo na temelju zahtjeva za izdavanje ID kartice za članove Vlade Federacije, koji podnosi tajnik Vlade Federacije.
(6) Uz zahtjev iz stavka (5) ovoga članka prilaže se:
a)     dokaz o imenovanju za člana Vlade Federacije,
b)     dvije slike dimenzija 25 mm x 32 mm.
(7) Federalno ministarstvo dostavlja ID karticu članovima Vlade Federacije posredstvom tajnika Vlade Federacije.

 

Članak 8.
(Zamjena ID kartice)

 

(1) ID kartica zamjenjuje se u slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja.
(2) U slučaju gubitka ili nestanka ID kartice, imatelj ID kartice dužan je posredstvom tajnika Vlade Federacije obavijestiti Federalno ministarstvo,
(3) Nova ID kartica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala ID kartica objavljena nevažećom u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) Članovi Vlade Federacije istekom mandata ili ako im na drugi način prestane mandat, dužni su vratiti ID karticu Federalnom ministarstvu posredstvom tajnika Vlade Federacije.
(5) ID kartica prestaje važiti istekom mandata člana Vlade Federacije.

 

Članak 9.
(Osiguranje ličnosti na zahtjev nadležnih institucija)

 

Iznimno, kada sigurnosne okolnosti to zahtijevaju, ravnatelj Uprave policije, na zahtjev nadležnih institucija, može odrediti da se na određeno vrijeme osiguravaju i druge ličnosti i objekti, odnosno aktivnosti tih subjekata u obavljanju njihovih poslova.

 

Članak 10.
(Način osiguranja ličnosti)

 

(1) Osiguranje ličnosti iz članka 2. ove uredbe obavlja se prema mjestu stanovanja, na radnom mjestu i u pokretu.
(2) Poslovi osiguranja organiziraju se i obavijaju na način kojim se na svakom mjestu osiguravaju uvjeti za siguran boravak ličnosti.
(3) Osiguranje ličnosti iz stavka (1) ovoga članka obavlja se tijekom 24 sata primjenom svih potrebnih mjera i radnji kojima se osigurava njihova ličnost i tjelesni integritet.
(4) Ličnosti koje se posebno osiguravaju dužne su poštivati i pridržavati se predviđenih mjera i načina osiguranja.
(5) U slučaju nepridržavanja predviđenih mjera i radnji osiguranja, štićene ličnosti obvezne su pismeno obavijestiti Vladu Federacije i Upravu policije o razlozima nepoštivanja i nepridržavanja predviđenih mjera i načina osiguranja, čime štićene ličnosti preuzimaju odgovornost za osobnu sigurnost.

 

Članak 11.
(Organiziranje zaštitne pratnje)

 

(1) Prilikom putovanja ličnosti koje se posebno osiguravaju u službenim posjetima stranim državama, kao i pri njihovu povratku, te prilikom dolaska stranih izaslanstava i državnika u posjet Bosni i Hercegovini, organizira se zaštitna pratnja i sl.
(2) Sastav i raspored zaštitne pratnje i sl., kao i sredstva koja se koriste za zaštitu, određuju se Instrukcijom o načinu obavljanja poslova osiguranja ličnosti i objekata.
(3) Predstojnici ureda ličnosti koje se posebno osiguravaju dužni su pravovremeno dostaviti utvrđeni program posjeta Upravi policije.

 

Članak 12.
(Osiguranje nakon prestanka funkcije)

 

Ličnosti koje se posebno osiguravaju imaju pravo na osiguranje nakon prestanka funkcije, a najdulje do šest mjeseci, samo ako postoje sigurnosni razlozi koji se utvrđuju po posebnoj procjeni, a u skladu s člankom 9. ove uredbe.

 

Članak 13.
(Koordiniranje mjerama i aktivnostima osiguranja ličnosti)

 

(1)    Mjerama i aktivnostima osiguranja ličnosti na teritoriju Federacije koordinira Uprava policije. Iznimka su aktivnosti u kojima je nositelj mjera osiguranja ličnosti nadležna Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini.
(2)    Prilikom putovanja i boravka ličnosti iz čl. 2., 5. i 6. ove uredbe na teritoriju Federacije, mjere osiguranja poduzimaju i kantonalna tijela uprave nadležna za unutarnje poslove.
(3)    Tijela iz stavka (2) ovoga članka koja sudjeluju u osiguranju ličnosti dužna su međusobno surađivati, usklađivati mjere i radnje i obavještavati se o svim saznanjima od značaja za sigurnost ličnosti, sukladno zakonu i potpisanim memorandumima.
(4)    Na teritoriju Federacije, Uprava policije organizira i obavlja poslove osiguranja ličnosti koje osigurava Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prema članku 70. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14).

 

Članak 14.
(Zaštita objekata putem fizičke i tehničke zaštite)

 

(1)    Uprava policije organizira i osigurava objekte iz članka 3. ove uredbe fizičkom i tehničkom zaštitom, što će se bliže urediti Planom sigurnosti iz članka 15. ove uredbe.
(2)    Fizička i tehnička zaštita objekata iz članka 3. ove uredbe obavlja se 24 sata.
(3)    Tehnička i druga sredstva koja se koriste za tehničku zaštitu objekata iz članka 3. ove uredbe osigurava Uprava policije.

 

Članak 15.
(Tijelo nadležno za određivanje konkretnih mjera i aktivnosti za
posebno osiguranje)

 

Konkretne mjere i aktivnosti za posebno osiguranje ličnosti i objekata utvrđene ovom uredbom određuju se Planom sigurnosti, koji donosi ravnatelj Uprave policije.
Članak 16.
(Evidencije)

 

(1)    Uprava policije vodi evidenciju o ličnostima i objektima koji se osiguravaju na Obrascu broj 2 (Evidencija o posebnim ličnostima koje se osiguravaju), Obrascu broj 2A (Evidencija o posebnim objektima koji se osiguravaju) i Obrascu broj 2B (Evidencija o izaslanstvima i ličnostima koje borave u posjetu na području Federacije Bosne i Hercegovine), koji su dani u prilogu ove uredbe i njezin su sastavni dio.
(2)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju o ID katicama na Obrascu broj 3 (Evidencija o identifikacijskim karticama članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine), koji je dan u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.
(3)    Evidencije iz st. (1) i (2) ovog članka vode se u obliku posebne knjige formata A-4.

 

Članak 17.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju ličnosti i objekata Federacije Bosne i Hercegovine koje se posebno osiguravaju   i način njihova osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/07).

 

Članak 18.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu idućega dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 759/2015
25. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.