Na osnovu člana 5. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj; 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O ODREĐIVANJU LIČNOSTI I OBJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI SE
POSEBNO OSIGURAVAJU I NAČIN NJIHOVOG
OSIGURANJA

 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom određuju se ličnosti i objekti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koji se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje tih ličnosti.

 

Član 2.
(Ličnosti koje se posebno osiguravaju)

 

Ličnosti Federacije koje se posebno osiguravaju su:
a)     predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik i potpredsjednici);
b)     premijer i zamjenici premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: premijer i zamjenik premijera);
c)     predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
d)     predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
e)     federalni ministar unutrašnjih poslova i
f)      direktor Federalne uprave policije.

 

Član 3.
(Objekti koji se posebno osiguravaju)

 

Posebno se osiguravaju objekti u Federaciji u kojima su smješteni:
a)     Parlament Federacije Bosne i Hercegovine;
b)     Predsjednik i potpredsjednici;
c)     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije);
d)     Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo);
e)     Federalni organi uprave i upravne organizacije za koje se utvrdi sigurnosnom procjenom da je neophodno vršiti njihovo osiguranje.

 

Član 4.
(Posebno osiguranje ličnosti)

 

Poslove posebnog osiguranja ličnosti i objekata iz čl. 2. i 3. ove uredbe vrši Federalna uprava policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije).

 

Član 5.
(Osiguranje delegacija i ličnosti)

 

Uprava policije vrši i osiguranje delegacija i ličnosti koje borave u posjeti Federaciji na poziv državnih i federalnih organa.

 

Član 6.
(Osiguravanje ličnosti po zahtjevima drugih policijskih agencija BiH)

 

Uprava policije će u skladu sa zahtjevom drugih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vršiti i osiguranje stranih vrlo važnih ličnosti koje borave u posjeti Bosni i Hercegovini i Federaciji, zavisno od raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

 

Član 7.
(ID kartice za članove Vlade Federacije)

 

(1) Članovi Vlade Federacije koji nisu obuhvaćeni članom 2. ove uredbe za vrijeme trajanja mandata, u toku obavljanja poslova i zadataka imaju poseban status u smislu da su im policijski službenici prilikom obavljanja poslova dužni pružiti svu potrebnu pomoć u saobraćaju i na drugim mjestima gdje borave te  stvoriti sigurnosne uvjete za njihovo sigurno kretanje i boravak.
(2)    Federalno ministarstvo će u skladu s odredbama ove uredbe izdati ID kartice članovima Vlade Federacije iz stava (1) ovog člana i osigurati da prema članovima Vlade Federacije na području Federacije jedinstveno postupaju svi policijski službenici kako bi se omogućio njihov nesmetan rad.
(3)    Izgled i sadržaj ID kartice dat je na Obrascu broj l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.
(4)    ID kartica je pravougaonog oblika, dimenzija 90 x 60 mm, i izrađuje se u Polaroid tehnici kompjuterskog sistema, crvene boje, zaštićena plastificiranim omotom prozirne mase sa crnim rubom, a tekst je ispisan crnom i bijelom bojom.
(5)    ID karticu izrađuje i izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva za izdavanje ID kartice za članove Vlade Federacije koji podnosi sekretar Vlade Federacije.
(6)    Uz zahtjev iz stava (5) ovog člana prilaže se:
a)     dokaz o imenovanju za člana Vlade Federacije,
b)     dvije slike, dimenzija 25 mm x 32 mm,
(7)    Federalno ministarstvo ID karticu dostavlja članovima Vlade Federacije putem sekretara Vlade Federacije.

 

Član 8.
(Zamjena ID kartice)

 

(1)    ID kartica zamjenjuje se u slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja.
(2)    U slučaju gubitka ili nestanka ID kartice, imalac ID kartice dužan je putem sekretara Vlade Federacije obavijestiti Federalno ministarstvo.
(3)    Nova ID kartica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala, ID kartica objavljena nevažećom u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4)    Članovi Vlade Federacije istekom mandata ili ako im na drugi način prestane mandat, dužni su vratiti ID karticu Federalnom ministarstvu putem sekretara Vlade Federacije.
(5)    ID kartica prestaje važiti istekom mandata člana Vlade Federacije.

 

Član 9.
(Osiguranje ličnosti na zahtjev nadležnih institucija)

 

Izuzetno, kada sigurnosne okolnosti to zahtijevaju, direktor Uprave policije, na zahtjev nadležnih institucija, može odrediti da se na određeno vrijeme osiguravaju i druge ličnosti i objekti, odnosno aktivnosti tih subjekata u izvršavanju njihovih poslova.

 

Član 10.
(Način osiguranja ličnosti)

 

(1)    Osiguranje ličnosti iz člana 2. ove uredbe vrši se po mjestu. stanovanja, na radnom mjestu i u pokretu.
(2)    Poslovi osiguranja organiziraju se i vrše na način kojim se na svakom mjestu osiguravaju uvjeti za siguran boravak ličnosti.
(3)    Osiguranje ličnosti iz stava (1) ovog člana vrši se tokom 24 sata primjenom svih potrebnih mjera i radnji kojima se osigurava njihova ličnost i tjelesni integritet.
(4)    Ličnosti koje se posebno osiguravaju dužne su poštovati i pridržavati se predviđenih mjera i načina osiguranja.
(5)    U slučaju nepridržavanja predviđenih mjera i radnji osiguranja, štićene ličnosti su obavezne o razlozima nepoštivanja i nepridržavanja predviđenih mjera i načina osiguranja pismeno obavijestiti Vladu Federacije i Upravu policije, čime štićene ličnosti preuzimaju odgovornost za ličnu sigurnost.

 

Član 11.
(Organiziranje zaštitne pratnje)

 

(1)    Prilikom putovanja ličnosti koje se posebno osiguravaju u zvaničnim posjetama stranim državama, kao i pri njihovompovratku i prilikom dolaska stranih delegacija i državnika u posjetu Bosni i Hercegovini, organizira se zaštitna pratnja i sl.
(2)    Sastav i raspored zaštitne pratnje i sl., kao i sredstva koja se koriste za zaštitu, određuje se Instrukcijom o načinu vršenja poslova osiguranja ličnosti i objekata.
(3)    Sefovi kabineta ličnosti koje se posebno osiguravaju dužni su utvrđeni program posjete bagovremeno dostaviti Upravi policije.

 

Član 12.
(Osiguranje nakon prestanka funkcije)

 

Ličnosti koje se posebno osiguravaju imaju pravo na osiguranje nakon prestanka funkcije, a najduže do šest mjeseci, samo ako postoje sigurnosni razlozi koji se utvrđuju po posebnoj procjeni, a u skladu sa članom 9. ove uredbe.

 

Član 13.
(Koordiniranje mjerama i aktivnostima osiguranja ličnosti)

 

(1)    Mjerama i aktivnostima osiguranja ličnosti na teritoriji Federacije koordinira Uprava policije. Izuzetak su aktivnosti u kojima je nosilac mjera osiguranja ličnosti nadležna Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini.
(2)    Prilikom putovanja i boravka ličnosti iz čl. 2., 5. i 6. ove uredbe na teritoriji Federacije, mjere osiguranja preduzimaju i kantonalni organi uprave nadležni za unutrašnje poslove.
(3)    Organi iz stava (2) ovog člana koji učestvuju u osiguranju ličnosti dužni su da međusobno sarađuju, usklađuju mjere i radnje i obavještavaju se o svim saznanjima od značaja za sigurnost ličnosti, u skladu sa zakonom i potpisanim memorandumima.
(4)    Na teritoriji Federacije, Uprava policije organizira i vrši poslove osiguranja ličnosti koje osigurava Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prema članu 70. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14).

 

Član 14.
(Zaštita objekata putem fizičke i tehničke zaštite)

 

(1) Uprava policije organizira i vrši osiguranje objekata iz člana 3. ove uredbe fizičkom i tehničkom zaštitom, što se bliže uređuje u Planu sigurnosti iz člana 15. ove uredbe.
(2)    Fizička i tehnička zaštita objekata iz člana 3. ove uredbe vrši se 24 sata.
(3)    Tehnička i druga sredstva koja se koriste za tehničku zaštitu objekata iz člana 3. ove uredbe osigurava Uprava policije.

 

Član 15.
(Organ nadležan za određivanje konkretnih mjera i aktivnosti za
posebno osiguranje)

 

Konkretne mjere i aktivnosti za posebno osiguranje ličnosti i objekata utvrđene ovom uredbom određuju se Planom sigurnosti koji donosi direktor Uprave policije.

 

Član 16.
(Evidencije)

 

(1)    Uprava policije vodi evidenciju o ličnostima i objektima koji se osiguravaju na Obrascu broj 2 (Evidencija o posebnim ličnostima koje se osiguravaju), Obrascu broj 2A (Evidencija o posebnim objektima koji se osiguravaju) i Obrascu broj 2B (Evidencija o delegacijama i ličnostima koje borave u posjeti na području Federacije Bosne i Hercegovine), koji se nalaze u prilogu ove uredbe i njen su sastavni dio.
(2)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju o ID katicama na Obrascu broj 3 (Evidencija o identifikacionim karticama članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine), koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.
(3)    Evidencije iz st. (1) i (2) ovog člana vode se u vidu posebne knjige, formata A-4.

 

Član 17.
(Prestanak važenja Uredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju ličnosti i objekata Federacije Bosne i Hercegovine koje se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/07).

 

Član 18.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 759/2015
25. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.