Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 264. stavak (5) Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05. 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i članka 11. alineja 5. Zakona o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USAVRŠAVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I
UPRAVA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA
SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13 i 80/13), u članku 9. stavak (1) mijenja se i glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, čiji je mandat u tijeku i osoba koje su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava godspodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužna su završiti usavršavanje do 30.06.2016. godine."
U stavku (2) broj "31.03.2014.", zamjenjuje se brojem "30.06.2016.", a broj "15.04.2014." zamjenjuje se brojem "15.07.2016."

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 725/2015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.