Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 264. stav (5) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i člana 11. alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USAVRŠAVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I
UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM
DRŽAVNOG KAPITALA

 

Član. l.

 

U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11,83/11, 2/13 i 80/13), u članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čiji je mandat u toku i lica koja su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužna su završiti usavršavanje do 30.06.2016. godine."
U stavu (2) broj "31.03.2014.", zamjenjuje se brojem "30.06.2016.", a broj "15.04.2014." zamjenjuje se brojem "15.07.2016."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 725/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.