Na temelju članka 10. stavak (2) Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O OBLIKU, SADRŽAJU l NAČINU KORIŠTENJA
ZAŠTITNOG ZNAKA FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

POGLAVLJE I - TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom uređuje se oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: zaštitni znak).

 

Članak 2.
(Zaštitni znak Federalnog ministarstva)

 

Zaštitni znak iz članka l. ove uredbe koristi se u Fede­ralnom ministarstvu i Federalnoj upravi policije na način utvrđen ovom uredbom i predstavlja Federalno ministarstvo i Federalnu upravu policije te se ističe kao simbol Federalnog ministarstva i Federalne uprave policije (u daljem tekstu: Uprava policije).

POGLAVLJE II - OBLIK I SADRŽAJ ZAŠTITNOG ZNAKA

 

Članak 3.
(Oblik zaštitnog znaka)

 

Zaštitni znak je desetokutnog oblika, mjedenožute boje.

 

Članak 4.
(Sadržaj zaštitnog znaka)

 

Sadržaj zaštitnog znaka čine simetrično raspoređene grede u obliku stiliziranog sunca, uvučene u polukrug na stranici znaka koji sadrži pet simetrično raspoređenih greda, čija se širina smanjuje prema središtu znaka.

 

Članak 5.
(Grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka)

 

Grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka dat je na Obrascu broj: l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.

POGLAVLJE III - NAČIN KORIŠTENJA ZAŠTITNOG ZNAKA

 

Članak 6.
(Način korištenja zaštitnog znaka)

 

Zaštitni znak koristi se:
a)     na ulazima u zgradama koje koristi Federalno minis­tarstvo i Uprava policije (sjedište, Policijska akade­mija, terenski uredi itd.);
b)     u prostorijama i uredima Federalnog ministarstva i Uprave policije;
c)     pri uručivanju pohvala, nagrada itd.;
d)     i u drugim slučajevima kojima je zakonom i podzakonskim propisima utvrđeno korištenje zaštitnog znaka.

 

Članak 7.
(Obveze Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

Federalno ministarstvo i Uprava policije dužni su osigurati da se zaštitni znak koristi u skladu s ovom uredbom.

 

Članak 8.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 724/2015
18. lipnja 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.