Na osnovu čana 10. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), na prijedlog federalnog ministra unutraSnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA
ZAŠTITNOG ZNAKA FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom ureduje se oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: zaštitni znak).

 

Član 2.
(Zaštitni znak Federalnog ministarstva)

 

Zaštitni znak iz člana 1. ove uredbe koristi se u Federalnom ministarstvu i Federalnoj upravi policije na način utvrđen ovom uredbom i predstavlja Federalno ministarstvo i Federalnu upravu policije te se ističe kao simbol Federalnog ministarstva i Federalne uprave policije (u daljem tekstu: Uprava policije).

POGLAVLJE II - OBLIK I SADRŽAJ ZAŠTITNOG ZNAKA

 

Član 3.
(Oblik zaštitnog znaka)

 

Zaštitni znak je desetougaonog oblika, mesinganožute boje.
Član 4.
(Sadržaj zaštitnog znaka)

 

Sadržaj zaštitnog znaka predstavljaju simetrično raspore­đene grede u obliku stiliziranog sunca, uvučene u polukrug na stranici znaka koji sadrži pet simetrički raspoređenih greda, čija se Širina smanjuje prema središtu znaka.

 

Član 5.
(Grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka)

 

Grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka dat je na Obrascu broj: l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.

POGLAVLJE III - NAČIN KORIŠTENJA ZAŠTITNOG ZNAKA

 

Član 6.
(Način korištenja zaštitnog znaka)

 

Zaštitni znak koristi se:
a) na ulazima u zgradama koje koristi Federalno ministarstvo i Uprava policije (sjedište, Policijska akademija, terenski uredi itd.);
b) u prostorijama, u kancelarijama Federalnog ministarstva i Uprave policije;
c) kod uručivanja pohvala, nagrada itd.;
d) i u drugim slučajevima kojima je utvrđeno zakonom i podzakonskim propisima da se koristi zaštitni znak.

 

Član 7.
(Obaveze Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

Federalno ministarstvo i Uprava policije dužni su osigurati da se zaštitni znak koristi u skladu s ovom uredbom.

 

Član 8.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BIH".

 

V broj 724/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.