Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 31. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), Vlada Federacije Bosne , i Hercegovine, na 9. sjednici, održanoj 04.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRŠENJU OVLASTI U GOSPODARSKIM
DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG
KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom uređuje se vršenje ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala u gospodarskim društvima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), upravni nadzor, nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.

 

Članak 2.

 

U gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), neposredno ili putem federalnih organa uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija.

 

Članak 3.

 

U gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije neposredno vrši sljedeće ovlasti:
1)    sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine;
2)     izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata;
3)     davanje suglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata.

 

Članak 4.

 

U gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrsi poslove evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obvezu podnošenja izvješća federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi Federacije.

 

Članak 5.

 

(1)    Vlada Federacije utvrđuje listu gospodarskih društava u kojima vrši ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala iz nadležnosti Federacije (u daljem tekstu: Lista).
(2)    Listom se zadužuju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije za praćenje rada, vršenje nadzora i podnošenje izvješća Vladi Federacije za svako gospodarsko društvo sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije.
(3)    Lista je sastavni dio ove uredbe.

II NEPOSREDNE OVLASTI VLADE FEDERACIJE U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM
DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERACIJE

1) Sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine gospodarskog društva

 

Članak 6.

 

(1)    Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije ostvaruje putem punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati sukladno dobivenim obvezujućim uputama Vlade Federacije.
(2)    Vlada Federacije za svaku sjednicu skupštine punomoćniku daje punomoć u pisanom obliku, koja obvezno sadrži:
- naziv i sjedište davaoca punomoći (Vlade Federacije);
- ime i prezime punomoćnika, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, JMBG, broj osobne karte i naziv organa koji je izdao osobnu kartu;
- dnevni red sazvane skupštine, sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po svakoj pojedinoj točki dnevnog reda, tako da pored svake točke dnevnog reda izričito mora biti naglašeno: "glasovati za", ili "glasovati protiv" ili "biti suzdržan" ili "ne glasovati" ili drugi odgovarajući način glasovanja;
- druge odgovarajuće obvezujuće upute, koje se odnose na sudjelovanje u raspravi, predlaganje i glasovanje za skidanje pojedinih točaka sa dnevnog    reda, predlaganje i glasovanje za odgađanje skupštine;
- naznaku da punomoćnik nema ovlasti za sudjelovanje u radu i odlučivanje sazvane skupštine izvan točaka dnevnog reda navedenog u punomoći;
- broj, mjesto i nadnevak izdavanja punomoći;
- potpis punomoćnika i
- potpis ovlaštene osobe i otisak pečata Vlade Federacije.

 

Članak 7.

 

(1)   Gospodarsko društvo sa Liste dužno je najkasnije 15 dana prije prije dana održavanja skupštine Vladi Federacije dostaviti poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku točku dnevnog reda.
(2)    Punomoć u radu i odlučivanju skupštine gospodarskog društva dostavlja se društvu putem pošte, faksa ili elektronske pošte, najkasnije tri dana prije dana održavanja skupštine.
(3)    Punomoćnik je dužan originalnu kopiju punomoći predati nadležnom organu gospodarskog društva, najkasnije neposredno prije početka skupštine.
(4)    Ukoliko punomoć ne sadrži bilo koji dio obveznog sadržaja iz članka 6. stavak (2) ove uredbe, punomoćnik ne može sudjelovati u radu i odlučivanju skupštine.

 

Članak 8.

 

(1)   Vlada Federacije može opozvati punomoć ili umjesto već date punomoći dati novu punomoć najkasnije do održavanja skupštine.
(2)    Ukoliko Vlada Federacije gospodarskom društvu u razdoblju od sedam dana od dana održane skupštine dostavi akt kojim pobija valjanost punomoći na temelju koje je punomoćnik sudjelovao u radu i odlučivanju skupštine, nadležni organ gospodarskog društva će proglasiti nevažećim glasove na temelju te punomoći i o tome pismeno izvijestiti sazivatelja skupštine.
(3)    Sazivatelj skupštine je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su bili odlučujući glasovi na temelju punomoći iz stavka (2) ovog članka i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima, najkasnije 30 dana od dana prijema obavijesti nadležnog organa gospodarskog društva.

2) Izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova nadzornih odbora

 

Članak 9.

 

(1)    Postupak izbora i nominiranja za imenovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala, sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), pokreće Vlada Federacije Odlukom o raspisivanju javnog natječaja.
(2)    Radi provedbe postupka iz stavka (1) ovog članka Vlada Federacije imenuje povjerenstvo od neparnog broja članova.
Nakon okončanog postupka izbora kandidata povjerenstvo je dužno sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane povjerenstva. Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, povjerenstvo je dužno dostaviti Vladi Federacije na izbor i imenovanje.
(3)   Na temelju liste kandidata iz stavka (2) ovog članka, Vlada Federacije donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti nadležnom organu društva za imenovanje članova nadzornog odbora, a sukladno ovoj odluci skupština društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala će donijeti Odluku o imenovanju članova nadzornog odbora.
(4)    Za člana nadzornog odbora gospodarskog društva ispred državnog kapitala ne može biti nominirana osoba koja ne ispunjava opće i posebne uvjete utvrđene raspisanim javnim natječajem iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 10.

 

Iznimno, bez provedbe postupka iz članka 9. ove uredbe, sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršitelja dužnosti članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine o imenovanju članova nadzornog odbora.

 

Članak 11.

 

U slučaju razrješenja dužnosti člana nadzornog odbora imenovanog ispred državnog kapitala prije isteka mandata, novoimenovanom članu nadzornog odbora ispred državnog kapitala mandat može trajati do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prigodom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

 

Članak 12.

 

Predsjednik i članovi nadzornih odbora imenovani ispred državnog kapitala dužni su postupati sukladno interesima vlasnika kapitala, a predsjednik nadzornog odbora dužan je Vladi Federacije pravovremeno, a najmanje jednom tromjesečno dostaviti pisano izvješće o radu nadzornog odbora.

3) Davanje suglasnosti za imenovanje članova uprava gospodarskih društava i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova uprava gospodarskih društava sa većinskim sudjelovanjem državnog kapita

 

Članak 13.

 

(1)   Izbor kandidata za članove uprave gospodarskih društava sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala vrši organ utvrđen statutom tog gospodarskog društva (u daljem tekstu: nadležni organ) na temelju objavljenog javnog natječaja, sukladno općim i posebnim uvjetima utvrđenim zakonom i statutom gospodarskog društva.
(2)   Nakon okončanog postupka izbora kandidata sukladno stavku (1) ovog članka nadležni organ sačinjava i dostavlja Vladi Federacije listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane nadležnog organa, na izbor i nominiranje.
(3)    Na temelju liste kandidata iz stavka (2) ovog članka, Vlada Federacije donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti nadležnom organu društva za imenovanje članova uprave.
Sukladno ovoj odluci nadležni organ društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala dužan je donijeti Odluku o imenovanju članova uprave.

 

Članak 14.

 

U slučaju razrješenja dužnosti člana uprave gospodarskog društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala prije isteka mandata, nadležni organ društva dužan je prije imenovanja člana uprave pribaviti prethodnu suglasnost Vlade Federacije za njegovo imenovanje na mandatno razdoblje koji može trajati samo do isteka mandata članova uprave koji su imenovani prigodom imenovanja cijele uprave, a nisu razriješeni.

 

Članak 15.

 

(1)    iznimno, bez provedbe postupka iz članka 13. ove uredbe, Vlada Federacije može donijeti Odluku o davanju prethodne suglasnosti nadležnom organu društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za razrješenje dužnosti člana uprave i Odluku o davanju prethodne suglasnosti nadležnom organu tog gospodarskog društva za imenovanje vršitelja dužnosti člana uprave do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke nadležnog organa društva.
(2)    Sukladno Odluci iz stavka (1) ovog članka, nadležni organ gospodarskog društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala dužan je donijeti Odluku o razrješenju i Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti člana uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ovih odluka u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 16.

 

Član uprave gospodarskog društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala kojem je mandat istekao iti je razriješen dužnosti prije isteka mandata   dužan je izvršiti povjereničku primopredaju dužnosti u roku kako je to utvrđeno aktom nadležnog organa tog gospodarskog društva.

III OVLASTI KOJE U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA U NADLEŽNOSTI FEDERACIJE VLADA FEDERACIJE VRŠI PUTEM FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Članak 17.

 

Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije koji u ime Vlade Federacije vrše ovlasti koja se odnose na evidentiranje, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, praćenje rada i monitoring, evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava iz Liste, mogu vršiti isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije iz čl. 9., 10,, 11., 13. i 15. ove uredbe.

IV ODREDBE O POSTUPKU ZA UPIS I PROMJENU PODATAKA U REGISTRIMA

 

Članak 18.

 

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će, u registrima, državni kapital u gospodarskim društvima iz Liste, po službenoj dužnosti, uknjižiti na Federaciju kao vlasnika, a Vladu Federacije kao nositelja prava upravljanja, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

V KAZNENE ODREDBE

 

Članak 19.

 

(1)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 500,00 KM do 7.000,00 KM, gospodarsko društvo u kojem ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala vrši Vlada Federacije, koje ne dostavi poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku točku dnevnog reda sukladno članku 7. stavak (1) ove uredbe.
(2)    Za prekršaj iz stavka (1) ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u gospodarskom društvu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 20.

 

(1)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM, član nadležnog organa gospodarskog društva u kojem ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala vrši Vlada Federacije, imenovan ispred državnog kapitala, koji postupi protivno člancima 13., 14. i 16. ove uredbe.
(2)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00. KM, član nadležnog organa gospodarskog društva u kojem ovlasti na temelju većinskog sudjelovanja državnog kapitala vrši Vlada Federacije, imenovan ispred državnog kapitala, koji glasa za razrješenje i imenovanje članova uprave bez pribavljene prethodne suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz čl. 13., 14. i 16. ove uredbe.

 

Članak 21.

 

Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM, član uprave gospodarskog društva sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koji ne izvrši primopredaju dužnosti sukladno članku 16. ove uredbe.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo kulture i športa da, kao nadležna tijela u Federaciji, koja, sukladno Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br, 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11), prema ovoj uredbi, vode službene evidencije o podacima koji se odnose na nadzorne odbore i uprave gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije vrši ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala, da evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava ovih gospodarskih društava mogu isključivo vršiti ukoliko podnositelj zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata, dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije iz čl. 9., 10., 11., 13. i 15. ove uredbe.

 

Članak 23.

 

Nadzor nad provedbom ove uredbe vrši Vlada Federacije.

 

Članak 24.

 

Gospodarska društva iz Liste dužna su uskladiti odredbe svojih statuta sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 25.

 

(1) Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13) i Odluka o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojim ovlasti po temelju sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 35/11, 83/11, 17/12, 80/12, 55/14, 82/14, 101/14, 107/14 i 10/15).
(2)    Stupanjem na snagu ove uredbe, poništavaju se svi raspisani natječaji i oglasi za utvrđivanje prijedloga kandidata ispred državnog kapitala za članove nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima federalna ministarstva vrše ovlasti po temelju sudjelovanja državnog kapitala, a za koja imenovanja nije data prethodna suglasnost Vlade Federacije,

 

Članak 26.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 646/2015
04. lipnja 2015. godine
Sarajevo

 

PremijerFadil Novalić, v. r.