Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU OSTVARIVANJA SLUŽBENE SURADNJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE I KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA SA TUŽITELJSTVIMA I POLICIJSKIM ORGANIMA U POSTUPCIMA PO ZAHTJEVIMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI KOJI SE ODNOSE NA OSUĐENE OSOBE U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

Ovom uredbom propisuje se način postupanja Federalnog ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo) i kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavod) u predmetima po zahtjevima za službenu suradnju koji su podneseni od strane tužiteljstava i policijskih organa, radi obavljanja službenih radnji koje se odnose na osuđene osobe na izdržavanju kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora, kazne malodobničkog zatvora i kazne zatvora koja se izvršava u kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom (u daljem tekstu: osuđena osoba).

 

Članak 2.

 

Ministarstvo i zavod ostvaruju službenu suradnju sa tužiteljstvima i policijskim organima uz osiguranje dosljedne primjene odredaba čl. 11., 53., 85. i 87. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11) koje se odnose na čovječno postupanje sa osuđenim osobama, uz poštovanje dostojanstva osuđenih osoba, očuvanje tjelesnog i duševnog zdravlja osuđenih osoba i osiguranje kontakta sa organima koji štite prava i zakonom zaštićene interese osuđenih osoba.

 

Članak 3.

 

(1)    Službena suradnja u smislu ove uredbe odnosi se na postupanje Ministarstva i zavoda po zahtjevu za službenu suradnju, koji u pisanom obliku Ministarstvu podnosi nadležni tužitelj ili nadležni policijski organ i kojim se traži prethodna suglasnost za:
a)     izvođenje osuđene osobe van kruga zavoda ili van prostorije u kojoj se izvršava kazna zatvora kao kućni sa elektronskim nadzorom (u daljem tekstu: kućni zatvor), radi ispitivanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog ili saslušavanja u svojstvu svjedoka ili poduzimanja drugih radnji u postupku koji se vodi sukladno zakonu, a za koje je neophodno neposredno prisustvo osuđene osobe;
b)     obavljanje radnji ispitivanja ili saslušavanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka u službenim prostorijama u krugu zavoda;
c)     obavljanje razgovora sa osuđenom osobom u službenim prostorijama u krugu zavoda radi prikupljanje odgovarajućih informacija ili podataka kojima raspolaže osuđena osoba.
(2)   Službena suradnja organa iz stavka (1) ovog članka odnosi se isključivo na osuđene osobe koje se u zavodu ili u kućnom zatvoru nalaze na temelju uputnog akta nadležnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

 

Zahtjev za ostvarivanje službene suradnje iz članka 3. ove uredbe, koji podnosi nadležni tužitelj radi saslušavanja osuđene osobe u svojstvu svjedoka ili ispitivanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog, sadrži;
a)     broj i naziv kaznenog predmeta,
b)     činjenični opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela koje se istražuje,
c)     ime i prezime i nadnevak rođenja osuđene osobe,
d)     naziv zavoda u kojem se nalazi osuđena osoba, odnosno zavoda koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru,
e)     naziv suda koji je izrekao kaznu i broj i nadnevak presude,
f)     razloge za saslušavanje ili ispitivanje,
g)     mjesto, nadnevak i vrijeme saslušavanja ili ispitivanja,
h)     druge informacije od važnosti  za odlučivanje o zahtjevu.

 

Članak 5.

 

Zahtjev za ostvarivanje službene suradnje iz članka 3. ove uredbe, koji podnosi nadležni policijski organ, pored podataka iz članka 4. toč. a) do e) i točke h) ove uredbe, sadrži:
a)     razloge za obavljanje razgovora,
b)    mjesto obavljanja razgovora.

 

Članak 6.

 

Ako nadležni tužitelj ili nadležni policijski organ ima potrebu za ponavljanjem službene suradnje iz članka 3. ove uredbe u odnosu na istu osuđenu osobu u različitim vremenskim razmacima tokom jednog mjeseca, u zahtjevu za službenu suradnju iz članka 3. ove uredbe, pored podataka iz članka 4. odnosno članka 5. ove uredbe, potrebno je navesti sve nadnevke, odnosno dane u mjesecu u kojima se planira poduzimanje službene radnje.

 

Članak 7.

 

Ministarstvo uz zahtjev nadležnog tužitelja ili nadležnog policijskog organa iz članka 3. ove uredbe može tražiti dostavljanje primjerka odgovarajućeg dokumenta (naloga, naredbe, presude ili odgovarajuće odluke, zahtjeva ili drugog akta ili pisanog sadržaja) koji je u svezi sa zahtjevom za službenu suradnju, kao i dopunu zahtjeva, ukoliko zahtjev ne sadrži podatake iz članka 4. odnosno članka 5. ove uredbe.

 

Članak 8.

 

Organ iz članka 3. ove uredbe koji traži službenu suradnju, mora osigurati primjerak dokumenta iz članka 7, oye uredbe ukoliko njegovo izvršenje ima neposredan utjecaj na prava osuđene osobe zagarantirana zakonom.

 

Članak 9.

 

U postupku po zahtjevu za službenu suradnju iz članka 3. ove uredbe Ministarstvo donosi odluku kojom se daje prethodna suglasnost za poduzimanje radnji za ostvarenje službene suradnje iz članka 3. stavak (1) ove uredbe.

 

Članak 10.

 

(1)    Zahtjev za službenu suradnju koji se odnosi na radnje iz članka 3. stavak (1) točka a) ove uredbe Ministarstvo može odbiti, uz obvezno obrazloženje razloga za odbijanje, samo ako bi davanje prethodne suglasnosti bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog zakona ili u suprotnosti sa odredbama međunarodnih akata priznatih od strane Bosne i Hercegovine, odnosno ako bi se time razvidno kršila prava osuđene osobe i njeno ljudsko dostojanstvo ili dovodio u pitanje život, sigurnost i tjelesno i duševno zdravlje osuđene osobe.
(2) U slučaju odbijanja zahtjeva iz razloga navedenih u stavku (1) ovog članka Ministarstvo će nadležnom tužitelju ili nadležnom policijskom organu ponuditi da radnju iz članka 3. stavak (1) točka a) ove uredbe poduzme u službenim prostorijama zavoda u kojem se nalazi osuđena osoba, odnosno zavoda koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru.

 

Članak 11.

 

Ministarstvo o zahtjevu iz članka 3. ove uredbe donosi odluku, po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva na obradu od strane ovlaštene službene osobe Ministarstva.

 

Članak 12.

 

Ukoliko je nadležni tužitelj ili nadležni policijski organ u zahtjevu iz članka 3. ove uredbe unaprijed odredio nadnevak obavljanja službene radnje, a Ministarstvo je iz objektivnih i opravdanih razloga donijelo odluku o zahtjevu nakon proteka roka iz članka 11. ove uredbe, nadležni tužitelj ili nadležni policijski organ u odluci će biti upućen da novi rok za izvršenje službene radnje naknadno precizira u suradnji sa direktorom zavoda.

 

Članak 13.

 

(1)    Originalni primjerak odluke iz članka 11. ove uredbe Ministarstvo dostavlja na dalji postupak nadležnom tužitelju, odnosno nadležnom policijskom organu.
(2)    Preslik odluke iz stavka (1) ovog članka Ministarstvo prosljeđuje na znanje i postupanje zavodu u kojem se nalazi osuđena osoba koja treba biti saslušana u svojstvu svjedoka ili ispitana u svojstvu osumnjičenog ili sa kojom treba biti obavljen razgovor, odnosno zavodu koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru.

 

Članak 14.

 

(1)    Ako se zahtjev za službenu suradnju odnosi na radnje iz članka 3. stavak (1) točka a) ove uredbe, preuzimanje osuđene osobe, prijevoz i vraćanje osuđene osobe u zavod ili u kućni zatvor, vrši organ sudske policije ili drugi policijski organ koji postupa po pozivu, naredbi ili nalogu nadležnog organa iz članka 3. ove uredbe radi izvršenja.
(2)    Policijski organ iz stavka (1) ovog članka radnje preuzimanja, prijevoza i vraćanja osuđene osobe u zavod ili u kućni zatvor vrši u suradnji sa službom sigurnosti zavoda iz članka 13. stavak (2) ove uredbe.

 

Članak 15.

 

Zaštita života, tjelesnog i duševnog integriteta i sigurnosti osuđene osobe koja se izvodi iz zavoda ili iz kućnog zatvora za potrebe preduzimanja radnje iz članka 3. stavak (1) točka a) ove uredbe, tijekom boravka van kruga zavoda ili van kućnog zatvora, u odgovornosti je policijskog organa iz članka 14. stavak (1) ove uredbe.

 

Članak 16.

 

Zavod nije dužan postupati po direktnom zahtjevu za poduzimanje radnji izčlanka 3. ove uredbe ukoliko nadležni tužitelj ili nadležni policijski organ nije pribavio odluku o prethodnoj suglasnosti Ministarstva iz članka 9. ove uredbe, a o podnošenju takvog zahtjeva zavod je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo.

 

Članak 17.

 

Postupci pokrenuti po ranije podnesenim zahtjevima nadležnih sudova, tužiteljstava i policijskih organa za ostvarivanje službene suradnje bit će provedeni prema odredbama propisa koji je primjenjivan prije stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 18.

 

Zadužuje se federalni ministar pravde da u roku od 10 dana, od dana stupanja na snagu ove uredbe, donese akt o prestanku važenja Instrukcije o načinu ostvarivanja službene suradnje između Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih ustanova u Federaciji BiH sa sudovima tužiteljstvima i policijskim organima u izdavanju i izvršenju poziva i naredbi koje se odnose na izvođenje osuđenih osoba izvan kazneno-popravnih ustanova i obavljanju službenih radnji sa osuđenim osobama u kazneno-popravnim ustanovama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/14).

 

Članak 19.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 563/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.