Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU OSTVARIVANJA SLUŽBENE SARADNJE
FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE I KAZNENO-
POPRAVNIH ZAVODA SA TUŽILAŠTVIMA I
POLICIJSKIM ORGANIMA U POSTUPCIMA PO
ZAHTJEVIMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI
KOJI SE ODNOSE NA OSUĐENE OSOBE U KAZNENO-
POPRAVNIM ZAVODIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član l.

 

Ovom uredbom propisuje se način postupanja Federalnog ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo) i kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavod) u predmetima po zahtjevima za službenu saradnju koji su podneseni od strane tužilaštava i policijskih organa, radi obavljanja službenih radnji koje se odnose na osuđene osobe na izdržavanju kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora, kazne maloljetničkog zatvora i kazne zatvora koja se izvršava u kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom (u daljem tekstu: osuđena osoba).

 

Član 2.

 

Ministarstvo i zavod ostvaruju službenu saradnju sa tužilaštvima i policijskim organima uz osiguranje dosljedne primjene odredaba čl. 11., 53., 85. i 87. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11) koje se odnose na čovječno postupanje sa osuđenim osobama, uz poštovanje dostojanstva osuđenih osoba, očuvanje tjelesnog i duševnog zdravlja osuđenih osoba i osiguranje kontakta sa organima koji štite prava i zakonom zaštićene interese osuđenih osoba.

 

Član 3.

 

(1)    Službena saradnja u smislu ove uredbe odnosi  se na postupanje Ministarstva i zavoda po zahtjevu za službenu saradnju, koji u pisanom obliku Ministarstvu podnosi nadležni tužilac ili nadležni policijski organ i kojim se traži prethodna saglasnost za:
a)     izvođenje osuđene osobe van kruga zavoda ili van prostorije u kojoj se izvršava kazna zatvora kao kućni sa elektronskim nadzorom (u daljem tekstu: kućni zatvor), radi ispitivanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog ili saslušavanja u svojstvu svjedoka ili preduzimanja drugih radnji u postupku koji se vodi u skladu sa zakonom, a za koje je neophodno neposredno prisustvo osuđene osobe;
b)     obavljanje radnji ispitivanja ili saslušavanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka u službenim prostorijama u krugu zavoda;
c)     obavijanje razgovora sa osuđenom osobom u službenim prostorijama u   krugu zavoda radi prikupljanje odgovarajućih informacija ili podataka
kojima raspolaže osuđena osoba.
(2)    Službena saradnja organa iz stava (1) ovog člana odnosi se
isključivo na osuđene osobe koje se u zavodu ili u kućnom zatvoru nalaze na osnovu uputnog akta nadležnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Zahtjev za ostvarivanje službene saradnje iz člana 3. ove uredbe, koji podnosi nadležni tužilac radi saslušavanja osuđene osobe u svojstvu svjedoka ili ispitivanja osuđene osobe u svojstvu osumnjičenog, sadrži:
a)     broj i naziv krivičnog predmeta,
b)     činjenični opis i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela koje se istražuje,
c)     ime i prezime i datum rođenja osuđene osobe,
d)     naziv zavoda u kojem se nalazi osuđena osoba, odnosno zavoda koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru,
e)     naziv suda koji je izrekao kaznu i broj i datum presude,
f) razloge za saslušavanje ili ispitivanje,
g)     mjesto, datum i vrijeme saslušavanja ili ispitivanja,
h)     druge informacije od važnosti  za odlučivanje o zahtjevu.

 

Član 5.

 

Zahtjev za ostvarivanje službene saradnje iz člana 3. ove uredbe, koji podnosi nadležni policijski organ, pored podataka iz člana 4. tač. a) do e) i tačke h) ove uredbe, sadrži:
a)     razloge za obavljanje razgovora,
b)     mjesto obavljanja razgovora.

 

Član 6.

 

Ako nadležni tužilac ili nadležni policijski organ ima potrebu za ponavljanjem službene saradnje iz člana 3. ove uredbe u odnosu na istu osuđenu osobu u različitim vremenskim razmacima tokom jednog mjeseca, u zahtjevu za službenu saradnju iz člana 3. ove uredbe, pored podataka iz člana 4. odnosno člana 5. ove uredbe, potrebno je navesti sve datume, odnosno dane u mjesecu u kojima se planira preduzimanje službene radnje.

 

Član 7.

 

Ministarstvo uz zahtjev nadležnog tužioca ili nadležnog policijskog organa iz člana 3. ove uredbe može tražiti dostavljanje primjerka odgovarajućeg dokumenta (naloga, naredbe, presude ili odgovarajuće odluke, zahtjeva ili drugog akta ili pisanog sadržaja) koji je u vezi sa zahtjevom za službenu saradnju, kao i dopunu zahtjeva, ukoliko zahtjev ne sadrži podatake iz člana 4. odnosno člana 5. ove uredbe.

 

Član 8.

 

Organ iz člana 3. ove uredbe koji traži službenu saradnju, mora osigurati primjerak dokumenta iz člana 7. ove uredbe ukoliko njegovo izvršenje ima neposredan uticaj na prava osuđene osobe zagarantirana zakonom.

 

Član 9.

 

"U postupku po zahtjevu za službenu saradnju iz člana 3. ove uredbe Ministarstvo donosi odluku kojom se daje prethodna saglasnost za preduzimanje radnji za ostvarenje službene saradnje iz člana 3. stav (1) ove uredbe.

 

Član 10.

 

(1)    Zahtjev za službenu saradnju koji se odnosi na radnje iz člana 3. stav (3) tačka i) ove uredbe Ministarstvo može odbiti, uz obavezno obrazloženje razloga za odbijanje, samo ako bi davanje prethodne saglasnosti bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o izvršavanju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona ili u suprotnosti sa odredbama međunarodnih akata priznatih od strane Bosne i Hercegovine, odnosno ako bi se time očigledno kršila prava osuđene osobe i njeno ljudsko dostojanstvo ili dovodio u pitanje život, sigurnost i tjelesno i duševno zdravlje osuđene osobe.
(2)    U slučaju odbijanja zahtjeva iz razloga navedenih u stavu (1) ovog člana Ministarstvo će nadležnom tužiocu ili nadležnom policijskom organu ponuditi da radnju iz člana 3. stav (1) tačka a) ove uredbe preduzme u službenim prostorijama zavoda u kojem se nalazi osuđena osoba, odnosno zavoda koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru.

 

Član 11.

 

Ministarstvo o zahtjevu iz člana 3. ove uredbe donosi odluku, po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva na obradu od strane ovlaštene službene osobe Ministarstva.

 

Član 12.

 

Ukoliko je nadležni tužilac ili nadležni policijski organ u zahtjevu iz člana 3. ove uredbe unaprijed odredio datum obavljanja službene radnje, a Ministarstvo je iz objektivnih i opravdanih razloga donijelo odluku o zahtjevu nakon proteka roka iz člana 13. ove uredbe, nadležni tužilac ili nadležni policijski organ u odluci će biti upućen da novi rok za izvršenje službene radnje naknadno precizira u saradnji sa direktorom zavoda.

 

Član 13.

 

(1)    Originalni primjerak odluke iz člana 11. ove uredbe Ministarstvo dostavlja na dalji postupak nadležnom tužiocu, odnosno nadležnom policijskom organu.
(2)    Fotokopiju odluke iz stava (1) ovog člana Ministarstvo prosljeđuje na znanje i postupanje zavodu u kojem se nalazi osuđena osoba koja treba biti saslušana u svojstvu svjedoka ili ispitana u svojstvu osumnjičenog ili sa kojom treba biti obavljen razgovor, odnosno zavodu koji nadzire osuđenu osobu u kućnom zatvoru.

 

Član 14.

 

(1)    Ako se zahtjev za službenu saradnju odnosi na radnje iz člana 3. stav (1) tačka a) ove uredbe, preuzimanje osuđene osobe, prijevoz i vraćanje osuđene osobe u zavod ili u kućni zatvor, vrši organ sudske policije ili drugi policijski organ koji postupa po pozivu, naredbi ili nalogu nadležnog organa iz člana 3. ove uredbe radi izvršenja.
(2)    Policijski organ iz stava (1) ovog člana radnje preuzimanja, prijevoza i vraćanja osuđene osobe u zavod ili u kućni zatvor vrši u saradnji sa službom sigurnosti zavoda iz člana 13. stav (2) ove uredbe.

 

Član 15.

 

Zaštita života, tjelesnog i duševnog integriteta i sigurnosti osuđene osobe koja se izvodi iz zavoda ili iz kućnog zatvora za potrebe preduzimanja radnje iz člana 3. stav (1) tačka a) ove uredbe, tokom boravka van kruga zavoda ili van kućnog zatvora, u odgovornosti je policijskog organa iz člana 14. stav (1) ove uredbe.

 

Član 16.

 

Zavod nije dužan postupati po direktnom zahtjevu za preduzimanje radnji iz člana 3. ove uredbe ukoliko nadležni tužilac ili nadležni policijski organ nije pribavio odluku o prethodnoj saglasnosti Ministarstva iz člana 9. ove uredbe, a o podnošenju takvog zahtjeva zavod je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo.

 

Član 17.

 

Postupci pokrenuti po ranije podnesenim zahtjevima nadležnih sudova, tužilaštava i policijskih organa za ostvarivanje službene saradnje bit će provedeni prema odredbama propisa koji je primjenjivan prije stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 18.

 

Zadužuje se federalni ministar pravde da u roku od 10 dana, od dana stupanja na snagu ove uredbe, donese akt o prestanku važenja Instrukcije o načinu ostvarivanja službene saradnje između Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih ustanova u Federaciji BiH sa sudovima, tužilaštvima i policijskim organima u izdavanju i izvršenju poziva i naredbi koje se odnose na izvođenje osuđenih osoba izvan kazneno-popravnih ustanova i obavljanju službenih radnji sa osuđenim osobama u kazneno-popravnim ustanovama u Federaciji BiH, ("Službene. Dflvjne. Federacije BiH", broj 42/14).

 

Član 19.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 563/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.