Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA
POTRAŽIVANJA l GOTOVINSKIH ISPLATA PO
OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12 i 18/14) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:
"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne je do 30.09.2015. godine, počevši od 01.06.2015. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2015. godine".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 555/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.