Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 08.01.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O UPRAVLJANJU SOFTVERSKOM IMOVINOM U
UPOTREBI U FEDERALNIM ORGANIMA UPRAVE,
FEDERALNIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA,
STRUČNIM I DRUGIM SLUŽBAMA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Ovom Uredbom se uređuje način upravljanja softverskom imovinom u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu - federalni organi uprave).

 

II

 

Softverska imovina je dio ukupne imovine poslovnog subjekta koja obuhvata sistemski i aplikativni softver, bazu podataka, softverske razvojne alate, uslužne programe, softversku dokumentaciju, softverske licence i ugovore koji se odnose na softver, a koji se koriste u federalnim organima uprave (u daljem tekstu - Korisnici).
Softver može biti sistemski softver i aplikativni softver.

 

III

 

Sistemski softver je skup programa zaduženih za normalan rad računara, komunikaciju korisnika sa računarom, komunikaciju računara sa drugim računarima i računarskom opremom te pravilno izvođenje aplikativnog softvera i obuhvata operativni sistem, Driver-e i pomoćne i uslužne programe.
Operativni sistem upravlja djelovanjem računara. S jedne strane povezuje različite dijelove računara u funkcionalnu cijelinu, a sa druge strane omogućava rad korisnik - računar. Driver-i omogućavaju komuniciranje operativnog sistema sa pojedinim uređajima ugrađenim u računar ili povezan sa njim.
Pomoćni i uslužni programi pomažu operativnom sistemu u izvođenju specijaliziranih dodatnih poslova.
Aplikativni softver su programi koje korisnik primjenjuje za rješavanje određenog problema ili zadatka u poslovanju, kao Što je Softver za podršku uredskom poslovanju, Softver za podršku poslovnih transakcija, Softver za podršku u pripremi i donošenju odluka i drugi. Baza podataka je skup povezanih podataka pohranjenih bez redundacije, koji služe jednoj ili više aplikacija i gdje su podaci neovisni o programima koji se obrađuju.
Softverski razvojni alat je softver za razvoj aplikativnog softvera.

 

IV

 

Softverska licenca je pravo poslovnog subjekta da koristi odgovarajući softver. Softverska licenca može biti pretplatnička ili trajna licenca.
Licencu izdaje vlasnik softvera ili ovlašteni distributer.
Licenca može biti s pravom neograničenog korištenja ili s pravom korištenja na određeno vrijeme zavisno od potpisanog ugovora kojim se licenca kupuje.

 

V

 

Korisnici su dužni:
a)     voditi politiku nabavke, preuzimanja i distribucije licenci i softvera,
b)     osigurati potrebne količine licenci i softvera koje zadovoljavaju stvarne potrebe,
c)     osigurati korištenje, upravljanje i evidenciju softverske imovine, u skladu sa tačkom VI i VII ove uredbe.

 

VI
U cilju efikasnog upravljanja softverskom imovinom
Korisnici vode evidenciju:
a)     softvera i licenci softvera koje koriste;
b)     uređaja na kojima je instaliran softver
c)     mogućnosti nadogradnje softvera.
Centralni registar o softverskoj imovini federalnih organa uprave vodi se u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Generalni sekretarijat).

 

VII

 

Korisnici vode evidencije iz tačke VI stav 1. ove uredbe na Obrascu o softverskoj imovini, koji je prilog ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Kopiju obrasca iz stava 1. ove tačke, korisnik dostavlja Generalnom sekretarijatu u mjesecu decembru za tekuću godinu.

 

VIII

 

Korisnik je odgovoran za legalnu nabavku i korištenje softverske imovine.
Korisnik nabavljeni softver i licence, uvodi u inventurni sistem evidencije i osigurava čuvanje i održavanje dokumentacije o vlasništvu.

 

IX

 

U zavisnosti od potreba Korisnika, odnosno broja i vrste licenci i softvera, Generalni sekretarijat u saradnji sa Korisnikom, određuje vrstu licenci i softvera te način licenciranja koji je optimalan Korisniku.
U slučaju da više korisnika ima potrebu za istim softverom ili licencama, a u cilju racionalizacije troškova, Generalni sekretarijat predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine zajedničko licenciranje.
Generalni sekretarijat se zadužuje za distribuciju softvera i licenci nabavljenih za više korisnika.

 

X

 

Korisnik kreira Listu za nabavku softvera i licenci u skladu sa poslovnim potrebama i zahtjevima.
Lista za nabavku softvera i licenci iz stava 1. ove tačke dostavlja se Generalnom sekretarijatu radi provjere i odobrenja, kako bi se spriječila nabavka duplih licenci i softvera.
Ukoliko su, prema evidencijama u centralnom registru, iz tačke VI stav 2., softver i licence iz Liste za nabavku softvera i licenci već nabavljeni Generalni sekretarijat o istom obavještava Korisnika u roku od dva radna dana.

 

XI

 

Za preuzimanje zajednički licenciranog softvera ili licenci iz tačke IX stav 2. Korisnik imenuje kontakt osobu.
Generalni sekretarijat imenuje kontakt osobu za distribuciju softvera.
Generalni sekretarijat u roku od dva dana od prijema Zahtjeva za preuzimanje softvera i licenci Korisniku dodjeljuje ili omogućava pristup traženom licenciranom softveru ili licencama i dodjeljuje aktivacioni ključ za isporučeni softver ili licence, ukoliko je za iste potreban aktivacioni ključ.
Kontakt osoba Korisnika potvrđuje preuzimanje licenciranih kopija softvera ili licenci potpisivanjem potvrde o preuzimanju.

 

XII

 

Korisnik instalira i aktivira preuzeti softver ili licence, sa pripadajućim aktivacionim ključem. U slučaju stavljanja van upotrebe ili otpisa uređaja na kojoj je urađena instalacija licenciranog softvera ili licence, korisnik je dužan uraditi deinstalaciju licenciranog softvera ili licence.

 

XIII

 

Kopije ugovora o zajedničkom licenciranju nalaze se u Generalnom sekretarijatu.
Na pisani zahtjev Korisnika, Generalni sekretarijat dostavlja kopiju ugovora Korisniku.
Generalni sekretarijat čuva originalnu dokumentaciju o isporučenom softveru ili licencama, kao i sve ostale originalne i rezervne medije za isporuku i čuvanje softvera i licenci.

 

XIV

 

U slučaju kad softver ili licenca omogućavaju instaliranje dodatne kopije na prenosivi ili kućni računar i pod uvjetom da oba koristi isti zaposlenik Korisnika, kontakt osoba Generalnog sekretarijata osigurava mogućnost dodatne instalacije, prema propisanim pravilima proizvođača o korištenju licenciranog softvera i licence na kućnim računarima zaposlenika Korisnika.

 

XV

 

Nije dozvoljeno kopiranje softvera ili licenci zaštićenih autorskim pravima, izuzev kada je to dozvoljeno od strane proizvođača softvera.
Izrada, nabavka i kopiranje nelicenciranog softvera ili licenci predstavlja povredu službene dužnosti iz člana 55. stav. 2. tačka d) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06 i 04/12) i protiv odgovornog uposlenika će rukovodilac organa pokrenuti disciplinski postupak.

 

XVI

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 31/2015
08. januara/siječnja 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.