Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU EKSPERTNE RADNE SKUPINE

 

I

 

Imenuje se ekspertna Radna skupina u sljedećem sastavu;
1.     dr. Omer Kurtović, v.d. direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, predsjednik,
2.     prof. dr. sc. Marko Jvanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar - član,
3.     Fahrudin Solak, dipl. ing. mašinstva, direktor Federalne uprave civilne zaštite Sarajevo - član,
4.     Tončo Bavrka, dipl. ecc., direktor Federalne direkcije robnih rezervi Sarajevo - član,
5.     Alija Aljović, dipl. ecc,, pomoćnik ministra u Sektoru za proračun i javne rashode u Federalnom ministarstvu financija/finansija - član,
6.     Đula Đukić, dipl. iur., pomoćnica ministra za unutarnju trgovinu u Federalnom ministarstvu trgovine - član,
7.     Emina Selman, dipl. ing. poljoprivrede, šefica Odsjeka za prehrambenu industriju u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva –član i
8.     Suvad Osmanagić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine - član.
Za tajnika ekspertne Radne skupine određuje se Minela Omanović.

 

II

 

Zadaci ekspertne Radne skupine iz točke I ovog rješenja su: da pripremi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedloge potrebnih izmjena zakona i drugih propisa, kojima će se, na novim temeljima urediti: način formiranja, korištenja, obnavljanja, teritorijalnog razmještanja, osiguranja i održavanja prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i financiranje federalnih robnih rezervi, te prava i dužnosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, kao i da napravi presjek postojećih skladišnih kapaciteta, postojećeg stupnja devastiranosti skladišnih i drugih potencijala svih vrsta, te eventualno pripremi prijedlog revitalizacije tih postojećih kapaciteta.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1285/2015
23. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.