Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 16. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKOG
TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE

 

1.     Imenuju se članovi Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, iz Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
a)     Senad Muslić, federalni inspektor za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi zaštite - iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,
b)     Pavo Boban, pomoćnik ministra - iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
c)     prim. dr. Goran Čerkez, pomoćnik ministra - iz Federalnog ministarstva zdravstva,
d)      mr. sci. Mervana Hadžimurtezić - iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
e)     Nihad Hadžić, federalni inspektor za planske poslove, mjere zaštite i spašavanja i strukturu civilne zaštite - iz Federalne uprave civilne zaštite.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1262/2015
23. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.