Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici, održanoj 17.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKONA O
NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKONA O
PLAĆAMA 1 NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I OPĆEG
KOLEKTIVNOG UGOVORA I SVIH GRANSKIH
KOLEKTIVNIH UGOVORA U KOJIMA JE
PREGOVARAČ VLADA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE l PRIJEDLOGA MODELA
REORGANIZACIJE FEDERALNE UPRAVE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Općeg kolektivnog ugovora i svih granskih kolektivnih ugovora u kojima je pregovarač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloga modela reorganizacije federalne uprave, u sastavu:
1.     Amra Đendušić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik
2.     Damir Šapina, savjetnik federalne ministrice finansija, član
3.     Ahmed Agić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
4.     Mustafa Bisić, stručnjak, koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
5.     Jadranka Matić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
6.     Salih Kruščica, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana pripremi: izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Opći kolektivni ugovor i sve granske kolektivne ugovore u kojima je pregovarač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog modela reorganizacije federalne uprave, koje će dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi zauzimanja stava o principima na kojima se zasnivaju zakoni i upućivanja u redovnu proceduru putem nadležnih ministarstava.

 

III

 

Članovi Radne grupe imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/15 i 70/15), prestaje da važi.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1260/2015
17. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.