Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG
STOŽERA ZA PITANJE MIGRACIJA

 

I

 

Formira se Federalni operativni stožer za pitanje migracija u sljedećem sastavu:
1.     Izudin Livadić, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, šef Stožera
2.     Elvedina Hodžić, predstavnik Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, član
3.     Marina Bera, predstavnik Fedralnog ministarstva zdravstva, član
4.     Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, član
5.     Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, član
6.     Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, član.
U rad Stožera, prema potrebi, mogu se uključiti i predstavnici drugih federalnih organa uprave i institucija.

 

II

 

Zadatak Federalnog operativnog stožera je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u Bosnu i Hercegovinu se očekuje.
Nadležnost, obveze i odgovornosti Stožera iz točke I ovog rješenja će biti detaljno regulirani sukadno posebnom aktu koji će, na prijedlog ministra sigurnosti, donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadužuje se Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da informira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija, kao i da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatraži dostavu akta kojim se propisuju nadležnost, obveze i odgovornosti Glavnog operativnog stožera za pitanje migracija.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1248/2015
23. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.