Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 23.09.2015. godine

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG
ŠTABA ZA PITANJE MIGRACIJA

 

I

 

Formira se Federalni operativni štab za pitanje migracija u sljedećem sastavu:
1.     Izudin Livadić, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, šef Štaba
2.     Elvedina Hodžić, predstavnik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, član
3.     Marina Bera, predstavnik Fedralnog ministarstva zdravstva, član
4.     Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, član
5.     Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, član
6.     Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, član.
U rad Štaba, prema potrebi, mogu se uključiti i predstavnici drugih federalnih organa uprave i institucija.

 

II

 

Zadatak Federalnog operativnog štaba je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u Bosnu i Hercegovinu se očekuje.
Nadležnost, obaveze i odgovornosti Štaba iz tačke I ovog rješenja će biti detaljno regulirani u skladu sa posebnim aktom koji će, na prijedlog ministra sigurnosti, donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da informira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija, kao i da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatraži dostavu akta kojim se propisuju nadležnost, obaveze i odgovornosti Glavnog operativnog štaba za pitanje migracija.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1248/2015
23. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.