Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 24. stav (3) i 29. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/05 i 58/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 23.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Šuhret Fazlić razrješava se dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev, sa danom 23.09.2015. godine.

 

II

 

Drago Vrbić, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine obavljat će poslove direktora sa svim pravima i obavezama direktora, do imenovanja direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1247/2015
23. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.